De Hooge Raad VRIJ ONVERVEERD De haven herleeft Organisatie van den terugkeer Russische wenschen op Duitsch gebied WOENSDAG 6 JUNJ 1945 5e JAARGANG NUMMER 53 ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN SCHIEDAM Rijvergunningen Streng optreden tegen baldadigheid Kort nieuws Verzorging oorlogsslachtoffers Buitenland. Vrijdag gaat de tram tveer rijden door. Pieter 't Hoen Reist zoo min mogelijk Eisenhouwer herdenkt D-day Louis de Visser omgekomen We zijn weer BAAS Redactie en Administratie EENDKACHTSWEG'4a r v Telefoon 39099 en ILL.it.GEBOUW COOLS JNGEL Telefoon 34399 (Inlichtingendienst) Abonnementsprijs p. weelt f 0.3L per kwartaal f 4, Losse nammers f 0J0 DE BIJENKORF De Militaire Commissaris voor bet District Schiedam maakt be kend, dat rijvergunningen worden verleend door de Rijksverkeers inspectie. Voor personenauto's ie Don Haag, voor vrachtauto's te Rotterdam. Formulieren zijn verkrijgbaar bij bet Bureau van hot Militaire Gezag en dienen daar ingevuld en onderteekend te worden inge leverd, waarna voor doorzending zal worden- zorggedragen. o De ergerlijke baldadigheid van do Scbi^iamseho jeugd heelt de politie gedwongen tot het nemen van strenge maatregelen. Hoewel het losbandig bedrijf van ruiten ingooien, vernieling van gebou wen, diefstal van materiaal, enz,, zich over do geheele stad heeft uitgebreid, heeft de school aan het Edisonplein wel het meeste onder do behandeling van de knapen geleden. Daar is de po litie dan ook het eerst opgetre den. Vier van de ergste belha mels zijn gepakt, ingesloten en reeds naar Rotterdam overge bracht, om voor den officier van justitie te worden geleid. Het is de stellige bedoeling van do politie, om van nu af aan zeer streng in te grijpen en de jeugdige boefjes onmidde'Iijlc op te sluiten, tot afschrikwek kend voorbeeld voor hen, dio mogelijk ook van plan zijn, hun hand uit to steken naar eens andermans goed. De omstandig heden mogen dan voor een deel ook oorzaak zijn van deze bal dadigheids-rage, maar het moet nu uit zijn I Zondagmiddag as. zal D.W.S. op het S.V.V.-terrcin een wed strijd spelen tegen een handbal- ploeg van de Canadeezen. Een voetbalelftal van S.V.V. komt uit tegen Do Hollandiaan. De ba ten van dezen middag komen ten goede aan het Roode Kruis. De nieuwe cursus van deAm- machtsschool vangt 1 September a.s. aan. In Den Haag is oen Centraal Bureau voor de Verzorging der Oorlogsslachtoffers (C. B. V. O.) geopend in de Oranjestraat 10. Het i9 betast met de centrale leiding en do coördinatie van alle werkzaamheden aan de ver- zorging der oorlogsslachtoffers van overheidswege verbonden. De tijdelijke leiding berust bij drs. J. B. V. M. J. van de Mortel, res.-majoor in alg. dienst M. G. Met ingang van Vrijdag begint de RJ2.T. op beperkte schaal we derom <c rijden. De dienst wordt op de lijnen 2, 3, 8, 10 en 16 hervat. Lijn 2 behoudt haar ge» wone route, lijn 3 gaat ven de Groene Zoom naar Blijdorp, lijn 6 blijft van de Oldenbarncveld- straat naar bet Marconlplein rij den, lijn 10 gaat van de Molen laan te Hillegersberg naar de Rulgeplaatbrug cn lijn 16 behoudt haar route. De diensturen zyn ongeveer van half acht tot half tien en van half- vier tot half zeven, 'n Zaterdags van half acht tot half tien en van elf tot half drie. Zondags wordt er niet g*- reden. Getracht wordt een zeven, mlnutendienst te onderhouden. D© Commissie uit de Stichting Rotterdam 1939 deelt ons mede: Door den vrij plotsolingen terug keer van duizenden arbeiders en krijgsgevangenen uit de ver schillende provincies van ons land, is er in de Riviéra-hal, waar deze repalrieerenden gere gistreerd worden en van distribu tiebescheiden en dgl. worden voorzien, ©enige opstopping ontstaan. Door uitbreiding van personeel en hei inschakelen van meer ruimte, alsmede door zoowel 's avonds als Zaterdags en Zon dags door to werken, zaJ getracht worden ieder zoo snel mogelijk te helpen. Verwacht mag wor den, dat de moeilijkheden in do komende dagen overwonnen zul len zijn. Londen, Reuter. Men verwacht dat op do bijeenkomst te Ber lijn tusschen de militaire lei ders Eisenhower, Montgomery, Zjoekow en De Lattie do Tas- signy, de demarcatielijn door Duitsch!and de hoofdschotel der besprekingen zal vormen. De Russen, onder leiding van maarschalk Zjoekow, wcnscben een EngeJseh-Ainerikaanschen terugtocht op de reeds vooraf vastgestelde demarcatie'ijn.' De steden Leipzig, Chemnitz, Hallo en Maagdenburg zouden onder Russische bezetting komen. Hoe Eisenhower op deze vraag zat reageeren. is niet bekend, doch men vermoedt, dat deze zal toe stemmen, mils de demarcatielijn in Oostenrijk ten gunste van de Amerikanen wordt gewijzigd. Graz en deelen van Wecnen zouden hierdoor onder geallieer de controle komon. Thans om vat het door do Russen bezet gebied 15 millioen DuiUche bur gers met de rijkste landbouw gebieden en het geallieerde ge bied. 55 millioen burgers' met vrij onbelangrijk landbouwge bied. Indien men voor dezen winter in centraal Europa oou ramp wil vermijden, zal men tot overeenstemming moeten geraken op het gebied van voedselpro ductie en distributie. „Groot-Berlijn" zal dóór-een lichaam der vier groote mogend heden bestuurd worden. /"gedurende de bezettingsjaren V is er talloozo malen ernslig critiek geoefend op de houding, dio do Nederiandsche justitie tegenover den vijand aannam. De grootste grieven golden daar bij den Hoogen Raad, ons hoog ste rechtscollege, dat het goede voorbeeld diendete geven, maar dat steeds in gebreke bleef om een woord van openbaar protest tegen de rechtsverkrachting en de. misdaden van den bezetter te laten hooron. De critiek op den Hoogen Raad komtin hoofdzaak op het volgende neer. Men maakt hem er een verwijt van, dat hij zich zonder verzet het ontslag van zijn president, den Joodschen ju rist: Visser, liet aanleunen en dat hij later zonder protest een. reeks van benoemingen bij de ■rechterlijke macht aanvaardde, dio ten doel hadden onze recht spraak tot een ordinair ver lengstuk van de Duituche pro paganda te verlagen. De Hooge Raad werkte daaraan mede, door de betrokken JU. S.B.-ers te beëedigen. Men verweet den Hoo gen Raad bovendien, dat hij weigerde do verordeningen on wetgevende bepalingen van don vijand te toetsen aan het Vol kenrecht! De consequentie daar van was, dat alle Duitsche rechtsverkrachtingen, die in de een of ander© verordening vast gelegd werden,' automatisch het karakter van normale rechtsma- terie kregen. Ton slotte verweet men don Hoogen Raad, flat hij geen aandeel nam in het verzet tegen den vijand, maar dat hij onaandoenlijk op zijn zetel bleef zitten, alsof ér niets aan de hand was. A an de formnleering van deze f"* grieven hebben wij meer malen deelgenomen. Onze_ ver ontwaardiging over de passiviteit en de inschikkelijkheid van den Hoógen Raad tegenover de Duitsche eischen word slechts getemperd door de gedachte, dat er wellicht onbekende overwe gingen bjj den H. R. konden bestaan, die een rechtvaardiging zouden kunnen leveren voor zijn houding. Nu er een boekje ver schenen is van de hand van mr. Van den Dries, waarnemend pre sident van den Hoogen Raad, waarin dezo alle argumenten vergaard heeft, die een recht vaardiging voor het gedrag van dit college zouden kunnen leve ren, kan men weinig anders doen dan vaststellen, dat de Nederiandsche verzetsbeweging volkomen gelijk gehad heeft in haar critiek op den Hoogen Raad. Het pleidooi van mr. Van den Dries bevat alle elementen voor een streng requisitoir. Door aan fe blijven en niet af te treden aldus mr. Van den Dries bleef de meer derheid in de drie kamers van het college in veilige handen, waarbij de vreemd© elementen, slechts uiterlijke franje vorm den, zonder eenigén invloed op do rechtspraak van het college. Hoe het niettemin met derccht- spraak van den Hoogen Raad ging, kan blijken uit een arrest van 5 Maart 1943,waarin een eischeres op grond van het feit, dat haar man wegens spionnago doorde Duitschers tot meer Zié vervolg pag. 2 (5e kolom) De MilitaireCommissaris voor Rotterdam e. o. deelt raodo, dat met ingang van 6 Juni bet Bureau voor de afgifte van. reisvergunningen buiten do demarcatielijn, gevestigd is in het Uitreiklokaal Distribu- üedienst, Haagscheveer W 29. Het Bureau is geopend van D—12 uur en van 14—16 uur. Do reisvergunningen zullen slechts in beperkte mate kun nen worden verleend in de vol gende gevallen: 1. Voor dringende zakelijke doeleinden. In deze gevallen dient men zich eerst le wenden lot de Kamer van Koophandel en Fa brieken voor Zuid-Holland, Beurs gebouw, afd. Handelsvoorlich- ting, 3e étage. Na onderzoek aldaar dient men zich te ver voegen op het Uitreiklokaal Dis- Ixibuliedienst Haagscheveer, waar op het verzoek wordt beslist. 2. Bij dringende familie-om standigheden, welke bloedver wanten in den eersten graad betreffen (ouders cn kinderen). In deze gevallen moet een dok tersattest worden overgelegd en kan men zich rechtstreeks wen den tot het Bureau aan het Haagscheveer. Het gebied, waarvoor een reis vergunning voreischt is, wordt begrensd door de lijn Haarlem- Amsterdam - Zuiderzee tot Nij- kerk - Bameveld Ede - Ren- kum - Wagoningen Rhenen- Tiel - Zaitbommel - Hedel en verder Westwaarts langs de Maas naar Zee. Voor de' hierboven genoemde plaatsen met uitzondering van Haarlem en Amsterdam is de reisvergunning eveneens ver- eiscM. Biscuits, suiker en vleesch aangekomen Er is oen nieuwe zending van 3000 ton biscuits, 990 ton boter en veel vleesch en conserven met de z g. relief- schepen in de Rotterdamsche haven aangekomen, bestemd voor westetijk Nederland. Do dislribulie van deze artikelen is dus weer voor eenigeu tijd verzekerd. Het is waarschijnlijk niet al gemeen bekend, dat - do Engei- schen 15 Cyruskranen hebben meegebracht. Dat zijn verplaats bare, op rupsbanden rijdende kranen, die oogenblikkelijk in gebruik kunnen worden ge3leld, waar en wanneer de haven-auto riteiten dat noodig achten. Hier door wordt de lossing der sche pen uiteraard bespoedigd. De builenlandsche reoders eiscben namelijk, dat hun schepen in twee dagen gelost zijn. Aange zien er bij gebrek aan stroom voornamelijk met handkracht ge lost wordt, is dit eon vrij korte termijn, maar hot lukt in den regel. Sinds de bevrijding zijn er 36 schepen met stukgoed (zoo wei levens- on geneesmiddelen als normale handelswaren! gear riveerd. met totaal 60.000 ton, benevens vijf kolenschepen met tezamen 10.000 ton. liet begin van de wederop leving is erl Ter hordenkingvau den inva siedag, heden één jaar gelo den, heeft generaal Eisenhower een dagorder uitgevaardigd aan allen, die bijgedragen hebben in de zegepraal. Na degenen herdacht te heb ben, die gevallen zijn in den strijd voor de vrijheid, zei de geallieerde opperbevelhebber: „Wij moeten ons voornemen, dat wij onze gezamenlijke pro blemen voor de naaste en ver dere toekomst in denzeliden geest van samenwerking en toe wijding zullen oplossen, als wij gewend waren in het geallieerde expeditieleger. Mannen en vrou wen van allo verbonden mo gendheden hebben naar beste kunnen bijgedragen in de des tructie van de vijandelijke macht. Wij zullen dit onthouden en hiermede hen, die vielen, de eer bewijzen, die zij zoo zeer verdienen en tevens de dierbare nabestaanden der gevallenen troosten." Uitg.: Stichting ..Het Parool"- Am sterdam. Vertegcnw. voor Rotter dam: B. de Vries, Chef-redacteur: Th. Ramaker. BuitenL: Jac. Prank. Binnenland: H. Tobi. Reportage: Joh. Paauw. Opmaak-redacteur: M. G. Haringman. Gedrukt ter Koninklijke Nederl. Boekdrukkerij H. A. M. Roelants. Schiedam. Van Engelsche zijde i9 men van meening. dat Rusiand de conferentie te San Francisco zal verlaten, indien dc andere mogendheden niet toege ven inzake dc vetokwestic. De Rus sische regee-ing ziet klaarblijkelijk dc noodzakelijkheid niet in eemgerlei concessies te doen. President Truman heeft aan het Aroerikaansehe congres voorgesteld Nederland bij bet financieren van zijn aaökoopen steun te verteenen uit do middelen van dc Amerikaan- sche export- en iroportbanken. „De Waarheid" bericht, dat Louis de Visser, oud-voorzitter van de C. P. N. ea lid der Twee de Kamer, omgekomen- is aan boord van het schip „Cap Ar- cona", toen dit op 3 Mei in de bocht van Lubeck.werd, ge bombardeerd. Drastische maatregel

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1