KOERIERSTERS Distributienieuws P.T.T. nog niet oe oude m del uait Qvetal Maar er zijn téekèneh van herstel Zuivering der politie BEPERKT BOUWEN SCHIEDAM Boter voor de oudjes Aardappelbon 443 Nederlands Volksherstel Registratie motorrijtuigen W: Do Dirocteur-Gpneraal van de "VocüscJvoorziemng maakt be kend, dat in alle distributiekrin- gen, be boo ren de tot het district Rotterdam, gedurende de week van 27 MEI TOT EN MET 2 JUN'J in totaal 800 GIIA.M brood gratis aan het publiek ter be schikking zal worden gesteld in de l'oode Kruis-winkels. Voor deze 800 gram brmri zijn aangewezen do bonnen 470 en 471 van de noodkaart, elk voor 400 gram,. De op deze bonnen verkrijg bare brooden zijn; gratis ter be- schikldng gesteld door het Zweed- sche iiooile Kruis en door den Zwitserscben Bondsraad. In Botterdam en Schiedam zal met ingang van Dinsdag 29 Mei op bon A 470 de 400 GUAM brood van het Zweedsdie Boode Kruis verkrijgbaar zijn. Op de bon 471 wordt met ingang van Donderdag 31 Mei de 400 GUAM van den Zwitserscben Bondsraad verkrijgbaar gesteld. niiiiitmHUHtiMiHjiiiiiiiHtuiiirtimitiiiiiiiniiuiiiinuutimriJi Bij onzen Inlichtingendienst K. L. M.-gcbouw Coolsingel. liggen <ie adressen van betafllkantorcn *an het Gcw, Arbeidsbureau ter m*a£e. 36 uur na zijn dood ligt Himm- lcr's lijk nog steeds op den kalen vloer v»n een villa in Liinuburg. Weldra w*>rdt bet lijk gekist, maar de geallieerde autoriteiten hebben oog r.iet heslist. of zfj de begrafenis al dan niet in tegenwoordigheid van de. Duitsehe militaire en burgerlijke hooec autoriteitendie nu in gealli eerde gevangenschap ziin. zullen la ten plaats vinden. (Ass. Press). Op dc Oostzee vinden nog ge vechten plaats tusschen Russische vliegtuigen cn Duitsche duikbootcn. die zïcb niet willen overgeven. Een buitenlandseh diplomaat deelde Associated Press mede. dat Stettin volgens zijn inlichtingen waarschijnlijk tot Duitschland zal blijven hebooreru Hij zei. dat Polen her gehccie gebied ten Oosten van de Oder z«{ gaan bezetten, met uit zondering evenwel van Stettin. Iedereen, aan wieti een pakket uit het Zuiden is algezonden, krijgt een berichtje, wanneer het pakket is aangekomen. Men kan de ontvangst bespoedigen door op de lijsten bij de verdceÜngswinkefs te gaan kij ken. doch men kan ook rustig thuis het bericht afwachten. Daar de conservenfabricken wi gens gebrek aan blik voortoopiJ niet zullen kunnen werken, zullen alleoverblijvende groenten volgens dc z.g, diepvries-methode voor de a.s. winter worden geconserveerd. ]\Jiemand zal verwacht hebben, 4^ dat op hetzelfde pogenbiik van de onderteekening der Duitsche capitulatie, alles plot seling normaal aa geregeld zou zijn., Op velerlei gebied valt ontzettend veel op te knappen door den chaos, dien de Duit- scliers hebben aangericht. Een openbare dienst, die zeer onder de oorlogsomstandigheden te lijden heeift gehad, is ongetwij feld de post. Allerlei oorzaken zijn aan te wijzen, die ertoe geleid hebben, dat onze brieven óf larg onder wee blijven, óf in hot geheel niet ter bezorging konden worden aangenomen. Wie op de hoogte is van de kolossale moeilijkheden aan het vervoer verbonden, wie in aan merking neemt dat het personeel ondervoed is, geen schoeisel en onvoldoende kleeding heeft, dat alle auto's door den Duitschen bezetter werden ontvreemd, dat voor de paarden geen voer, voor de 'fietsen geen banden waren, die begrijpt tevens, dat m n nog even geduld moet hebben alvorens de post haar onberispelijke bediening van vóór den oorlog kan hervatten. De verzending van briefkaar ten door het geheele land is intusschen weer mogelijk. Wat m het bijzonder de Rotterdammers betreft, voor hen is bet interessant te ver nemen, dat het Hoofdpostkan toor aan den Coolsingel, dat door een grimmige prikkeldraad versperring omgeven is, door de'Duitseiiers onder meer als paardenstal gebruikt is. Het gebouw is ernstig vervuild en moet van onder tot boven ge restaureerd worden. Pt mutriocaie telefoon. Het herstel der mterlocale telefoon zal meer tijd vragen dan de post. Vooral naar het Zuiden zijn de lijnen erg beschadigd. Alleen in Noord- en Zuid-Holland en "Utrecht is telefoonverkeer moge lijk, maar voorloopig alleen voor openbare organen. Ook het telegraafverkeer is nog niet her opend, maar ook het herstel daarvan behoeft niet al te somber te worden ingezien. Het za! iedereen zijn opge vallen, dat de geüniformeerde politie geen armbanden meer draagt. Dit "wordt door de be voegde autoriteitén thans niet meer noodig geaebt, nu er „groote schoonmaak" in het corps is gehouden en hetpubüek mag vertrouwen dat het dienst doende personeel als gezuiverd te beschouwen is. Dadelijk na de ambtsaan vaarding van den hieuwen hoofd commissaris, den heer Staal, werden de N.S.B.-leden uit het corps in arrest gesteld. Bij de geüniformeerde politie 'was het aantal uiteraard het grootst, want de vijand hechtte er veel waarde aan, dat er nazi-propa- ganda van het corps uitging. Van dit onderdeel werden 27 inspecteurs, 217 minderen en 38 .arheidscontractanten opge pakt. Bij de recherche bedroegen de aantallen respectievelijk 6, 22 en 12 en bij het administra tief personeel 8, 6 en 3. In totaal dus 334 man van de ongeveer 1750, die het corps vormen. Behalve deze gearresteerden, waren .er ongeveer 150 „Schalk- haarders", dus vrijwilligers, die in het beruchte instituut te Schalkhaar een oationaal-socia- listische opleiding kregen, die waarschijnlijk voor zuivering in aanmerking komen en in af wachting van het desbetreffend onderzoek met verlof gestuurd zijn. In dit verband is er.eenig stof opgewaaid, doordat een groep van 20 brigadiers, tot het oude personeel behoorend, die eveneens eenigen tijd in Schalkhaarwerden gedetacheerd, gehandhaafd bleef. Naar ons van de zijde van de politieleiding werd medege deeld, waren deze twintig man destijds naar Schalkhaar gegaan op instigatie van hun supe rieuren, en wei omdat zij tegen nazi-beïnvloedingbestand geacht werden en dan de voorkeur verdienden boven een willekeu rige groep van vrijwilligers. De hierboven geschetste in terne zuivering is overigens te beschouwen als een vooruitioo- pen op het werk van de com missie, die op last van het Militair Gezag zal geschieden. De burgemeester heeft die com- Gedistribueerdehoutcmaierinlen Voor allft bouwwerken binnen de gemeente Rotterdam, waarvan de totale kosten meer dan f .*>00 bedragen, is een goedkeuring ver- eischt van het Plaatselijk Bureau voor den "Wederopbouw on voor de Bouwnijverheid. Vroeger ver leende goedkeuringen moeten daar worden afgestempeld. Met ingang van 22 Mei ver liezen alle bewijzen van toewij zing van gedistribueerde bouw materialen hun geldigheid met uitzondering van glasbonnen, uit gereikt na 1 Jan. 1945. Nieuwe bonnen kunnen worden aange vraagd van 28 Mei af aan boven vermeld. bureau. Er worden met bepaalde be perkingen uitsluitend bouwma terialen toegewezen voor werken binnen de gemeente Rotterdam, waarvan de* totale kosten minder dan f500 bedragen en voorgroo- tere werken alleen met goed keuring van liet Plaatselijk Bu reau. Alle op 22 1' tinnen de ge- meenteaanwez gedistribueerde bouwmaterialen, ressort cereud onder het Rijksbureau voer Bouw materialen, moeten door den eigenaar of beheerder worden ge- geïnventariseerd per 1 Juni en vóór 10 Juni bij het Plaatselijk Bureau worden aangemeld. Na dien tijd kan vordering of ver beurdverklaring volgen. Het is uitdrukkelijk verboden bouwwerkzaamheden uit te voe ren met gedistribueerde bouw materialen, welke niet door het Plaatselijk Bureau zijn vrijge geven. De op 1 Mei van kracht zijnde distributiebepalingen voor bouw materialen, voot- zoover hiervan in de onderhavige regeling niet wordt afgeweken, behouden bun geldigheid. Bovenstaande voor schriften moeten beschouwd wor den als Distributie-voorschriften in den zin der wet. De volledige tekst dezer regeling ligt ter in zage bij Het Parool, afd. Inl. K.L.M. gebouw, Coolsingel. missie samengesteld uit de bur gerij, uit politiekringen en uit de illegaliteit. Voorzitter is mr. H.M. B. terHaar Romenij, secre taris mr. F. J. van Kranenburg. Deze week zal de commissie haar werk beginnen. Het Interkerkelijk Bureau Schiedam deelt in aanvulling op het bericht in ons blad van Za terdag nog mede, dat.Woensdag 30 Alei a.3. aan alle Schiedam- sche inwoners van ongeveer 60 tot 65 jaar, geboren in de jaren 1SS0, 1351, 1382, 18S3 en 1SS4, in bet Passage theater een half pond boter zal worden uitgereikt Bij den aankoop van nieuwe weekcouponkaarten van dé cen trale keuken, dient de- aardappel-' bon 443 te worden ingeleverd. Do Geneeskundige Commissie van Nederlands Vo'ksberstel (N.V.II.), roept alle Schiedam- scho burgers, die aan scabies (schurft) Jijden, op, zich te tnel- den aan het bureau N.V.H. St. Jacobs Gasthuis, Hoogstraat, afd. Medische Dienst, vanaf Maan dag 28 Mei 9 uur. Hun zal gelegenheid worden gegeven zich te laten behandelen en ontsmet ten. Wanneer iodor hiertoe mede- werkt en zijn schaamtegevoel opzij zet, zal Schiedam spoe dig van een groote plaag be vrijd zijn. De Medische Commissie van N.V.H. De militaire commissaris van het district Schiedam maakt be kend, dat alle motorrijtuigen ge registreerd dienen te worden. De aangifte moet schriftelijk geschieden bij het districtscom missariaat Militair Gezag, Nieuwe Haven 105, Schiedam, waar for mulieren verkrijgbaar zijn. Met ingang van den zevenden dag na afkondiging dezer registratie-ver ordening, is het verboden eon motorrijtuig of een onderdeel daarvan in. gebruik, in bezit, voorhanden, in voorraad of ver borgen te hebben, tenzij daar voor een registratiebewijs is af gegeven. '••i- .Sa*. Heden werden wij verblijd met de geboorte vao onze dochter Johanna, 25-5-*45, Schiedam, Marconistr. 53b. D. v. Wjjck; AL C. v. Wijck- Sanders. Ondertrouwd: H. G. P, Paulussen cn C. M. W, H, Voogd. De huwelijksvoltrek king zal plaats hebben op Woensdag 6 Juni a.s„ des v.m. H uur. Kerkelijke inze gening- des v.m. 11,30 uur door den weleerw. beer Dr. H. Faber in de Kerk van den Ned. Protcstantenb.. West- vest, Schiedam. Toekomstig adres: Marconistraat 105c. Dansschool „Westhuls" her vat d* lassen» Warande 207. Schiedam, Hiermede beticht ik mijn clientèle, dat raijn zar.k van af Aiaandag 23 Mei weder geopend is. Martin v. d. Burg, St. Llduinastraat 33b. Kapper» 'gedenkplaten in koper gedreven. Korte Haven 52 A. Alg, Bond van Handels- en Kantoorbedienden en Han delsreizigers „Mereurlus*\ Afd. Schiedam. Na de be vrijding van Nederland, is onze organisatie met haar werkzaamheden weer begon nen, Wij roepen alle handels- cn kantoorbedienden tn han delsreizigers op rich voor het lidmaatschap aan tc melden. Inl. in*, het lidmaatschap worden verstrekt en aanmei- dingsformuliercn zijn verkrijg- baar,rbij het secretariaat van het vooflooplgc afdcelingsbc- stuur: Scheffers. óingcf I43b, te Schiedam, Het voor-' loopige bestuur. COBÏ KLOET heeft haar lessen hervat in- dans cn rhythmlschc gymna stiek. Kleuter-, kinder- en meisjesclubs. Inl, *s avonds 7—8, Donderdags 8.JÜ—9.30 *s-Gravendijlcwal 17. Pc Kon. Ned. Boekdruk kerij H. A. M. Roclants, te Schiedam, vraagt eenige nette Meisjes voor controle- en bindcrij-werkzaamh., leeftijd 1520 j. Aanmelden bij den portier. Lange Haven, naast de leeszaal. Het kantoor van de afd. R'dam v. d. Ned. Bond van peisoneel in Overheidsdienst, is wederom gevestigd op het oude adres, i$poorsin"el. 80 Kantoor geopend £—12 en 25, Aanmeldingen voor het lidmaatschap worden daar aangenomen. -• - HET ROTTERD. LYCEUM (Gymnasium. H.B.S. A en H.B.S, B) tijdelijk: Mathenes- serlaan 506- De aangifte van leerlingen voor den cursus 1^451946 kan geschieden eïken Maandag eti Donderdag van 11—2 uur. 5chooigeld n. draagkracht. binnenkort hopen wij weer uit Londen te importeerea de vanouds be kende Pearce Duf Es Custard, Hoofdagentschap v. Nederh Iiandelsbur. „Implo", Schle- broekschelnan 7y. Offertes gevr. van Import-arïtkelen, conserven enz. DE ROTTERDAMSCHE SN1JSCHOOL ■k Instituut voor coupeurs en coupeuses. Alle lessen, ook de avondlessen, zijn hervat. De R. S. levert «He patronen binnen 24 uur» Geopend alle werk dagen, bch. des Zaterdags. Hoofdkantoor: Noordsingel 200, Rotterdam, TeL 40258. C.V- VLOERENFAÖR1EK „FAROL1TH" Wm, Buytewechstraat 86 c. Tel. 36378, Rotterdam- Wij leveren nog prima Asbcst-cellulose-vloercn onder volle garantie, zeer geschikt - voor badkamers, keukens, winkels, café's, kantoren, ziekenhuizen etc. Vraagt U eens vrijblij vend offerte -r BINNENKORT HEROPENING Vim PIANO-, ORGEL- EN RADIOHANDEL W- IL VAN VEEN Hugo 4fc Grootstraat 3 -Rottcrdam- KUNSTHANDEL „DENÏS", MIDDELLANDSTRAAT 27. Vanaf heden worden de zaken wederom persoonlijk door mijzelf behandeld. In- en verkoop ven oude en moderne schilderijen. Dagelijks geopend 9—o uur. Zaterdags .93 uur. J. G. DENIS. ZON- EN AFSLUITG ORDIJNEN E. VEENSTRA, Berkelschelaan 66. ROTTERDAMSCHE EXPEDIT1E-ONDERN. ..ROTÊXO", Spoorweghaven Nteuwlend 2ay Rotterdam, Telef. 2175Q. KUKT NU EENS bij dc Fa. A, Beig, Oude Binnenweg 144. Het oudste en beste adres voor schilderijen eh lijsten. Ziet de 2 étalages. Het is de moeite waard. G. J. PIKAAR Gzn.r Schie- brockschestr. 33. De pianist voor Uw partijen. Geen lid Kuituur kamer, 100 beloonlng v. terugbe zorg. of 'aanw. tot v. donker bruin pekingeesje, zw.-gr. borst en zw. snoetje. Naam: Non ja. Sinds 22 Mei des ochtends 8.30 uur vermist op Sophiakadè.,: J ,M. Këilenbach, Soph ia kade 46 2 m. bellen. JOH. L. BURGERS Bouw- en Aannemersbedrijjt, Stödhouderslanu 30, Rotter dam Noord. Tel. 44554. A. Kans Jr.¥ Goederenver voer,- gaat weer druaien. Nieuw adres is Noordsincel 103 A. CURSUS STAATSPRACTIJKDIPLOMA vangt weer aan half Juni. Inl. en prosp» J. C. Hoogheid, van Houtenstraat 9c. Het wordt wederom „HET BONTHUIS VAN VERTROU- WEN". NICO NACHTEGALU Briefadres: Schiekade 44b. postzegelruil met het buitenland binnenkort weer mogelijkl Vraagt reeds thans inl, betr. de .reeds voor 1940 best. internationale postz.-ruilvcr, ..The World*'. Kosten v. .1 jaar 2.50 of 1.—- Prosp. verschijnt zoodra toestemming ootv. „THE WORLD", J. L. K.LEIN, Poste-Rest., Rotterdam-Zuid, R.K. BUR. VOOR BEROEPS KEUZE EN ARBEIDSBEMID DELING, Schiekade 1Q5. Weer dagelijks geopend voor aan- melding van 10-^1.00 uur. Conferencier Fred. Fagel wenscht U geluk. Zijn be- vrijdings-repertoire is inmid dels kant en klaar- Adres: Hooïdrift 145 A v Verloren: Kogel ring, ge dachtenis. Inscriptie G. H. -A. H. 15-l0-'22, T.b.t.b. Mevr. Nieuw veld. Zaagmolenstraat 172a. {ua 7 uur). GABRfëL WAfSVlSZ Atelier voor kunstzinnige Portretfotografie- Dresselhuijs-, straat 30b, Blijdorp. Gevr. 2fl PX Scheepsdie- s«l, Br. onder no. 78 bur. v, d. blad- '•.'•Vri": 'Xri;.V- Trr htrinntring ücn onzt tnuwt en dappere medt- ircrkaters. De rubriek „Koerier, stere" is alleen be stemd poor vroeg en aanbod advert. Dames Mode-atcIicr vraagt R. K, Leerltng-naaister ot «anfc, naaister. ?crs. aacb. Woensdag a.s. tusscb'en 46 uur. Swnmmerdamsingel 67. Voor opruimen van fa brieksterreinen. weghalen v. vuil, C. Nieuwenland, Laan Ons Genoegen 14. Sebiedam. Gevr. nette dienstbode (tot 6 uur) met kost en Zondags vrij. Mevr, v. d. Ent. Ratt. dijk 239. Schiedam,- Te koop gevr. Tuinge reedschap, frastuaaimach., handwagen of carrier, mo torrijwiel met banden. Br. motto „Tuingereedschap". Bur. v. d. biad. Tc koop ger. J-j. Melkgeit. Kerkweg 70, iiclhci. Verloren 2i-J tusschen 2 cn 3 uur iw. vulpen m, diep- ingeaette gouden pen, iiet- sende Rechtb, Noordsingel, Walenburgerw., Beukeisdijk, Math.weg, Schïed.dijk, Koe markt.: T.h.b.t. Bordewijk, Henegouwcrpl. 58a. R'dom of Tuininan J18, Schiedam. Gevr, bekw.monteur,: be kend met stcmpelmachines, A. J: ten Hope's Handel Mtj. N.V., Wcstzeedijk,497, R'dam. Gevr. net meisje voor halve dagen. Mevr. Groenendijk, Breltnerstr. 24b. Gevraagd: Carrosserie bou wer-wagenmaker, volledig m. bet vak bekend. Zeister Car- rosseriefabriek, Gebr, Uitman 3e Dorpstr. 63, Zeist Hij of zij ontvangt 100 beloonin^ bij tcrugbez. van Heerenrijwiei met Piretieban- den. Ontvr. op 25 Mei pl.m. il uur voor mijn huis. V. IJzeren, BentinckJaan 49a. Gevr. flinke zelfst. hulp in de Imisn. v. d. dag. Voilo kost J. v. Bockel, Kerst v. d. liergelaan 67b, ll'berc. G»>t. net dagmeisje, zellst. kunn. werken. Mevr. v. Tijn, Statensinuel 191a. Gevr. net dagmeisje, 84 u. Rotnpa, Honinserdijk 33b. Werkster gevr.. Dinsdag en Vrijdag halve dagen. Klein gezin. Mevr. v. Stralen, Ho- ntngerdijk 43b. Gevr. flink meisje, cenv., dodi goed k. k., flink loon, goede kost. Tevcn3 2e meisje, van 912 u. v.m. Mevr. Boers, Momignylaan 36. Tu koop: lichtgrijs mantelpak ln pr. staat, en v. o. kwal., zwaar koperen electr. kachel, 3 str„ met snoer, rozenhouten ronde salontafel rn. prachtig Inlegwerk, prima viool, compl, m. vormgtul cn foudraa! lederen morgen vóór 12 uur. J. Schenk, Boreelstraat 15c. Mevr. v. Koter. Ileemraad- slngel 132, vraagt v. direct meisje alleen. Hulp v. werk ster. aanwezig. Tc koop; prima Siemens stofz., merk Protos, groote zulgkr., f225. B. v. d. J.ugt, Goeree- schcstr. 15.- Schiedam. Te koop: 60 mooie grootend. moderne platen, f 250. B, v. d. I.ugt, Goerecsehestr. 15, Schiedam. i'luno te kooii gevr. L. v. d. Lugt, Dwarshlvekstraat 20, Vlaardlnscn. Kasregisters, ole bonnen ge ven. te koop gevr. Aanb. cn prijs onder no. t28 hur. v.d.bl. FJlm-apparaat. Electr. pro- jectie-app. Zeiss Ikon m. tocbch. in koffer. Jp.nson, Hoogstraat 67, Vlaardingen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 2