SNM :En||SM{ &E TQESÏAND IN SYRII VRIJ ONVERVEERD li§fe«teB^ SPiRi^lii Zaken zijn zaken. Boontje .en zijn loontje' w ^apiilril, n'fmmiWfïïii'TTWit'fr - ->. sa s«ö fljfegfe fe.ï jx g:.c.»:|p; .||A AND AG/4/J U Nl/ I 945/i ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN/OMSTREKEN; Ae/JAARGANG NUMMER .56: shm Tegen zwarten handel/.? ([{Personen die zich 'schuldig Rooïe /Kruis/vraagt 'steun -i //;:x^ De iGau lie: gispt^Aj-:. Engelsctic1 JiovMng êltiitenian d. Dtiiische filialen 'wórden 'geëxploiteerd. ganic;^ J SSiCensuurVin! Duitschlartd f V/ Rede van den Paus WÈÊÊÊÊïlGRtëórwif'st Leerjirt)gyamfna yan, 1940;/. ExamensÈ*gaan door ?V|f5' Hervatting briefpostyerkedr. I r- \ete Oardanellen K E'T/E; L B' J, N;:K.;T'E I-"1.-; i':.*.' iv/rg^r 1 Wh '- *ïj&.v«*ï^**. iriinïïanrw.tirnTgp^iimrBr "rr- i^>1-J - '*%4& --'1 - - 4> »*,-> vi, - T .- 56S%^^;lÉSjS ;$5b&£SfêiE<jBfi&iSMiiêt eesdrachtsweg.*»" ;é«f ,K.I-ai.-G£B O UW :SSMC0^3^GÈ£gg»t ^'.- ^-'TclcfMO'114399 (I riVi ch tia giS "d i ca ïtj Abc c n ent éntsprlj sp-"VecV f.'0.3I,~ per kwartaal f i^s :Lossr,,nuinmersf 0.10, JMMt |'-$fê' Vt 8'&'^>5;|f/ :S"•V,;' Af* i—L;"Jveiaajn itveef^jM^^i ';cS--:S:' n DE'BIJENKORF* Uè.Bioü we ^wereid^ die straks /uii, (fep baaierd';Vuri vandaag ;-,yemjzen,.czaIook/TNederiaBd, ,.-'.rh^^jiie^ iüs; eép reliek/uit !""^*^enij®^-,rilèüwi:gé2icht'.moo- en.',. tooncii..;Niet'.ia, de/ laatste. f 3^e; jiöbdzaak ,yaii fehiétwaag ./ónzjas/-r 'buitenhuid/ |cfte2;PP''LcE ..-Salcrlattd»>efec- ^®t;'1945 moer San ,ïct- ia .die. Van 1910 deed <he :toeg®oméu'; bétéokenis ?J} .^rpli^tmgesttopgp|H ^^G^ll^J^^P^SMjoèavpositie-! VÜ :.£ijn/het- tó ilaag,sinds 'jjsjgé? ^^^"p'ontw^^öraVf'loyer. ze.y problcowji" K©en. 'eigen. ,óor-i leel Joj vormen; óa er/-zijn /groó-! ;tere; fvoikengewee3t dan;- .wij,! ié. er, moeite/ móé paddeit., kLiari 'V-jNi' éón cAiBS.^idat-;oiis bij! ri/.fcopalén ,'dier -,,politiek zai; pelpfjn; omdat; ..errdi^^lanAysiij -" Waarmoe.: wij. in eik.geval "„te*1 /.f nauwste .zullen v. nMpten/Tsameii- "Tjjverken;: „/EticelaïicL En- dat zalj o-,s.z,op?jzichzelf met moeilijk |ajjeij,s want .er4 ,bcstaat geen v ilb,'^waarmee ihei onze in. karak- ter .i^oosoer 07ereecsïemL„-\t Sè Hoe goed .deed. liet ons allen - ,jlietr*w«aneer "wij-in-de afeeloo- ;fij&«'«'Jiren;sioinan'd.^^ "||.pe- on dS; alle- gevaren jjn kadriy. i Jef, bewaarde, zonder dat iiijiete ;a'51^9ÏS!£®:Sd*: ;^flgaam^Si7iï;ildKf5w^ !i| strijden,1 pegs gaf; iemand, die; 'Jeselijk reëel en* principieel Was. r&illandscli, Zij 1:is'-' niet. miridêr ttfl^t-Engelsclt:';,,v''' v WM'S. stSawiflmiajfcaBM «wN.aéi4 «r.,, n ll-l f_ 'uil a. i' i*~ j F) Jongste^ f geschiedenis van jg-fvEngdancl -heeft ;er een,niedw :Ycvëmi. Cliardnll, '.-, :;tif''ais*onschatÉare.'.;verdieTisfèn'j ^rTEerrêtttigcn. ,yan^aeay' Aufiias-' ,.'.>'|tal yac 'hetfascisme niemand y '.i-.i^iliïwillcn-'ofltkcnneii^ hecht Ivoot j^ck-.pn- zijri^partg^iian^dó'noaidit. f èi'.'ijj lieett" al .eerderv pogingen Jg€daaii5„öm riEetrVoor.l die imaclit' Kén^J;vf^y^ldgKi:;; üit'CÉé'JsfeE hen,vm:iarsteeds zétto ..dain kalm aat_.vastbëradenl Jiasour. .hem eni voet- dwarai tVVorige ".wéék.'is ^yplks-i^creddurij të*'laten uit* akea,' of .'liét; ieeds ;üêu jjaar ude •■parlement', onheuss ook |^|^^ït^r^|d|iSg|^^^;faan£ hlgverCllotdat^bdk.de.^eMovia-t; Viiïiiii!g.v 'óp'"Japan 7zal- zgri: 'be- yiaaldi. £n n-eer- was; hetLabour, :Attleé - sprak bngezbutén".';. itaal, i^;;:inj;:!sèi,r:dajr-'dq;r:prenuer 'niét'i kon .tverwacliten. dat: !dozé itièrachtigd^praktrjkën^ Stuk'5, van /'referenda v,de. jBrit- leav erg-.zoüden aanlokken.Vaa e1100; ;.rgede!égeerdenóp /.de abo'ur-coiifgmitie,""/ \,;idie';/.V jdezie jingilegenlïeid; r.yy bohandeiden;r femden Nsfechts/" twee/,,: vóir",/de ririgf--: tot hiU'; nog .'.onbepaalde tijdstip, /van ,,i<rt:;';oindevan! /den. anhüsia>c^?w^g.j^^pS^F^ 4.En;zoo; ;is /tót'Vaarsclnjnlgk,* aL_oxer.'.,eenk week^'o£.v*drié het vl'cffidelóózé" ^parfeiiaent'Jzal fwdt; den^otóMndTO ieriYn^T^r/ «jen- arifeltïn^eri'-whetWBritschè jwolk; gete^enbeid "sal - krijgen zijn po- 7ic vervolg paj. 2 (5e kolom) S.D>-Boeven worden ingerekend .Een- dag -.of wat/geleden ;zöa- dfsi in Hook van Holland '-'tel rij'ke/'ieden. "Yande/:, Dui tscba /'n?3.-| rineingescheept i worden- omals i krijgsgevangenrn den' weg terug i liaarj.' dó iHeirnul' !te; 'aanvaafden. Het.;?.wasdén >.auloriteitea be-.- kmid gewm^im./dat'yis'sciiillrndei ledenvaa /'dim - Sidièrh'eitsdiënst zich int Duitsch:'. marino-nniiorm! gestoken hadden, orn - zoodoende, uit'lde lianden ii«i."gerecïiljgüeid: te blijvbn. '.'ia ,'V- ;.',i:RotterdMiscb?'/pólitiepersoneol,; dat 'de" boosdoeners góed'kende, posteerde: zich' op-'do kade, imct/ bet-gevolg/ 'daf:een "góede '/vangst/ kón worden gedaan, r- 'f De vroegere directeur van'het; gevangèn1swez^r^te|vRotteidcun,i P. TC.Versloot, zit .nu Jaan/ den; goed e n bant r van' dei'oeldxa-j 'Ües/jYiamdijk)ea^a'e'E t rl-:|:/i?5%/,Si /'i' i/Hij „/wórdinA^erdaiinge-- oixesteerd,vanL'w-aar lnj ""zicln >naden iVsluitdijki'-naar veili-1 gér'* gebicdeiïf wilde,' bégeven.';Zgr vriend, si k oód/bóófd(»im3uesansj terdafri,'s:nadaC hij .:in.. Vélp oje. jepaktf"syas/ 'Beideai'' genieTen-'nn dó 'belangstidlmg '//vandén r gêliéi- men" dienst dér .'Canadeezen. vde ./l'YGld Sc^ity'V .[din "beneens- zal 'Óndiiwerpai;'aan eon osider-/ zoek maarhun - boolenhuip;- aan; de SD. r -M' 1 en dergelijke./pi^lijiteri)' zul: :jèn/in'den vervolge Jbwehouwd .^eri. .Hun voorraden* zu Hén. y'dpor.'/hei'M/ tvör/ ï3en/;geiB0m^.gÈ^ï||^|^ -vs.::',; Het^Nederlandscbe lloipde Kiruis,: dat :wèer- geheel onder vaderland-, scbe leiding "staat, en [dat; inj 'de iaatsiè/. maandenbijzóndere; erken telijktód/yefwief:/door:;zijni inédewerking ;/bg/ ,het[ verdeelmr van//de door. hetZwecdscho" «a: bet Internationale' Roodc Kruis: beschikbaar 'gesteldc levensmid/ delen, wendt;, zich thans tothet[ publiek; :,'jneti,4 een^/.verzoek,., omj "Bij do'yyrstrokkir/g, van'fie rneuwejsl: itöó,deïg.Ki^s-aHikel^| ontvangt/ iedereen een' biljet;, dat! tegelijkerüjd''het''vobrtaanï gelden-! de-/volgnumróerbevat? enfwaarop! mén; zijiiysteun'of bijdrage/ kan/ aanbieden. - /Wg' zonden: een1 aimbeyeliiigi Woor:; diénst'eua//:tannén 'scErij-: •vèn, dóch meeoen.. dat.'het wvrk; van/het Roode- Kruis op 'zichzelf al aanbeveling genoeg isi "*r. ■^Pau:gs,/5i2;j/Ji^g:[g^ |^GOTT^i«idema^;^^aSmw^^i waren .'"'op 'feeaipersconleredtiii; mot -/generaal. ?'Do - cGaiille; nid- den,"ij/dat ;*l^//F^"s<±e.''staa.L3-i bcKild y'OTstigé vérwij ton richtte aam het „adresvan,'Engeland. :ï- Doi/Gauliè'I-zei /óim.éó/'ï.Enge- land/'beeft 'j-'-altiJtl verklaard,y-'dat Frankrijk» .in/;Syrië, jtsgnl/ eigen boontjes -"nKiest'/doppen/ i/'/na/ar; daaraan/.heeft /hét"/ zich' ;niet/!gë[ •houden.1?'' De V'gebeurtcriissehin 'den Levant'' zijn van*: internatio- maló-' en'hiet [vanvplaatselijke .be; 'beteiekenis" DeCfaulle ^rak/óver de/agi/ taUe/'van'/talTjjke/LBritechesagen-: ten in :?dèny'vJüevant\lt£a»en': .de/ ^Franscbe-belangen.'--;-i-- >J Frankrgkvis /bereid'*njet Syrië den Li ban on én;, de geheele .'.Ara-, bisché:; .wereldfee „onderhandelen, ]in.^satptówéiryng:ï. niét.' A®JJ.S.A.: zoo// b«£lóöt C/Öe //Gaulle, -: deze; staat,..eensgezipd Zatter/zjjn :ro-;/k/ goeririg.-'/om ,/véreékéreiydat"/ zijn belangen/én-,' waardigheid ^e- eérbiedigd/; worden en i3/;bereid,-/V' die ,'/écrbiéd///zoó';. noodig ;aï/\to';/;i |{\fa'tn'ssc|^®zgn'//m impK!r'.;vV.brandende .Damascus nieuwe „onlusten, ontstaan.' Een-; wóedéndé'y tneaigte A.. heefteen// Fransclienserg/majoor,/ en t weó Senegal êésche-soldatm/igelyncbt;-/ S| De Fransche eommandant ,*te g Damascus,OiivaiRoget,i/vëark!aar- de volgens/dé; ,,DaUy„- 'Expresa" ^T, .,/Toeny de Syriërs. pazè mannen - vermoordden, .deden - de:;Britten, nietenen -op het .moment,dat. wij/; 'de situatie in ide- hand.- hadden,. grepen zrj in Róget' wildemet', de Engelscho corresponden teaniets ji te> maken hebben'./iHij venveet ben gru welsprookjes over do Fxanscbon te wilien fabriceeren. •/•-•Volgens do. laaWé-berichten, breidden de /.anti-Elransche :;jdé- /mónstratiès té; Damascus zich' zoodanig //uit,datde//: Britsche. 'kwesüe/ 'inöUvaóor intérnaliónale Lbevelbeiiber ./'ieilereea verbo>l«i jraraervvriZrkm'g j/'gèrégeld //vórd éa IIheelt, zi ch; na./lS/uur./op.straat "Het'gèheeio'".; Fnuiscbe'vólldl te begm-en, y SPORT-REVUE ■•li/''iSvi;;v/!;/ï- "m ^r^vriéC.' p lloskou, 3. ;dunL/fr7, Dekwestie van' dé intérnationale [kartels, niet béliulp,f waiirVan,' 'Volgens.^de vasto. óvnrtüiging der llusseni,; JDüitschland; opnieuw.: in/staat zal- zjjn /'eói-' watejdóorlóg - te 1 bégin- nen,/wórdt beliandéTd in bót' biad „De Kóode Stër/V ;/SDe';ï/ SSïn3u'stHëëIea':'/:wói^^ [fervan: .beschuldigd,;1 dat Tzgyrin •véle/neutrale lahdën/-nieuwe oyér/ ,'óeiikpnistailiebbeii geteekènd. :ïerwgl-:/de/'Itóitsch^ hebbers.'de /actó..yan |'(ie\Qnvoor-" waardeiijkoovergayó Vondertéé- kendeii, /.waren/ /de/'zaakwanrné; roers van; do ;Duitócbo'.. concerns jÊra^Ei^êlïn§W"|^j;tóBen^TOpi5. Ae/hérY'atting'.\vnh;"do kartels'[iü' /de;/!!^^^^© .-iandéh.:] Vèle,',/Düit-' scbe,. /mono pol is ton/;; aldu s/r „Do, lloodo Ster",zoudennieuwe fi-" -iialoh vliebbMi- ópjgéricbt iin*.' Span: /je,;/ZTritséTland,-/.:Zwed^/^ /L'atijnsch-Ainérikaanscbé^lindjcy^ •Eoogenaamdo -/dochteronderne- "riungén;Yvari. do.l:' G." "Farbéa, ccrna rijn:' bezig dér mt^nalio-, halé kartelverbóu'dingen te '-ber-. stéilen/ -/AasVi P? {TóevalU'gCTwgp is. óns i~bekend; datdit'-' kunst: ..stuk,"..waLv: dé.':J.G.Farbenin .Rotterdam bötrbft,' niei'i'zal/ ópl - -11 r AVasbiicgtón,-' 3 Tüm/"*—7,Eën" zéér 'strenge, langdurige censuur zal door de geallibénle autó-. riteitonworden/ ingesteld; in- hef bezette/'Duiiscbe "gebied. :De, ex7 'trenristèn '/züUen /geen- ^gelegon: beidtójge.n/hua/'idéeên/tó pageeren."Aldus -yerklaarde -El mer. Davis, do /direeïeur "van het. U.S/ ;ofEcé//:óf i wax information, voor het liuisvan afgevaardigl den. - - J x 7 :,»Wö zijn niét'/.van -, plan /den- vredoV tó vérliézen /doör. dê/iiazr^ ep'miliUiristen ipeClinn (angekaE kerde -rassenlhoorieën de kans'te gévW'de,:domócMlio.;te" öndènag-. nen/Alleen [door. 'strenge censuiir kunnén 'Iviji/dit bewet-ksiélligén; /Ind ien /er; orer - een Lgéri tijd /hé-/ j&op wbarie/S/DuitMh'èïs 'h blijkfen'/de/ /rijny/zuUéii /Wijrdeze/maatregéj^/ verzachten, [maar''iy>lron wbaré Du itschers hebben -wij y; tot... op bedenr niet ;/*.oritmóeL" /(Reuter). '-'siMi K-i v.VL^f'HlNVr''k-8 ê'-hd *.i Z.i H. 'de Paus hóeft Zondag iin~" Vaiïcaan&tad een - toiangrij ké rede gehouden; 3 waarop'?;wjj in 'onze -' editie van., morgen" rüider 'zulten terugr komen. - '•friTégen^de* VerwachtinéTinr'CTiy^diui nog«el j'metj doidelljlcé/cijfers;,(m-3). heeft dVXwxesï/van-/ JLF-C-s/vertoren; De.'Xeraésivoorhóede; knoeidev66r /doel ;.du5damg,;/dat r.zeirs,;:een tegen- punt uitbleef. Eén kopbsl v»n' Griese; ecnj vérisdcriijk schot van den plttï- gen Snijders.vrienBspel. beloïten .In-: 'houdt; en cen kcruschot ^nn: linie sbuï- ten Van; Ddk/vormdcn dc '3- Rti'-C-.., /ddetptmtïtu:j'ït;1iftSi^^'.4!te,;>; 'iDc'drukbezoehte-óntmocting/tus- schén t hét? RotterdemsékiPolitie^lf lel én "dé $B titishiii Roy al Engineer S.ywe rd, één - levendigoInnoog tempo eespeel- de kamp.De. Xerxes-leden bij. de 'nolitie-mannen "deden bet stukicor, beter /dan; twée/ayonden/ te,; .yoren/, Wiljcés /onderscheidde /ilch/ïmet ,,tye# /RchUtcrénde,,;-doelpunten;,."\y«stertiik en Kooning namén, er/ieder, één voor. bun rekcninc. terwiil -Hikhmoor. de élastischèslinKsbinben'io deoverigens imp.-cdacticve; O',;i.i!liptrt"-voorhoedc 'dergaaien yoor het eenige 'tegenpunt sjftfét" eerste:'optreden/jVani.Neptnirps m déi'BevrQdingscömpótitie.,' tevéua !hair?Aëbnut>/a3s:;:ié7-:UlassM!;in/ Rot; /terdim.'-wns.voorhaiir/'.veriwakte. elftal ''met o.ri 'v.Vente/ 'ids/ linksback; 'niét onbevredigend-22-legtu', -tipar- ^iSna-fJ'éenlS^-é/lö-achtirstand 3 bijde; rust ..Dóombeim;' die- ook' als mlddsn- voor cen 'uitstekcnifen i'wedslrijd «peel de bij vSpartk'' en Bóere-y (Neptunus) /.namen' de,doelp.unten'.';voor hun reke; '/Jni; séhi éd am/ beha al dé'/rFciJenöord een /velvcrdicndc .2-0 ZC|]C -op U.D. •VJS./ dOordoelpunten 'vsn Van Gent cn LiD£/.en//"ruststand- 0—L'; Fauwc 'mistééen/stea£schóp;/t|?4M®;^É/J^£ vidsia';, in ecn ;Dpitscb; conctotratic: kempeau' uitputtiog-overleden./ oa Het "leerprogramvoor/.het -Lager .Onderwijs .voor/den on .l/September'1 beginrtenden cilrsus zal gelijk rijn'aan 'dat//van 15 Mei 1940. Het Duitsch vervalt; "dus. 'doch ,:bct aan tal,-uren :Voér<! lichamelijke; opvoeding btijft|ge; iijk 'aan -'.het/.in de ;ooflogsjarens,m-/ •gey oerdéaantfJ.' Ook het V lévende en i. achtste/leetjaar' zal h gehandhaafd hl jven. 'me; dien verstsnae. dat men .zal traditen tiet- programma .'wat minder uitrepetitie' te doen' bestaan. - H I V'' v-.. '."/;;"'"-f, //J';''••- .ftéf ^SfAlle landelijke tl? iakmexiSB^-^ÖÖtlé'i'; Staatsexamen^;M. O.-examens enï-, /tmllen/ditijaar;; gewoon doorgaan. Het /is; echter/waarschijnlijk*,'1 dat. zii afzonderlijlt' ïDrbet Noordenen Vbet Zuiden wotden afgenomen. .te..';/.®.''///.;-/;-:;.-,; 2i^«^V«Hi&3Sw3»»®5- /jj.V.i. 3.' In bet .binnenland mogeD/ behalve -briefkaartènr:ook 'weer brieven tot en met 200.' gram worden verzonden. T Verzending van'drukwerk is -'nóg niet mogelijk. V Volgens een A.NJ/.-bericht uit Lon- deo. ls het postverkeer, van'. Engeland 'naarNederland,/" met -'.^uitzondering van enkele beperkingen/hervat. '—.j De/ÜNRRA' zal' in "juni/en'de .volgende 'maanden*,;ruwe skatcten,^wol 'en andere 'grondstoffen voaar de^be- "vrijde gebiéactr iendén voorde?pro- y 'ductief-van -- tex tielgoederenen klee* 'ding. :-kk ,,Déiiy JiExp^-s". meiilt, .'^tiat onderhand ©1 ingén iv worden v /.-.get /£v^é^/?['jïï^cJfêni l? T/arkije^/'OTsrRu land over .dé/'cónlxóle .déADardae hhllëd^i/Tdë'VÓrmui/g'rVan^A ^regionaai vjBalkanbiók. £5 /"ï.Turkge' *ib^: béréld.C; ioA beide' kwestiw de- leidintjvaan Rusland over to dragen. Modern kinderspceigoedl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1