Tien millioeri cigaretten in Rotterdam aan gekomen f VRIJ QlsIVERVEERD 1 Wanneer de bioscopen KETEL BINKIE --J NA DE BEVRIJDING ONAFHANKELIJK DAGBLAD 5e JAARGANG NUMMER 51 DINSDAG 29 MEI 1945 open gaan Directie Wilton geschorst Wie verhuizen willen Himmler's roemloos einde Chaos te Tokio Een Duivelseiland voor de S.S, Gallup peilt de Engelsche meenmg HoHandsche duikboten in Rotterdam Nog éven geduld I ,,4id paióüf wulutlid Speciale Editie voor deAbonné's van de Schiedamsche Courant Het zal nog wel even duren Wanneer zullen wij weer oens een echte ouderwetscho film zien, of nog beter, oen goede nieuwe r-wetsche? Het ant woord op deze vraag, die dui zenden zich stellen, nadat zij vijf jaar lang .althans voor zoover het dé goode vaderlan ders betreft geen bioscoop aan de binnenzijde gezien heb ben, is minder gemakkelijk to beantwoorden, dan zelfs de naaste belanghebbenden in film- kringen meenee. De bioscoop, met haar kolos salen invloed als publiciteitsor- gaan op de groote massa, werd door do bezetters grif ingescha keld om propaganda voor het nazi-dom te maken. Weliswaar gebeurde dit meestentijds op de befaamde doorzichtige en lompe manier, maar hel feit staat vast, dat de bioscopen zich aan Goeb- bels dienstbaar lieten maken. Het ware een miskenning van alle opofferingen en ontberingen die het goede-doel van ons volk zich heeft moeten getroosten, in dien de bioscoopdirecties, thans door het enkele verwisselen, van de reclameplaten aan den huiten- geve! 'en misschien een enkele ondergeschikte personeelswisse- ling, rustig konden verder draaien. In een vergadering, die de afdeeiing Rotterdam van den Ne- derlandschen Bioscoopbond deze week Held, werd onder meer besloten, dat geen enkele bios coop, die door toevallige omstan digheden eerder dan andere over stroom of een volledige installa tie zal komen te beschikken, haar deuren zal openen, voordat alle andere in dezelfde positie verkeeren. Do kwestie van siroomleveriitg is uiteraard een zaak van het G.E.B, en ko-rnt tot oplossing, wanneer de algeheel e electriei- teitsvoorziening geregeld wordt. Een tweede beletsel voor de her opening der bioscopen vormt het algemeen» verbod van openbare bijeenkomsten en tevens de z.g. kunstpauze. Maar dè groote belemmering is wel de van overheidswege voorgeschreven zuivering,ook van het filmwezen, waarbij een grondig onderzoek zaJ worden ingesteld naar de geheele. gestie van de bioscoopexploitanten, ook op commercieel terrein, bijvoor beeld naar hun. wjjzo van recla me maken en hei zich meer of minder gewillig laten, gebruiken als propaganda-instrumenten door den vijand. Dit onderzoek zal stellig niet oppervlakkig geschieden en dus «enigen tijd eiscben, en dus kan o.i. van een spoedige herope ning der bioscopen geen sprake zijn. In de hierboven genoemde vergadering van. den Bioscoop bond werd besloten, het thans geldende rookverbod te handha ven. Overwegingen waren, dat een betere projectie hierdoor mogelijk is en dat schróeïscharle en slijtage aan meubilair aan zienlijk verminderd worden. Inmiddels komen zoowel uit Den Haag als uit Amsterdam berichten, dat in die steden bin nenkort bioscopen heropend zul len worden. Waarschijnlijk be treft bet in deze gevallen „ge zuiverde" ondernemingen of thea ters, welker leiding en personeel gedurende de bezettingsjaren geen werkzaam aandeel in de exploitatie hadden. De te ver- loonen rolprenten zijn romanti sche films, met een oorlogs-ach- tergrond, documentaire films' en ooriogsjournaals, o.m, over do bevrijding onzer oostelijke pro vincies. Van de zijde van het Militair Commissariaat wordt medege deeld, dat do directie en de commissarissen van de N.V. Wil ton—-Fijenoord geschorst zijn. Ir. M. J, Romer isbereid gevonden tijdelijk als beheerder op te tre den, lot te zijner tijd nadere voorzieningen zullen worden ge troffen. Ir. Itüiner blijft intus- schen zijn functie als Directeur van het G.E.B. waarnemen. De burgemeester brengt ter open bare kennis dat de huizen, garages, scholen, enz., die op 6 Mei 1945 nog door de Duitsche weermacht of door Duitsche burgerlijke in- stantie$, gevorderd waren, door den.Town Major voor eventueele vorderingen to zijner, beschikking zijn overgenomen. In verband hiermede is bet niet geoorloofd deze huizen te betrekken of in gebruik te nomen, vooraleer deze officieel zijnvrijgegeven. Van het vrijgeven zal aan belangheb benden steeds schriftelijk 'roede- deeüng worden gedaan. Zou het gevorderde perceel toch betrok ken of in, gebruik genomen wor den, dan zal het voor de lege ring van troepen weder moeten worden ontruimd. De kosten van ontruiming zullen alsdan niet worden vergoed. De aandacht wordt er nadruk kelijk op gevestigd, dat hot geen zin heeft zich met verzoeken om vrijgave tot den Town Ma jor te wenden. Overigens is de tabafcsposilie veel gunstiger, dan men veelal meent en dan deskundigen ons sug gereerden. Ia Londen ligt tien millioeti kg.tabak voor ons klaar. 'In 1939 was het Noderiandsche jaarverbruik 30 millioen kg.) De helft van die Londensche tabak is sigarentabak. Een groot deel van de rest is voor do pijp bestemd, voor sigaretten is er het minst. Drie fabrieken in Brabant zijn al aan het sigarenmaken be gonnen, van prima Indische ta bakken, die in Engeland daar voor ter beschikking zijn. Hel zal dus' niet lang meer duren! P.S. Wie na lezing van het bovenstaande onbedwingbare nei gingen mocht gevoelen, eens een nachtelijk uitstapje naar den Boezemsingel te gaan maken, met een koffertje vol vijlen, loo- pers en breekijzers, moge er goede nota van, nemen, dat be halve het gewone bewakingsper soneel,, nog een détaekement N. B. S.-ers, wet stanguns bij de kisten zit to waken, als even- zoovele bokken op de haverkist. Dat is in letterlijken zin „Van Rossem's Troost'". Het lijk van Heinrich Himm- ler is Zondag begraven in een graf zonder kenteekenen, aan den rand van de L(.ineburger Heide. De Engelschen hebben een doo- denmaskor van zijn gezicht ge maakt, om voor alle tijden de trekken te bewaren van den man, die vijf millioen meoschen in den dood zond. Door do laatste luchtaanvallen op Tokio is in de stad een chaotische toestand ontstaan. Honderdduizenden menschep zijn dakloos geworden en de plaat selijke ".autoriteiten staan voor een onoplosbare taak. De zie kenhuizen zijn overbelast en er ontstonden aanziealjke voedsel tekorten:- Volgens radio Tokio .werden de laatste bombarde menten uitgevoerd tijdens Veen hevigen storm, .hetgeen ten ge- ÏVolge had, dar do branden niet !to blusschen waren. Vrijwel ile geheele zakenwijk is weggevaagd -rrn. - de. stad is, zooals. de Ja pansche premier, admiraal Soe- Eocki, het treffend onder woor den bracht, „beschadigd zonder mogelijkheden tot herstel". Dit dezelfde bron kwam de verkla ring, dat Kobe en *Osafca in puinhoópen zijn herschapen. Het point ons voor, dat de Ameri kanen bezig zijn „Pearl Har- ibour" le wreken. Uite.: Stichting ..Het Paroo!" Am sterdam. Vettecenw. voor Rotter, ■dam: B; de vries. Clief-redacicur: IXh. Ramaker. Bui ter. I.Jac. frank. (Binnenland: P. Timmer. Reportage: Joh. Paauw. Opraaak-icdacteur: M. G. Haringman. Gedrukt ter Koninklijke. Neder!, Boekdrukkerij hl. A, Ml. Roclants, Schiedam. Wij vernemen uit de „Daily Herald", dat het rotseiland Nord- strand voor de kust. van Slees- wijk-flolstem, als verbannings oord zal dienen voor honderden S.S.-soldaten, Deze S.S.-crs zul len, in weerwil van het slechte klimaat, uitsluitend in de open lucht kunnen overnachten. Hut ten en tenten worden niet be schikbaar gesteld en alleen, de zwaar zieken kunnen in de schaarscbe op het eiland aan wezig© woonruimten overnach ten, .Als dageüjksch rantsoen krijgen zij een half blikje vleesch en een pakketje biscuits. Iïet enquête-instituut Gallup heelt den Enaelschen gevraagd, op welke par tij zij zouden stemmen, veertig procent.van de antwoor den sprak rich uit voor Labour, 24 procent voor de conservatieven, i2 voor de liberalen, 2 voor de Common-wealth partij, 2 voor de communisten, terwijl de overige 20 procent zich onthield van een keuze. Naar wij vernemen zijn de Re- derlandsch© duikbooten O 23 en „Tijgerhaai" in de Rotterdam- sche. haven aangekomen. - Hetbestuur der NederUndsche Jeugdherberg Centrale, dat in 1941 is afgetreden, heeft per 5 Mei zijn taak., hervat. Bureau t Lange Haven 141 „Het Parool"-is verheugd, als eerste de blijde boodschap te kunnen brengen, dat er niet minder dan tien millioen sigaretten op "distributie lig gen to wachten in de maga zijnen. van Van Rossem's ta baksfabriek aan don Boezem singel. Een stoet van tien vracht auto's reed een. dezer dagen plechtig de fabriokspoortbin nen en loste do lading saf- Haantjes, die per schip uit, Amerika waren aangevoerd, Eender auto's was met lading en al in het water gedoken, maar men heeft zelfs do kis ten niet durven open maken om te kijken, of er wat be dorven was, want als er een maal één plank van een kist los is.... Hoe de; verdeeling precies ge regeld wordt, is nog niet bekend. Wel worden nieuwe tabakskaar- ien van de "weck al uitgereikt Door ons gebrek aan ruimte, daartoe gedwongen hebben wij, met goedkeuring van hei Mili tair Gezagmet ingang van X8 Afei, een deel van het kantoor van h& Rotterdamsch Nieuws blad, Eendrachtsweg 42. (Iet 29„99):uifcs in overleg met de directie van deze onderneming, in gebruik genomen. Hier zijn o.a. ondergebracht: redactie, abonncmenten-afdee- ling, administratie, boekhouding. In het K.L.M.-gebouwtje blijven o.m, gevestigd: dc in lichtingendienst, radiodienst, alsmede een dependance van de advertentie- en aborwierncri- t en-af deeling. Abonnementsprijs per week f 0.31 per kwartaal f4. Losse nrs. 0.10 Het Zuiden, dat negen maan den eerder bevrijd werd dan vrij, beeft, naar het schijnt, nog steels geen schoon schip go- maakt. Bij de zuivering zou* me nige bunkerbouwer en winst- maker gespaard zijn gebleven en menige goedbetaalde post zou in handen gevallen, zijn van mannen, wier vadeManoscbe ga--, pieren nu niet bepaald schilte- rend stonden. Er is gezuiverd. Maar als'do geruchten juist zijn, dan worden de N-S.B.-.crs in Vught behandeld als pension gasten. „De Rotterdammer" en de Fox hebben voor de micro foon van „Herrijzend Nederland" herhaaldelijk geklaagd over de losgebroken bureaucratie en amb tenarij en anderzijds over het toenemend gebrek aan ambitie en vverkJusL Limburgsch Dagblad verzucht te dezer dagen: „De bevrijding heeft ons teleur gesteld" en schetste' dan o.a, de groote moei lijkheden, die door do stakingen ontstonden. At deze sombere geluiden uit het Zuiden dienen een les te zijn voor ons in hot Noorden. Ook hier moet snel en krachtig ingegrepen worden en op de plaatsen, vanwaar de iciding moet komen, mogen geen ver sleten figuren worden gezet, noch personen, die niols geleerd od ontbeerd hebben in vijf jaar vaii strijd. Bovenal dient men echier in 's lands en uiteindelijk ook in eigen belang,; zijn laak te verrichten. Laat niet ledereen zijn tijd verbeuzelen met het spelen van rechtertje of wreker. Ieder vervuild op eigen post zijn plicht en geve daaraan zijn vollen arbeidslust Alleen zoo kunnen we ons la. A bewoonbaar maken voor een cv>- lukkig volk. Alleen zoo, kunnen wij de vrijheid, den vrede en do welvaart verdienen,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1