KCERIERSTE.M dtitn&uJbiétoieuws mwmm Parade öer Canadeëzen Verplichte aanmelding Militair Personeel - familieberichten i&SSISSSSifS pïkhMT^rïvSréira^i^: 'iir '~visc^ op' $qn i-auwo. J' melk..;~^;./;1/ SCHIEDAM - Twee slachtoffers van granaatontploffing Schieclaniéche kinderen naar - Frankrijk Kort bericht District Militair Commissariaat Ds 'affiche prijsvraag „Het Parool" ïtunde iezetó "°s TELEF0ONRUBRlEKf1^ ':V; m /SS :Advertenties/lis Ipnafeajd^mbu^ya'diSHadi* MAAR SPOEDIG .ïedacce en CENDRAC Tefefcn De directeur-generaal .van de voedselvoorziening maakt' bekend, dit van' lö t.m. 16 -Juni ^a.s. tn dc distributiekringen: Dordrecht. Rot- ter dam, -Schiedam, rVlaerdingen. Maassluis, V;Delit.Gouda* VGravtn- ba ge, -Wassenaar, Voorburg, i^ijswyk.' X ei den, Haarlem. Amsterdam, Zaan-; dam. Wormcrveer, Alkmaar,-; bè- verwijk, Velsetv Hilversum. "Bussum,- Utrecht en Amersfoort, bon A 480, der 4c .noodktfart recht geeft op - bet. kbopen van een pér distributiekring .nader ie bepalen .hoeveelheid viscb^ Vi.: De.,; dagen en uren u waarop de viseh kan worden afgehaald, zullen I door de plaatselijke distriburiedien- sten .worden -bekend gemaakt doorj middel van raambiljetten in. de be- trokken winkels. i De directeur-generaal van-, de Voedselvoorziening .maakt ..bekend. dat ia bet district- Kottcrd ara de .beide bonnen 31' en, R,,7 van de At. -G.-kaart - recht; geven op het koopen. van' 3 liter melk. in plaats van 2 liter, looals eerst, was gepubliceerd; Het Militair Gezag maakt bekend, op verzoek van het Commissariaat Noodvoorziening, dat in de winkel bedrijven, waar ingevolge de win kelsluitingswet gedurende een halven ;daö per- week' niet wordt gewerkt.' r gedurende den' sluitingstijd sleed? iemand aanwezig is voor het in ont vangst nemen van goederen- Zaterdagmiddag tegen half vijl is op den Vlaardingeraijk bij de Bur gemeester Knupperdaan een pantser- granaat' ontploft.' tengevolge waarvan •vijf kinderen min of mcér ernstig werden' gewond. Vier L ervan' Wer-. den. naar 'het gcmetnte-ziokenhuis gebracht, waar tegen den avond dc 12-jorige Adr. van Thkf," uit '*dc Julianalaon, overleed; één kon naar bu:V terugkeeren en twee kinderen worden er nog verpleegd. In de Dr. - Nolctstlchting .is voorts overleden Pim van der vHcol, oud 12 jaar, uit de Jan Steenstraat. Dc 'kinderen hadden de*granaat den-vorigen dag in een" griend bij .de Vulcaanhaven gevonden, het gevaar- -iijkc-; dine-- in-den- grond- hijden. schuilkelder aan den Vlaardingcrdijk verstopt» cn - het -^ Zaterdagmiddag te voorschijn gehaald otn ermee te spelen. Tenslotte moet een jongen het projectiel tegen de straat* hebben geworpen. Het drong "door bet trot*1 toir heen, de scherven veroorzaakten- vijf gewonden ea van twee huizen in dc omgeving bleef geen ruit heet" Het gebeurde moge voor alle oudexs^^fien ...ernstige waarschuwing, zijn nauwlettend toe te zien of hun kinderen zich wellicht ook vermaken ken inct dergelijk '„speelgöéd'V De politie heeft naar aanleiding van dit, droevig opgel.uk nog "oen ♦.grinaat, achterhaald, doch bet is zeer wel mogelijk,dat de" kinderen op, Straat of' elders"in de omgeving* mefcr der4 gelijke projectielen' vinden, zQodat/t gevaar niet denkbeeldig 'is, dat als; door dé ouders .niet tijdig woïdt in-' gegrepen, nog meer'sla ca toilers;^ val--: len/ Tcnsïottp; wijzen wij [er nog op,, aal; gevöhdèfi H'uurwijyéneti.projectielen* e.d. ter stónd bij' de 'politic ingélevcrd moetenworden./£*-■_;i Het .district "Schïëdamj van de Na- donate. Commissie tot Uitzendina van Kinderen 1945 beeft enkele" leiasters xn leiders ndodig 'voor een kinder-^ transport; naar Frankrijk; r Gegadigden moeten,bereid - zijn drie maandeniin Frankrijk te verblij« ven, dc Franschc taai behoorlijk: be heer scb en en minstens 22 jaar; oud zijn, J t;.Vi C Alteen'schriftelijke aanbiedingen riéhte; 'men omgaand aanhét* bureau van het dietrict Schiedam., 'voórmalig "St. Jacobs Gasthuis, Hoogstraat. V Naar" wij {yernèmèn ligt bét ia do bedoeling'het transport aart het olnd vim dcJ volgende maand te.laten vertrekken. 4p lij Schiedam is Zondagmiddag"- het Passagethcater-feestclUk geopend met de documentaire film ,tDcscrt vic tory".' - Het-i -Noderlandsche Roode Kruis, Afdceling ^Schiedam, meldt dat-op zijn bureau Lange •.Nieuwf- •straat 197 lijsten; ter iazage liggen van.de Joden, welke zich nu nog te Wcsterbork bevinden, alsmede lijsten van oorloosslachtoifers te Wagenin- gcn.^Delden -en Einahoven en een aanvullende - lijst betreffende de slachtoffers uitDeventer. O '"•Ter kennis van de belanghebbenden wordt medegedeeld^ dat net district van het'Militair Commissariaat Rot terdam de. volgende 'tcmccntcn otn- vat: Rotterdam (met Hoek van Hol-' land},1 Schiedam, Vlaardingen, Maast land. Maassluis, VGravenzandc.' De Lier, Naaldwijk.Monster. Waterin gen., Schipluiden., Bergschenhoek.Ro- De lsto Csnadceichë*-iDfaötérie Divisie, die Zondag in Rotterdam .paradeerde,is maar ^eert- gering ge deelte: van het gebcelé westelijk; jge- alliterde leger, -datEuropa."'bevrijd-' -de van de- pest-van "het nazi-regime; cn juist daardoor is de indruk van' een dergelijk. - défilé *>,zoa overwcldi-5 gend. Immers, elk'onderdeeltje van' dit bevrijdingsleger, van een revoU verpattoon^- tot^ dq .reusachtige tanks; móest per schip worden" aangevoerd dwars dooi een cordon van duik- bpoten, dwars door barrières^' als Atfantjk'wk)] - én 5iègfrJcdlfnieT -iDè'v'twëedé"-indruk^ dié;, zich op- .Bnngt Is; dte vari^dc discipline.Vijt* aivV hcbben X. wij 'bef ;v misselijke "schouwsper-???.{ hakken-kra*ppendel m a llotm-stram miè_'ep" hind ér lijk -sta al - sche ,-Prüiséh gezien ^eh" „bét >oride-' dwongen óhderljngè;i verfcéer der' bc- (.yrijders';'deed ons*'"prettig*.dcmocra-; tisch"*>aan." 'Em parade.alr.'t dêke "toont óns ecKtérj "dat pok ;"héï 'de-;- allieerde 3leger; zijn discipline heeft, al is het "Ceen ""5adaycr-vdisci*p"lineJ' - K eurig defileerden /dc /-T geyècRtsJ 'wagens vdn/ijlo iypeó» lichte ;pant- ;Serwagciis cnmiddclzwarcVrks> 'rijdende 71 ücbtdoelaxiiHhriéVw en «püT ncnwerpers,* ;antitank-géschu17en vlammcnwerpefsjV./'iróode-krüiswagcns en rijdende reparattéwerfcptaatscn eloctróccntrales 7 en^ T radióstations; langs het "podium aan dén Heém- raadssingcl, waar .de parade werd afgenomen door generaal Crerar vari bet 1ste Canadeesche leger. Verschil lende hooge. legerautoritciten;én burgemeester. Oud warciiméde .aan- wezig. De Schotsche Hooglanders met hun 7. doedel zak-mu ziek 'hun merkwaardig co$ tuum cn de - af dee- 1 ingenm arch eeren d oinfa n tér ie5 on t* lokten ;den; toeschouwers *117 hartelijk applflUs.-'Tijdens; éen. korte,:pauze .in bet idéfilé staken,/de/ aapw<5rigcn. op het.> podium /oen cidaret óp, w.aatblj dc generaal ongedwongen op de leuning van een stoel ging zitten en losweg met- de omringenden babbel de. Een General-Oberst zou bij den enkelen aanblik al doodgebleven zijn4 1 De, hoofdprtjs200) in de Affiche- prijsvraag van „Het .Parool" .vallen op .de .inzending van' den heer J. Visser, p.a. Oostlarder; Gor- 'delwcgrÜ27: de- beidé ahdére; prijzen. 100.— elk) werden, eveneens vol gens - uitspraak -der- Jyyi' toegekend aan de heeren Jan: J. Hessel, :p.a- c.,E,w- 1c Pijnackerstraat 89a' en «an t. zenhurg. P.oortugaaL Rhooh. ^Werleman. Schiedamscnesingel 02. Wij verstigen hierdoor denman- dacht' óp. de I dézqr; dagen op alle openbare aanplakgelcgenhedenaaO- gébrachte" biljetten, "waarin de Minis ters ..van Marine en Oorlog gelasten,; dat/verschillende" groepen 7 van; ;het "nëréoneil, dat' in; dë Meidagen van 1940 Ónder de wapenen1 was/ zich tér registratie moeten melden bij de uanmeldingsbureau* voor ,>Oortögs/ vrijwilligers. Het gaat bier om de volgende groepen: 4lj de dïcnstplich* tig'e1 oh'derofficierénV 2. "'de beróeps-1 én réserve-officie ren 3. het 'beroeps-. tesetye-péFsoréttibenédendén rapé .van./2en luitenant;- 4.het perj «oneèl,dat op 10 Mfei" 940" iri oplei* :dtng was vóór-officier; "-5. dé ca pi' tuïaiitenj .6, bet geheele/pcrsoneeï def jeestrijdkraebtén; /?-. do beroeps- en resetvé'-ofiïciercn 'van/ gezondheid van Landmacht en-Mariné; 8. èdspï rant-reserycfotficjcren van gezond .beid van dc Landmacht, die7ïnnud- "dels bun arts-examen hebben'' afge legd. 9. de reserve militaire tand artsen .van de Landmacht; MO, het geneeskundig' personeel (bèroens- en dienstplichtig) van Landmacht cn Marine. r*"r - .Voor. .bijzonderheden verwyzenW'J naar "bovengenoemde aanplakbiljet* teWut oorlogsvrijwlllieers.' hetréft - zij •vérmeid, 'dat; aanmelding hiervoor open .staat,',van 25 Ju ui h.s. of. .even. eens aan de. bureaux' véorotjema. Degenen, dié zïfch reeds Vbij de-voor- toopiSc aanroeldïngsbureaux gemeld hebben, dienen zich alsnog ter ver strekking van nadere gegevens aan de' bffimcele bhreaüx te melden. luuuiminnnuuntHtitnitmnatHhttmMmv /'ROODE KRUISWINKELS;. steeds dézclfde -Roodckruiswinkels «die be voorraad worden. Wös rora. 1 worden de* overige 'winkelclrs" beroofd' -van hun debiet? Wordt het geen tijd dat deze winkels óók, wéér kunnen gaan verdienen? Zoo' alleen komt er economisch herstel op dit*'gebied. UIT MACHT'DER GEWÖONTF doen vele bovenduikers en werk- loozcn nog zooveel mogclijky hun best, om; vooral geen werk - te krlj-, gen. De Gewestelijke Arbeidsbureaux weten daarvan 'mee te praten,7 Men-, 'schenf: Holland Vis ^kapot.'Wë moeten bouwen. De Duitschcr is v weg./-Mil- lióctièn Heten huti 1 even7 voor:/ons, ópdat wij-v do kotiszou den Jkrijgeti censj weer/-aan^den :i slag i->tc [gaan.' .Dat' dóep'Mwe^7düs?l^./.:/?^/^.M;77;^/^;■v- SPORT'RÈ VI^-xooL M*'; /t; v,-.; ^:/;;|rdef0OO' De Royal Engineers. met.'M^Ialichtti eenigszïns gewijzigde .en ,;.d}W^L«>OBaemen ook versterkte ploeg, trollen, -,r -ïïp'arta,"' "deiT'ltaar-'-gevro-n'eC.^bacl» u Verheul-v. d. Lely. miste, ectt X*r-.-, keren tegenstander - aan dan j Politie-Elltal en wonnen danJ' met 2—1. Highmoor, teeds nu 1'UcnAR fant - cbéri.jvaa het publiek, zoij'ïr op de hem eigen wijze, voor de. Ï-" 'doefpunten,'* terwijl v.' d. Kloet Sparta scoorde. Een mooi doeljl vati Ddortihcimwerd ten OnteSl wegens buitenspel geannuleerd; R.P.C. en Neptunus speelden fc aantrekkêlljlc pattijtie, ';'waat»U 1 oudste le klassct. met 4—2 na bleef. Dé.: beitfe rtebfs-backs. rt*^ n„m. Spigt, die zich tot een achturspa.. vap, formaat;; heelt opgewerkt, f - t3l W 'voor "zijn rekening nam," was'nizekerél goedecoach;-van trainer, van D^:. op t reeds merkbaar, .'ilardiL In 6éf' Feijénoord'-stadioh ;8p«elcSr5^ Feijenoord en XerxesV.eenf snanaCOUClerS ^den Wedstrijd.' waarbij Fellepooêtrlanrl met 2—1 dé. gelukkigste., bleek na 10 voorsprong bij dc rust. H.D.V.S. triomfeerde ten tweeojér ts. male over R.F.C.. -ditmaal met 4-asd VT Hier Onderscheidde - Molenaar zi5i;d J-nr ditmaal, als midvoor, door het 7 richten van den hat-trick. i-tal VïU ln een wedstrijdi'- dic óp bedew» lijk laag peil stond; klopte tcnslor, '.Xerxes;met '3—1 Sparta; jfé. Op Zaterdagmiddag 30 dezer .uur. speelt in bet FeijcnóordrStaditZrj ggD 'éen-West-Ncdeflandsch EUfal tcS^gj -ari een - sterk Engelsch heroeps-tcaé - w.o. de Arsenal-cracks Hapgw^ T7 Joy en Lewis, Lindloy. (Evcrtoa) r^ziCIl Matthews, den- fameuicn linksbuitfe^pjp van Stoko City. fttiTO Cricket, Ook dc cricketsport leclt'Door den R.C.B. worden strijden georganiseerd tusschen clutuigJi. uit Rotterdam en Schiedam op Zg^geofs terdagmiddagen co Zondagen, terfe; op weekdagen eemgo matches Engelsche.teamsi ^gohouden;^-xtdMf nat wordetu -putven 7' 'et toe> P^rcl - ,.ECET PAJiOOI/' r-T>o_f fe Anj mer-V Geboren 1 Juni 1945 Ro- land Jan van Hardenbroek van AmmêrstoL-Stripe. Ter-4 hornc (Fr.) C Geboren 8-6-1945 Carv- Loopuyt. Rochu^senstr, 40l> ..vGeborea 9 - Muni* Yvonne Apon,: .Crooswijkscheweg 69. RoJtcrdam. V - Verloofd:-^ C.-:v Bcttonvillc cn J. H.MSpiegélenberg,-econ. drs. Rotterdam. 9 Juni 1945. Schllperoorfstraat '35c.^'1 Ons bereikte de droeve tijding,- dat onze vriend cn medestrijder" Mark WIerda op-ÏD-April 1945 met. zijn beide broer» te Dro'nrijp wérdgefusil leerd. Namens'z||n Dellt- sche'en': Leidsche: vrien den: ir," W.~ Polderman, ir. H....V. Seventer. ..Overleden' 6." .Oct— 1944 te'JJeubrandenburg Jacq. 'Hljnen, 20 jaar. U. l. n. 'A. »Hjjnen. - ivau - Vollen- bovenstraat 30b. Op 25 April overleed;te AinrinC." (L)ld.) de j. beer Thijs Kemp, ir, den poder-; 'dom van 23.jaar. U;' t n 'Emm.' Kemo.v DuMi««fr 73é" Rotterdam.-: Overleden Charles G, A Pie terscn, oud 30 jaren op 8 MtL' 1945 te' Amers-; foorL U..-i IV >-B. J. W Verbeek. XJudedijlé-238. i: Overleden ,30 Aug." -1944 te-Vught.' Eward Sydney- Levinso7,oud .24 - jaar. LL, a. ru -L. Levinnon, Nobel- atraat98a. Rotterdam. "I JA.\Dl>:cU.MKEl<, i.-, bevraagd een Iste ec 2de landtechnlker. AanmeldenW A. rieleman, Zijdewindes»' m. Rotterdam,.5 Visser'? r WOMNOlNRlCUTRSW, uroudscbcsiftgel 472—474. m- •lelijk: finudscneaingel 79 DAJDiS!' Heettu stot o' tijde? Laai ,ons uw Japon, mantelcost. of mantel vervaardigen. In- én verkoopvanprimafcontman-; tcls- Het adres voor "betere daineskleedlnv naar maat. i P.'Slïas. Dames-coupeür-bönr werker,Ltecbstx. 21a,Tei. 49861;vblj Bergweg: eindpunf mn 1.1 .DINSDAG .12 JUNJ van 8ril - uur - restantoptul-" ming van al" ons'goed gcre-.- pareerd SCHOENWERK,- te gen prijzen van 7J0 tot 15.Allé maten' dames én heeren. Ook eenige" jongens-- atatcn'i- REBUILT, AU SERIEUX; p.a. Broersveld 11.' Schiedam Laat u «ou uuden - a,; tNSCIUUJVEN op de Omtiibuscursussen „Ra pid a"-- (stoomcursus wool -iederéen) In Ned.,-'i Fransch. Dultseb. Envelsch, Russisch 'eb 'Esperanto. Vraagt lm 'Instituut J. -'G. van Balen Spoorsingel 49. Aanvang spec.- i,Middenstandsc»irsu«vJpnl., i VRIJZINNIG' PROTESTANTSCHE JEUGDRAAD. 1 1Dinsdag—12 'Juni!'" „Hoebouwen wij .ons persoonlijk leven op?'.- "bpr, Dr'.'P. D.. Tjalsma ,t 7' .'.Dinsdag ,19. Juni: „Wat 'is onze taak hi de maatschappij?"' Spr. Mei. Ds."EvB Al^Poortman. -.-i.-.. 4 Deze lezingen worden-gehouden in ;;de. Schlpporabeur». In- Sspi! jRoode-.Zand.-I7 om 8.00 uur, n.m-; Kaarten: voot .deie twee lezirigtn 0.50 "s avonds aan de zaal. -f' ROTTERDAMSCH MEUBELTRANSPORT - 'H. J. SCHUT ZOON f gevestigd-alleen Bergweg '333 -en 343,"Rotterdam.. TeL "43486.; Verhuizingen .door geheel'. Nederland. U - 1 Bergplaats voor" Inboedels. ,:>r -.zWlJ .REPAREEREN: NOG STEEDS Kachel» 1 Haarden-Jpornuizen -Gasstellen Kinder- .wagens Wflsch-. Vlecscb-* en^iSnijmachines Machine-; ónacrocëlén;/ enz,; enZa/Jacominastraat 58, Rotierd am-Zoid. 1- DE KOONING, ELECTR. MINERA AL WATERFABR1EK. -WUNBN —BIEREN -LIMONADES VLETSTRAAT 5;_ ROTTERDAM-N. - TELEP. 42463 Spoedig nopen wij onzeiafnemers weer tot volle, tevredenheid"' tc kunnen 7; PARFUMS? ,;JEAN VIER";; HOLLANDE, wervingen., in alle opzichten ;alle .buitenlandsche parfamsr - -%' geduiénde de heketting.' -J tMedio 'April overleed te Agnesdorf (Zuid-Harz) Ir.- Simon Karei Luïtge,. op den.leeStijd -van *28;ja«r.'; U.'-Cïn.,:P. .Luitse. Rot terdam, 6 Juni-1945.'.Ben; Hnck)«*i»,35é7''V':7.:. ;/'-2 p__ Cate|^De4'»pt;%rreDdt.';Ki stéi iflJoonöT-S V?» iiitiii *T aa fid'.-eTASiiTt u-" 'Vïblijft/hetjadres-rté'T'wee; pjesrï'ZwartJanstraatóSO;; r-L; fE*. C-A T.S V, Directeur der N.V. PapierrGrooth'andelen Fabrieken Stij^ffiï?S3(pa^v5|'i;v.hj'hGebr7Ï"Catnï%^ïlS,f!i:^v^h^ïii^ -Tjjdelijlc:'adre9: :5chteweg""38a..'.::l':V;.v;,-Cv"7:yv i^MSSSSCIIEEFVAART-- EN: HANDELSKANTOOR' -MM**** •7' 7r5 ;H.' VAN (BROEKHUUZE Jzn..:»2 Mekelner. In'icfceepsvracbten,-, Exploitatie, In. en verkoop v an schcpeé - TransportoVcmame voo r binhén-td buitenlantli ;ExpediUe2enS:Contr01e;/,Béursgebotiw£.?v Kamer f373,"-■Singana ÖA-k-i-L-E' C/Gé-iv/B;; ZANDEN,VNootdalngel 28bSvJiSsehiaimacöÖ ^singel. 77;7':'5'V/SSS/"??: ^|Op;fidvoimtenkihtQ.nr7worclt: gevraagd -"eenïcrvaren :,:Steno-;: typIfteléBr.'S aani mr.S-3-'T Els- .hout/' V an Vollcr.hovcnstr.;19, SérAas.1^ Boekh ouder(Bter)ritge- iyrBagdjflnftfriVgroptftténspprtr;. ;bedtijtjtetRJd'am'.ïBr;'m.it.volL: ,'tnL»; gèloofïivérLS Balarisjénz.7' Heer,V34j;;5 alg.; ontw/ :vol- koroen.bckcnd m., binncn. :en buitenl-sexpedltieSveemwerk-j xt amheaen,ï,inödeit)e5i talen en 'boekhoudetijv; zoekt.■/leidende' atóndk flink c/werfcateiy-f tl Kun- lOeer.O.ei/én -i JAN "DP. KE1JZER, tnikeliai assur au tierigionZTJu3, S. BONGARTZ. Import'Br.nlinc, LU .yj~ - troleum. Gas61ic, Schiedam ;v/érajjijge 7nlfcfirtrifl<ui -c«rr ofee rubriek K^'i^ nzé ■advertenHf-;Bfdeef»np;;mL'i-243gil^|;^,^ lieer -zoekt- kamers - met- Trrhcr/nnrrjig'. pan onze fipuu-r en "dappere métTé- i aztrkf.trs. De rubriek..ODtr-cr- sters" ts alleen 6e* af-md poor craag- -ea aanbod n tl velt. Voor terstond gevr.-. Kan toorbediende (ni. ol vr.) en Monteurs. Grips,; -Electncit- teit, Avenue Concordia" 92. Gevr. voor 'directe in diensttreding - R. K. Dienst bode v. d.en n. Mevr. Mul der.' Sta tenjaané. H.H. KAPPERS ^Terstond gevraagdbedien de,'f.en iozeper. ;A- Rip. Coudscherijwcg 170. Inspectrlce ,'vtaagt.r assisunte voor dén buitendienst. Goede vooruitzichten. -Br. - no. -;160 bur. v. 'd. blad. n Gezocht"5 Bebangér-StoUeer- der; Goeder' vooruitzichten v. serieuze werker;; Br.no. 161 bur. v. d. blad, -Mevr. De Ruijter-de Zeeuw vraagt bekwame huishoudster in gezin met 2. k.-Mond. ol Echr, aanm.': p.a:Mevr., v. d.' Stecn.'Mlddcnhoéistraat3a.- Nette werkster,:-' voor één of tweedagen p.w. Mevr, Lichtendflhl.K'a-Giavendijkw.: r 'aMcvr. Boncbakker, -Schaar- "dijk 138. Krimpen a. d. Us-! Bel, vr. goede hulp - lé 'A'de huishouding. iDagméisJefSjen werkster "•aanwezig, v.iüy si'ffi; ,i-PrEtna kapster j gevr., geheel !met hét" vak; bekend. A. '.W. Geverts, .S'chïed.-A-cg 7c.-ca5 uur Aelbtechtskade:1164.-y"»"-i' v;:Meisje f gevraagd;- voo éi fi eelc of halve:v-'dagcn..i:.Kuipers, •s-GraveBdijkwal.jlOg.^jia'jlS^ 7 r^Gp vr. J Dagdlenstb odetot - 4 tuur,7 v,g,g.v.Aanm; ?MeérHïJ, Schrevel. - Beukelsdljk 84b.'r rj; .i-v^Jlnktmel»jeiRevi."tin>.R,(i '■gealn,..' In"; „etaat-ijVzeltaLU" jWerkenr'roor.Vden'Vdag -..ot f.ênl'tólfAahm^Mevrï^HA.,,-.. ïv.pOosten-ValkestÜn.^rLeeu ?;VériklaanJ3,^H'herg:sa^ig&-Si '"Gevr. nette-werkster'; .me', mlddagmaaL Sam. Mullerstr. 28b. - - 't -Werkster .voor eenige halve, of heeié dagen per weck-; Mevr. v. - Nooljen. -Claes dc Vticselaan 130b. Net meisje gevr.vV. halve ;dagcn. Vrijdags, heele .dag. 'Mevr. - Bcumcrs, Paetsstr. '17b.j Meubelfabriek vr. energiek enontwikkeld persoon, moet. in staat"zijn de algchccJe lei-;, ding op zich ,te' nemen. Zeer goede positie. Br.'m omscbr. nó. 1621 bur. v. d. blad. Gevr. net meisje v.halve dagen, goedloon met kost. v.g.g.v. Mevr. Bos..>le Mid- dcllan'dstruat 6. Mevr. Pool, 's-Gravcndijk- wal 43.'- vr.-prima- Dagdicnst- bode.' "Aanm.'s- avonds tus schen-89 uur. -t- 1', 2-K. -Maison.,.:„OoanL—,-vr. een Coupeuse gcw. I ei iling tc ge ven," en:- enkele ^naaisters'. Speciaal. vbet*' betere genre.; Straatweg 30, H'bèrg.;.-ï.;p'v Molsje-:voor halve-dagen, ot werkster'gevraagd.'TMevr. De Graaf,' Karmelwegr-6c (Kra- lingen)."'/ Aodm.étusschen ,5 en 7 -uur.-- -■ - zonder" pension," m. gebr-rh^^/rt kamer cn tcicloon.:lir.F.au-r-r 457 bur.' v; d. -blad.- Jong-, echtpaar zonder éM- deren vr. woning ol- ged.;WJ ©t woning, liefst too"gmrw h^Ttegr gelijk,: Adres Ncordpl;;»1 'Jong echtpaar zoc»i-j».y.»ïrt, jg' hing ot ged; daarvan; Noorden, iKralingen), Br.pOj* 7© der nó. 166" bur--'- v. dilbi'én .OO Rött-"" .zakenman, 'in- D^IdtKlI Haag woonachtig. zoekt ve-, „j - wekelijks-verblijf van IA"? dagen te R'dam rustige pieW terte.' Br; no. -221 bur- un Rl dl' blad. A '-'"'"jfc. 4 Gevr. gem. kamers 7^^ gebr. van keuken..:-door, jMo- -- - echtpaar z.' k^^eentrumT^^^ r-westem. Br. no. 168 bur."v^^iüO:',' blad. -. 7£>.lrn r Gezocht tegen 1 Juil" ^^Si&steULT zit-alaapkamer m?.:vV'.*gjop: taf el en - gebruik van omg. Krïlingen- - Bt.^V«^«cn omg botweg 32.i -Op accountantskant. wordt gevr.meisjevOor,: eenvoudige administratie en- A-bediening telefoon. Br. no. 224 bur. v; d..-btad. Gevr. haliwas autobeklee- der. Aanm."-J.' van Deursen.' OudedlJk 266. -' Hulshoudster.. Jonge vrouw, 35 rjaar.vb.z.a.-t als -buishoud- ster nnRldamr ot: omg. infor- ma'tiés "loLi brte'v'en7p.a.-SQuis-. pel,,Co!onlastrcat :23fl. .;;Jongemah,"25j;:::bt2it:dipl. 'Ncdcr!.-,'vEngeische-7cn Duit- schc-Handclscorre5plU3tnlcn', »tenbarafie,;:;;typen"; en:"j gr on-- digé'krMmU>-,;6oekhöudén;5J!TX'1l werldtring,-,rBr;;;iio.é 171"; burl; v.:;:'d."--blad;AL::.,::^-2,"ivA':-A.::*-r"' j&W'onlngralL-ïMod.jïléiéfajé ■JnétïSlïa dfieliS^iSlkairi ersj® zj[^ ïln^Dórdreimti'^Bt/Moö'L®—-. Heer, slechts cnkelc-l,,, té R'dam vertpev^or--.. vu goed-gem.-Zil-si««pk»St:iSr bur; v.'d hlad-«^^2^-»in(y;;.u Ongem. - zit;^fi/a/oor .;i^gok. «esocKt /^i^r'Bokkciwttian Fontcijn/'. o Mam/ 'fytAAy^ - Vrelzichf.siraat/^/il'"'—pqert teDige 'nt>t,5y©lgi huur ccvr. Br ,v, - d. blad./ Gevr. tc Winkelhui» Mi - te-; ruilen-^ voor,'7P«t"CTapita centrum. y/:50.--:;P' G^jet o.lj ho.' "7 burivK-d- blad-^,, zoeken? wij een t^ïruné b ij - voo r keu rft. «Pbü1'1' il FoiSieijn 1 3£;;'5wart,v.:P-é -1 kkOihll-V eèlzicb tstré-é^ v-PonT-te huar gevr.-mett-: <^oös^éate2RBr.^6jnu^Lj fifiii r*v<i'iii'p*'*''aw'w"^^i,T i IStaMÖ5Byd^^g|toyg i'der^jlétter» »"Gpem ana.'g.N.weiJ 3innén"wj,82.1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 4