Onzekerheden Ka bi nets-formateurs Christenplicht en Gemeenschaps- piicht VRIJ ONVERVEERD Speciale Editie voor de Abonné's van de Schiedamsche Courant WOENSDAG 30 MEI 1945 ONAFHANKELIJK DAGBLAD ae JAARGANG «UMMER 52 PROF. SCHERMIERHORN en W. DRESS 's-Gravenhage, 29 Mei. H, M. dé Koningin heeft volgens een mededeeling van Radio „Herrijzend Nederland" aan Prof. Ir. W. Scbermerhorn, voor zitter van de Nederlandsche Volksbeweging enden heer W. Drees opdracht gegeven voor de vorming van een Nationaal kabinet voor herstel en vernieuwing Liberty-schepen te Rotterdam verwacht SCHIEDAM Botsingen in den Levant Tito over Karinfhië Geen Stamkaart? Terugvoering van arbeids krachten Brood van het „Roode Kruis" Fietsen gevraagd „URSUS" 25 jaar Kort nieuws Arnold IVfeijer uit Vught ontsnapt -Clgaretten Abonnementsprijs: per week f 0,31 per kwartaal 14. Losse nrs. f 0.10 Bareaot Lange Haven lil Midden in den oorlog is ge zegd: wij zullen de Jout van na 1918 niet herhalenwij zul len niet lot overhaaste regelin gen overgaan, niet dadelijk een vredesconferentie houden, maar de .moeilijke vraagstukken van de reorganisatie der wereld lang durig -en zorgvuldig bekijken. Hel tijdstip, om daarmee een begin te maken, is nu aangebroken, - doch reeds haasten zich verscliü- lende landen om de plaatsen, waarop zij recht mewien te heb ben, alvast te beleggen. Het is duidelijk, dat het voorgenomen overleg op die manier niet veel méér- zin zou bobben dan de legalisatie van het voldongen feit Acht men, gelijk thans En geland en Amerika in sommige gevallen doen, de Russische, Poolsche, Zuidslavische en Fr en scbo eischen in beginsel juist, dan kan men zich desnoods bij de feiten neerleggen en over wegen, dat het toch eei ;s zóó zou moeten komen. Wenscht men meer den nadruk te leggen op de methode, dan moet de vraag rijzen, of het verwerpen van een beslissend overleg niet een bewijs is van een gebrek aan vertrouwen, dat ernstiger is dan een onjuistheid in een afzonderlijke regeling. Het is noodig, deze dingen in hun ware afmetingen te den. Uit de geschiedenis is het be kend, dat do hevigste crisis van e<üi coalitie tusschen oorlogvoe renden komt den dag na haar grootste succes, den dag na do overwinning. De periode na de Napoleontische oorlogen die ten aanzien van de verhouding Engeland-Rnsland met dezen tijd zulke merkwaardige parallellen biedt geeft daarvan een be roemd voorbeeld en toch is op het Weensche congres een tijd perk van langen vrede gevolgd. Ook op het oogenblik zfjri daar voor belangrijke .voorwaarden aanwezig. Zonder de medewer king van de drie werkelijke grooto mogendheden/ het Brit- scho Rijk, de Vereonigde Sta ten en de Sovjet-unie, in welker handen de grooto meerderheid van het oorlogspotentieel ter wereld' berust, is geen wereld oorlog mogelijk en deze mo gendheden hebben, voor zoover zich thans Iaat. overzien, geen levensbelangen, die met elkaar in strijd zijn. De moeilijkheden komen eerst, wanneer men dit laatste over en weer niet er kent en er een atmosfeer van wantrouwen blijft, waarvan be langhebbenden gaarne gebruik maken. Do. huidige Russische politiek, die zich: klaarblijkelijk op som mige punten losmaakt van af spraken on overleg, wordt meestal toegeschreven aan zulk een wantrouwen en wel ten aanzien van oen Westelijke soli dariteit, die Duitschland mede zou omvallen, allo oorlogen zou overleven en tot uiling zou ko men in het streven naar een cordon sanitaire" van zelfstan dige staten aan Ruskinds Wesl- Ultg.: Stichting ..Het Parool" Am- 'sterdam. Vertcgeir». voor Rotter dam: B. de vries. Chef-redacteur: Th. Ramaker. Buitenl.: Jac. Frank. •Binnenland: P. Timmer. Reportace: 'Joh. Paauvr. Opmaak-iedaclcur: M. C, Marineman. Gedrukt ter Koninklijke Neder!. Boekdrukkerij H. A. M. Rociaius, Schiedam. Prof. Ir. Willem Schermen hom, voorzitter van de Neder landsche volksbeweging, werd 17 Dec. 1891 te Akersloot (N.-li.) geboren als zoon van den land bouwer Teun Schermcrhom. In 1931 werd prof. Scher- merhorn benoemd tot adviseur, in landmeetkundige zaken, be treffende den Fdjkswaterstaats dienst en 'als zoodanig belast met de wetenschappelijke leiding van den Meetkundigen Dienst. In die functie introduceerde hij de locpassing der luchtfotogram- metrie in ons land. Prof. - Schermerhorn was op richter en voorzitter van de Ned. Ver. voor Fotogrammelrie, Hd van den Onderwijsraad, aid. Hoogcr Onderwjjs, secr. van de Rijkscommissie voorGeodesie, bestuurslid van den VPRO en van de Radio-Volksuniversiteit, tevens lid en oud-secr. van de Contr. Commissie voor het Vrijz. Protestantisme, Hij is ridder in de Orde van den Ned. Leeuw en Officier ia de Kroonorde van België. Van zijn hand verschenen o.a, tal van belangrijke publicaties op vakgebied, Willem Droes is een bekende politieke figuur. Hij werd 5 Juli 18SG te Amsterdam - - geboren, volgde de HBS en de Handels school aldaar en was van 1903 tot 1908 werkzaam aan de Twentsche Bank, van 1907 tot 1919 stenograaf bij de Slatan- GeneraaL Van 1911 tot 1931 "is Drees voorzitter geweest van de fe deratie Den Haag der SDAP, Hij werd in 1913 lid van den Haagschen gemeenteraad, in 1919 lid van do Provinciale Staten van Zuid-Holland en in 1933 lid van de Tweede Kamer voor de SDAP. Van 1919—1931 was Drees wethouder voor sociale zaken en van 19311933 wet houder van Financiën en Open bare Werken te 's-Gravenhage. Sedert 1927 was hij lid van bet Partijbestuur der SDAP. Ver der o.m. ondervoorzitter van den Raad van Beheer der HTM, com missaris, van de „Arbeiderspers", lid van de Alg. Armencommis- sie ©n van do commissie betref fende werklooslieidsi-.org, voorts voorzitter van de Centrale. Com missie van Bijstand voor Ar beidsbemiddeling en lid van de Ver. van Red. Arbeidsbeurzen. Tijdens do bezetting maakte hij deel uit van hot Convent van politieke" partijen. Verder was hij lid van het college van Ver trouwensmannen. Den Haag Maandag. Ten einde voedsel aan de hongerige Nederlanders te zenden, gal de U.S. War Shipping Administra tion de vorig© week draadloos bevel aan twee Arnerikaansche Liberty-schepen, welke zich mid den op den Atlantiscken Oceaan bevonden, om koers te zetten naar Rotterdam. Deze schepen vervoeren meel en zullen in Rotterdam onmiddellijk worden gelost. Het zullen de eerste sche pen onder Arnerikaansche vlag zijn, die sedert 1910 een Ne derlandsche haven zullen binnen- loopen. Schepen van het Li- berty-typo meten 10.900 ton. o grens. Omgekeerd verkeeren En geland en Amerika, naar uit belangrijke persstemmen- van die zijde blijkt, in hot onzekere om trent liet doe! van de Russische, politiek. Gaat men uit van het Russische wantrouwen jegens een Westelijke solidariteit, waar van Duitschland het twistpunt zou zijn - aldus bijv. de rede neering van de Economist dan doen zich voor Rusland twee wegen voor. De eerste weg, Duitschland van de slerkste in- dustrieele macht van het vaste land terug te brengen, tot een volkomen landbouivstaat, wordt door Times en Economist on uitvoerbaar geacht. De tweede mogelijkheid, het streven naar een nauwe verbinding tusschen Duitschland «n. Rusland, of schoon niet in strijd met som mige dementen van de Russi sche. politiek, za! uitblijven we gens de onoverbrugbare kloof, die de oorlog in Oost-Europa tusschen beide volken hoeft doen onistaau. Nog aarzelende tus schen béide mogelijkheden/tracht Rusland inlussclien datgene, waarvan het geheel zeker wenscht te zijn, de hegemonie in d© middenzóne tusschen Duitschland en Rusland, vast te leggen. Hoe eerder over dit alles opheldering, komt, hoe eer der men over en weer weet, tot waar de ander wenscht te gaan en wat jn®n wonsebt toe te laten, des te eerder zal de lagett- i woordigc spanning. verminderen. De spanning tusschen do Syri sche en Libaneesche regeeringen ©enerzijds en de Fransche re- goering anderzijds, is nog geens zins verminderd. Er wordt melding gemaakt van bet in een hinderlaag lokken van drie Fransche pantserauto's, van een Fransche artilleriebe schieting en andere onverkwikke lijke incidenten. Reuter meldt, dat leiding gevende Engelscbe kringen zich ernstig bezorgd ma ken en vreezen, dat bij het voortduren der incidenten an dere Arabische Staten zich in het conflict zullen mengen. De Britten erkennen het recht van onafhankelijkheid der Syrische en Libaneesche regeeringen doch vinden, dat de Franseheo in den loop der jaren het recht hebben verworven, hun speciale belan gen in den Levant te bescher- Maarschalk Tito heeft, volgens As-, Press, te Lioebljana een rede gehouden, waarin hij o.a. verklaarde: „Het zou een vree» selijke tragedie zijn, wanneer wij opnieuw zouden moeien vechten voor hetgeen wij in dezen oorlog at gewonnen hebben. Het volk van Karini hië wacht op zijn bevrijding: Het lijdt thans onder een Gesiapolerrenr, die nu in een ander uniform gestoken is". AJIc personen, die om één of #n-, dere reden niet in het bezit zijn van een geldige distributiestumkaart, die nen onverwijld een aanvraag tot ver- krijging hiervan in te dienen. For mulieren zijn verkrijgbaar aan het bureau Broersvcst 111, loket 8. Na nauwkeurige invulling bczoTge men dc formulfcrcn onmiddellijk terug üan het zelfde adres, loket 3. o Nog dft^ weekeinde zullen vele van de indertijd naar Duitschland weg gevoerde Schiedamsche „mannen kun nen tcrugkccren, In totaal bevinden zich thans 70.000 van de terugge voerde gevorderden achter de voor malige IJsscUinie, Met ingang van Vrijdag <t.zullen zij per trein naar hun woonplaatsen worden vervoerd. Amersfoort is het vcrdeelcentmm Yoor dc drie groote stadsgebieden in het Westen, regelmatig reizen tel kenmale 1000 mannen af. o Voor personen woonachtig in Schiedam cn geboren tusschen 16-4- *23 en 154-25 wordt een heel brood beschikbaar gesteld op: Donderdag 31 Mei 1945 tusschen 9 en 12 en 13.30 en 17 uur aan de Lange Nietnv- straat 197, op vertoon van oude stamkaart en. persoonsbewijs, -o - Het Hulpkorps van het Roode Kruis (het Noodziekenhuis en, de Sociale Vcrbïndingsgroep, Tuinlaan 70) doet een beroep op de Schiedam sche bevolking tot beschikbaarstel ling van enkele motorrijwielen en fietsen, teneinde tlle diensten sneller te kunnen afwikkelen. Aanmelding kan geschieden aan het bureau Tuinlaan 70. Ook stellen de leden van het team prijs op boeken en tijdschriften, o Heden. 29 Mei, bestaat „Ursus", de populaire Schiedamsche volksclub 25 jaar. waarmee wij haar van harte gelukwcnschen. In verband met de omstandigheden is een luisterrijke viering helaas onmogelijk. Toch wil „Ursus" dit heuglijke feit niet'on opgemerkt voorbij laten gaan en zal voor de leden een leestvergadenng houden opZondag 3 Juni,, om elf uur in het gebouw „Eureka", Brou werstraat, Schiedam. De commissie tot zuivering van. het burgerlijk bestuursapparaat te Schiedam is met haar werkzaamhe den begonnen. Het adres van den secretaris der commissie, den heer W. H. Kloeseman, is Burgemeester KnappertJaan 214a. De politieke gevangenen, die tot nu toe waren ondergebracht in een voorloopt kamp in het Sterrebosch (,.de Gulf"), verhuizen naar een geschikter logies aan den .Buiten** havenweg. De kerken hebben hot verzet tegen den vijand dapper volge houden en daarmee een gocdo taak verricht „Het was Christen plicht", zegt men en wij ne men beslist aan, dat velen het verzet als zoodanig hebben ge zien. Het dienen van de gemeen schap, de Christenheid, wordt nu voortgezet, doch helaas con stateert men, dat thans een on derscheid wordt gemaakt tus schen de Christenheid en de gemeenschap. Hoe moet men het anders verklaren, als nu be gonnen wordt de bokken van do geiten te scheiden, wanneer som mige kerken htm lidmaten van extra-levensmiddelen gaan voor zien? Zijn do niet aangeslotenen hij een kerkgemeenschap géén goe de vaderlanders en hebben zij géén tekorten? Waarom werden partgen aardappelen, die van de Duilschers werden afgenomen, via kerkgenootschappen uitge deeld aan geloofsgenooten? Waar om moest een vrachtauto vol brooden uit Veghelwecrd spe ciaal afgeloverd worden aan een Katholieke kerk? Hoe kon het gebeuren, dat leden van de Her vormde en Remonstranfsche ker ken, (leden met vaste banken 1) onverwacht twee brooden en een pond boter thuisbezorgd kregen? Gaat hier de Christenplicht al boven de gemeenschapsplicht uit en kan dat? Laat men in Gods naam en in naam van den vrede ons land niet in tivee groepen gaan verdeetengeen Hervormde boter, Roomsche brooden en Ge reformeerde aardappelen 1 Den Haag, 29 Mei. De voor malige leider van het „Nationaal Front," Arnold Meijer heeft, volgens A.N.P., kans gezien uit het interneeringskamp te Vught te ontsnappen. Van de tabakskaart, die deze week wordt uitgereikt,, zal binnen enkele dagen een bon worden aangewezen, die recht geeft op het koopen van 20 cigaretten m de z.g. Roode Kruiiwinkels. Over eenige weken zal opnieuw» een bon voor het zeilde aantal wor den bekend gemaakt, maar daarmee is de koek dan voor- loopig op, en zullen wc een poosje geduld moeten hebben. Alleen mannen van 19 jaar en ouder komen voor de sigaret- tendistributie in aanmerking

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1