sHMilMl^M^lilHmW 1 Brood en spelen jitledei trnt Qmal l)Ubu&uti&fvieuw$ SN?' ri/TA- A/<«'<. m-f Dwangarbeiders moésten En- :C- gelsche -ponden drukken - f£s*pv S-V* „ï-1 4c d&a eeri jaar habit -rib' dwangarbeider gewerkt in S'de best ingerichte! yalsche-mun- - torsoentrale ter wereid," ver stelt'o« da mspfcerdamme*', die /.in'..Januari 1944 uit Vhght -overgebracht was naar het concentratiekamp te Sachsan- -haueee, in Daitschlaad. Ier heeft - daar -toot milKoé- .neu valsche Engeische bankbil- r jottea iaten vervaardigen, om Daitechla&d'iastaat te steUea a eorlogsbenoodigdhedeninZwe- dea en. Zwitserland te koo- pen Al - dat vaiseho geld is over, bod Europa verspreid; de - Kngetsehe bankbilrieacir- :i- eulaiié is,zonder dal - Londen dat wist, met - milliner.er. 'tbo- C' genomen.? 'y y; y'/." Het klinkt als een verhaal' van Edgar Wallace, wanneer deze Am- sterdammer ons do inrichting van Himmler's vrische-muntérscea-/ trale beschrijft; baakbiljetten per- 8eni-fdie hél specifieke Eoget- v sche\ papier., (met 'watermerk en al) .f verwerkten, dwangarbeiders on S.S.-bewakers, in het streng- I, ste.. isolement en mot- dén dood gestraft, wanneer se.met de bui tenwereld zouden' spreken over -dit i,fabriéksgeheim", drokké- rijeiv'.dicheeriariichtmgen - en an dere bomvrije bedrijven op be tonnen, vloeren, oen verwonderr lijk© .Duitsehe 'A falsificatie-een- tralè,y die door - den conurmv- dant niet "slechte „Kriegswicb- tig",' maar zelfs1 „Kriegsentschei- decd" /genoemd werd, omdat hier vèén'v belangrijk deelvan Duitsch- f lands oorlogsvoering gefinancierd .werd. - Als bij bedrijf vervaardigde» deze valsche-munterscenlrale, die door Himmler was uitgevonden en rechtstreeks onder het Reichs- sjchcrbeitsliau p tarnt Btond, ook valsch© passen, Nederlandsohe persoonsbewijzen' en doopbewij zen voor de S.D.-spionnen in ons land,identiteitspapieren van Amerikaansche soldaten,Engel- acbe postzegels en noodgeld, -vi? Eerst zestig en ton slotte 140 grafische experts uit alle Europoèscho landen werkten er. als dwangarbeiders, die we- kelijks voor enorme beiragen En gelsch geld vervaardigden, en zélf leenweekloon van... drie Mark ontvingen! Wei werden ze. uit stekend gekleed en gevoed, ze kregen het fijnste eten en do besté verzorging,omdat re als graveurs, typografen, bookdruk- j ken» ©7ï-V."onmisbaar warea, ltutg het bedrijf wtarkte. v; - Dé dood Tiet einde ..'Himmler had nog meer plan nen met dit geld.''Een deel er van had hjj voor^Abwurf" be stemd, <Lwa. bet zou aü Deut sche viiegluigen. boven Londen uitgestrooid worden, ten einde een chaos in bét Eugelsdjn be drijfsleven te .veroorzaken. Dit is echter niet ia practjjk 'ge bracht. iv V: ';i "f- i; Degin Mei kwam uit Berlijn het bevel, om deze naar Redl- 2ipf geëvacueerde valschomun- terscenira'o te liquideeren en alle 140 - medêtverfcers "al»:,dank voor de ibewezen diensten te dooden- Do 140 dwangarbei ders zjjn echter door' do Ameri kanen bevrijd, vóór dit y moord plan.' uitgevoerd bon -worden. Gevolgen voor Engeland Vervalschrag op grooteschaal vande gddtirculaiie van een land is het gifgas van den eco- nomischeri oorlog. Hetis. even geniepig en er zijn even weinig, zoo niet minder verdedigings middelen'tegén. Het gebruik van nagemaakt Engelsch bankpapier, waarvan hier sprake ie, -heelt o,m. de kwaadaardige bedoeling, dat het groo te aanbod in Ster ling, dat. nit de gevolgde oetho- do noodwendig voortvlooide, den koers zou- beïnvloeden, Daarnaast zou natuurlijk het voor Engeland terugvloeiend bankpapier, de gdddrculatio moo- ten verruimen, infiaüoruieerend werken ivv De bank-tecfiniscbe. consequen ties behoeveci niet zwaar te we gen. Zoo min als bij ons ia in Engeland -rhet -papier in' goud omwissel ba ar.Het zal eventueel in circulatie komen, maar do' Bank of England zal evzoo als" de. 'verhoudingen' thans zijn niets van bemerken- Do to tale' circulatie beloopt, volgens 'do. iaatétbokehflie 'gégèvens;-1.266 niilioen p. st, - zoodat er wel met zeer kwistige hand gewerkt möei zijn, wil b«* lxsoogde eeo- nomische doei benaderdworden.. Wel kon men zeggen, dat: .het ingepompte papier de verhou ding tot de gouddekking scheef trekt .Er is n.L tegenover dé dekking me>ar currency in om loop /hm de bankstaat vertoont. Deze scheosve verhouding is niet te corrigecren, zoolang men er niet ia slaagt, het vaJsche geld te onderscheiden. Men kan zeg gen, dat de B. 0. E. door deze falsificatie een schuld ge kregen heeft dié zij, onder do huidige verhoudingen, nooit zal hebben te hoooreeren. Doch dit is alleen bank-technisch gespro ken. Uit economisch en finan cieel oogpunt bezien, kunnen zwendelpraktgken als deze on- noemelqk veel onheilaanrichten. —O— De ^mvraig op lamustments- gebied, Maar zoodra het bednjf niet meer zóu werken.... .dan zou den allen, die er bij betrokken waren, doodgeschoten of vergaat .worden,. - Duitschland kocht alles wat lós m vast zét Wanneer b.v. een Engelsche firma een bod .van vier millioen deed op een partij leer in Zwitserland, bood Duitschland acht millioen ein kreeg de partij. Met de fabri catie van dollars begon men pas in dit jaar. Toen er nog maar 5000. dollarbiljetten vervaardigd waren, naderden de 'Russen en in allerijl werd het heele be- dr^f uit Sachsenhausén in zes'- tien époorwagone overgebracht nziar Redl-Zipf, in Oostenrigk; waar de zaak opnieww werd op-, gebouwd. En intusschon werd 'Europa overstroomd met val- isclie Engelsch® bankbiljetten, die - niet'meer te s x. erbalen zjn. De -biljetten waren/ niet van •ebt te onderscheiden. Berichten' uit Triê6t melden, dat omtrent Triest overeenstemming ie bereikt. De meerderheid van Tito's troepen, zal volgens deze berichten Triest verlaten, Er zou een overeen komst worden onderteekend, waerbii het gebied met Triiet M de ver bindingen van Triest naar het Noor den. naar Oostenrijk, onder gealli eerd militairbestuur zouden'worden geplaatst. Uit New York wotdtgemeld; dat gedurende drie meenden ZOO schepen per maand beschikbaar zul len worden gesteld voor het vervoer van Argentijnsche producten naar Europa.' 'v: De beet KJ J.' J. Lotoy deelt ons mede. van den Regeeringscommi»- saris van,',Ned. VolKsherBtel", mr. E. E. Menten, opdracht te hebben gelc»t.gea te trachten de Neder! and- schosport in haar Eebecl dienstbaar te maken aan N.V.H. Zijn titel is: algemeen adviseur van het N.V.H. voor. sportzaken. De Roemeroiete regeetisg heeft- 'de publicatie van Churchill's anti socialistische verkiezlngsredc verbo den./.:,/.,/ -- De heer en meriouw K. Brou wer—J, HefJ.' E«*te Sehanaatraat d3 tn Rotterdam, hardok** op 6 Juni 1 de* dag. waarop s£, dl J*».t .geleden Ii teli.iii» taalp*. y Hoe aterit het mei dexaiv»- iïng? Over derae vraag wad de pers Doadetdagmiddag ten raadhuizo ingelichi door vorschfllende in- leidera. Wij zulten er nader, op terug komen. Echter geven de besprekmgen 'op hot gebied der lichte muze ous aanleiding nu reeds het volgendo te zeggen. Met het bieden van famst- vtrnuiak zou men feuimen. wach ten, totdat allekunstonaare „ge- zuivérd" ziju, - doch de» overheid acht 't gewenschf, het vólk, l»e halvebrood, ook zijn spelenzóó spoedig mogelijkte geven. Men kan hierover van meaning ver schillen. Het komt ons voor, dat de principieel©» onder 'óns volk het nog graag een paar weken, zonder bioscoop, variété of concert zoadea willen stellen, nadat zg vijf jaar geweigerd heb ben zulke eveoementen. van Gul- tuurkamerleden bij to wonen, mits zij na die korte spanne tjjds deovertaiging konden; Beb- böi, dat de uitvoerende kunste naars en de presenteecende di recties aan ceh grondig onder zoek naar hun cultureele colla boratie onderworpen-warea. Dat er bqbet aanleggen van maat staven rekening, gehouden werd met persoonliijké omstandigheden en met sóhakeeringéa van achuld, kan men billijken. Een ander standpunt ia, dat men alvast begint met bet geven van openbaar vermaak, 'omdat degenen, die tijdeusdén/ oorlog in lange rgerv. voor 4ë, bioscopen met 'hun Duitsché propaganda stonden, en ook verier allerlei amusement «likten, omdat men toch wat wüdé hébben én daar1 voor alle principes torzijde stel den, -nu ,.woer...op.,1 hun wenken bediend willen worden. Wanneer dit .uitsluitend ge schiedde s /door;ariistesu, l die in den oorlog fier geweigerd heb ben in de kaart van don rjand te speten, of die rich minimaal gecomproinj toerd -hebben wan néér zij door broodgebrek al «enige concessies deden, dan was deze - gang van zaken, misschien te aanvaarden. Het wordt ona echter benauwd 'om het hart, waaneer wjj ver nemen, dat de -heer Bollongino, eertgds directeur,van de U.F.A., en thans bol ast met het zoo spoedig mogelijk op gang bren gen van hoi aniuse.vientsltodrijf, mededeelt, dat de artisten, al thans voorloopig, zélf over; hun zuiverheid kunnen, ad- visoeren door het invullen van een vragenlijst iazako hun ge dragingen ic bezettingstgd. Het argument, dat een grondige zuivering zoo verschrikkelijk tijd- roovend zou zijn, lijkt ons .e»» overweging, die in onzen meer djrnamiscbea tijd dan vóór 1940 niet meer behoeft op te gaan, mits do goede wil aanwezig is. En die goede wil is ia ons volk stellig aanwezig! i? RECTIFICATIE.- -j'. - VUWdiboa* -ïX?l--4 In' ons bUd VMS VrUd*gaTood Ter- meldden irJJ «busievelijkdst op de bonnen M.G.05, 06 en(XT;"*ou v er- krljgbsar zijn:4 öns vleesch, op >LG. 19 ons .vleesch. Dit moet iijn 4 qz. ea r 02, ,vleeschr bctfieen neerkomt oi» resp. 112 grsm en 224 ^fara vleescb. Noodrantsoenbonnèn vleeech. In dc proTinciea Noord-Hollsnd» Zuid-Holland en Utrecht is op de noodransoenbonnen voor vlccscn 100 gram versch vleesch aonder been verkrijgbaar. Kindermeel. Ter aanruiling Tan bet distrlbvtie- bcricht Inzake kindermeel in oqs blad van \Voensdagavond ri 6 Juni deden >ry nog mede, dat per rant soenbon 250 gram kindermeel of 210 gram lotr/j bloem Terkxygbaar ia. - vrVoor de periode ts» 10tot tm met-16 Juni zfjn in het district Rot terdam do vTolgcrwU bonnen van/, de Militair-Gezagkaarl geldig yerkitard; Bonnnmmer 21 tooi 4CD gr. brood Rnnnummnr 24 voor 100 gr. Terach vlceacli Bozmmnmer 30 voor 2 kg* nanUpp. ^onnommer 31 en R 7 r. 2 U melk Het brood is met ingang van Maandag 11 Juni a.s, gratis de bakkers verkrijgbaar. y.:'0'- BU derinrming aan maaltijden uit de centrale 'keuxens, moeten .aldaar by den kaartverkoop op Maandag 11 en Dinsdag 12 Juni oc; bonnen 30 voor 2 kg. aardappelen 'cn 24 voor 100 gram vers ch vieesch vox den in geleverd. y r Zelfvcrzorgers"moeten op door de distributiediensten aan te geven da gen aldaar inleveren i zelf verzorgers voor: graan de>; bon "21, vieesch de bon 24, melk de bonnen 31 en-R 7, aardappelen de bon 30,v. y:;c"-k Voorts zijn ^.verlengd tot en met ló Juni:- Van de noodkaart' de/bon nen 424 voor .250 gram zont; 439 voor 500 gram biscuits; 443 en 444 elk voor 2 kg, aardappelen en 446 voor:;, 125 gram suiker. Van de 'M.G., kaart de bonnen: 02, 03 en; 18 elk voor v 300 v gram biscuits; R/ 1 v oor 250 gtam rijstebloem; 04 voor 125 gr. 'suiker; 05» 06 en 0? elk voor 4 oz, («ixca 112 gr.). ;19 voor 8 oz, Xcirea 224 gr.) vieesch in blik: 08 voor 200 gram1 vet;yl0 voor 1 tabletof 55 gr. gebroken chocolade11 ,en. 20 elk voor 2 aardappelen en de bon 09,alleen voor de distributiekringen waar dezo bon geldig ia verklaard voor50gram kaaX Inlevering bonnen. De detaillisten worden er op at tent gemaakt, dat zij de van 1 de klanten ingenomen bonnen moeten inleveren in do "week* -welke 'volgt na afloop .van den geldigheidsdüut der- .aangegeven bonnen, -v Nood-Tweede DistrlbutleètamkaarL Gestrande-, geëvacueerde personen, arbeiders buitenland, Rijksduitscherb, die niet in het bezit zijn van een Tweede Distrlbutiestamka art en per sonen, die in verband met vermissing van de Tweede Distributiestamkaart een vragenformulier hebben ingediend voor de verkrijging van een nood- tweede distributie stamkaart, worden alsnog hi dc gelegenheid gesteld op Maandag 11 Juni op de kantoren waar zij - het vragenformulier hebben ingediend hun nood-tweede distri butiestamkaart af te halen, met dien verstande, dat dc personen, welke htm vragenformulier hebben inge diend op de kantoren Haagscheveer en Polderstraatworden verwezen naar resp. de kantoren Henngotrwer- pleinen Afrikaanderplcin» Hierna vindt voor bovenbedoelde personen geen uitreiking meer plaats /- Noodrantsoenen;;boter. vjH- *s -Zieken, a.a» en jonge moeders, die op grond van een gefiatteerd medisch attest inaanmerking komen voot noodrantsoenen" boter worden In de gelegenheid gesteld, de rantsoenbon nen Vt boter met opdruk ..spijsolie" om te ruilen tegen noodrantsoenen */t boter, voor zoover de rantsoen- boanea Va apJjaoUe uitgexaikt zijn tfjdvmk;./ hetwelk ctudlft-** 7; Juni, volgen» poderstaand sdfterna j: op r dei algemcene-^ kantoren Hcncgou- w crptein en - Afrika ooderp leinr en - de ikêntoiea^der^.xan'dgcbiedêiL Maandag11; Juni 1945.'A i;m.; Gocdt; - Dinsdag 12 Juoi<y 1945 dd-:^^; Grave. t*nü 1 D» Holst; Woensdag 13 Juni 1945 E* van Holst i.au -G*r)$ van Luin; Donderdag 14 Janl 1945 H. van Luin tm. Salomon;Vrijdag 15 Juni 1945 Salomon» t.m. Vorst; r; Zaterdag 16 Juni itó f *n Vorat t,au einde 2r.' - DE TABAKSDISTRIBUTIE, l/; D< Sectie Pert van^ den Staf vaa bet Commissariaat .Noodvoorziening deelt ons mede:" J£r is een pakje' sigaretten verstrekt op den bon eu men kon dit verkrij gen in dc z,g, Roodc Kruiswinkcls. saar aanleiding hiervan is de vraag gen in de z,g, Roodc Kruiswinkels. Naar aanleiding hiervan is de vraag opgeworpen, waarom da sigarenwin keliers niet waxen:., in geschakeld. Da voornaamste redenhiervan ia een voudig, dat men deze vcrdeclinfi nog niet moet opvatten als een begin van een normale tabaksdistributie. doch als een bijzondere verstrekking, welke, een incidenteel karakter draagt Mede'vanwege het transport waa het wcnschelilk, de te verdcelcn hoeveel heid op enkele punten te con centree- ren, waardoor ook een;.beUre.- coor trdlc werd verkregen» v Zoodravan een normaie tabak»- distriburic. weer sprake zal zijn; en het niet meer bldlt bjj een soort citrAatje, gelijk men. het nu moet opvatten, worden ongetwijfeld dc bonalidc - handelaars' weer inge schakeld- v - TEXTIEL-PROBLEMEN. Om allo verwarring stichtend* be richten recht tc zetten, deelt de Sectie Pers van het Commissariaat Noodvoorziening ons mede: Over dc gcheele wereld is een tc kort aan textiel en het gemis van. dit artikel vormt een probleem van den eersten rang. 'Niettegenstaande hot feU, dat zelfs do Vereemgde Staten ca Engeland nSet dik in de klceren zitten, omdat daar alles is omgezet in oorlogsindustrie, Is een beperkt kwantum ter beschikking ge steld van de Ncderlandschef bevol king, waarvan ecu doal iaod» in oo» land U aangekomen. Uiteraard wordt deze «nog geringe hoeveelheid verdeeld onder,diegenen, die hieraan het dringendste beboette hebben, Dat zijn op dc eerste plaats de meerendeelo in lompen gebuide ge- repatrieerden en vcriior de oorloge- getroffenen en dc gefcvacucerdea»,' Dc Sectie Textiel van het Com missariaat Noodvoorziening ^Tafttfrgt in dc drie. het «Ir atst bevrijde pro vincies voor .den aanvoer, op. zeer korten termijn der goéderen naar do ÊUatsèn, waar zij het meest noodza- clijk zijn en voor dc distributie ervan is de medewerking verkregen van diverse opgerichte comité's. Een beperkt aantal winkeliers, wier; na men bij het afgeven der vergunningen worden verstrekt, ia ingeschakeld voor de uitreiking. Ook op texticigebicd U ons land door den bezetter leeggeroofd ea'.wat tot dusver sedert Jc bevrijding door do industrie te Tilburg in het Oosten kan nog niet gewerkt worden geproduceerd werd, Is Wcgen9 ge brek aan voldoende kolen en grond stoffen te miniem, om al voor een' normale distributie in aanmerking io komen, zoodat het vooralsnog onmo-y fel ijk is reeds nu de gcheele bevol ing van nieuwe kleedïng te voor zien, terwyl men aan1 otiderklcedJtig nu nog maar niet j moest denken, v Waar de beschikbare kwantiteit niet evenredig is aan den nood, is het dus alles bijeen nog weinig hoopvol en wie zich nog eenigszins kan bcnelpcn, zal nog ccnigen tijd geduld moeten hebben. INGEZONDEN MEDEDEEUNG MACH. PAPÏERVERNIETIGING Gcbrs, Lecne, Valkstraat 8, Bij in schakeling y Telcf,; 23703. y Archieven worden door ons machinaal - en af doende Teruietigd» Wie .nu zij^ oude archief opruimt en door rons iaat reiv nletigen, helpt niet alleen den handel, weer op gang te krijgen,' maar dient ook zijn vaderland. Van dit oude papier wordt n.I. met dca mcestca apood nieuw gefabriceerd. KETE L B I NKIE tHOCCWt «P«L ■riuagfclBi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 3