WMW5M op ié# VRIJ ONVERVEERD WASCHPQEDER fluistercampagne yVtoi te Herstel zakenleven WIG LEVEN ssi jaargang nummer eï4 Rede van SuzuM De Syrische kwestie Liberale overwinning in Canada Landingen op Noord-Borneo. Eerste Amerikaansche koopvaardijschip Behandeling N.S. B.-ers als gevangenen r."*". -■••'V L D A 'icfÜjUgïL mÊ Redactie en Admtoisrraóe EEN DRACHTSWEG 4* Tddoon 39099 ifK.L;M.-G£BOUW Wife COOLS1NGEL T^efoon 34399 en 37839 v^Inlichtinge ndi enst 1 neEQentsprSs p. week tt.OLM, per kwartaal 4- S,osse n on taters O.W «oor |NSDAG 12 JUNt 1945 ONAFHANKELIJK UA6BLAÜ VOOR ROTTERDAM! EN OMSTREKEN irt? Mdoor dr. JAN ROMEIN h^ V' V nemen bedenkelijk in aan- tal toe, de lieden, die* 0, ristuditig omkijkend,also! or al- '5' nog een S.D. was, kunnen ;?lzekeren, dat een nieuwe oor- Dif; op til is. Wanneer,, gij zo clJlasbt, halen 2© wanhopig de ochbuders op over zooveel on- -'«rsiind en vertellen hetzelfde h' een ander, die goedgeloo- :cigér is. Wanneer gij hun ver* 4?nsd vraagt, hoe zo aan dien 2^zm komen, stallen, ze een arse- ial. 'vim argumenten voor U '"t.dio bij onderzoek op hun °st gevoelsargumenten blijken miitZij zijn de slachtoffers van bon tèaP® angstaan. den jareolan- ,goon druk gewend, geraakt, voelen teSzich in eon vrijo wereld nóg -'*- eo fantasoeren zich éuwo gevaren, om den ver- ^invden druk weer. tc voelen, duAngst is altijdeen gevaarlijke ^ad geefsteren daarom willen hier een' poging wagen, haar zuUioirnuchtere overweging te ont- huwen, roer zoover wij dat __ét, reeds gedaan bobben, door >i'psychologische oorzaak er van -—not to leggen, r nieuwe oorlog dan zou fc.een-: moeten zijn-iusschen Angelsaksisch*»'wereldrijken mor- ©n do Sovjet-Unie an- iMrzijds, en,' de gedachto daar- nc.. in - .vindt voedsol „in do tegen- vA'JUmgen.Tdie*"er'rtnsschenbeide Iphhtsgroepen bestaan en die in. ïli.'iwis kwestiestot uitdrük- .ugTriri gekomen r'; ideologische belangentegenstellingen. tti" - •iMtj et zou dwaasheid- zijn, die mPi?'Jegenstelliugen te ontken* L-jen,, maar even groot© dwaas- v^tglid ,is het, daaruitdo conclusie r.voof 'te leiden, dat het dus tot jj^fin '.oorlog moet komen. i' bfjldéologisch zijn t Amerika en l*i£disland het nooit o£ te nim- pftér eens geweest. Het tsarisme yn-Ja - Rusland on do Amerikaan- -he democratievormden in de jdSeL eeuw - do grootst denkbare m ;wgenkte]!ing;yrnochtahs hebben jj w|gidoij; rijken juist inyhun kri- _23&o oogenbJikken elkaar steeds w j^ésteuncL Toen deVer. i Staten culteïjwr; den burgeroorlog verscheurd foéjaiadéaA 'hébben; om een voor- S^eld 'te, noemen, do Zuidelijke ^^atenStevergeefs op Russische ijLignlp;! gehoopt. ondanks do:tjj af- «ï^èrjlljdienjfrdê Russische rsgee- r—gng voor Lincoln had 'en, toen ,or jmgekeerd* in dienze-fder. tijd het tkei^arishie" den Po'olschen opstand i_lmdördruktet; hebben' do Pol en 5J^0r$*rorgeef8. naar hulp van Lincoln: J»pmgwiên,f*ondauk3 diens afkeer str:'' ger-.: tsaristische methoden. Sinds j5M917|n5ijn*de bordjos well?. ver- ,8"^ragen, - maar de ideologische pjj^enstelling': is gebleven.Amo- i3jka 'vreesde,bet.eommcnistlsclie Hi«^pjtaUstiscbe§Ver. :S'atLm. Maar b «gsS kwam'miot'valloen nooit tot oorlog tusscben'-" beide, doch ''"l1?sffi^dóni!f jorigsteaj'oorlogkstondori ®\Sovjet-UnioV en: ydo 'Ver.-i- Sta: laan "dezelfde zijde. f 1 1 enwï;(82. '®»1=Amm ®«ün nnrlnrr t. vnnr- y«ge^Mde^kl®ig| SS"da®eeaWmèm.a>g De Japanscbe premier, Suzuki, heeft in een toespraak tot bel Japanscke parlement o m. gezegd, dat het Japansche antwoord op den blufferige® eisch tot onvoor waardelijke overgave zal zijn: „Wij zullen dezen oorlog om ons zelfbehoud tot het bittere einde uitvochten." - Suzuki vervolgde: „Met de. neu trale staten wénschen wij de hartelijkste betrekkingen te on derhouden. De geallieerden wil len onze totale vernietiging en de slavernij van de andere Oost- Aziatische volkeren. Japan is vast besloten, tezamen met haar bondgenooten, de overwinning te behalen! Zij zal blijven strij den tegen do private belangen der Angetsaksisehe mogendheden in Oost-Aziö. Engeland en de U.S.A. schenden alle wetten der menscbetjjke oorlogsvoering. Japan daarentegen is de kampioen, van het recht. Het valt te betreu ren, dat wfj hiervoor moeten vechten, maar onvoorwaardelijke overgave beteekent de dood voor honderd millioen Japanners. Mocht ons land in do toekomst strijdtooncel worden, dan hebben wij aan" onzen kant alle geo- grafischo yoordeelen en de soli dariteit van ons volk. Wij kun nen dan onze troepen en voor raden zonder eenïge moeito'op de belangrijkste punten ooncen- trceren. Dezo voordeelen zuilen het ons mogelijk maken den vijand uit Japan te verdrijven en hem den lust doen vergaan den. oorlog voort te zetten. De interne ontwikkeling in Enge land en Amerika en hun inter nationale verhoudingen zijn van dien aard, dat het mijn vaste overtuiging is, dat de zekerste weg naar ©en spoedige over winning gevonden zal worden in fanatiek doorstrijden." Crisis maairegèten Intusschen blijkt nit oen aan tal--; ingrijpende noodmaatregelen. ter, een altesoverheèrschend be lang de drie mogendheden tot samenwerking dwingt. Niet al leen zoolang Japan nog niet eens verslagen 'is, maar ook daarna, immers pogingen van een. der drie om zijn macht of. invloed uit te breiden buiten de gezamenlijke afspraken om, zou onmiddellijk de andere twee op, hun hoede doen .zijn. Zulke overschrijdingen zijn ér ook niét. Wanneer de on langs door de Russenopenbaar gemaakte demarcatielijn door Duitschland niet .die van Jalta was/hadden we t* heusch allang gehoord. - - f We hebben.', er niets tegen, dat iemand realist is, maar we), wanneer hij oen schijn van rea lisme misbruikt om zich in feite aan een f afschuwelijke nacht merrie over te geven, en alles, wanneer hij daarmee ook an- deren op stang jaagt. En in de laat3te en. eerste plaats: lalen we niet vergelen, 'dat!.het' behoud van den, vrede ten^ slotte "afhankelijk is .van den wil aer volken,-om-hem,"te l>c- hpudéfilf|li7iè^nu;|o^^^^ dof dóodzondo,':'. dien-i, wil.t©:. on- dat de J apanscbe regeering in nerlijk niet zoo overtuigd is van de uiteindelijke overwinning, als men uit de rede van premier Suzuki zou opmaken. Het agent schap Domei maakte Zondag be kend, dat zeer binnenkort een volksbandboek wordt uitgegeven, waarin diverse instructies voor de bevolking zijn vervat, tedere persoon moet zijn buis in 'n fori veranderen. Zoodra de vijand is geland, moet iedereen zich daarin verschansen en tot den'; laatsten druppel bloed vechten. Het vrij willige volkscorps wordt omge zet in fronteeahedea. Deze een heden worden in Kaar districten gebezigd; hiervan zullen deel uit maken- mannen tusscben 19 en 60 jaar en vrouwen tusschea 17 en 40jaar. Het Japansche bestuur wordt gedecentraliseerd met het oog op eventueel© isolaties en wordt overgedragen aan de regionale autoriteiten. Alle medici zullen gemobiliseerd en ingelijfd wor den: in het vrijwillige volkscorps, met dien verstande, dat doktoren beneden de 65 jaar aan het front zullen optreden en degenen bo ven de 55 jaar voor de ge wonde burgers achter de front linies. De minister van oorlog, Amami, verklaarde voor; het- par lement, dat in v varband met de dreigendeinvasie," iedere nood maatregel niet eerst aan, hot par lement kan worden voorgelegd. Eransche ..kringen.protesteeren tégen het door de Britten eva- cueeren .van Franscb-Syrisch© troepen naar interaeeringsgebie- den. Volgens de „Observer" zjn de besprekingen tusscben Engel land en Frankrijk op het doode punt beland. „Oogenschijnlijk," aldus de „Observer", „zijn de SjTiscbe toejuichingen voor onze. binnen rollende tank in Damaa- is duur." De gevoelens tusscben En geland en Frankrijk zijn verbit terd en het prestige! der Wes- tersche mogendheden heeft er in. de oogen der Moslemwereld bj geleden. Jinnab, de president der Moslem liga, heeft de situatie zeer juist gekenschetst, toen hij tegenover journalisten verklaarde, dat deFTanschen heden, maar de Engetschen morgen moeten vertrekken. In Moslemkringen wijst men erop, dat dit even zoo voor Egypte, Iran c® Irak geldt De vroegere Sloweaksche pre mier TIso eo generaal Biaskowitz rijn gearresteerd.. niniimiuMuiimmminCTiiwtmnniiiiHnipiiimmiiiiiHwimiimuuiiunttiiumiimmmiMmainmiwiBnmaimwmy"; g Oe klacht, die oos van vele «ydea bereikt, omdat de Rotxk 1 Kraiswlnkels andere lakenliéden het werk uit de handen nemen, f eou volgens de leiding van „Noodvooralening M. G.M zoo*spoedig 1 mogelü^ aü de wereld geholpen word va. Reeds thans kan men M' ook in andere dan R. K.-zaken suiker onter, kaas, rlee&ch en S brood bettekken» In de naaste toekomst zqi menhet rakenleven S' verder trachten te herstellen. Het groort pn aleem U nog de 1 aanvoer, hoewel die beslist niet onbevredigend mag worden geacht.' :.'-v --V-V -j uitiiiiuittnnmiiiU'ittttuiitiiinntintinmttniHittniüiiiifïinuiintintiiitnmititititittiiirtnttiinaniHntniiiiHinimiitawntmtH De liberalen zijn ate over winnaars nit de verkiezingen in Canada te voorschijn gekomen; Mackenzie King blijft derhalve minister-president Mac Arthurs hoofdkwartier heeft medegedeeld, dat de Australische negende divisie in Bri(sch--Noord- Borneo óp vier punten geland is, en wel te Broenei. op- Laboéan, Moeara en bij' Brooketon. Gene raal Mac Arthur zelf ging óp Labóean aan .land. De stad en bet vliegveld zijn reeds veroverd. Id het conservatorium te Moskou is de eetste uitvoering in concert- vorm gegeven van een nieuwe opera van Sergu Prokowtcw. .„Oorlog en Vrede" Het eerste. Axaerikaansch^; sclnp met normale handelswaaro! o.a. salpeter, is in de Rotter;o- damsche haven aangekomen. Het?: was. de „Ponce de Leon". BuraJ gémeester Oud verwelkomde ddc* benjanning aan boord en als®* blijk van waardeering voor dez&n ontvangst, besloot de bemanning10 een geheelen maaltijd over ie slaan en het aldus uitgespaarde eter. aan de Hollandsche haven-, arbeiders, die het schip dadelijk"" begonnen te lossen, af te staan,11* In totaal kwamen de vorige^' week 10 schepen binnen, ••.vaar-.,' van 2. Nederlandsche, de „Edam" f en de „Roshuiq". Drie van de schepen brachten kolen, voor deB rest waren de ladingen, gemengd Geen Dultsciie methoden Wjj ontvang® (alrijke ingezon den stukken, o.a. over de be handeling van de gevangen ge nomen, N. S. B.-ers. De eeue categorie verzet er zich tegen, dat zij op Duitscbc manier aan gepakt worden. Laat onn denazi- manieren niet overnemen, roe pen zij. Géén Dochan in Hol land! De andere categorie'meent, 'dat de 3. S. B.-ers veel - te lankmoedig worden behandeld. Zij zien „met eigen oogen hoe er pannetjes mot eten worden aangedragen", enz.... Wij waren in de gelegen beid enkele personen te laten spreken, aan wie de gevangenen zijn over gelaten. De medicus zeiTot dusver ontvingen de arrestanten S4XJ calorie*® per -leg. Datis zekér te weinig, wanneer men deze personen wil laten werken. En' werken moeten ze allemaal. Geven-' we hun niet meer eten, dan zullen mog meer geval!® van hongeroedeem voorkomen, dan tot dusver! Het zijn er nog al wat. In elkgeval mag echter bet maximum van hetgeen de gevangenen krijgen, niet liggen. boven het minimum, dat de be volking krijgt I ;0 De andere deskundige was vmra oordeel, dat de N. S. B.-ers, t. die hard voort moeten, om oa-,a zentwilJe gespaard moeten blijven",, van besmettelijke ziekten, die^t door te grocto verwaarloozing:.- zouden kunnen ontstaan. Ook hiyia vond," dat voorkom® moet wor-et dec, wat wij in de Dniteclie* metboden zoozeer vrnrafschuw-j den, de bestiale behandeling. De gevangenen zond® in de toe-i komst 1600 calorieën per dag1:, ontvang®: - Wij weten, werd gezegd, waC in Brabant is gebeurd. Allesje wordt in bet werk gesteld, otn,n Ie voorkomen, dat den gevan-j. gene® extra voedsel toegestopt^ wordt van buiten af. Dit korat^ practisch ook niet meer voor.„ Wij zullen de 'N. S. B.-ers bard|._ aanpakken, maar onze methode! moet zal zich gunstig on*Q derscbriden bij die der Duit-aj schers, want Duitschers willen wij toch niet word® 1 v Familieleden-van arrestanten der hulpgevangMis Hüjevliet (Zuid) kunnen Dinsdagsmorgens tusscben 10 en: 11 uur schoon good an®, zeep brengen, verpakt in eet^t kistje, koffer, biscuitbUk of kusJe sensloop. Daaraan moet bevestigd? zijn een label of etiket, met?e Geslachtsnaamén voomamcan (voluit) en adres, dnsluitpn vaa' brieven is streng verboden. L K E T EL BI N K IE pteR&Aom T1 tiff, t Z..V J A C ol rt w y f jlostjhet bandchpróbléejn.op! &3SÜ&& L ;Si

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1