ssa,™si&8-x. Eït mêmmmë revue der meeningen s.a«s«sa®ia! rr ^:fg^srss"&astó esössss&i®*?® B ZONDAG PARADE! Arbeidsbureau blijft If ,G«u> kinderen near Engeland !girin en tan Nieuwe loonregeling in de - schoenindustrie Ite ipsbeimddelaar heeft be- hcmdc&h kleine wijzigingeei, rijn goedkeuring gehecht aan een nieuwe loonregeling toot do schoenindustrie te Waalwijk- Doze hoedt. oen. verbetering van de groadloonen in en bopaaft, dat b8 norm»!» «rbeddspreetatie tmn- stens lO procent orerverdieoste op'deao grondJoooen moet kunnen worden bereikt, Maximaal zniien de overresdicaston voor mannen. gO ptoocmt en roor vrouwen 80 proocat toogon bodragen. Hot ligt m de bedoeling, de regeling met terugwerkende kracht te Raparafieieer en schoeosn ;--/!,'•/ 1 voor Rotterdam Waar enie treinen Wewn - gesloopt Onze dieseltrednen bureau. 2V« zuivering t* ér ujcer plaat» voor 'Ttetieé-i'l&i irnNO^t# Rost van Tonnïngen dood Bond van Oud-illegale werkers Eerste Canadeesche f divisie door de stad SPORT'REVVE Overdaad schaadt SchtiiMnde leztkb Washimt» wWtqw*.;.:- V W« De uitzending van Neder- indache kinderen naar Enge- &nd sal althans vooHoopia gestaak t -worden,in véiband; met verv .ersmoeilijkbeden en de Eng- feche Toedselsituatie. dmn ".«gaaaop 1 tod.; j&t Rijksbureau voor huiden ai ieder deelt mede, dat in rim magazijn to Tilburg (Jap Aartensfcraat 86) voor dco "dista- butiekring Rotterdam 14.448 kilo reparatieleer ter verzending ge leed liggen. Ook voor do andere diatribuüetóngen z§nof worden sending» gereed gemaakt Ver- der ia een-vrij aanzienlijk kwan-1 -g geword-" '1 tam leeroa schoenen 'joor de I gander met' _^e_bieden boven dn rivieren go- 2ijn arbeidskru.i resetwiri* -„.■ - 1 1 u Do eJectrische tranen van de Ned. Spoorwegen; die de Dnit- schers na' de spoorwegstaking lanaeoue vywucuz hebben' geroofd, zijn in. Dcitsch- ting hebben aan to geven en land tót noodwoningen' ingericht, ïal voor de uitvoonng ervan nadat de motoren ar uit waren, gebruik maken van het Arbeid^ '- doen thans dienst in Roemenië^ Er ia een Koninklijk Besluit „Arbeidsbemiddoliog" nan, Dit Besluit vermeldt kort- Wr' „Het Rijks-Arbeidsbureau blijft gehandhaafd". Veten zal dit zeer l vreemd IqK®?efi pelijken wrevel opwekken. Het ia daarom niet ondienstig, du. Besluit eventoe te licbtao. Het spreekt vanzelf, - dat het Arbt*>d< bureau niet ongezuiverd, blijft gehandhaafd. Hot zou on duldbaar zijn, peropnen m ov«-; heidsdienst te houden, die hand- Jangersdiénsten hebben bewezen aan de Itaitscbers/bij de weg voering in slavernij van zoo rden onzer Undgeoooten. Reeds roór den oorlog was een reorganisatie in „voorberei. ding tot versterking van dm. invloed deroverheid op don ar- beidsmarkt 3 en tót oen deskun dige Arbeidsbemiddeling. Nederland; is nog in oorlog. I)e gehate vijand,, die zich in enz» overzoesdie gebiedsdeel en heeft genesteld, moet worden vernie tigd en alle krachten moe-en samenwerken om tot dit doel te komen. Bovendien moot ons eigen land nog. worden, opge sjouwd. Duizenden woningen,fa brieken, kantoren en kerken zijn tot puin geworden; geheele ate- den trof tólfs, dit lot. Duizen den hectaren grond zjjn onder watergezetbruggen, sluizen, waterwerken, haven-installaties, scheepswerven enz. zijn opge blazen, de spoorwegen zijn veelal vernietigd. Ons rjjke Nederland •-'•toen' de.Ne-' energie en zijn arbeidskru.. is gebleven. Die arbeideferarht wi zal moe ten worden aangewend op- de nuttigste wjjze, om te komen tot.oen zoo spoedig mogemk herstel - on opbouw. De Ncder- landeche overheid zaJ de rich- v.- j-r-/■/"--ÏÏ?-I*-j.-r--t lV--; .i. ay" r'.-V*- t t at gebeurt'cr mot d» m W- dio?; ÏDe ttoestanden _«i iveihoudingea-qran het^ Neder"' Undsche omroepweaen ran vöór Mm 1910 waren, een;;getrouwe afspiegeling Iran de gcostelijke enpolitieke verhoudingon. e>n toestanden van 'destijds. 'i.-V" 2oo hadden wij in Neofiïi®jn5~ een KJLO-.tóea N.C.R.V., een v die alle drie onmiddel lijk parallel liepen n»t verwante politieke partijen in de volksvtT- tegeowoprdiging.; ^Het „^8- trale dee4 van het Nederiand- sche volk kreeg een omroep m de A.V.R.O., terwijl tasschen deze vier! grooto omroepvereem- gingea in, een beperkte - plaats werd ingeruimd.-;- voor oen V.P.R.O. Ete vraag dié thans echter aan do orde moet worden ge steld ia. of dit- omroepbestel nu terug moe* koeren en nog past in de verhoudingen en to«>eta^ den, zooals die thans m-_het Nederlandsche volk zijn. Naar onze meerling moot deze vraag beslist ontkonnend worden antwoord. In de afgeloopan vyf iaar is een nieuw nahooaai be sef cecroeid, dat tan eenenmale S .past bij do v^roor- locscbe geestelijke en pohbeke verhoudingen. Dit nieuwe natio nale besef r-al ach. mmmer kun nen, vereenigen met een sys teem dat Se nationale eenheid opsplitst in autonome geestelijke én poUtieke velksdeelem^ die -m de eerste plaats zichzelf vnUen ~J. «nor«TU^PiTO VGTailfcWOOr- I g«ai:. dan' Voor zichzelf. VolÉena het.vooroorlogache omroepbestel kan _h^ nationale nimmer;»meer;wordendan «en optelsom k van de yerechiUatóe standpunten. Bovendien .was M voorooriogschö oraroepwezen zoo nauw verbonden met en kelSk. van de vooroorlogsche po- litieke groepeeringen en heden, dat alleen, reeds daarom terugkeer van dit omroepbestel de vernieuwing, die ach mnw- liik in ons volk voltrokken heeft &x zich straks uilérüjk zal wil- ten doorzetten, m den weg zou staan.' -I- .-: '-i "i v Vooral bij - do verzorging van het algemeen'; programma en bg de wereMuitzendingem naar_ in- di6, Afrika *en Amerika,sdboot bet vooroorlogsche omroepbestel volledig tekort. Wij wenschen niet de' dwaasheden terug van roomsch katbolietó spcrtytrslagoi orthodor protestantsche Fransche lessen en socialistische -tum- bóuwcursus&en. Indien er be hoefte-is aan' sportverslagen, Fransche lessen en tuinbouw-, cursussen, moeten deze gegeven wotóen door -.de beste krachten, wahrover Nederland beschikt, on- afhankelijk van de vraag tot welke partij of richting deze sprekers bebooroL Indien het yruLfl-r goede vaderlanders zya. „Wat 'w§ aoodlg hebben i* Isdig :techt:'doetvam^t[er geestelijk-leeft in ona^óoUc.'. r>„T> medewerkerB. h Arts s behandelt :Ater: een profctoem,; j dat eiken Nèderlanderj teden.l:' tot naaenken moge genen. unal|^HaMÉ|IIHWIHNMM*>>'n'imBqn|)MliraHM( - ttt ai wijthana noodig beb- W ben ia een nationale opa- in den zm Taa gelijkschakeling, maar nationaal'ia den' positie: ■Ven'" en vollen zinvan-het woordiü eenomroepi-, die ;'voUe<ligr6cht5|; doet aan wat er geestelijk'; leeft in ons Volk, een.' omroep, 'die .'de verschillen niet verdoezeltlen een organisatie, van-.den omroep,'. welke niet op deze verschillen, maar op hun eenheid en weder- keerige verantwoordelijkheid ge bouwd ia. Hoe' de nieuwe nationaleeeo-j beid er politiek en organisatie^ risch uit zal zien, b, nu- nog niet te zeggen- Het isóok niet te forceeren. -Nu flo bezetting verdwenen- i»> vorkeenai wijin een overgangstoestand, die bei nieuwe moet voorberaden. .Her stel van de oude omrpepvereoni- gingen, in welken vorm ook;, zou itit nieuwe, tegenhouden," in den weg staan en onderdrukken. Reeds in den..overgangstoestand hebber, wij daarom oen omroep bestel noodig, dat; do deur open zet en dat ons bevrijdt uit den kerker van gesanctionneerde ver deeldheid. «i- neutraliteit en .dat ruim baan. geeft aan de ontplooi ing Van die krachten en goziad-' heden, dié de grondslag zijn en leggen voor een nieuwe toekomst voor ons volk, wélke ook door en pouae». - yv ben is een nationale om- voor. ons, voix, de eerste- plaats zichzedf willen niet de radiomoet worde» vertegen- O -: Naar onzeHaagsche oor- Respondeat bericht, is Rost van Tonnïngen uit de vierde verdie- iy'ptag van de gevangenis aan den v.' Pompstationsweg te Schevenin- aeti eceprongesi. 'Hij was onmid- ddlgk dood. - bureao. f)«tris«U VC ravenhmge. Het initi a- bijktijgsgeoengen len i tenöeS, me Set Ihtsgcva^ bun dplecle' houding^ aanvaardden.^ ïede^, pn suefiK ceslralt te worden, zu sa- •a-u ravenaage. n« botenden de onderS-ver- tief is gcaomen tot oprichting van_n ne. Ook de^elgen^os^^ <fevaar en von nnr1.11Ie0flle werkers iK.U. tier is gcaomen tot opncuiing vsu Bond van oud-illegale werkers (B-O. W.), die 2ich ten doel stelt:, a. eer en trouw aan ,*t Vorstenhuis Oranje, "b, bevordering▼an orde ,en rust in den lande; c. 1 bestrijdingvan on- rechtyaardigbeid-in den ruimst en zin des woord. Corresp.-adres: L., r- Meerderyoort 342, Den Haag-. TTnmt _r fnpli tie tn ons land tsa die -* Annexatie :.;X" v4r-;JlOlQli ©r IOUU ze^eI>. geen genoegen zal/, .v f - Tliftts vant nemen met bet „aan- T|e Nederlandsche re- :-vt.-C.T7®-trokken yan een nieuw V gecring heelt tich Een lexer, die ▼olko- reeds gcrulmen tyd ge- men instemt met het v.-''•'.'•v-ledennet recht voorhe- streven> tot 'het .vinden houden om aanspraak te van een weg, die tot sa- makeTf op wijziging van menwerking zou kunnen v DemüZOgie de Nederlandsch-Duit- - leiden tüsschen protes- ache -grens.' zoo dat tanten, kathol leken, w Duitschland door ge- maoïsten ea socialisten, u biedsafstand een deet die zich op een gemeen- -meeen systeem, van dg rcllsacijtige scha- vschappelijk politiek plat- dat. 'de; die de Duitschers ons 'torm zouden kunnen maakt van bedrog^ma- t0egebracht hebben, zou ii vercenigen; schrijft ons »cf d ln^en_ oogenverbiin^ kunBnea :vergoedenv In weinig vertrouwen te dinR. /r tun /ciae Belgis en in Frankrijk hebben la het succes mocraten^ dle oot^^ el men zich eveneens van dit streven. De van ^n^eetje demago- ^p. het ,standpunt. dat „oude'lelders" zullen het gie houden Dat kan mwi j^i^cWand door re den menschen wel an- op hêJ iam/S btedsalstand zal moeten ders aan het verstand gdand goed waarnemen. boeten. voor de Duitscbe brengen. In goede banen De verA®„' a misdaden der laatste ja- leiden, noemen zij dat, is e/,te5°n^;t? neen ren. Wij hoorden zei s 'De oude partijen zijn ;il hierbij de '/J0 Fransche stemmen,die Weer druk doende zoo- andere dan de yraag, gcheele Rijnland en veel mogelijk leden «aar ^er na .dw oor og In En- M^Mrgeble? voor - geland wnouderwetscn ^ranvrjjkopeisclien. wat "•/A* vcei mogejijE Jcueii^a.a.i. c* L w netnuurgeuicu tw. ■/zich toe te halen. Straks ,gelwd_een ouderwewen, FrankrijV 0peischen./ivat -gaan zij zich ook nog conservatief of een ram NederJiin(isci1 Limburg -!'„vernieuwen". Dan trek- caal voorultstre1zend er wel ln cen leer onaange- 'ken ze een nieovv jasje wind zafkomc me positie.zou bren- r- aan, maar voor de restservalie/e propaganoa. Dit.annexatievraag- - wordt 'ie 'zaak op den heeft er;«hter iets a #t|lk d)enl daarom spóe- f. ouden- voet voortgezet, ders op Sevon - egupunl vaaopenba- Over één ding zijn ze het beeft bet p:robie re diSCUS3ie te :Worden. ''- natuurlijk eens, -nl.-dat eenvoudIgd tot we 10 A Kessen -hoofd der - jïn de -werkman en Piet. mule „Moet Cnurcnui 01 M cujtuurzaken ^dfkïïtSdUnde hard AttJee EngelandMni^de. faduet?tSM.G., beeft de- moet- werken en^"sober,. Groote DrieTertese^ d bet voorstel i -leven en dat zü samen woordlgen? oezs ver- gedaaQ om een annexa- ifer'de lasten moeten dragen, eenvoudlging Ter_ tie-commissle ln te stel- Eo de menscben - laten probleem w T-jerftclitke len. dle de yele aspecten Sch natuurlük weer .bij ■valscblng. uergciuxe Let „aa(;stuk zou v den neus nemenf" Is er -yerUcrtngsme ^,,kUQne!j belichten,zoodat S-'werkelijk aaiiiefding tot brengem dedemocratie open&are - taeemng S/zSt een pesstm'sme? Inopspraak^^t^ti ce M -/"■wü hebben de steUIge 5l(t,™J!2^hlhte. ddia«t neer kennis -overtuiging, dat er een £edem*go«££S vw aken over ti» meerderheid 1n.ons. v^k «eoMnpfleeerde toutii hinderen Europa te bevrUden van oe stelde zidi aan de onmenschelijke Duitscbe narteUDgCQ bloot. Nu keerS de krtigsgevaugenM dm ^erèla^mem8dêen.Vtra|.1N!!uS: Uik heerecht er vréugde- ln hun ge- iinnen- en wij verheugen.;;ons mét rantsoenen maar eyentjoi t« dUWHziiti -voorstanders van „een hevolktogs^oepenleto/»tra s .top komt, laat dan de dappere onaer- ffedokèn krhgsgevangeneQ, dle/m mers nooit- Amerlkaansche, Ehgel- S Fransche of Nedcrlandsche Roodo Kruispakketten kregen, .voor- ga??' r,laats daarvan moeten zij échter dagenlang wachten op. hun legale distributiebescheiden. Dl1 bp tekent een meten met twee maten, dat geen genade kan vinden bij eenig goed vaderlander. 2oml>gmorg»n «il hier e«n leldtawn mUiUlr aohounipcl ge noten knnnon wordende gehoeie late Canadecsehe Divisie z»1 dan namelijk: een parade houden -.""mét défilé door de stad. Eenigo tienduizenden mannon met vrU voUedlge uitmonstering, o.m. 105 lichte' tanks, 59 inehtafweer- kanonnen en honderden voor tuigen van allerlei aard worden moegevoord»-v':V De- divisie, die fden na^ d^ri Naast ons -tigt - het tvcniéff» programma, van. de Comp»titio om den Be>vrijdingsbeker, die .oerat op Zondagmiddag 22 Jdii haar..; slot vindt. - Wij juichen hét toe, daTmen zoo apoêdig na do bevrijding kans heeft gezien .'voetbalwed strijden to organissetvti-f- (waai- toe overigens' da plannen reeda vóórdien gemaakt: waren), 'daar mede spelers en publiek een welkome ontspanning verschaf- fendeu Maar men kan van net goede to veel krijgen. Er aja tal van spelers, die, ook omdat ya?%rin^1totSe%rago^ GS er tehkTve deze competitie - paradeert voor den coram^d^gV»i mdcre wedstrijden vastge- ^et isil3nhdtenantgene^fi Foul-I steld zijo, driemaal, in- acht _d^ isle nauadeesche leger- een tijd in touw. zijn en «lat ia --imiiiHIH1"1"1 Crear voor lultenant-geuer^i k^am het iste Cauadeesch^leg^ 'corps en voor geueraal-m ajoor Forster van de divisie ".clve.. /i Schoteche Hooglandere In. hunrty- eii Den Haag. waar onderdeelea_tan gelegerd, k^men de» ook naar Rot- teD™ópstéUias "en K%m8kad^Dhee we|Wvan h?t' défüé S langs Wcstkruiskade, d e 'd- deUamSraten', ;."V!erambaeM®traat v naar het Mathenesserpleln. De parane é3^dt afgenomen op het/ kruispunt HeemrMdssingel-Vtwambachtstraat.^ - Om 9 uur wördt het .terrelii b/de n -p voor het publiek afgesloten, Pa our begint het vertrek, om ■i 0.50 uur wordt de parade.gehouden^ en na afloop trekken van. het Matue- aes-serpteln drié Bioepen door -^e stad wee- Ben la noordelijke richtinsi langs- Kanaalweg, Vroesenlami, weg - Zaagmolenstraat,door./Croos wiik richting Oostplein .-en verder, rt» tweed.0 iangs Mathenesserlaan, W. de Wthstraat, Blaak, Oran e- boomstraat en "aar het ZiU. den De derde gaat via Rocnueseii straat en West zeedijk en ontbindt zicb OP verschillende plaatsen ln de Bt De afzetting der straten geschiedt door Canadeesche hp De geheele crganUatie van de parade ia ia Canadeesche handen. Uit-"dé - W»t'-▼«afnamen. ,v«n den Rud - ven Advie», die tijdelijk den gemeenterad T«n Rzrtterdom ial .ïengen. blijkt.-(Ut m dien 2^ -vrouw zitting^beeit. Dit *Ut ver wondering. d«r-de Trouwen ln bet algemeen buitengewoon veel geptc»- rlecrd hebben1 in den'- x-fl». ,«iBeg*lcn rtd" £r oo^twtlföd sTroirreo. ta d. «ihuriUln. de nü dl» wed d»rJy. ti. W ilfw bel^ta,»yanm Bieiu ..zijn, w"»»-r v gcu tijd in touw zgu en (lat is zekoronder de gegevenom- standighedm ni°t wxaot woord. '!'y DaarbJ komt, datzoodra a» temperatuur noggaal süjgea, wat toch zeker normaal geacht -kan; worden, hot gelaakt ,^weetvoc bal" op do Zondagmiddagen, woar begint,- terwjjl do N.V.B. nog- maar een. enkel jaar terug eea gesloten 'seizoen p« 15 l"®1.-; heeltingesteld. - O.i. had men daarom beter- gedaan hetgeen, óorspronke- lnk ook de bedoeling was een halve'! 'competitie vast te atoti«a as in dk geval -ie uiiddttgai na 15' Juni vrij te- 'atixi. Nu ra het ook zoo, dat bv. ooi zo mersport als cricket - nog at- tijd „The King erf Spor-u -- weer leelijk in het - gedrang komt, 'omdat', soinmige/vetden; en spelers nog niet beschikbaar zgn, terwijl in September de voetbal competitie, ,!tij h»f dan streng regionaal,' weer begint en de Rotterdarascbe 1» klasse-voet-, baUers dan'nauwelijks geacht kunnen worden uitgerust te zijn. ban' v*- Tlcntiflen tehlppce» hcbbei oproep, vu. dèïeh.-uit "het Noorden en Oosten/W reirp^Dé^k^ben gehoor gege- -.««-» dan nnrnrn. O ID lev cnStnid om levcnsm delen uit het Noord; gftan 'htleiL Ef wftchtsa *9 op erdecs«»w ITiiTIbii NGEZ0NDEN MEDEpEELING vadtfoa |«Jef«ml»eh t« omAö€ ft* xs** o

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 2