VRIJ ONVERVEERD f ^ER&BROB tEMEN 500.000 man ander de wapenen Het vrije ei is vöov mij i ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN lONDERDAG 7 JUNI I945 5e JAARGANG NUMMER 59 t door-Pieter 't Hoen Kosten van den oorlog Enkele bijzonderheden over lijnen, tijden en tarief Buitenland Russische klachten Attlee contra Churchill Overeenstemminjg te Berlijn 'Höiactïa enCAxï mtnWr&tia ;.^NDRAC3TSWEGl;4a- Tt^c'ooq39055 ^i'v: EB O U W |g|COOI^INGEL':g;g TèStfoon 34395 'WT Inlieh tin gen dient} Atonncinéntsprgs.p. week '^Q31|^. Wrlaal 4«ttC .1*0 s s e£n u m mersf. ft.io f - *}- yv ft lir,- :r. i T7én gevolge van den uoodtce- j A ;stand,-;. waarin wij ons nog tecïdsbevinden;1 beschikt depers leohts rover zoer weinig papier. Jectrische stroom is er in' ver- cheidéne plaatsen niet,-auto's en 1 enzine zijn nauwelijks beschik- aar, de telez werkt nog niet, o 'f kriaiten jkunnen geen ver b:n- 1 irig .krijgen mot baar berichlgo- f crs.-; elders* en dogelegenheid, - m - oen. goed' verzorgd blad te i; oen; verschijnen, is dan ook zeer énrigri;-Ed J TenrijLüe technische. mogolijk- eden dus. uiterst beperkt zijn; is behoefte, aan oen uitvoerige ieuwsvoórzièning; op het oogen- ilik -.grooter dan ooit In dó lihnenlahdsehe zoowel als in de luitenlandsche; politiek zijn ge- richtigc - beslissingen op komst, te mpers' zou het publiek 'hier- ver omstandig moéteninlichten. >c middelen daartoe ontbreken laar ecbter. Dit is oen ernstige aak, dié. in haar consequenties eolverder gaat, dan men op iet", eerste-gezicht, kan - zien. ln- ;.i lien* hetgroote publiek in hel I luister- blijft lasten en zich geen Icakbeëld 4 kan vormen van de K iroblemen van onzen tijd, dan •4 «toekent dit, dat de democratic óorlöopig .niet normaal funcüon- II eeren kan. Democratie is volks- V, egeering.' „Maar hoe zou het volk ntuièu: regoeren,' indien het. zelfs eradv-, flail we voorstelling- heeft an dé vraagstukken, die aan de jrdö: zijn Hoe kan mén mee-,. preken-Vover zaken, 4 waar men L iiëfs'*'yah begrijpt? Hotis voor 4 ilés Vele taak van de1 pers om e-.'gegovens. -dioi voor de bcoor- i.t léeling :van den toestand onmis1 V iaar-i- zijn,' 'ter beschikking van Ié? openbaarheid te" stellen, maar iq öo huidige - moeilijkheden kan ■V g slechts een b 'zeer klein ge-' 1 leelte van deze taaifc vorvullen. New-York 31 Mei. Paul F. Douglass, president-I van de universiteit tc Washington, heeft een onderzoek gedaan naar de totale onkosten van den oorlog en kwam to. een bedrag van 1030 milliard dollar. Dit beleckcnt ruim 500 dollar voor iedcren man, vrouw en kind in de wereld. Hierbij zijn niet iubcgrepeu de schade, toegebracht aan pubüko en private bezittingen en evenmin zijn de oorlogs uitgaven van den Chineesch- •lapanschen oorlog hierbij in- begrepeo. 3n aansluiting op ons bericht van gisteren over hot hervallen van tramdiensten, kunnen we niededeolon, dal morgen, Vrijdag, 8 Juni, de volgende lynen gaan ryden Lijn 2 (Station D.P. naar Vlas kade, Charlois) Lijn 3 (Biijdorp naar Groene Zoom) Lijn 8 (Schiedam Coolsln- gcl);; Lijn 10 (Uuigeplaalbrug naar i Molenlaan, Hillegersberg) Lijn 16 (Marconiplcin naar Oudodijk). HeL publiek kan 'deze,lijnen ge?., bruikec' van 8 uur to t f balt tien en van half vier tot 6 uur; 'sZaterdags van 8 lot half tion en van 12 tol 14 uur. 's Zondags wordt voorloopig niet gereden. Een enkelerit kost 10 cent, een overstapje 15 ct., het kïnder- tariel is 6 cent. Een C-rittenkaart kost f0.50; een 12-rittenkaart 1.00een 24-ritlenkaart fl.50; een Sover- stapjeslraart 1.00. J>e kaarten zijn alleen aan de kiosken ver- krijghaar, in den geldigheidsduur is geen verandering gekomen. Abonnemeuteu; vroegrit- en schoolkaarten worden voorloopig niet uitgegeven. Do nog in omloop zijnde kaar ten worden beschouwd a!s Ie zijn afgegeven op 8 Juni 1945. Alleen in do bijwagens mag gerookt worden. Er wordt een beroep op. liet publiek gedaan; niet te dringen, snel naar voor cn achter door te loopen, eerst uit te lalen stappen, kortom, zich inschikke lijk te gedragen en de wacht huisjes -netjes te houden. Dus morgen zullen wij hof weer hooren: „Duórlcopon, dóórloo- peni..." - Zult. u het doen ook? De Russen .hebben klachten in gediend bij de: Engeischc regec- ring over de, behandeling van- Itussische krijgsgevangenen in het door de Engelschen bezette gebied. 4':- Een antwoord inzake deze kwestie wordt spoedig verwacht. Clement Attlee, leider :l van do; Engelsche Labour-partij, heeft ChujrcbiU's aanval op de socia listische politiek gepareerd. Het socialisme duldt zeer zeker oppo sitie en bestrijdt de beperldngen op de! individueele vrijheid. Er zijn geen 'stalen, waar grooter vrijheid heerscht dan Auslraliii en, Nieuw, Zeeland en beide_ lan den - bebtxm een socialistische regeering. 'Attlee besloot:. ,;Onze welvaart is afhankelijk van de welvaart der andere landen. La: hour i wil "niet alle' induslrieën terslond nationaliseercn, tnaar er zijn basis-industrieën, die er rijp voor zjjn. X D ehalve do beperkingen, die de pers. zicii moet opleggen Mi gevolge van gebrek aan pa lier e. d., zjjn' er nog de moei- jkhedènp,die voortvloeien uit Ie"'noodzakelijke zuiveringsmaat- egelcri... Vrijwel de géhcole Ne- lerlandscho dagbladpers heeft ;ich gedurende de oorlogsjaren «huidig gemaakt aan don een if: anderen- vorm van samenwon ing met don'; vijand. Do schuldi- enj moeten daarvoor ges'rafl en lit; hét gebied van de openbare voorlichting voorgoedverwijderd .•orden. Dit moet echter zoo- eel doenlijk geschieden met lahdhaving van 'de grondwette- ijkc: persvrijheid, Het esseniieele an - persvrijheid is niet, dat de i eer en Holdert en Nijgh de wet Ijjven. stellen en daar de .noo- ige kapitalen aan - verdienen, laar dat. alie stroómingen van enige beteeken is door middel an de pers aan het woord knn- en kómen. Op het oo gen Wik rs atv.'nog 'niet hetgevat. FTet evolg. hiervan is, dat men goan al ledig beeld van de openbare »eening kan krijgen, ook al leest ien alle thans bestaande bladen, irrz^n .b.v; lieden in ons land, lie. moenen.- dat de voor-ooriog- che toestan'len liefst zoo spoe- lig mogelgfc hersteld zouden lioeten worden. Sommigen zijn «rcBitwanrdigd, dat dó oude ijseedo Kanïer niet meer terug ?V' komen cn .zij nitonin be- ;rvétrolg pag. 2 (5o kolom} Op de conferentietusschen de Amcrikaansche,. Engelscfac, Rus sische enFransche' opperbevel hebbers te Berlijn is overeen stemming bereikt over. de bezet ting van Duilschland en de ont wapening der leger1 - eo - partij- formaties. De Duitsche grenzen zijn voorloopig-vastgesleld op hun loop van,.31 December 1937. Het Deparlomeutvan Oorlog maakt bekend: er zaLien spoedig 500.000 man onder de wapenen zijn, waarvan er 150.OCO bestemd zijn voor de bevrijding van Ned.- Indië, 50.000 voor de vloot, 2ÓO.ÓOO voor de bezetting van Duitschland en 50.000 voor den dienst in -Nederland. Britscbe officferenzullen bij de. opleiding- van het nieuwe leger hun hulp verkenen. Tusschen Bnge4and en Ncler- !and is een overeenkomst ..geteo- kend voor do levering van wa penen on uitrusting. Rotterdam Doorvoerstad

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1