OOST-EUROPA „Herrijzend Nederland" stopt haar uitzendingen b. VRIJ ONVERVEERD Prof. Goudriaan adviseur voor energievraagstuk m ii r- 2%jroUtdlin ,d<s:; hui' hH3S$B!$ Sir 1 1 apieriolieej ZATERDAG 9 JUNI 1945 ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN 5e JAARGANG NUMMER 61 Buitenland Ongerustheid in. den Balkan toekomst van de radio-omroep r; SCHIEDAM Verhuizing en vestiging Kaartverkoop Centrale Keuken V Kort nieuws Naar de 2000 calorieën aa.. lils Heropening Diaconessenhuis Tien nttid holen per gexxn 'Redactie ca Administratie ;eeotrachtsweg-^3t ;?;'^':Te!clcx)n ngo99"'/;"V; cq'XiI Ui- G'E B OUW Pl|COÖI^NGELg§|: -Tdeiooa a4399£en'37839 ^•1 a l c h t\ n'g e n d Ve n s t) Abonoementsprija p. week 031/ per kwartaal f ■iiw:i L'ossae nummers; OJ0 Europa ia thans volgens een; tusschen do Westelijk© gealüeör- den en Rusland overeengeko .'.rjtnonmilitaire aibakeningsljjn, verdooldin' ..twee 'grooto gebie- ieiC Mon tan ook meer dan Iw'eê t zónes onderscheiden, wan- keer mearde Britsche, de Arno- h rikaansche en de Fraasche be- zetting afzonderlijk in aaumèri kingneemt,; maar, hoeveel; ook de .verschillen en geschilpunten tusschen deze laatste mógen zijn, tee/ groote tegenstelling bestaat ipdi wel tusschen de West©-' li]ke en. de Oostelijke sfeer. Zéér sterk komt dit tot uiting in dewijze, waarop aan elk van beidé zijden de oplossing 'van Aet-r probleem Dnitschland wordt gezocht: Hotveelbesproken ge- jïyw-:. voor „verbroedering", dat •-men over en weer aanwezig. aeEt,.' is daarvan een duidelijk voorbeeld. Hot' feit, dat in het jrayon Van de 21ste legergroep ;;ï1d'e':'? ,peg<K;ring-Dönitz" nog een R; toogenblik aan .bet woord kcm. 2;:. komen,;, is;;van fi Ruseischén kant ï^'hetj; eerstopgemorkt (en daarna publieke fi tepinie'in ito,.; AhgelsaJcsieoheah) @;dehV verworpen), :.W. omgekeerd Mfevérkéereu ;ri d e r E n g cscberrArae- jS^^kaahsolie,-bladen klaarblqkelrjk /h/hogv>in onzekerheid/overde.: rol, |dïe:.! de ;RÜ9sete' in hou zóne :Y/: aan sommige hoogé Duitschè 'militairen hebben toegedacht. Dit h; punt' 'gaf overigens al in bót reriedgn, '.toen do' .Russen voor fe.V.ïêtfeeraÉ»; het - optreden"van het ij z.g. Comité ;Vrij Duitschlahd duld- v?;:;'den, veel stof tot het intér- nationale gesprek. Verder heeft nies .zich aan deze zijde van 2 .de demarcatielijn verbaasd over lij;-;de mededeeiingen van de Ber-, teBjnsche radio; omtrent contac- ten'itusschen de Rnssiscbe be- vl zetting.-en de Duitsche bevol- vv king; die meer de. schijn van ^verbroedering hadden, dan -wat IJer.vin, de geallieerde zóne ge- Kg'beurde, De conclusie ligt',' voor Mi», dé hand, dat het. hier niet aroo ;i,p zeer om de 1' interpretatie van hetbegrip verbroedering; gaat,, als wei om de wederzijds bestaande vrees,; dat de 'andere partij een helft- van 'Duitschland ai te nauw aan 'zich verbindt. ■S.'ls dat joist, danwordt ook dé Rvraag, waar de afbakening tusschee Oost en West komt f 1 .té; loo'pen, van, groot, belang.. Im- ij; mers, - in ;de pas. gesloten over- |c éenkomstis welvastgesteld, dat dit slechts een militaire demar catielijn is, die niet op de ter ritoriale .regeling vooruit loopt,1 maar de - algéraeené verwachting :is'; toch, dat van hetgeen er .ran -plaats vindt, wel het eeo cm ander blijft hangen. Tan ge- aflkgrdei; zijde: is: men over dit 'onderwerp nog niet zeer mede deelzaam geweest en vandaar, 0jdat er omtrent t de grootte van ^jjde-: Britsche, de Amerikaahsche en deFrarische ;z6ne,; van welke ^•laatste de omtrek ons in Ne derland; zoo bijzonder interés; scert, ook weinig is- bekend ge worden. De Russische kranten daarentegen hebben positieve in lichtingen 'gegeven over. de grens Russische troepen bewe^ngen. ii^ Buigjuije wekken, yolgens Reu ter,. een gevoel vaa ongerustheid, in Turkije en Griekenland, het geen in de: haxxd gewerkt wordt door het feit, dat: de Russische militaire autoriteiten doorreisver- gunningen voor Bulgarije wei geren.. Berichten tut de hoofd steden op den Balkan melden, dat in gebed1 Oost-Europa een toestand van zenuwachtige span ning heerscht van het Oostahjke gebied en daaruit valt op- té maken, dat zij- begint ten Oosten .van Lu- heck, looptlaagsde Westelijke grens van de provincie Mecklen burg, de Oostelijke grens van dé provincie- Hannover, langs de Westelijke grenzen van' de pro v.incies -Anha'.t, ThOringeu en Sak sen'; an' den Noordrand vaa Beierentot aan do Tsjechoslo- waakscbe .grocs van 1937. Dit zou beteekenen, dat de Brit sche en Arnerikaanschip bézet- l'mgstroepon; zich: over een. tame-; lijk -grooterr; afstand; bèwesteh de Elbe' 'uit '<h> zöiios,welke' zij -„Herrijzend Nederland", de door M. G. gestichte voorloopigo omroep organisatie, zal zijn uitzendingen op JO Juni beëindigen. Een .commissie onder voorzitterschnp van prof. mr. J. Oranje, ingevolge een KT. B. van 17 September 1944 door den .minis ter van Blnncnlandsche Zaken be noemd. zal met ingang Wan 1 Juli de taak van M. G. overnemen voor den overgangstijd, tot de regeetjng in overleg met de Volksvertegenwoor diging beslist zal hebben, hoe de de finitieve vorm v. d. radio-omproep in Nederland zal worden. Deze com missie heeft tot taak den minister van advies te dienen ten de omroep programma's sumen te stellen en uit te zenden. Het is de.bedoeling, dat hetpersoneel, de gebouwen en an dere voor'de uitzending noodzakelijke eigendommen der omroeporganisa ties voor zooveel noodig ter beschik king gesteld worden van de com, missie. - Proi.. Oranje heeft met instemming .van den' Minister een commissie aan gewezen,- die- een onderzoek zal in stellen naar het gedrag der personen, die vroeger leiding 'hebben gegeven in de omroepvereenigingen. De leden van'-de ondcrzoek-comjmssie:,ziin. de héeren mr. H.; Bijleveld. 1.. ..Licht nu nog U;." 6 ?>cUitg.: Stichting .Het Parool**Am- sterdam.V ertcgenw. voo r Rotter- ^dam: B.' do Vries. Chcf-redacteur: .^Thuv Ramaker. 8uitenL: Jac.. t'rank; ^Binnenland:H. -Tobi - Reportage: Raauw.-j Opniaak-redacteur: vAil?.M^-Roelanta-v>ebiedaïb-:tOÖStaOÜ ,V00g€!tt- veld, mr. X. G. A. SchHchting, - prof. J. B. Tlèlrooy en K. Woudenberg. Informaties gelieve men gemoti veerd to richten tot I den voorzitter, mr. H. Bijleveld, Schubertstra at 72 Amsterdam Z. -r-f~"s 'p'r. Door middel .van de thans, geko zen tusschenweg zal men één pro gramma'/ en niet I, zoo als vroeger, vier verzorgen. Evenwél zal' het contact met. dc vier omroepvereenigingen niet verlorengaan. Ook personen, die bij' de vier omroepvereenigin gen betrokken waren, worden na onderzoek omtrent hun houding m den bezettingstijd, mede ingescha keld in .het ororoepproces. Het technische, organisatorische cn administratieve personeel is hiervan natuurlijk niet uitgesloten. - De samenstelling van de program ma's is* wel de, voornaamste taak van de commissie. Elk tertein zal wor den bestreken: muziek. lezingeD, godsdienst, politiek, nieuws, voor lichting, sport. enz. .Dc. politiek zal; niet in polemisch en zin geschieden, maar in theoretisch opzicht. Het ligt in de bedoeling, aldus prof. Oranje aan een redacteur van A.N;P.-Aneta. dat de P.T.T.- ook e gedurende de overgangsperiode een I luisterbijdrage zal vragco. •beset houden Ymét j itt; Hallo,-Doseau, .Weiaaar,' 'Jona jen Eisenach)," sollca terugtrekken. Mogelijk wordt hierdoer; réeds éénigénnate deooeyenrecligheid gecorrigeerd tusschen de bevol- kingsaautaller! in dé 'Westelijke en sv de Oostelijke zóne, onder scheidenlijk 55 en 15, jnplioeh, eenwan verhouding,1 dié j medé het. gevolg is van de vlucht voor het roode leger, en, met het oog op de Oostelgke .ligging van de groote landbouv,'gebieden, ern stige voedingsproblemen dreigt te doen ontstaan. Het: Duitsche ge bied van Groot Berlijn zal," vol gens dezelfde berichten, ver deeld zijn ia vier militaire be- zettingszönes, resp. onder Brit sche,' Amerikaae.scbe, Fransche en Russische jcontröle. T: Hoe de demarcatielijn door Oostenrijk, loopt, wordt nog niet in bijzonderheden aangeduid wel neemt men aan, dai Graz r nog binmai de Russische zöne valt. Daarbij sluiten dan onmiddellijk aan* cïe staten, welke door hun hnidige 'politieke constellatie o£ door de militaire bezetting tot het nieuwe begrip van Oost- Europa moeten worden gerekend. De oriëntatie naar Rusland van de regeering-Ti to en van de re- (geering van het gedeeltelijk her- stelde Tsjechoskiwakije iop Roe thenië oa, dat waarschijnlijk ook formeel in de Sowjet-Unie zal worden opgenomen) is voldoende bekend. Minder weet men van landen' als Bulgarije en Roe menië, waarvan alleen vast staat, dat de communisten,er,door de hand te leggen op de mi nisteries van justitie en - bin- nenlandsche zaken, de sleutels Van de maebt in handen heb ben. Oit het bezette Hongarije komen nog weinig teekenen- van politiek léven; 'in Albaniëheeft Tito -> klaarblijkelijk grooten in vloed op- den "mwendigen gang van' zaken. Zoo zijn ru" Zuid oost-Europa alleen m>g maar Griekenland en het. Turksche Thrariëi gebieden, die niet slechts 'tot 'één sfeer van invloed be boeren, - Hiermee wil intusschen 'niet igezegd zgn, dat de andere Znidoost-Europeesche bevolkin- De burgemeester van Schie dam herinnert er de eigenaars óf verhuurders1 aan, dat zij. bij het; onbewoond worden van woonruimten binnen.de gemeente Schiedam, voor zoover zij het beheer, daarover hebben, daar- •van binnen twee dagen schrifte lijk opgaaf moeten doen aan het bureau Huisvesting, Nieuwstraat 12. Zoolang deze opgaaf niet is gedaan, zal er geen medewer king verleend kunnen wo.leu. tot verhuring van het perceel aan anderen. Bovendien zal dan deze verhuring, uitgezonderd bij in woning, alleen mogen geschieden aan hen, die in het bezit zijn van een geldige'z.g. witte kaart. Bij hét betrekken van woon ruimten door/gezinnen of inwo nend©; personen zonder de ver- eischbe vergunning, zullen; be halve weigering tot aansluiting van gas en electriciteit, zoowel tegen den verhuurderals tegen den huurder de strengste straf maatregelen worden genomen, y..';; o De eerstvolgende kaartverkoop voor de Massavoedinö zal deze week voor de laatste maal- geschieden op Donderdag 14 Juni 1945 (alie posten) van 9.30 tot 13.00'- uur en Vrijdag 15 Juni 1945 (kantoor Gasfabriek, uitsluitend kaarten voor -post III) van 9.00 tot 12.00 uur. Er worden dan alleen couponkaar- ten verkocht voor de dagen, 18 t.m. 21 Juni .1945, waarbij ingeleverd moeten worden bon MG 30 aardap pelen en bon MG 24 vleesch. Voortaan v zal de wekelijksche kaartverkoop alleen plaats - hebben op .Maandag (alle verkooplokalen) van 9.30 *tot 13.00 uur en Dinsdag (kantoor Gasfabriek, alle posten) van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het eerst dus op 18 en 19 Juni 1945. Hiervoor, moe ten ingeleverd woeden de nader be kend toemaken bonnen van de MG kaart. '-," >0 ..'l" De Leider der Massavoeding Schiedam..- v;,. O V; -Dé f- gemeentebibliotheek ris met ingang van Donderdag 14 Juni a.s. geopend van 9.30- tot. 16.30 uur, bo vendien - op .Dinsdag en.-Vrijdag 'van 19—20.30 uur.Zaterdag van7 9.30— 12.30 uur; Maandag den geheelen dag gesloten.: Uitleening aan kinde ren op Zaterdag van 10-^11.30 uur. De handbalwëdstrijd vani D.W; S. tegen een Canadeesch team, mor gen ophet S.V.V.-terrein te spelen, ia een week uitgesteld. Th^as'éw.Oidca" 1700 "'a '1800 calorieën, .'gedistribueerd. In de toekomst zal dit om de 2000 calorieën bi ij een schommelen. De biscuits zrjn een .waardevol voedsel, ook omdat er vet in is verwerkt: Er was in Lon den op gerekend, dat er geen Nederlandsch J- distributie-appa raat zou zij, dat er geen. aard- appelenvoorraad meer zou wor den gevonden en dat or ook geen distributiekaarten meer zou den zijn. Gelukkig bleek het Bureau Voedselvoorziening in Oorlogstijd .goed te functionnee- ren en waren 'er nóg aardappel- voorraden in Drenthe, die naar het Westen konden worden ver voerd. De M EINDEUjKr'Duiz^deri.Nedec- iaridèchè 'vtrouiven-hèbbén deze week haar man of haaczoon thuis gekregen; vele tranen van geluk zijn geschreid. Talloos velen zijn minder - gelukkig geureest:'Laat degenendie. weiniggeschonden uit dezen oorlog kwamen, aandeel nemen,:.in het hulpwerk voor de ^gedupeerden!j Men. heeft'in het Diaconessen-, huis «hard gewerkt om .'ten "spoe digste eenafdeelirig te kunpien openen voor .hongeroedéempa- tiënten. Reeds 'gisteren kon; de eerste patiënt opgenomenv wor- G.-'iistribntiekaar- den." V. i- n d d «t IC et :a'. e- d- to o- )1- ir- •ng - u. -let., iet ea in, ca De energievoorziening van ons land vervult de regeering met de grootste zorg, aidus iM. G. Zij heeft daarom be sloten, een adviseur aan Ie stellen voor het energievraag stuk in zij a geheeL; Prof. Gou driaan bleek bereid, deze taak op zich te nemen. Naast, en in samenhang met het transportvraagstuk is het vcr- luijgcn van een minimum aan brandstoffen' van allerleiaard" een eerste, voorwaarde, om hel .economische' leven .weer op .gang te brengén en do huisgezinnen in den komenden winter voor: de ergste koude te behoeden. ,Van regceringszijdo werd ons medegedeeld, dat het in de be doeling der regeering ligt Inden komenden winter per gezin on geveer tien eenheden huisbrand- stof beschikbaar te stellen. In aanmerking genomen, dat er ook gas en electriciteit zal zijn kan dus'wei gezegd worden, dat het gezinsleven tegen den winter weer op normale leest geschoeid kan worden. 'De binnenlandsche productie van steenkool,bruinkoolturf ;en ook olie, .ten: "evénzóer- de'.invoer van brandstoffen uit het buiten land, moeten zoohoog f mogelijk: worden" op'gevoérd.' Daarbij is' ook 'te dénken aan het verkrijgen van gas en'electriciteit uit Wést- Duits'chland. In het Ruhrgebied liggen zes millioen ton kolen boven dén grond:''Deze kunnen, echter nóg niet vervoérd. worden ten gevolge van "de vernielde spoor- en waterwegen. .te— De productie vande Limhurg- sche mijnen istot ongeveer de helft van het voor-oórlogsche peil gedaald. In afwachting ervan, dat de Maas van versperringen' gezuiverd zal zijn men hoopt dit medio Augustus bereikt te hebben moeten de mijnen een voorraad voor den winter vormen. Daar. de gaskolenvoor ziening eveneens zorgen baart, zal men trachten de mijn. Mau- rits door meer mijnwerkers ter doen bewerken. Het is wenschelijk, dit plan nen' op langeron termijn worden uitgewerkt teneinde de doelma tigste faakverdeelingtu9schen de verschillende energiebronnen, te bereiken. Daarom heeft de. regee ring prof. Goudriaan aangezocht alsadviseur in' deze urgente problemen op. te treden. in- ïtn af- ide 'er- del ent -■lid© 'tea

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1