y VRIJ ONVERVEERD KERK EN POLITIEK in Kinderuitzending EET.ELBÏIKÏ f N BAAS DONDERDAG 31 MEJ 1945 0NAFHANKEL1JK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN 5b JAARGANG NUMMER 53 Kunstverzameling tereGht Licht op den Atlantischen Oceaan Het kolenprobleem den winter voor Massagraf in Gelderland ontdekt Nederlandsche officieren keeren terug Schip met rijst te Rotterdam SCHIEDAM Het Roode Kruis-brood En de borrel Gereserveerd voor de NS.B. Naar Engeland België, Frankrijk cn Zwitserland. Te hooge groentenprijzen ËE, Eindelijk weer MAN! Redactie en Administratie: Eendrachtswe? 42 Telefoon 29099 en K. L. M..Gebouw CooJsinget - Tel. 243 S 9 (Inlichtingendienst^ Abonnementsprijs per week f 031, per kwartaal f 4. losse nummers f 0.10 We zijn weer in eigen KORF DE BIJENKORF' Ouder de onderteekenaurs van den eersten oproep van de NeJerlandsclie Volksbeweging (N. V. B.) vindeu wij de namen van vooraanstaande katholieken, pro. testanten en socialisten. Wan neer dit samengaan en samen werken van katholieken, protes tanten en socialisten zich op één of andere wijze zou weten te handhaven en door te zetten lot een 'vaste gestalte in het politieke leven, zou dit in Ne derland inderdaad een geheel nieuwen koers beleckenen, die nieuwe perspectieven opent niet alleen voor de verhouding van pcrsonalisten en socialisten, maar ook voor de verhouding van kerk eu politiek. In Nederland is de verhou ding van kerk en politiek altijd een belangrijk vraagstuk geweest, dat grooten invloed heeft ge had op de gestalte van ons open bare leven. De onzuivere wijze, waarop deze verhouding in bet Nederlandscho politieke leven van vóór den oorlog geregeld was, heeft zoowel do politiek belemmerd als do kerk schade toegebracht. Niet alleen bloken grootc groepen kiezers, die tot een kerk behoorden, niet bereid op de door lmn kerkelijke auto riteiten opgerichte of aanbevo len kerkelijke partijen te stem men, maar ook bleek een ro- ïeering, die zichzelf „christelijk" of zelfs „positief christelijk" noemde' eri op dé z.g. ,)christ&r lijkc" partijen steunde, Sn ons land ten aanzien van' bijv. de werkloosheid in staat een poli tiek ten beste te geven, die niet alleen volledig gefaald heeft, maar ook o.i. in lijnrechten strijd was met de eischon van ge rechtigheid en woderkeerigo ver antwoordelijkheid, gelijk die door het cliristcndom worden gesteld. Noch de politiek, noch de kerk is met deze „christelijke" po litiek gebaat geweest. Het verheugt ons dan ook fen zeerste, dat thans een zuiverder en vruchtbaarder verhouding en grondslag wordt gezocht en dat protestanten, katholieken en so cialisten op de basis van een personalistisch socialisme lot een politieke samenwerking, die geestelijk en maatschappelijk ver antwoord en veranderd is, be reid blijken. In het gemeenschap pelijk verzet tegen den vijand is daadwerkelijke samenwerking geboren en mogelijk gebleken. Belangrijke organen van het ver zet, als Vrij Nederland, Je Main- tiendrai en Christofoor, zijn cr een bewijs van. Deze nieuwe koers is niet tot Nederland beperkt. In Frankrijk is een soortgelijke sa menwerking tusschen katholie ken, protestanten en socialisten gaande. Wij «oemen daarvan den protestant Denis de Rougemont ver o.a. van Pcnser avec les mains) en den katholiek Jacques Maritain (sclirijver van Humanis me integral), onlangs benoemd tot Fransch gezant bij het Vati- caan. Dvzo nieuwe koers zal in Ne- Uitg.: Stichting „Het Parool" Am sterdam. Verteccnw. voor Rottcr- d^o: B. de Vries. Chef-redacteurt li. Ramaker, Buiten!.: Jac. Frank. Binnenland: P. Timmer. Reportope: IPtoto. Pflsuv.-, Opmnak-icd.icteur: M. Q. Haringman. Gedrukt ter <ooln«lllke Nederl. Boekdrukkerij tL A. M. Roclants, Schiedam, De Amerikanen hebben, vol gens ec-n correspondent van de Daily Telegraph, in een Oos- tènrijksch dorp de koninklijke kunstverzameling, ter waarde van ca. drie milüoen pond ster ling, terug gevonden, omvattende vijf werken van Rembrandt, acht van Breughel, zeven van Velas quez, twee van Diirer en Ru bens en een van Titiaan. Even eens werd in een zoutmijn het beroemde schilderij van de ge broeders Van Eyck, voorstellen de de „Aanbidding van het lam Gods", ontdekt Liverpool, 29 Mei. De Daily Herald meldt, dat ingaande Maandag, alle Engelsche koop vaardijschepen, behalve wanneer zij zich in de ooriogszöne„verre oosten" bevinden, 's nachts weer met ontstoken lichten zullen met ontstoken lichten, zullen va ren. Scheepvaartautoriteiten mee- nen, dat dit de -toevoertonnago bijna zal verdubbelen, daar de schepen hun overtochten in de helft van den tijd zullen kun nen volvoeren. De „Quecn Mary" en de „Queen Elizabeth" zullen te Southampton opnieuw voor den algomeenen dienst worden uitgerust Washington, 29 Mei. Het U.S. War information Office bericht, dat er minstens 15 millioen ton kolen naar noord on midden Europa moeten worden geëxpor teerd, als men de bevolking voor ernstige koude wil behoeden. Of schoon in Amerika een ernstig brandstoffer.tekort dreigt, zou den de leidende kringen te Washington al het mogelijk© wil len doen, om de bevrijde ge bieden in' ieder geval met hot hoogst noodzakelijke te helpen. Door de oprichting van de Europeesche kolenorganisaüe, waarin ook. Nederland vertegen woordigd is, hoopt men verbe tering in den toestand te schep pen. derland natuurlijk ook verzet ont moeten. Het dagblad „Trouw" hoeft reeds verzamelen geblazen om alle orthodoxe en gerefor meerde protestanten in één nieu we politieke formatie bijeen te krijgen, tegen „ongeloof en re volutie". Het is de oude koers. Van zeer groot belang zou het zijn, indien de sociaal-demo cratie in deze vernieuwingsbewe ging betrokken zou worden. Er moet een basis gevonden wor den, waarop zij met alle ande ren, die een nieuwdn koers wen- schen, tot innige samenwerking zat kannen komen. Wij wensclien de oude schotjes niet terug, en verheugen ons op dezo doorbreking en vernieuwing der oude verhoudingen, en vele cliristenen zuilen dezen nieuwen koers steunen, dien zij zoowel in liét belang van de politiek als in het belang van de kerk ach ten. B. J. ARIS. Damascus gebombardeerd Het conflict in den Levant is, volgons diverse correspondenten, in de laatste uren ten zeerste verscherpt, Fransch e troepen hebben in den afgetoopen nacht het Syrische parlement bezet. Dinsdagavond reeds ontstonden op verschillende punteu in Syrië gevechten tusschen Syrische en Fransche troepen. De Fransche artillerie opende een bombarde ment op do hoofdstad Damas cus. Gelijktijdig gingen vliegtui gen tot -den aanval over en lie ten op verschillende wijken bri santbommen vallen. Later ont stonden in de stad gevechten, waarbij met mortieren en ma chinegeweren werd gevuurd. Er ontstonden aanzienlijke verwoes tingen en onder de burgerbe volking vielen ruim 200 slacht offers. De Egyptische en Irak- sche premiers protesteerden en hebben bij de Russische, Ameri- kaansche en Engelsche regeerin- gen om interventie gevraagd. Vooral de houding van Irak haart zorg, daar de premier ver klaarde, niet werkeloos te zullen blijven toezien. Fransche officie ren en soldaten namen tegen leden van het Britsche diploma tieke corps een dreigende hou ding aan. Vrachtauto's werden aangehouden en Engelsche offi cieren werden gefouilleerd. De vrouwen van de Britsche amb tenaren worden met spoed geëva cueerd, onder gejoel der Fran sche soldaten. De Syrische bur gemeester van Iiama heeft ecu beroep op de Britten gedaan, om een wapenstilstand van 4.S uren te verkrijgen voor het hegraven der gevallenen. Do Amerikaan- sche staatssecretaris, Grew, ver klaarde alles in het werk te zullen stellen om verder bloed vergieten te voorkomen. Te Beiroet brak eon algemeen© staking uit. Churchill zond oen boodschap aan den wnd. Syri- schect premier, waarin hij deze verzocht, kalm en verdraagzaam te blijven tot de situatie gere geld is. Nijmegen, 30 Mei. Naar do „Gelderlander" meldt, is in het Kruisjesdal in .de Hoog-Soeren- sehe hosselicn een massagraf ontdekt, waarin niet minder dan 16 lijken van jeugdige personen zijn gevonden. De nasporingen, worden met kracht voortgezet; men vreest nog ander© massa graven te vindon. o Den Haag, 29 Mei. Op 28 Mei zijn 80 Nederlandsche officieren uit Duitsche krijgsgevangenschap teruggekeerd. Zij waren afkom stig- uit het kamp Neubranden- burg en werden te Glanerbrug hartelijk verwelkomd. Dank zij de geregelde ontvangst van Ame- rikaansche voedselpakketten, ver zorgd door het Roode Kruis, hebben de officieren zich goed kunnen voeden. Elfhonderd officieren van leger en marine zijn nog onderweg naar het vaderland. Donderdag. 31 Met. fa den afgdoopen nacht is een Neder- landsch schip, de 8500 br. reg. tonmetende „Stad Vlaardingen", geladen mot HIJST, in de Waal haven voor anker gegaan.. Do mtilccUng van brood aan het Roode Kruisgebouw, Lsuii-o Nïüuw- straat 197, ann. de Sehiedaraschc in gezetenen, geboren in de periode van l Mei 1895 t.m. 30 April 1S0Q ge schiedt Vrijdag l Juni u.s. van 9 tot I2 .cn, vaa half 2 tot- 5 uur, op ver toon van oude stamkaart cn per soonsbewijs. o Hoe staat het nu met onze borrel? Met deze vraag hebben wij ons ge richt tot het Rantsoeneeringsburcau voor Gedistilleerd, waar men ons onmiddellijk het antwoord gaf, dat wij verwachtten: „Daar is nog niet veel van te zeggen". Enkele Jedcn van het bureau ver toeven op het oogcnblik in Brabant» teneinde na te gaan hoe de regeling van de gedistilleerd-toewijzing zich daar onder het geallieerde militaire gezag heeft voltrokken. Als deze hceren terug zijn en het rapport be studeerd, zal aan de hand van dc gegevens over de hier aanwezige voorraden bepaald kunnen worden, welke gedragslijn het R.B.G. kan volgen, d.w.z. of cn in welke mate dé verkoop in café*s, slijterijen e.a. zul kunnen worden toegestaan. "Wan neer zulks te verwachten ïs, kon men ons echter niet zeggen» Over de voorraden hebben wij van andere zijde berichten ontvangen, welke niet pessimistisch bjeken, Er is nog wel ietsl Geproduceerd wordt er evenwel voorloopig niets. N.S.B^ers moeten o.a. schuilkel ders sloopen. Een burger mag dat niet. Doet hij het wel, dan wordt hij gearresteerd en opgesloten. De politic heeft zulks gedaan met L. V„» die op beeterdaad werd betrapt. De uitzending van kinderen naar het Zuiden van ons eigen land en naar Engeland, Frank rijk, België en Zwitserland, wordt op het oogenblik georga niseerd. Men begrijpt, dat een dergelijk werk vee! voeten in do aarde heeft, voorat door de moeilijkheden met het vervoer. De „Nationale commissie tot uit zending van Noderlamlsche kin deren" is echter ijverig in de weer en heeft ook to Rotter dam een bureau ingericht. Dezo commissie is gevormfi op initiatief van het Militair Gezag, en is de, door de regee ring erkende, instantie. De bo- moeiTngen van vereenigingen en particulieren op dit terrein kun nen vervallen. Het Rotterdam- scho bureau is gevestigd in het Gebouw van do Volksgezondheid aan do Baan 170. Personen, die meenen de noo- dïge bekwaamheid te bezitten om kindertransporten te bege leiden, kunnen zich schrifte lijk bij dit bureau opgeven. Zij moeten tenminste 22 jaar zijn en (voor Engeland) voldoend© Engelsch spreken. Voor Frank rijk, België en Zwitserland is geen talenkennis vereischt, om dat deze geleiders slechts tot do grens meegaan. De beslissing, naar welke streek of welk land een kind zal worden uitgezon den, ligt uitsluitend in handen van den keurenden geneesheer. Het bureau beschikt op dit oogenblik nog slechts over be perkte gegevens. Zoo spoedig mogelijk volgen nadere bizonder- heden, over leeftijden en plaat sen van bestemming. Het 'heeft dus geen zin thans reeds infor maties to gaan inwinnen. In verband met ons artikel „Schandalige groentenprijzen" van Woensdag, deelde ons de hoofd commissaris van politic mede. dat het publiek zich met klachten over groentenhandelarcn, die on geoorloofde prijzen vragen, ook kan wenden tot de politic. De ontvangen klachten zullen aan de betrokken diensten wor den doorgegeven, opdat de strenge maatregelen tegen de overtreders kunnen worden uitgevoerd. Naar radio Lublin meedeelt, zullen 5CO.ÜQO Poten zich in de ko mende twee maanden in Oost-Pruisen vestigen, Op Okinawa hebben de Ame rikanen thans de hoofdstad Naha geheel veroverd. Da Japanschc weer stand blijft echter uiterst taai. 'uföiiLtujk. v

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1