mm II Wê wMmmmêmsmé VRIJ ONVERVEERD Toekomst ^edcfflamlsciae tj 'SB ISM miïr* HP 1DQNDERDAG 14 JUNï 1945 ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM £N OMSTREKEN 5e JAARGANG NUMMER 65 ■f.Tveee duizend man ™1§§ gaven hun leven ^|.nuiiMiid-Amerika Lijn M leed veel schade Buitenland Socialisten en Communisten Liberalen tegen kartels SCHIEDAM Volledige overeenstemming voor mm.- sociaal herstel Prinses Juiiana/woonde op het De Syrische troebelen Bestrijding Coloradokever Inbeslagneming ^van auto's en «*|f motoren P1M3 Voedsel uit hout bereid Vakverenigingen in Dtiitschland Aanplakbiljetten Kort bericht Japan nog niet verslagen Overwonnen Duitschland K ET EL BIN KI E WWa JT3 8SiS mms, Sal Mb« 'WÊSÉ& wtèm ,tjpRedactte en AdnrnU*r«»6e ijSEENDRACHTSWEG Jg| Telefoon 39099 Jen K,L.M.-GEBOUW H<W COOLSINGEL •3-KTdefoon 24399 en 37S39 ?^(Inlichtiagcndien#tr gj^Abonnementepnjs p- weeV J 10,31 per kwartaal f 4. .gjiJCrOsse in om roers 0.10 iVilsWfc} S§|lte v: heer D. Hudig, directeur '«7an do Koninklijke Nederiandsche ".■Stoomboot Maatschappij, die ge ,e'Jurendo de vijf jaren van. bezet '(sing ia- Engeland heeftvertoefd, 'I ï^naari Nederland teruggekeerd, 's soeinde besprekingen te roeren jgrer verschillende vraagstukken ïmiver onze koopvaardijvloot JfKa de capitulatie in Mei 1940 ^jvas 2.400.000 ton scheepsruimte vnuilcn Nederland, bemand met "«f^'.OOO; zeelieden. ^Tweeduizend man hebben in afgeloopen vijf jaren hun «ï|on geofferd in dienst van ^el'gemeenschappelijke zaak der ijgalheerden,' terwijl de helft van •■lef Nederiandsche koopvaardij- T?ido{, dus 1.200.000 ton, ver- voren ging. IglJj1 den oorlog is op Engelsche Amerikaansche werven ge jouwd voor een ruimte van rdOO.OOO .ton, dit in verband met "Jïérebijzondere regeling met: de jjtaritschc regeering. iac|ln overleg met de Nederland- igyche scheepvaartcommissie kwam t -ot stand een sociale verzekering .eijJor zeelieden, genaamd „Zee- W$sif»'V die do wettelijkever richtingen, öa meer, dan deze, overgenomen heeft, ter bescher ming van de rechter., die de zee varenden op dit gebied volgens de Nederiandsche wetgeving had den. De heer Hudig heeft het eer ste contact met de Nederiandsche reeders opgenomen. ii\ de "bij eenkomst te Den Haag van de Reedersverecniging werden tal rijke vraagstukken besproken, zooals het bon wen van een nieu we vloot ten de internationale verhoudingen. Deze zijn van bi-, zonder belang, daar de geallieer de regeeringen onlangs de Uni ted Marine Association (U.M.A.) hebben opgericht. Dit lichaam is tot na dén afloop van den oorlogtegen Japan- belast met de internationale regeling, waar van de indeeling van de wereld- koopvaardijvloot een- uitvloeisel zal z;jn. Tot dié organisatie zijn nu ook de neutrale landen toe getreden. At heeft de Nederiandsche vloot een zwaren klap gehad en zal het herstel geruimen tijd in be slag nemen, aldus de heer Hudig. de internatienale overeenkomst zal kunnen medewerken tot een regelmatig herstel van de Neder iandsche koopvaardijvloot in de wereldscheepvaart. Ongebreidel de concurrentie zal men thans kunnen voorkomen. pr$ VUftig tot honderd Imillioen noodlg voor volledig herstel rSln een persgesprek deelde de geijSer'} W. H.de Monchy, direc- jiljghr van d© Holland-Amorika Lijn. ^öedó,: dat zijn maatschappij aan fhroerende goederen, de sche- idHen 'nie t inbegrepen, godurem •'«p "den oorlog eenschade - van j^^h-'-10 milliocn heeft geleden; Jkhtractiscli alle magazijngoederon iS^rden. geroofd; bij de veraie-, Wjtó;:van:.d«' "Rotterdamscho ha- werden ook de gebouwen jjwwaar. beschadigd.' jj®||Onf'}ide maatschappij op de «édOpr-oorlogsche basie terug te ^rérigen,;:vzal V van 60 tot. 100 lW*iill:ocn grilden aoodig, zijn. !«®Wat.-de, schepen betreft, is de; 'fiiStatondam" r verbrand en - ge- ^löppt/i'de y^Boschdflk" i,en do gSDuiteldijk't. werden zwaar be- yèfebadigd,. Sïjri De „Véendam", S^Drechtdijk" en de „Amsteldijk" "Wplcsi;; dónvijand onbeschadigd f®;;Ha"ndêh.:~Do overige, schepen t^ger i H.A.L. waren over de ge- «^léS,gereldverspreid eri 'men <la»élt ..nog'- niet Jeu accu vi vaststel-" iv^f;,wat ;ér met alk- is gebeurd ib® .éTehhland'; .is bij Kreta ver- t£fe?nt;ÈcSaar1; - ook* do- „Zaan- 121^" jifyémhgeln kte. ij - r - ;,®^De~ heer 'De; Monchyacht den •jg^ri>gS|Haastigpj| measchen; zut- ^ffipyg^^¥-OoldcoMgitvgebied -iSS; De Fransche socialisten en communisten vormden een co mité, waarin ied'en van beide groepeeringen zitting hebben. Dit comité heeft tot taak een fusie tusschen do beide partijen te bewerkstelligen. Het communis tische blad „L'Humanité" publi ceerde een gemeenschappelijk werkplan. Hot omvat do vol gende punten: Frankrijk: moet ontlast worden van otxdemeinin- getn, die zich aan landverraad hebben schuldig gemaakt; re constructie van dé industrie op mo derne basishervorming van «jinmiHniiuNNiiniuintiiiiiiimiiiHiiiHiiunitniuiiiMiiiniuij I Iri verband met onze zeer beperkte plaatsruimte, kunnen wij tot oas leedwezen geen vereenigingsberichten opne-| I men, Il.H. bestuurders dezer I vereenigingen gelieven hun Ie-1 Jen en aanhangers dus op an-1 I iere wijze kennis te geven |van hun modedctrfingcii. riiiwicHimimtiitiHiHWMiiimwMiMmHHiuiMtwiwiwMim Sir Archibald Sinclair, de lei der van de Engelsche liberalen, heeft in een verkiczingsredo verklaard, dat zijn partij gekant is tegen de uitwassen der trusts ,11UUUUC en'kartels. Sinclair vroeg spoe den landbouw; opheffing van dige oplossing van het woning- 7 T InlrnU An nflirnnmnn wnn Knr Departement van Binnenlandsctie oo Zaken een samenkomst bij, be-1 nieuwe botsingen tusschen Alep- de trusts en staatscontrole op bet productie-apparaat. „L'Hu manité" verklaarde zich voor de oprichting van e>en eenheidspar tij voor alle arbeiders, dié den strijd zal aanbinden tegen ras sen vooroordeelen en die de rech ten en onafhankelijkheid ook van andere naties wil verdedigen. De eenheidspartij moet onafhan kelijk zijn en zal niet toegeven aan pressie van buiten af. Nog Vsteeds, vinden in Syriö anti-Fransche incidenten plaats. Ook in de andere Arabische sta len wordt de stemming tegen de Franscben gestimuleerd. Reu ter meldt, dat de Sritscke cen suur scherpe aanvallen, van de Syrische en Libanecsche pers tegen: het Fransche bestuur door laat. Engelsche detachementen hebben het Fransche radiosta tion te Palmyra zonder vooraf gaande waarschuwing bezet. Bij iegd door de ministers van Bin- aenlar.dsche- en sociale zaken. Uier werden enkele principieele vragen besproken, die. waren ge- rezai in verband met de sa menwerking tusschen N. V. H. en ft A. R. K., de 'kerken en de. gebundelde illegale ver- zorgingsgroepen. Van al deze instellingen cn organisaties waren vertcgenwoor- digers aiuiwezig. Volledige overeenstemming werd bereikt, wat - betreft aller sa menwerking in N. V. H.-verband. tof bet sociaal herstel van het door den oorlog zoo zwaar ge troffen Nederiandsche volk. - - —o— Bonnen voor de verkrijging ran calcium-arscnaat, ter bestrijding van den 1 Colorado-kever, kunnen worden afgehaald van 14 t.m. 16 Juni aan de volg. adressen: Noordicy Czn., Dorpsstraat, Hoogvliet:- A. van der Star, Mfddeldijk 30.- Fernis; J. L. Klootwijk, Buitendijk 137. Rotterdam Z.T J, vanderHoofd. Kamperfoelie- Spangcnschekade 10. Rotterdam W:. C. Terlouw, lJsselraondeschclflan 326 Krat veer; Plaatselijk Burcauhouder. Straatweg 107. H'bcrg. Dagelijka1 *nn 10—4 uur, Het calcium-arscnaat kan .gratis uitsluitend tegen - inlevering van den' bon worden afgehaald op .15," 18,: 19, 20 cn 21. Juni .1945 dagelijks van 10— 4 uur op de volgende posten: -L„ Hoogvliet. Dordtschcstrnatwcg - 396, Rotterdam. Z.: Gemcentcschuur. Ko ninginneweg, -IJssclmondc; B.éT. ,.V„ Oostplein. Rotterdam O.: r Boerderij, KlcIweg 726. >,m, Ovcrschic. i nnao4nnnmtnn inr erdam^fyèrtegenw.^vóoiris^Róttcé^1 s^'^ïïuw^^^lppinMkjreaiSwrr! jHafingmaiLS-^SGedraktijtër; ökc)gy.NedérU^BoèkdriAkerU' t .Auto's ec -- motorfietsen*- kun- !dS|fgOTOmiö|;Spo§|^ '':toonén.' pc cn Attaguricb, vielen twee Fransche officieren, terwijl 10 andere militairen en 30 burgers gedood of gewond werden, Brit- sche tanks maakten een. einde aan het vuurgevecht Dr. Bergius, een Oostenrijkseb geleerde, die nu met de Ame rikanen samenwerkt, heeft' een metbode gevonden, om uit hout afval en zaagsel voed set te be reidenmet een hoog proteïne en vitaminegehalie. Fabrieken te Mannheim enRegensburg ver vaardigden reeds SOO ton van dit hóntvoedsel pér maand, vol doende om ca. 1:700.000 men schep;te voeden. Indien oog L00 andere fabrieken in de pro ductie worden ingeschakeld, zon Europa in den komenden tijd geen honger behoeven te lijden, aldus <lr. Bergius. Het houtge- recht zou den vleescbsmaak zeer nabij korren. —o— Chineesche tiocpeD bebben de grens van indo China teo zuiden van Nanning bereikt. I tekort cn uitvoering van het Beveridge-plan voor volledige be- drrjfszetling en sociale zeker heid. Op bovel van maarschalk Zjoe- kov mogen de soldaten van het roode leger zich niet met de Berlijnsche bevolking verbroede ren. De behandeling'van de be volking zal afhangen van bet gedrag en de conclusies, die zij uit de nederlaag trekt Zjoe kov achtinmenging van het Co mité „Vrij Duitscliland'", waar in - uitgeweken Duitschers en be keerde Duitsche militairen, zitting hebiren, niet urgent De maar- "Schalk gaf} tevens order, dat ahti nationaal-socialislische par tijen, die zich tot taak hebben gesteld de' overblijfselen van bef Hitlerregiem totaal te vernieli- gen, opgericht mogenworden.. Op een democratische basis mo gen zij tot onafhankelijke acti viteit overgaan. Er zullenvak- vereenigingen gevormd kunnen worden, welke de interéssen van de arbeidende bevolking mogen behartigen en zij krijgen het recht1 collectieve overeenkomsten met de werkgevers te sluiten} Dok mogen zij, hulpacties op touw .zetten en opvoedkundige instituten oprichten. Een en an der zal onder controle van hot Russische militaire bestuur ge schieden. Het aanplakken van biljetten door particulieren is niet geoor loofd. leder, die aanplakbiljet ten wil doen aanplakken, dient zich tot: bet Hoofdbureau van Politie te wén '-en, ten einde al daar een pohtiestempel op do biljetten aan te vragen. Biljet ten, afkomstig van particulieren en niet voorzien van hot ven eischte poliliestempel, worden van gemeentewege verwijderd. Voor biljetten met politiek© strekking isvooraf vergunning van het Militair Gezag vér- eischL _t Zaterdag a.s. vangt de R.-K. S. V. „Excelsior" haar cricket- seizoen aan mot de navolgen de wodstrijden Vriendschappelijk: Excelsior 1 -British Team. CompetitieH.-D.V.S.; 2—Excel sior 2. Brendon Bracken, de Ekigelscbe minister van Marine, verklaar de,} in tegenstelling met andere Britsche politici,' dat hij geen spoedig einde van den. Japan- schen tegenstand verwacht. De Japanners zijn nog vastberadener dan do Duitschers en zij zijn zeker nog wreeder. „Ik ben in hot geheel niet optomistisch over een spoedige ineenstorting en verwacht nog een gigantiscben strijd,'! zeïde Bracken: N I De militaire correspondent van de „Times" geeft een beschrij ving van den toestand in Duitschland. Overal, waar men komt, ziet men de gevolgen van den oorlog op eigen bodem. De fabrieken liggen stil of, zijn ver- nield. Op de plaatsen, waar eens steden stonden, ziet men slechts puinboopenv Behalve eenige uit zonderingen, liggen de spoorwe gen stil en- overal ontmoet men opgebroken rails en ingestort© bruggen. Dieper in Duitschland komt men wel door' onbescha digde dorpen, maar overal waar de nazi's 'Stand bielden, zooals te Wdrzburg en Kitzingen, kan raai zien, wat er resieert na oen gecombineerd Amerikaansch artillerie- en luchtbombardement. De burgerbevolking werkt op het landvrouwen, kindoren en oud© mannen, allen werken met schof fel en ploeg. Over builcnland- sclie slavenarbeiders wordt niet meer beschikt en de Duitschers staan dus voor de keus zelf te werken, of te verhongeren. Hot opmerkelijkste als men over de landwegen rijdt, is het groot© aantal krijgsgevangenkampen, waar rook van kapvuren op stijft over kilometers en kilome ters. Over het algemeen gedraagt de bevolking zich rustig, alhoe wel in het geniep nog nazi- propaganda wordt gemaakt.' Do .Russchen maakten een aanvang met het ^wegvoeren van alle fa- brieksraachinerieën en de Duit- schers zullen verplicht zijn als landbouwend volk den weg naar fatsoen en oer to hervinden. doo» Witn MculdUk u ISsÉih'dclqlÉWOT^ectr" scheren! IDali s/,", ■^9|| .-'.é'.i.K DBBÏ-,™ %$WÊÊ8W ■.-J .'j'/, ■MS ;vr}'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1