Irughaleni fe tö 0 gagsaarnssmÊÊÊÊStmm Hongersnood nadert zijn einde m VRIJ ONVERVEERD WÊmmmmmÊ gOEMSOAG 13 JUKI 1845 ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN 5e JAARGANG NUMMER 64 Vergunningen-.^stenaars Binnenkort fietsen? „Vesting Rotterdam" wordt geslecht Buitenland FranKrijk protesteert Zwarte lijst no. 1 Centraal Advies Bureau (M.G.) Zwemverbod in eigen belang De kerk m Rusland Kerkklokken terecht Annexatieplannen*- K E TELBINK IE Ms«jSÊ$teBiit«tetóesaBsSÈa8' iSB m. glfflSI msmms 'f&M- fW"- .Redactie ca Ad min» strati e feZNDRACHXSWEG 43 Tdc'lX,n 39°S9 JnVK.I.M.-GEBOÜW J£- COOLS1NGEL JTdcfban 34399 *7^39 \jlnUcbti a gen dienst'. IboDQCflaejioprSs p. week 0.31, per kwartaal f 4, leuosse nummers f CJQ HET .'•'3 door P1ETÊR *T HOEN Wi-'K - ':v.:'-vvvj' St 7 anneer men de cijfers be- iji'V ziet, die do bedragen &an- i>ïven 'van de waarde der rijkdom men, die de Duitschers bier de af- Pnïioopen vijf jaar weggehaald tij&ben, dan vraagt meii zich; af, t:09g wij al dat gestolen goed 'Kt; weer terug zullen kunnen "jjgen: De definitieve regeling -i*,ï - vraagstuk is'wellichteen liSfc van later zorg, maar een ïjojrloopige oplossing moet thans .eds aan de hand gedaan wor- in. Het is hiervoor in de een ,'jiy plaats noodig, dat onzen mpndgenooten. wat meer begrip 'jgebrachl wordt voor de moei- 'ijce situatie, waarinNederland ejtch bevindt dtjDe Geallieerden zijn op het ^ogenblik druk bezig in -Duitsch- ^ad do industrie en het be- nurjjfs'.even weer op gang te bren- Hel blijkt, dat daar oog Djtijd steenkool en meestal ook d«pg grondstoffen voor te vin- zijn. Het geplunderde Ne- igrland heeft het één noch het ader. Het resultaat is dan ook, at b.v. onze textiol-industrie in if'jwente vrjjwel stil ligt, zoodat r,%veh tsehe textielarbeiders nof '.i tieeds dagelijks naar Duitschianc .•foëcn en weer reizen om in j^pitsote 'fabrieken te werken 1 dïnflet -verschil ;tusschen den. toe- m,.and -im"Nederland- en üuitsch- rrnad is nogsteeds frappant. Bij lifpe' hoerscht overal armoede en ^«Jibrëk,'Ymaar als men de Oost- rrjena overschqjdf, dan valt he. tfriïmiddellijk op, dat do Duitschor 'efveel beier aan toe is dan herijj.l Een aantal steden en dor- zictfe1 z'jn we' i3 waar door het birtdrlogBgeweld grootendeols ver- .Wiöeid, maar zoodra men in stre- lOSEési komt, waar de oorlog min- .heeft huisgehouden en ,ieïtot is nog altijd het, grootste van hetland 1 „dan ziet 'Jmcb in één oogopslag, dat het ers.'iraitsche volk voel grooter wel- j^and-geniet dan. het onze. tt'ij j^papenV reeds lang in bedden jpehënder lakens, maar de Duitsche jf.^jraisvrouwttheeft haar linnenkast j^'^l&'met het bestelinnengóed. dragen, onze laatste» reeds ^2!£fen maal' herstelde hemden, maar Duitscker zit nóg heel goed zijnondorgoed. Men ziet on- ^^lbMÓ jinenschen .óp goedefiel- pjjói 'rondrijden 'en zoo kan men' W^TO?|iteUoozeflandères"kleinighe-. ~{3ën; zièa, dat het Duitsche volk :;\.Diechtig:' v.in dezen oorlog ge- fw«tfeïite6ii;;ïheeft',''.' ¥ïjf r-Jaat lang '^jSébhisa.'de-Duitschers uit geheel „,ia|üropa"-alles wat '«vaarde had "nö^stolen ea 1 naar 1 hun 1 Heimat ^i^bracht.,l.yHo<d Europa ie be- j^rooid,maar^driblBuitscao Y'rooY i^Igr$ is" ondanks de nederlaag van' iktil^t^Reichjj nog'?; steeds -in '.het '-jSÏ^t^yaa*: zjjti;-* oorlogsbuit. Wordt nba^tghi^hoog-'tijd,' .dat wjj de ln,4R«toieri;>;'gó^éreni":riériig'S?gaan. jj Wi nscho tèn v {kwam dezer 5 daH illd-^Jgj^^zjja^trwp^^p: Alle betrokkenen Hebben er ti ar d- voor gewerkt Toen de Geallieerden, en mèt hen voedsel en medicamenten aankwamen, telde Rotterdam niet minder dan 65.000 honger oedeempadiënten. Dat is ongeveer 10pCt. van de bevolking. Hel aantal dergenen, die op dit oogenblik nog voor extratoewij- zing van voedsel in verhand met de hongerzucht in aanmer king komen, is gedaald tot dO.OOO, dus tot bijna de helft, en de verwachting is, dat men omstreeks half Juli 'alle em- 'stige oedeem gevallenónder de knie zal hebben! -~i Deze prachtige resultaten; zijn te dankèri aan den onvermoei- den arbeid van allen, die bjj het zoogenaamde „relief" werk dehulpacties in den meest uitgebreiden zin - betrokken wa ren, Het zou onbillijkheid schep pen, bepaalde personen, die zich verdienstelijk gemaakt hebben, met name te noemen, omdat allen zich hebben gegeven, maar voor'een tweelal mogenvwij een uit Nederland gestolen i koeien in de wei liepen. Met 700 stuks vee kwam de B. S., terug, maar den Vvolgondea dag kwam een Britschof Geler tusscheobeido, die bevel gaf het vee weer naar Duitschland terug "te bren gen. Waaraan hebben de Duit sche dieven deze Brilsche be scherming te danken? v t; 7 g wenschen ons gestolen VV bezit terog en wij verwach ten van onze Bondgcnooten, dat zij óns daarbij behulpzaam zul len zijn. Wij kunnen niet de minste waardesring hebben voor geallieerde officieren, die den Duitschea roover helpen zijn boil in" handen te houden. Van een bondgenootschap hebbfmi wij een geheel andere voorstelling., Het is - begrijpelijk; dat het terng- halen van de gesto!<gi goede ren-,' niet incidenfcet kan ge schieden. Er dient een regeling te komen, die dit vraagstuk in zijn geheel oplost.V Er moet snel een groot voor schot gegevenwordendoor de Duitscbers,bestaande uit. voed-' sel,'- ^'.veej'.-.lotamótiêvenjï-i auto's,' fietsen, steenkool e.~d. 'Niet alleen het gés tolen'.;. goed - moet door den Iluitscher .uitgeleverd worden, - maar alles, wat v hier noodig is. En ,'dat geldtniet alleeci voor Nederland,' maar "ook voor 'Belgié en Frankrijk en; de andere landen, die jarenlang door de'- Duitsche rooversbendo afge schuimd en uitgeschud zijn. De regeering-Gerbrandyj Vonrwie reeds.; geblekemi; is, lidatl zij op zóóveel:^ andere puntenbeneden haar'- taak - is geblevc-n,- - is -.ook ,óp ".ditf'terrém'- in -gebreke., gm bléven vde noodige'ivoorbereidjn- a^^ië^jt^atSDÖ'^lopIdét'^Êét i^asJtoMfmffivooWdezeffie^sbe^ uitzondering maken. Dat zrjn. ir. R. L. Beukenkamp, de man, die tijdens de bezetting al zoo- veel gedaahheeft voor de voed- sel-hulpacties en die nu in het Commissariaat Noodvoorziening een leidende figuur is, en dr, J. F. Touw, die do medische hulp aan oedc-em slachtoffers coördineerde. Dezen beiden man nen komt een woord van hulde toe, dat wij hun uit naam van geheel Rotterdam op deze plaats brengen...' ;-.v Wij hebben al kort bericht, dat zoo spoedig mógelijk alle extra-voedselvcrstrekkingett door comité's, kerkgenootschappen, artsen en dergelijke, zullen op houden en' dat regelmatige dis tributie met gelijkerantsoenen voor iedereen, zal geschieden. Alleen op medische gronden zul len voortaan nog bijzondere toe wijzingen gedaan worden. De inschakeling van alle ge noemde lichamen 1 tot voedsel- verspreiding, was een destijds noodzakelijke maatregel, óm den nood zoo snel mogelijk te lenigen en allo betrokkenen hebben er schitterend aan meegewerkt. De noodziekenhuizen, waar zeer ern stige ;.patiënten werden opgeno men; „de Roode Kruis- en andere instellingen, die zorgden voor uit gifte van „krachtpakketton"do dokters, die dag en nacht in touw waren en bovendien aiieriei ambtenaars- en zelfs krui- denierswerfc daarbjj doden'; di recties van kinder- en andere tehuizen; kerkgenootschappen en particuliere comité's, komt lof toe Bijzonder verheugend is het te kunnen constateeren, dat de ge zondheidstoestand van de kin deren tusschen 5 en 15 jaar gunstig bleek te zijn. Deze basis voor ons bestaan als volk.valt aan bovenvermelde instanties toe te schrijven. Ons dagelijks oh rantsoen be vat reeds 2000 of meer calo rieën. Dat is meer dan voldoende voor een normaal werkend mensch. Voor zwaron, langduri- gen en nachtarbeid isoen rege ling zeer spoedig te- wachten!: —o - rifït''hoofdt«d Sccti^'^XIV 1 sectie kunst yan hetMilitair Com* miBsariaat .-Jti v Rotterdam maaktbe^ kcad, dat '1 voorZ hetkrUgeo Tta een vvoorlooplCo -vergunning v orn;^ 01» te tredenals kunstenaar.als amu-; sements-kunatcnaar.^v^coWyrigenlijst ter.r-invulling dient- te.;vrorden afge^ baftld aan5het; G. ten Stadhuizen kamer i45. Hetformulier dicnti; In-, gevuld w e cr^ aJ d aa r te v o r de n ln g e- lever;y.f-ir U 'M-Z Het Rijksbureau voor do me taalverwerkende industrie voert op het oogenblik onderhandelin gen in Engeland over den aan koop van eea partij fietsen en fietsenonderdeeiea. Het gaat hier om een aanzienlijke hoeveelheid, die een wezenlijke bijdrage zou kunnen vormen tot de oplossing van den fietsccnood in ons lantL De dwaze betonnen wal,- dien de Duiisciiers als een Chineo- schen muur rondom de wijk langs de Maas optrokken en die de „vesting Rotterdam" van de rest der stad scheidde, heelt nooit zjjn taak vervuld. De Tommies zqd tóch gekomen. Tnaas heelt de Canadeesche genie een begin gemaakt met het opruimen van hot obstakel. Waarde Westzecdijk als het. ware dichtgeknepen werd, nabij de Van VóUenhovenstraat, wer den lichte springladingen aam gebracht en na enkele doffe knallen was de betonnen bar rière tot gruzelemehton geslagen. Zoodra deze verwijderd zijn, zal het verkeer ter plaatse normaal kunnen passeeren. Ut; toestand in Syrië Er zjjn, volgens Reuter, nog geen toekencn te bespeuren van een ontspanning in de Franscb- Britsche betrekkingen inzake de Engelsche interventie in Syrië. Jlassigli, de Fransche ambassa deur te Londen, heeft de laat ste dagen herhaaldelijk gepro testeerd tegen het wegvoeren van Fransche troepen en burgere uit' dit land. Generaal De Gaulle beeft persoonlek eeo boodschap aan Churchill gericht, waarin bij het optreden van den am bassadeur met kracht ondersteunt en inlichtingen verzoekt over het zenden van Britsche troepen naar Syrië. In hot algemeen kunnen de Fransche burgers de houding der Engelschen niet verklaren. Zij vindon het onbegrijpelijk, dat En geland geca oog: heeft voor de Franschebelangen. Edouard Her- riot hield cea pleidooi voor betere Y, relaties tusschen beide nabuurlanden. In de Fransche pers werd hieraan échter geen aandacht geschonken. o Het efijstc schip m«t zuivel producten bcstcmii voor. NcderJcnd heeft da hivcQ van Kopenhagcn QiiintiintiiMHKnntiiiiiiitHiiiiMiiiiiiiiittiiiuiittitiiiimitiium 5 No. L J. MartJJn, Wcstpfcm I 18, No. 2. L. Rotgans. West- 3 piein 29, hebben, ondanks waar- schuwing, electriciteit gebruikt J zonder toestemming. 'Tengevolge v hiervan zijn de voedsclvoorzic- ning en een goede werking van 1 de. bedrijven met hoogste priori* teit In gevaar gebracht. De over* f treders zijn gevangen genomen in alwachting van de straffen. 3 die bun zullen worden opgelegd. 1 Met ingang van 11 Juni zfjn aan de navolgende adressen Wijk-inlicb- tingen- en adviesbureaux ten behoe ve van de burgerbevolking, open gesteld: C.J.M.V.-gebouw ,,T»mo- theus", Boercoenschcstraat 31: Ge bouw „Pro Rege", Oudedijk 113; Gebouw „Het Vaderland Getrouw-", Noordsmgcl 193; v.m. Raadhuis Straatweg. Hillegersberg,* Schoolge bouw, Slacbthuiskade 20 (naast Ko- ninginnekerk); Sportgebouw. Vonder 52; Wcsfcrziekennuis, Schletbaanlnan 42a„ De bureaux zijn geopend van 912 uur en van 2—5 uur. Het baden of zwommen in grach ten, kanalen en andere open bare wateren binnen de be bouwde kom of binnen 2 k.m. afstand daarvan is VERBODEN. Van dit verbod kan door het Militair G o z a g ontheffing worden verleend. .Mgr. Alexis, j do Russische patriarch, verklaarde, dat Slatin veel waarde hecht aan dc groot heid van de orthodoxe kerk en dat de kerk in de Sovjet-Unie, door do scheiding tusschen kerk èn staaf, thans een grootero vrij heid geniet, dan de Russische staatskerk ten tijden van het Tsaristische regiem. De News Chronicle weet lo berichten, dal honderden Neder- landsche, Belgische en Duitsche kerkklokken, waarvan velen een grootc waarde vertogenwoordi- gen, door een Britsch officier ontdekt zjjn op de binnenplaats van een smelterij te Wilhelms- burg bijHamburg. Allé klok ken dragen codeteekens en mon hoopt de archieven to vinden, die de„ plaats van herkomst aan geven. De' Tsjechische regeering nam, volgens Reuter, contact opmot de i Russische -over do annexatie - van Lusatia. Lusatia ligt v op Duitach -gebied, tusschen,„'„-Etbo en Odor, cvoa ten noordeiiYvan de Tsjechische grens. s*y :r i «T4: S-/i!vS rt "Sj,'/*- <y:. !S*T*TTr .0 c f.OcniocstiuUé

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1