Nu den vrede winnen FRANKRIJK's TERUGKEER VRIJ ONVERVEERD 1 VRIJDAG I JUNI 1945 ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN 5e JAARGANG NUMMER 54 Onze landgenooten in Duitschland Engelsclie interventie in Syrië Emigratie naar Australië? De exterritoriale rechten Commissie schadevergoe ding opgericht Van Kleffens over een regionaal pact Dwangarbeid N.S.B.-ers? Wederopbouw van ons land Twee militaire taken voor Nederland Werk in ziekenhuizen Concert verboden SCHIEDAM Brood van Het I.K.B. Ontspanning voor de soldaten D.W.S. Redactie en Administratie EENDKACH^SWEG 43 Td e'oon 35029 en K.L.M.-GEBOUW COOLS IN GEL Telefoon 34399 (Inlichtingendienst} Abonnementsprijs p, week f 0.3L per kwartaal f 4. Losse nummers f 0J0 HIT PAR* Dl Wc zijn weer BAAS in eigen „KORF „DE BIJENKORF" i Wï hebben in den oorlogstijd vaak de wijsgeerige opmer king gehoord, dat straks de vrede nog zou moeten worden, gewon nen. Toon klonk dit velen vreemd in de ooren. Nu is die waarschuwing een ieder duide lijk. Wij zijn in eon rocrigon tijd gekomen. Het heel© bestuurs apparaat, dat in jaren van de mocratie steen voor steen was opgebouwd, is door de bezetters in vijf vreeselijk© jaren totaal afgebroken. Het klinkt hard voor degenen, die zoo naïef waren oogcnblikkelijk herstel te ver wachten, maar we leven nog in eon chaos. Men heelt ner gens houvast co er is een tekort aan alles. Hoewol de bestuurs organisaties als paddenstoelen uit den grond verrijzen, ziet de op pervlakkig belanghebbende nog geen. vorm. Degenen, die jaren lang gewacht hebben en nu ein delijk weer hun energie denken to kunnen ontplooien, botsen op allerlei obstakels, die hun on dernemingszin knotten. Dat kan ook niet anders. De vrede duurt nog slechts enkele weken. In die weken kon ook „het gezag" nog bij lange na niet alle1 draden in handen krijgen van het vernuftig stelsel dat maatschappij heet. Er moest van onderaf begoa- - mm worden. Het geraamte, waar langs straks ons nieuwe huis, ons vaderland, opgetrokken moet worden, begint zich reeds af te teekenen, maar er zijn nog geen ramen, waardoor men kan zien en er is nog geen bel, waar aan men kan trekken, om open gedaan te worden. Toch is het voor oen ieder mogelijk oen steentje bij te dragen bij den bouw van ons aller toekomstig huis. En wanneer men het zoo snel mogelijk betrekken wil, dient men zijn taak goed te verslaan. Men doet wat men kan; ieder op eigen post en naar eigen vermogen. Niemand, blijve daarbij aan den kant staan, maar nie mand neme ook een aandeel in den opbouw op een plaats, waar hij niet thuis hoort. Wij moeten den vrede nog winnen. Wij zijn ons nu allen heel wel bewust, dat daarvoor heel veel gedaan en heel veel geofferd moet worden. Doch wie oprecht gelooft in een betere -toekomst voor ons volk, kent zijn plicht. Hij kankert niet en werkt ver beten door! o Op de gemeentesecretarie zullen formulieren ter beschik king worden gesteld voor de familieleden en kennissen van gedeporteerden en politieke ge vangenen, Deze formulieren zul- 'en naar het informatiebureau van den dienst der repatrieerin- gen worden gezonden. Het Bu reau stolt zich tot taak de mar telende onzekerheid, die er bij verwanten bestaat over degenen, die indertijd naar Duitsthe werk en concentratiekampen, gevange nissen en tuchthuizen zijn over gebracht, zooveel mogelijk weg te nemen. Daar er van een vlotte registratie in Duitschland nog geen sprake kan zijn, zal er in vele gevallen geen definitief uit sluitsel gegeven kunnen worden. Reuter meldde heden uit Lon den, dat Churchill aan generaal De Gaulle heeft medegedeeld, dal zij zich tot haar groot leed wezen verplicht zag, den Brit- schen commandant in het mid den-oosten op te dragen in het huidige Fransch-Syrisehe con flict hisschenbeiden te komen, om verder bloedvergieten te voorkomen, Churchill vervocht De Gaulle de Fransche troepen te bevelen de gevechten te slaken en zich in hun kazernes terug te trek ken, ten einde eeti botsing tus- scben de Fransche en Britsche strijdkrachten te vermijden. Later vernamen wij, dat de Fransche bevelhebber op last van zijn regeering aan het Engetsche ver zoek gevolg hoeft gegeven. Minister Eden verklaarde in het Lagerhuis: „Niemand kan vuriger hopen, dat deze kwestie geen schade zal toebrengen aan de Engelsch-Fransoke betrekkin gen en indien onze Fransche vrienden doen, wat wij bun her- haatdeljk gevraagd hebben en de vijandelijkheden staken, zullen wj ons best doen de hierover in Londen te voeren besprekin gen tot een succes to maken." Sydney, 30 Mei. Australische officials verklaren, dat Australië veel Nederiandsciie emigranten zal krijgen, indien een organisa tie wordt .opgericht om hen uit te kiezen. Men acht het twijfel achtig, of Nederland al zijn in woners kan voeden. Australië kan velen opnemen, vooral boe ren. O Londen, 30 Mei. Met de onder- teekenlng van-het Nederlandscb- Chtneesch verdrag, hetwelk vol gen A.N.P. gisteren in Londen plaats vond, heeit Nederland zich vrijwillig aan de zjde der Ver- eenigde Staten on Groot Brit- tannië geschaard, door afstand te doen van de bijzondere rech ten, die liet in China had. Londen, 30 Mei. Reutor meldt, dat naar aanleiding van de be slissingen tjdens ,de cotiferenlie te ïalta genomen, een commis sie wordt opgericht voor de re geling van de geleden oorlogs schade. De commissie zal zetelen te Moskou, onder voorzitterschap van Maisky, die levens de leider van de Russische delegatie is. Andere afgevaardigden zijn: Sir Walter Monckton, Eng. en Edwin Pauley en dr, Isador Lubin U.S.A. o San Francisco, 30 Mei. In oen interview roet een correspondent van bet persbureau A.F.P. hoeft de :ninister van buitenlandscbe zaken zich uitgesproken ten gun ste van een regionaal pact, waaraan Frankrjk, Engeland, Bel gië, Luxemburg en Nederland deel zouden nemen. Een dergelijk pact mag echter niet strijdig zjn met bestaande stelsels. Eindhoven, 80 Mei. Minister Tromp heeft op e*-n persconfe rentie alhier een aanlal proble men betreffende den wederop bouw onder de loDpe genomen. Betreffende de dectricileits- voorziening deelde hj mede, dat de centrales der staatsmijnen ge heel hersteld zijn. Om het wes ten bj de reeds herstelde fcop- pelletdmgen in Brabant aan te sluiten, moei de hoogspannings lijn van Geertruidenberg naar Dordrecht gerepareerd worden. Hiervoor zullen Duïtsche krijgs gevangenen te werk gesteld wor den. De minister bevestigde, dat er koortsachtig gewerkt wordt aan bet herstellen der verbin dingswegen. Omstreeks 1 Augus tus zal de gehcele Maas weer bevaarbaar zijn. Het werk aan de vernielde spoorbruggen bij Arnhem en Nijmegen za! drie tot vier maanden vergen. In Zwe den waren 50 locomotieven be steld, maar deze zijn nog niet geleverd door stakingen in de Zweedsche fabrieken. De minister overweegt met zijn ambtgenoot van sociale zaken, in bet verwoeste gebied van Noord-Limburg gedetineerde N. S. B.-ers en collaborateurs aan het werk to zetten. Daartoe zou den in dit gebied barakken wor den gebouwd. Nederland heeft twee militaire taken te vervullen, aldus vernam de sectie voorlichting M. G. van het Ministerie van Oorlog, De oorlog tegen Japan moet met alle kracht" worden voortge zet en eeo deel der lasten, verbonden aan de bezetting van Duitschland, moet door een Ne- derlandsch bezettingsleger ge dragen worden. Er zijn plannen voorbereid en in uitvoering voor den opbouw van de vloot en luchtstrijdkrachten en voor den opbouw van een mariniersbri gade en legergroepen welke deels aan den strijd tegen Japan, deels aan de bezetting van het ineen gestorte nazirijk zullen deel nemen. Het ligt in de bedoeling zoo spoedig mogelijk 200.000 man in ie schakelen. Door het oproepen van vrijwilligers, door hermobili satie en het weder invoeren van den dienstplicht, zal men aan do voreischte numerieke sterkte komen. Het aanial op te roepen lichtingen zal nader worden vast gesteld. Het Militair Gezag Rotterdam doet een dringend beroep op ver pteegsters en verplegers zich be schikbaar te stellen voor het werk iu ziekenhuizen, noodzieken huizen etc. Men wordt verzocht zoo spoedig mogelijk: naam, voor namen, leeftijd, geslacht en adres op te geven aan: Het MiiitairGezag, Afd. Volksgezondheid. Het concert, dat 't Phllharmonisch Orkest heden zou geven, met mede werking van mevr. fris ZciHnga- Doodehecfver, is door dc autoritei ten verboden. Het muzikale icven suil eerst aan een grondige zuivering on derworpen moeten worden, He! incident in den Levant is do wederopleving van eon oude kwestie. Na den vorige» oorlog had de EngeSsche poli tiek zich een grootscbeepsche regeling voorgesteld voor de sta ten van hot Naburige Oosten, die door de kracht van oen nieuw Arabisch nationalisme ©n met Briische hulp, zich losge maakt hadden van Konstantino- poL Er waren echter ook alspra- ken gemaakt met de Franschen, met wie men nu eenmaal in Euro pa samen streed cn die inderdaad aan de Levantkust oude rech ten hadden. Het Is nooit mo gelijk geweest, dat Arabische na tionalisme onder Britsche lei ding en de Fransche aanspraken op medezeggenschap te vereeui- ge.i. De toestand in het Oosten gedurende de gehcele periode tusschca de beide wereldoorlo gen, heeft daaraan gelaboreerd. De Palestijnsche kwestie was daardoor nooit in grooter ver band op te lossen. Schonk 1.ou de» aan Irak de onafhankelijk heid, dan gal dat in Syrië weer moeilijkheden voor de Franschen, die nog lang zoover niet waren. Zij hebben nimmer het vertrou wen van de Syrische bevolking kunnen winnen ea moesten daar door zelf weer als drukkend gevoelde maatregelen nemen om zich te handhaven. Zij begon nen met den Arabisclien koning Feisoel van zijn reebtmatigen zetel in Damascus te verjagen; zij eindigden ecnige jaren voor dezen oorlog met een overeen komst met Turkije te sluiten nopens de Syrische sands.ak Alexandrette over het hoold van Syrië heen. In den loop van de laatste jaren schenen zich aan de Brit sche politiek ia het Midden-Oos ten nieuwe mogelijkheden voor te doen. Het oude plan van een Arabische liga, sterk genoeg om allerlei problemen op te los sen en in de onderlinge ver scheidenheid toch zwak genoeg om do imperiale, hartaders niet te bedreigen, ging zich verwe zenlijken en daarenboven was Frankrijk als groote mogendheid van de baan. De terugkeer van Frankrijk als bondgenoot sou evenwei ook een terugkeer van Frankrijks Levantijnsche aan spraken brengen. In het laatst van 1343 uitte zich dit in de arrestatie van de regecring van den Libanon ({waar een onafhan kelijke constilutie was ingevoerd) door de regeeringde Gaulle, toon nog bet Fransche bevrij- dingscomitó. Onder pressie van Engeland, Amerika en do Ara bische staten moesten de Fran schen echter inbinden. Nu daar entegen hebben zij gelegenheid gohad troepen, oorlogsschepen en luchtmacht aan te voeren. Wal willen de Franschen in concrete? Zij zeggen te willen onderhandden over kwesties in verband met den overgang van den mandaatstoestand naar de onafhankelijkheid van de Levant- staten, die de Fransche regeering in het begin van bet vorige jaar inderdaad erkend hooft. Zij wil zich daarbij cultureels, econo mische en strategische rechten voorbehouden, welke in de Le- vanlstaten gevoeld worden als onaanvaardbare servituten op de onafhankelijkheid. Vootal seblt dit ten aanzien van de militaire voorrechten, die zouden neerko men op het onderhouden van vloot- en luchtsleunpuntea,van troepen en van een Franscb com mando in de beide republieken. De toestand is verscherpt, door dat de Franschen de onderhan delingen hebben geopend tegelijk met een versterking van hun troepen. Een verdere complica tie geeft de aanwezigheid vaa Britsche strijdkrachten: de Fran schen achten het onaanvaard baar, dat de Britsche troepen de bevolking niet schijnen te deren, de Fransche versterkingen, hoe gering in aantal ook, uitdagend blijken te werken. Maar dat is nu juist de heele achtergrond van het conflict: de Franschen hebben het vertrouwen van do Arabische wereld verspeeld en vertrouwen op hun beurt de En- gelschen niet, voor zoover bot den Oriënt betreft Onder zulk een spanning grijpt in bet Oosten een kleine aan leiding suel om zich been. In- heemsche troepen, die onder Franscb commando staan, zijn. begonnen te deserleeren. Daaruit is een- schietpartij gevolgd. Ver volgens vijandelijkheden van grooteren omvang, waarna da Britsche opperbevelhebber mot Amerikaanscbe goedkeuring en onder instemming van alle Ara bische staten, heeft geïnterve nieerd. Er is geen ralcn, om hierin voorioopig meer te zien dan een voorbijgaand conflict. Te zeer zijn de Engelsclie en de Fransche politiek aan elkaar verbonden, niet alleen in Euro pa, maar ovér de goheoio we reld, waar beide landen hun belangen steeds naast elkander hebben liggen van den Atlanti- schen tot in den Indischea Oceaan en Azië. Het interkerkelijk Bureau Schiedam reikt monden. Zaterdag 2 Juni b,s„ aan alle Schicdamschc inwoners ge boren in 1903. 1904 en 3905, een brood uit. Dc uitreiking geschiedt in het Passagethcatcr, van 9 tot 1 uur. Stamkaart met inlegvel mee brengen. o Voor de eerste maal hebben gis teravond de hier Gelegerde Cannoee- sche soldaten gelegenheid gekregen zich een avondje te ontspannen. Voor het entertainment" van chs troepen zorgt een speciaal voor dit doel aangewezen officier, die het café „De Seinpost" aan dc Broers- vest had aangewezen en ïatcn ge reedmaken voor een dansavond. Het betrof hier een onderdeel van do genie, dat uiteraard gemakkelijk kon zorg dragen voor de verlichting, waarvoor een op de Duitschers buit gemaakte installatie werd gebruikt. Ook hadden de Canadcezen zelt hun drank, enz. meegebracht. Een Neder- landsche band zorgde voor dans muziek. Zeer binnenkort zullen In het Passagcthcater filmavonden voor de soldaten worden georganiseerd. De Schiednmschc handbal vereen!- ging D. W, S. belegde Dinsdagavond voor haar leden een eersten contact- avond in Musis Sacrum. Morgen avond maakt D. W. S. weer con begirt met haar traditioneele club avonden in hotel Beijersbergcn. Forrestal, de Amerikaansche mi nister van marine, verklaarde, dat de Japanners in April ruim 250B vliegtuigen verloren, hetgeen neer komt op 13 pCt. van de gchcclo Ja- pansche luchtmacht

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1