Nederlandsch Staatscrediet nog zeer hoog i m CRISIS IN BELGIE MêsssÊBÊsmmë VRIJ ONVERVEERD H. H. ÖE KLERK In. m I w *xt. IMAANDAG 18 JUNI (945 ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN' 5e JAARGANG NUMMER S3 Een milliard vaar reconstructie SS(| Recalcitrante Polen. GESTOLEN GOEDEREN! IN DUiTSCHLAND EI CandiHo Algemeene staking KABINET AFGETREDEN VÉ Nlijtien onder staatsbeheer Telegram van Ganadeeschen premier aan HaM de Koningin Raad *an Vakcentraten Voedselaanvoer in cijfers De Kabinetsformatie SCHIEDAM Verjaardag Prins Bernhard Afscheid Hulpteams Roode Kruis Kindsruilzending iÉis wam Redvcbe CO Administratie EENDRACSTSWEG 4a Telefoon 39099 ea JLLM.-GEBOUW COOLS IK GEE Telefoon 34399 ca a7s39 (Inlichtingendienst Abonnemeotspr^s p- week f Ü*3V pe* kwartaal i Losse nummers f 040 HET PAROOL TAPIJTEN 3 BEDDEN 3 MEUBELEN Er zijn nog slechts enkel© ioaneieete maatregelen genomen, itndat men eerst de bevrijding an het het-te land iv-ijde af pachten, ter wille van de nm- ormitcit, aldus de Minister van financiën, Dr. tluysmans. Over de geidzaivering en de e verwachten bijzondere, voor iénraaa! geldende fiscale tnaat- sgelen, kon hij nog geen con- jreto mededeeiingea doen en vel om eensrz^jds hot toekom- tige kabinet niet te binden en aderzrjas den verrassingsfactor 1<s te neutraliseeren. De toe- orastige belastingen zullen na- aurlijk zeer zwaar zijn. Zij zul- sn echter zoo worden, vastgo- teld, dat bet initiatief in de maatschappij er niet door gedood at worden. D© loonbelasting zal gahand- v;: Jafd bleven. Nederland kan geen afzonder ite monetaire politiek gaan «Ten. Wij zijn nauw gebonden aan ®t sterling blok. De guldonskoers «draagt thans f 10.69 in hot ond tegen f 7.60 in Md 1910, i f ^Algemeen bdaog eischt, aldus de biüster, dat voor onze natio- iKi 4te. valuta do waardevastheid azekerd is. eerste jaren ga! <}0 jm. -ra overwegen. Het .stemt tot j Kiofe voldoening, zoo vervolgde j e minister, dat hot Nederlandsch kiatsciediet in het buitenland V steeds zeer hoog en gun- f, 8'aa' nangeschreven. i f „De Nederlandscho staat zal de iaandeelo verplichtingen uit J "OOfdo van eon p on beta! ingen op i.'.vi ^teleeningm nakomen. f f Aangaand© hét vijandelijke en h ®ya4eriandscIio vermogen ver- minister, dat vermo- a- toebeboorende aan een if s^aa^ °f vijandelijke «f- - I '"-jf, "j v t p to vp |j ten -'.staat der Nederlanden, 'in 4*»Öitjng van nadere intercatio- ['Vermogens van N. S. B.-ers fe«Waborafeut3 komen onder "tehisherstel". D»; totale registratie van effec- _®S:Zal zoo spoedig mogelijk worden uitgevoerd, daar J P5t$ miRisterio de effectenbeurs P,r W®wiprt,; wmsdst te laten open tl-.:; ëW. niot geregistreerde effecten -mi/ ^^.iwrbéird verklaard. -'Ü lAïe' TC?e'illg van schulden aan at 1; ®fiealiif.>c>dor!, uit hoofde ran m f ^®"jnti©3 e. d„ geschiedt op j f. |^liyaïl bijzondere afspraken. ovS" ^crsc',t nog onzekerheid afdoening, maar men üvS. Ultvan do primair© over- 3'8?' dat eerst „gedaan on ^'Pfin": moest wontea. 4e aanwezigheid van de ia ons land be- apisES^êg^A bezet tingskosten. te Htel betaald. Alleen do huren qtt Si u.".eili0Km>!n en landen zijn {cb ^pJevlandsche rekening, ^|fiJ^®^;Sde;|recoristructie;:.raa f y rte..?; «l-vj ilne^ fstr»'* ons land, met name met het aan- koopprogramma voor de eerste zes maanden, fs een bedrag van een milliard galden gemoeid. Aan het slot van zijn uiteen zetting sprak de minister over de groote bijdrage, die Wesc- Indië voor don oorlog hoeft ge leverd. De welvaart op Curasao steeg aanzienlijk. De buitengewone krachtsinspanning van de Sari- nnaroscbe bevolking heeft het mo gelijk gemaakt, dat. een sluiten de begroeting gedurende de laat ste jaren kon worden verkregen. De Poolsche regcering te Cocdeo heeft, volgens Reuter, een verklaring uitgegeven, waarin zij beweert, dat elke actie der VVcstersche mogend» heden tot normalisatie van bet be stuur in Celen voorafgegaan moet worden door onmiddellijke ontrui ming van Foolsch grondgebied door de Sovjetiegers en de militaire poli tie; in vrijheidstelling ven alle Poolsche burger*, die sedert 1939 ïijn gearresteerd en gedeporteerd; al- stand' van het opleggen aan Polen van een politiek systeem, dat Polen vreemd is. W(j vermoeden, dat deze verkla ring van de regeering Arciszewski zoowei in Rusland, als in Engeland en Amerika niet in goede aarde staJ vallen, Tcrv.'tjl men in deze landen alle pogingen in het werk steit tot oen bevredigende oplossing tc ko men en via de conferentie te Moskou met de democratische Poolsche lei ders en de regeering te Warschau tracht een nieuwe regcering te vor men, die den wil van het Pootscbe volk vertegenwoordigt, tracht de weerbarstige Poolsche regcering te Londen, wier anti-Russische activi teiten volgens de „Times" geen ge, heim zijn geweest, de wederzljdsche relaties te vertroebelen. Het lijkt ons niet onmogelijk, dat binnenkort een nieuwe Poolsche regcering zal worden gevormd, waarin de verte genwoordigers vin de Areiszewski- regeering geen zitting zullen hebben. De orjrnnfgofie is nag niet gereed Op het ©ogenblik kan men nog géén opgaven indienen om trent goederen, die door Duit- schors zijn weggevoerd, aldus deelt ons hot bureau van den commissaris-generaal voor de Ne- ileriandscbe economische belan gen in DuitschSand mede. Men is met den groolsten spoed bezig het apparaat ©p te richten, dat dergelijke opgaven naar behooren kan venverken. De stroom van mededeeiingea t omtrent gestoten goederen, die thans reeds het imreau bereikte, werkt slechts belemmerend op de spoedige tot standkoming van genoemd appa raat. Het is dos in een ieders eigen belang roet het opgeven van gestolen goederen te wach- len, toldat de gelegenheid hier toe wordt opengesteld. Kt zal worden bekend gemaakt door middel van de pers voor zoover het privë-goederen betreft en door middel van cte vakgroepen m andere aan te wij zon instan ties, voor zoover hot bedrijfsgoe deren betreft. Naar aanleiding van bet inci dent to Chambery, is de span ning tusschen Frankrijk en Spanje toegenomen. De Maquis viel eca trein met repatrieerende ledon van do Spaansehe „Blauwe Divisie" aan en heeft 12 van doze vrij willig© Oostfrontstrijders gedood en 67 gewond. De trein reed daarop naar Zwitserland terug. Generaal Franco, die roods ont stemd was door de ontvangst van Spaansch Republikeinscho leiders in Frankrijk, zou naar aanleiding van den aanslag te Chambery troepen langs de Fraasch-Spaanischo grens samen trekken. Koning Leopold van België heeft officieel het voornemen ken- baar gemaakt, naar zijn land terug te koeren. Het kabinet-Van Acker wei gerde echter de verantwoordelijk- beid voor de gevolgen op zich te nemen en is afgetreden. Do ministers drongen er bij den koning op aan, dat hij oen nieuw kabinet zon vormen, al vorens hij afreist. De liberale telen van het ka binet heblxsn besloten, geen zit ting te nomen in een door don koning te vormen regocring. Hot Algemeen Vnkyerbond acht 3©n terugkeer van den koning 5j**Stichting„Hot Parool" Am- lairb^Dyeztcgeuwv voor j Rotier- ^--. de f Vrics, Chcf-tedactcur; e-ff' h' - i> - «e vncs, i»nct-teaacteur: iln>,"£?<na,£er- Bultenl.i J*e. - Prank. H.: Tobt. Reportage i- Opmaak-redacteur: ïisq^v-HarinRmau.' Gedrukt ter [tenlnUUjto NedeeL Bookdrufckorg éehfedatn. De Minister van Sociale Za ken heeft de mijnen „Oranje Nassau", „Laura en Vereeniging", „Willem en Sophia'.' on de„Do- uianiale Mijn" onder Staatsbeheer gesteld. Beheerder is Dr. Ir. C. Th. Grbotlioff, directeur dear Staats manen,' die zijn fanrtio jceedn heeft aanvaanl en ihcontact getreden is/mot do leido£3 der :rakatere®SgHigfflt, f'é een poging om poraooniijke macht uit te oefenen. Ook do Socialistische partij beeft het reeeeringsbesluit tot aftreden goedgekeurd. Er schenen overal voorberei dingen te worden getroffen voor een algemeene staking. De Amerlkasuacheminisfer van financiëu, Morgentbau, deelde mede, dat de oorloj suitgnven van de U. S. A, in Mei de recordhoogte van 8188 miiiioetx dollar bereikten. De minister-president van Ca nada, Mackenzie King, heeft het volgende telegram doen toeko men aao H. Ai. de Koningin: „Gaarne vertolk ik jegens Owe Majesteit de gevoelens van op rechte waardeexing van het volk van Canada voor het .van U ontvangen telegram, dat uiting geeft aan de blijdschap van üwe Majesteit over' de volledige be vrijding vaa Nederland en aan de innige dankbaarheid van Uwe Majesteit en het Nederlands,che volk voor het aandeel, dat het Canadeesche ieger hoeft gehad in het herstel der vrijheid van Uw land. Uwer Majesteils telegram werd ontvangen tijdens mijn afwezig heid van Ottawa, maar werd, dank zij de onverwijlde publi catie door den waarnemende!! minister-president, terstond ter kennis gebracht van het Canadee sche volk. De bewoordingen van Uwer Majesteits telegram wor den zeer gewaardeerd door mijn ambtgenoo'en en mijzelf, en in bet bijzonder door do leden van do Canadeesche strijdkrachten. Ik ben er zeker van, dat zij het Canadeesche volk diep getroffen hebben-" De besturen ran het Neder landsch Verbond vaa Vakr ereeni- gingea, het Katholiek Werklie denverbond in Nederland en het Christelijk Nationaal Vakverbond hebben in het teven geroepen eea Baad van Vakcentrale». Do voorbereiding daartoe is in be zettingstijd verricht. Hot secreta riaat van genoemden raad is gevestigd: „Huis van den Ar beid", Oudenoord 12, Utrecht De persdienst van bet Commissa riaat Noodvoorziening meldt: Sinds 13 Mei, het tijdstip, waarop het C. N. V. zijn bedrijvigheid uitstrekte over West.Nedrrlenu. bracht het tot en met 7 Juni in het gebied van Rotterdam en omstreken de navol- fende goederen: Biscuits 3.57S.C0S e., Bloem 990.080 kg., Vleeseh in blik 285.000 kg., Visch in blik 124.000 kg., Vleeseh met groenten 1.733.000 kg.. Vet 429.000 kg.. Mar- garine 249.ÖG0 kg.. Melk in blik 92.000 kg.. Melkpoeder 123.000 kg.. Chocolade 241.000 kg.. Suiker 849.900 kg.. Peulvruchten 221,000 kg.. Soep in blik 163.000 kg.. Soep gedroogd 48.000 kg.. Zout 15L099 kg.. Zeep 70.000 kg.. In totaal dus 9.397.000 kg. Ora een idee te geven van de be- teekenis van bovenstaande cijfers, zijnog vermeld, dat in totaal voor dit vervoer 3.130 lorrie» noodig wa ren. Deze zouden in een aaneenge sloten rijdende colonne een afstand vormen van 110 K.M., d.L van Rot. ierdam tot Arnhem. o Het Engelsche consulaat is ge vestigd Parkiaan 18. D« laatste dugesj circuleert er een min inter lijstje, waarop een tiental namen voorkomen van meer of minder bekende per soonlijkheden, die straks geza menlijk de nieuwe regcering zon den vormen. Wij kunnen uit de beste bron verklaren, dat dit lijstje op fantasie berust. Slechts de namen Schenncrhotn, Drecs en Van Kleffens, die op de lüst voorko men, zijn juist Verder gaat het gerucht, dat geen katholieken in het ministe^ rie een plaats zouden kriygen. Dit is een boosaardige bewering, die van eiken grond ontbloot Is. Verwacht mag woTdcn, dat de kabinetsformateurs begin dezer week tot een definitief resultaat rullen tomen. De O ran je vereeniging is erin ge slaagd een coördinatie tot stand tc brengen met dc buurt- en wijkver- cenigingcn, waardoor de onderschei dene te houden feestelijkheden op den verjaardag van I'rïns Bemhara elkander niet zullen concurreeren. Lnkete beraamde openbare feeste lijkheden van wijk- en büuftvexec- nigingen zijn in dit verband op Zaterdag 30 Juni vastgesteld. Het hoogtepunt van de algemeene feestviering op Vrijdag zal zijn een volkszangavond op dc Broersvest onder leiding van mevr. Grimberg- Kuyzer, race muzikale medewerking van" het corps der F/dainsche scherp schutters, Vuurwerk zal den dag be sluiten. - O Het werk van de beide hulpteams van het Koode Kruis, bet Medical- team in het Noodziekenhuis en het Social-team in het pand Tuiulaan ?D, loopt ten einde. Het Noodzieken huis komt straks na ontruiming door de daar thans nog verpleegde hou- gerpatieoten ter beschikking voor de tijdelijke huisvesting van repatriee- renden, waarvan er door het N.V.H. ongeveer 300 per weck worden ver werkt. Het ligt in de bedoeling de dank baarheid van de Schiedamsche be- volklng voor het prachtige werk ysin deze beide teams, tot uiting te doen komen in een oflicïcele afscheids receptie in dc aula van het Stedelijk Museum, op Zaterdagmidde.^ 30 Juni a.s., gedurende welke burge meester Bosch zal spreken. Deze bij eenkomst zal worocn opgeluisterd met een piano-recital door den heer Blai&se, waarop een ongedwongen sa menzijn volgt, dat aan allen, die met dc teams hebben samengewerkt, ge- tegenheid z&l geven persoonlijk af scheid te nemen, - o Schiedam komt de eer toe bet eerste transport kindeten uit het Westen des lands naar dc „betere oorden" in het Noorden en Oosten te hebben verzorgd. Een week gele den zijn door het N.V.H, ongeveer honderd kinderen naar Groningen vertrokken. Het uitzendïngsschema is druk bezetv voor iedere week Is een transport vastgesteld. Spoedig vertrekken ook kinderen naar België en. Frankrijk, afhankelijk van de beschikbaars telling van scheepa- ruimte is een transport naar Enge land, waar de kinderen onder Ne- derlandsche leiding vijf maanden lang in kampen zullen verblijven. Voorts staat Zwitserland op het programma. K E T ELB IN KI E 'Sic;-; jc rïïü ma 2LWEMM£tf.ri6NEÊR. t)A'i L-EVAARcqK Typnm ■re'rio Zwsm*«!feaiJ ia eijjrn belang IW todni ot iwnoofn ia gneb- ion, katuJeO k*i fciJwa ojwo- bat* wjleren biimcn de l)«- Oouwde kom of biaaen 2 k.ou altUuid dwrvAJ) J« VERDODÏ5N. dit v^rM kan door het itiirtaif Geiag ofiLbefÖng word&n wrl«f»d. - L door Wïm Meuldtjk W''—! GA J£ CrANG. MENEER.-NOU IS HET niet teK VAAR. teeeft Volksgezoadbeüi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1