^lt6le Grootere onafhankelijkheid voor Britsch- Problemen in Duitschland VRIJ ONVERVEERD INZE VRIENDEN KEEREN WEER Help Holland Mogelijkheden ';4T£RDAG ld. JUN> 1945 ONAFHANKELIJK üAGBLAD VOOK ROTTERDAM EN OMSTREKEN 5e JAARGANG NUMMER 67 Uit tooncentra*' fft|. terugg* tnpeti 'en SCHIEDAM Dö voedselconferentib Slagschepen naderen Balik Papan De communisten in, Noorwegen Churchill is tevreden De spertijd Passage Theater Sportmiddag Kort nieuws .ft&»■.<*>.- - Zondags ooU trammen 1 goederenvervoer langs den weg niet somber Reparatie van schoenen komt op tien bon Sombere vooruitzichten „Wehrwotf" in actie i»wII i^Rtdacde tti Adrnmistrarie tjEENDSACHTSWEG 42 Telefoon 39039 rjlfcn JLLM.-GEBOUW nft COÓLS1NCEL •gXelcfoon 343P9 «*.37*39 ^tïnlich'tiïigco dienst SibonuementsprQs p. -weel* ®4É*0»33, per kwartaal f 4.— Djfibsse nummers f 0*10 HEI De afgeloopen aagen zijn oude medewerkers Parool" uit «van „Het jEuitsehlaad terug gokomen. ^Arie vm Soest en Karei '^Witmond, van wie niemand dé laatste twee jaar iets ge- huori kad, verschenen plot- op onze Amsterdam- j gscbe redactiebureaux om hun ~tmde vrienden te begroeten. ;0 tóiden hebben 31/2 jaar in gevangenissen en concern tra- (e|j[|ekampen gezeten.; De vree- .V;l|elijkste ontberingen hebben ondergaan. Ylektyphus, zchdngeroedeem, dysenterie en Jnberculose zijn herimwriii- Igea aan het Derde Rjjk, zjj .meebrengen, het eerste Parool-proces, dat ^i^l^StofeiSbDecemlMr^l^iS E. jr' het/ Feldgericht ia/Ulreciil vond, werdén zij „abge- ^jjirit",-. omdat "er jriiet, .veel te - *gzenf viel. Schurft, hoiigeri mishandelingen/, zijn L sinds/ hun deel- geweest in Amers- •".ttjfV Vughl, Natzweiler en Da- 1. Beiden bevestigen al de balen, die wij thans reeds vaak gehoord hebben, maar altijd weer evenalschuw- kemi zijn. Het zijn verhalen gaskamers, wagons rol ijj- en over oude kameraden, die strijd tegen de ellende 'moes- opgeven, zoodat zij van uit- ng stierven of in de groeven --^g. Natzweiler onder vallend ge- '/jiwents den dood vonden. •ut>£r- Joep Schepers,de sadist Amersfoort, de beruchte no. is in Natzweiler door de fOT S-nngenen uit den weg geruimd, eschrteUen beiden. 2ul'eri zich roet ontzet- a vraSen. hoe het mogelijk is, ysS.S®*8®®®»» een medegevan- ntmakeni De oud-Amersfoor *s?1ffiy'u0. .het echter begrijpen. ;ënH*e. a eenze vrienden ran C[,2_=Dest en Witmond zijn A. J. __^J>oraarn en Nettie Meyeringh, [•^^«ens terggekeerd./Nettie, die l;i,aiigP'[rle£1 tijd koerierster en tnxessa van onze redactie werd bij het tweede Parooi- in Augustus 1944 tot )/?alw gcyarigenisstral veroor- .J a vjjftien maanden is zij r.' r|?5 ^csotaen tot groote vreugde Sfe ijlen, met wie rij in de be- j^^togsjareu samengewerkt heeft. i"den zomer van iè^resteerd en toen j keer voor «Het :,a» \f»l inging, is met itópngeroedeem en eenigo verwon- 'ChWffn.- terageekoraon, Dries I van »«?5 i ^F/Rnzer medewerkers, Juli van het .vorige jaar zwièrf sedert door M >kampenhij is lZtlv.het nog niet geheel ge- i.Her, Parool" 'An- ^^®J^l^fnwS5voorttKott«2 ^S'-°dv|iLS^Obt®ri:WKépörta2c:: w VOpmaak-red HCfrnr: 3-i:?4, aP?W°.n«fe:*Gedrukt ter ^■jJlfe^^^erh^BockdrukJöartl' Pandit Neh.ru vrijgelaten De Ëngetsche regeering heeft een witboek uitgegeven over de hervormingen in het Britsch-ln dische bestuur, welke voor dit land een grootere mate van on afhankelijkheid en een meer uit gebalanceerde verhouding tus- schen Moslems en Hindoes zou beteebenen. Voortaan zal de on derkoning voor de benoeming van den uitvoerenden raad door de Kroon zijn selectie maken uit de Indische politieke leiders, waarbij hij rekening zal houden met het aantal aanhangers van de betrokken politieke groepee ring. De onderkoning roept eon conferentie bijeen van genoemde politieke leiders en zal hun zijn plan toot de reconstitutie van den uitvoerenden raad voorleg gen, Hij zal bun om een lijst verzoeken, waarop de namen voorkomen van de Candida ten, zoodat hij daaruit vrijelijk een keus kan maken voor recomman datie aan den Engelschen koning. Indien dit voorstel wordt aan vaard, zal de- Britscbe.-rregeo- ring de behandeling van allé bui- tenlandsche zaken, behalve grens kwesties, in handen geven van een Indisch lid van den raad en zullen ten volle geaccredi teerde Indische vertegenwoordi gers voor de behartiging van de buitentandsche belangen benoemd worden. De Britsche tegeering hand haaft haar voorstellen, gedaan in Maart 1942, in hun geheel en' legt er den nadruk op, dat de huidige progressieve voorstel len beschouwd moeten worden als een étappe op den weg naar een nieuwen bestuursvorm. „ord Wavell, de huidige onder koning, heeft in een radiorede Verklaard, dat deze voorstellen een beslisten vooruitgang op den weg naar zelfregeering zijn. Acht congresleden, onder wie Pandit Nehru, worden onverwijld vrijge laten. De conferentie der Indi sche leiders met den Onderkoning zal omstreeks 25 Juni, plaats vinden, Gandhi en Dzjinnah zijn Vervoor uitgenoodigd. De instel ling van deze regeering loopt geenszins vooruit op een defini tieve constitioueele regeling. 11 39 Lord Teraplewood (vroeger Sir Sa muel Hoarc) heeft In een bijeen komst tot steun aao het „Help for Holland1' fonds, o.m. verklaard, dat Holland-dringend behoefte heeft aan bijna alle", artikelen w,o. voedsel. Weeding* huishoudelijke artikelen en vervoersmiddelen. Het fondsheeft reeds 300,000 p. st. ontvangen en er zijn reeds aanzienlijke hoeveelheden goederen verzonden. Kolonel Lleweüin, de Ëngel- gelsche minister van voedselpro ductie, deelde op de voedsel- conferentie der Europeesche sta ten te Londen o.m. mede, dat 1945 voor de suikervoorzieuing een critiekjaar zal zijnhet olie-, en vettekort zal voortdu ren, totdat de olieproductiegebie- den bevrijd zijn. Indien het trans port .bevredigend verloopt, zal tarwe voldoende beschikbaar zijn'. Voor dé eerstvolgende 12 tot 18 maanden, aldus Llewellin, dient het voedselprobleem even grondig behandeld te worden als de oorlog. Ieder land moet een zoo goed mogelijk gebruik maken van eigen bronnen. zond. ia ons iniddeu terug gekeerd. Uit al hun verhalen bfrjkt, hoe weinig de Nederlandsche regee- rir.g en het Roode Kruis zich gelegen hebben laten, liggenaan. het lot onzer politieke gevan genenDe andere regeeringen zondenhun onderdanen in ge vangenschap steeds voedsel pak- ketleo. De Nederlandsche regoe- ring Imelt daar (niels aan ge daan, tot 'groote'schade van onze gevangenen. I .komen; de; bveriëvendén terag; Zo moeten, maar* zitn, 'hoe ze zich .ivaden. Eén;y;Amerikaansch pfficipr .'hier,' öent'Tr.t'/S'aajëht^.-m gehoipén/ Hot ïis 'meer'-.danpijn- ijk,d;ditjéailés te /moetenvast Volgens radio Tokio,nader* een ge allieerde vloo* het belangfflke olie centrum Balik Papanaaa de Oost- kus* van Ned. Borneo. D« vloot zou bestaan alt 3 slagschepen, een vliegt dekschip, 16 torpedojagers en andere oorlogsbodems* v. lp Oslo acht men definitief» dat dc communisten een vertegenwoor diger zullen krijgen In de nieuwé Noorsche regeering. welke door Paal Berg gevormd zal worden.;.De Com munistische PartÜ heeft de Nporsche vakvereenjgingen verzocht erop 'aan te dringen, dat de nieuwe premier de arbeidende klasse zal vertegen woordigen. Paal öerg geniet» naar verluidt, het vertrouwen van de com munisten en radicaalUiberale krin gen. Het parlement ontving 'n voor stel van de communistische partij, waarbij de laatste, voorstelt alle; be zittingen van oorlogsmisdadigers L en collaborateurs ter beschikking te stellen van de slachtoffers van den Duitschen terreur. ChucchiU' sptak ia het Lager huis en zekle, dat er geen wer kelijke redea voor een Fransch- Engelsch misverstand inzake den Levant bestaat. ."De komst van Herriotter bespreking van dit vraagstuk is verheugend. Chur chill betuigde verder zijit tevre denheid over de vreedzame re galing vao het probleem Triest ea de verbetering in de .ver houding mei -Rusland,., welke vooral- in - de laatste week culmi neerde in het vastleggen van de conferentie - te - Moskou over de toekomstige regeering' van Polen. De bijéénkomst-;, dor drie mo gendheden zai voor het bekend vvbrden.jvah/den. ;uitsl,ag/der En- giüsché. verkiezingen' worden get- Yaudaar"dat"Attleo mede -Ier cónféreh tié>werd"! ';tiitgenootl i gil, opdat. 'niet-V gezegd' kanworden, dsdy ife':- m?fi verbind/tot; iets,-.; waar- Wij vsfstigen er no-maals de aon- dftcht op, det de gepubliceerde voor-r schriften betreffende een nachtelij- ken spertijdniet voor de gemeente Schieaam en het overige gedeelte van het district M.G._ gelden, dus evenmin voor Vlaardingen, Muas- sluis, Rozenburg enz. Gisteren heeft het Passagetheater een aanvang gemaakt met' 2ijn nor male voorstelling en. Daartoe belegde de directie gisteravond een besloten voorstelling voor genoodiflden, welke zeer druk bezocht werd. Behalve het nieuws, werdeen komisch truc- filmpje vertoond, waarin de Duit» sche paradepas en de Hitlergroet op de maat van de Lambeth.walk be spot werden, waarna de hoofdfilm .Coastal Command" volgde. De or ganist Joop Walvis bespeelde het orgel. Het publiek zong de oude, bekende liederen van harte en ten slotte uit volle borst meel De sportmiddag ten bate van het Roodc Kruis, welke verleden week Zondag op het S.V.V.-terrein ge houden zou worden, gaat morgen middag door. Hen handbalwedstrijd van D.W.S. tegen een Canadeesch team staat op het programma, als mede een voetbalwedstrijd van S.V.V, tegen een Rotterdamsch N.B. S.-elftal. burgemeester Bosch zal bij den handbalwedstrijd den afworp doen. De middag vaogt om 2 uur aan, maar vroege bezoekers zullen een wedstrijd tusschcn daraeselftatlen van ÜAV.S. en De Hollandiaan uit Vlaardingeu kunnen bijwonen. Dsgcnea; die in aanmerking wen- schell te. kamen voor extra-rantsoe- jjniiiiiiiiiiiiLHiiiiiitiumiriiLiiiiiiiiiMiiLliiiiiiiitiimiiiuiiusiu Met Ingang van Zondag 17 Jont zullen des Zondags tram diensten s rijden van 9 uoï tot 11.30 uur 5 i (kwartlerdieast) en van 11.30 uur tot 16.30 uur (10'nrinutfiQdtensO- s Tevens zal v. Maandag 18 Juni laf op bjn 3 een S-mlnutendlenst worden gereden. i tiiiiiiiuiiiuiiuinuuuiiiiiihiiHHiiiuiiiiniLuuuiuiiiniimiiili „Ik zie de mogelijkheden van het goederenvervoer langs den weg nist somber in. In tegen deel, we kunnen, optimistisch zgn en ik ben ervan overtuigd, dat als de bonafide bedrijven de medewerking krijgen, die zij ver dienen de capaciteit gelijken tred kan houden met het stijgende aanbod," aldus dr. I. de Swart, secretaris van de C. O. B., Cen trale Organisatie Baroepsgoede- renvervoer. Over den wederopbouw van het wagenpark is een uitvoerig rapport samengesteld. Daarin wordt onder- meer gezegd, dat _Hierj,koQspoedig mogelijk onge veer 12.000 wagens aan beroeps vervoer-, ter beschikking moet Nea^wMebszecr^waren-.ywarep 'en/ stellen. - In het.verloop van "een oï langdur^e"-'ïrbeLd. kunnen door I middel -vho, hun „wc;kö^ver een ,Ain- J lichtingcnforinulier MD 223-73 :-aan- rj'7.T - •>- jaar zou^ iet ^bestand-van 18.000 middel-VHO hun ,we;ke^veF een ,*itu J 7- av.w staks vaa voor den oorlogbe vragen en indienen op lS,en 19 Juni a.6. Broecjvest 95 van 9-^-12 'en van 14—17 uut.- y-.-. 1 De iuchtbe.sèhcrmrngsvoorschriftcji zi;n alle met ingang van 11 Juni j.l ingetrokken c.q. vervallen. De Canadeesche minister van Financiën, llsley, aldus. „Maple. Leaf", heeft een -overeenkomst aan- iekondigd tusschen Canada en Ne- jerland, krachtens welke Canada ons een crediet van 25.000.000 z«i vec- leencn om gedurende de volgende twee jaren Canadeesche producten tt kunnen importceren. Dit' crediet zou gevolgd worden door een ander, op dezelfde voorwaarden. De Belgische regeering heeft van de geallieerden volmacht gekre gen 500 millioen M3. hout te vellen op Duitsch grondgebied bestemd voor de Belgische industrie» De Irak FetroJeum Mij., waar van- ook aandedenin Nederiandsch privé-bezit zijn, heeft de plannen voltooid voor den aanleg van een nieuwe oliepijpleidmg van fCirkoek naar Haifa. De pijpleiding lal 1001 K.M. lang worden, kost vijftig mil lioen dollar en zal zijn eindpunt, hebben bij de Consolidated Refine- zal lOOü Jtig mll- zijn eindpunt idated Refine ries Ltd., waarvan de eigenaren de Anglo-Iranian en de Shell zijn. nadenl moeten worden, terwijl daarna .geleidelijk aan deper oorlogsjaar ontstanen achter stand van ongeveer 1000 wa gens zou worden ïnge- l oo pen. De behoefte aan reparatieleer ia driehonderd ton per maand. Ver voersmoeilijkhedcn en kolentekort kunnennog wat remmen, maar dfc 190 ton van dit materiaal, dat nu, onderweg ïs naar de achoenrepare- teur$, mag doen verwachten» dat deze - binnen enkele weken, ordera kunnen aannemen en uitroeren. Deze reparatie vaa schoenen komt op den bon. v Het Rijksbureau voor Huiden en Leer wil verhoeden, dat goedkoop maar slecht schoeisel op de Neder landsche markt komt. Met. een ge ordende distributie van schoeisel hoopt men langzaam opnieuw te be ginnen op een basis van één paar per dertig menscheb. Dit; is het restant, wanneer 15 pCt. van dc re- patrieerenden en 40 pCt. van dc evacué's voorzien zijtu De „Economist" betreurt het ge brek in de coördinatie van een geallieerde y bezettingspolitielc in Duitscbiand» De toekomst voor het Duitsche: volk is somber» Ruim zes tig miUioen; menschen zuilen blijk* baar zonder industfieele hulpmidde len moeten leven op een oppervlakte, die" niet veel grooteris, dan het sterk - geindustrialiseerdo Engeland. Langzame" aftakelingen economische; belemmeringen zullen hetdenfDuit- schers onmogelijk maken .ëzicb neer te leggen bijhet. hun beschoren lot. De .Economist";/acht een yerdeellng ^van'r Duitschland in staten "of;/sferen onwenschejijk. Er bestaat; echter nog. eetegenheid:rcatastroteo j voor Duitschr landé welke f on he r rocp.el ij k; t ot^Euro- peescha vêrwikkelingen zullen {leiden, Rusl an df.éxiji de'f- geallieerd èn^ moeten tori; uit wi ssclin gyoveVgaai dérsé.'epj Icyensniid delend landbouwproducten In overvloed, maar er heerscht een gebrek aan arbeidskrachten. In het door de ge allieerden bezette gebied zijn er ar beidskrachten in overvloed, maar er is gebrek aan levensmiddelen. Indien dit orobieem niet gezamenlijk wordt Opgelost ontstaat er in Oost- en West Duitschland een onnoodige hongersnood. De „Economist" be pleit verder de oprichting van een controlecommissie voor het vervoers probleem en eindigt met een uitvoe rige beschouwing over de invlocds^ sferen der groote mogendheden. In Coblenz is een Duitsch' burger- lijk bestuur- benoemd; In. Bremen-ia dc senaat herrezen, bestaande uit 12 leden, n.1. socialisten, commuoisten en- conservatieven. - /•- De Duitsche partisanengroep „de weerwolven" zouden volgens Reuter een groeiende activiteit aan den dag leggen. Inyhet; stadjt'. Giinmélshofen an,/ Baden zou zicbyeen;yernstig Inci- dent/hebb en - voorgedaan, hetwclk"rdej F ran sch e autoriteiten [noopte de- be-i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1