JalUtfJ [f ilil lil Milliüenentekort in textiel Dat heeft men ons VRIJ ONVERVEERD Geen resignatie De H.A.L, begint te bouwen Leger voorloopig onbruikbaar njj 20». M ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN JE'en vriend f keerde terug In Noorwegen nog 4000 Nederlanders ff Men tloliter over de nazi-gruwelen ff Eerste paal voor nieuwe loodsen geslagen mv/vfA, «O ill Redactie» Adminwratiecti «Advertenties EENDKACHTSWEG 4a Tt3*Joon *9095 en K.L.M.*GEBOUW COOLS IN GEL Telefoon 34399 *7^39 Inlichtingendienst Abonnementsprijs p. week 03L per kwanaai Losse nummers i Ö.I0 DINSDAG 19 JUNI 1945 be JAaRGAI-jG NUMMER 69 De ongeregeldheid op be stuursgebied, waarover het Nederlandse!» volk zich meer en meer beklaagt, vindt baar tegen hanger in de onrustigheid van de bevolking zelf. Velen willen verandering van werkkring, van woonstede, van atmosfeer, ja, van land en werelddeel, zonder bo venal te overwegen, of bet an dere ook het betere is. Zij wil len de verandering als zoodanig, zij willen de beweging en het nieuwe. Do voortzetting van een regelmatige laak, van een studie, van den dageüjksehen tredmolen valt bun zwaarder dan ooit Ver schillende begrijpelijke oorzaken zijn daarvoor op te geven en er ligt in zeker opzicht zelfs iets heugelijks in, in zooverre bet een bewijs is van ongebroken vitaliteit Zóólang heeft men phy- siéfc en geestelijk opgesloten ge zeten, dat het openen van het venster naar de wereld wel een sterken prikkel moet geven. Velen ook zijn achter geraakt ju bun ontwikkeling of carrière* voor hen zijn deze vijf jaren verloren jaren geweest en zij willen dat nn woer goed gemaakt hebben, want het leven is maar kort De ont ruimingen, de ondwduikwj, ie deportaties, het algemecno los geraken van familie en bezit, zij hebben nog bet hunne bijge- gedragen tot het verschijnsel der beweeglijkheid. Wanneer het alleen maar hier om ging, dat de tnenschen nog niet. aanstonds bnn rust kunnen terug vinden, dan zou er geen reden zijn tot bijzondere bezorgd heid. Het bemoeilijkt weliswaar bet herstel en den opbouw wan neer iedereen wil stuivertje wis selen, maar dat komt terecht. Ernstiger is de ondertoon van resignatie, die hij bon, die om verandering roepen, valt waar to nemen. "Verrassend en verheu gend groot was do belangstelling, toen de gelegenheid wenl open gesteld om zich voor de bevrij ding en wederopbouw van Qost- IndiS aan te melden. De Neder landse!» overzeesche tradities, de wcnsch tot den dienst aan hot vaderland voor menigeen gedurende do bezettingsjaren een onvoidoond bevTedigde wensch en de hoop op een voorspoe dige toekomst, behooren tot de overwegende motieven. Daarnaast zouden sommigen Nederland en dit werelddeel met verlichting den rug loekecren. Na het vele, svat men heeft doorgemaakt en bij het aanschouwen van do ver warring in het binnenland m in Europa, is ook dezo geeste lijke malaise verklaarbaar on men zou wederom kunnen zejgen dit gaat voorhij. - ItiwminnfiiiitmimiimiiniiiiitmttimiiimiiiRiimiimttiuiii I Na een gevangenschap van 15 I maanden in Duitscbland, is dezer f dagen een onzer oude medewer, kers, de faeet B. W. van Wijk, 1 in zijn gezin teruggekeerd. In M de jaren 1943 ea 1944 was hij verspreider eo de cantactman g tusschen de Rotterdamsche luis- terpost en de reductie. De S. IX heeft olie bekende middelen toe- gepast om v. Wijk adressen e*» =f namen te ontfutselen, doch zon- 1 der succes. Tijdens zijn «fwezlg- gj f beid meende mevr. v. Wijk In g den getsf van baar echtgenoot te j handelen toen zij o.«. Parool- g I redacteuren in moeilijke tijden B onderdak verleende en ons blad I verder verspreidde. Gelukkig zijn deze onopvallende, docb niettemin heldhaftige tnenschen weer btfeen* HiumKiniiiittiiiiiiiiiitiiumiiiimtnnitniuiutniiiiiinntntuif la Noorwegen zijn nog 4000 Nederlanders. Zij maken hot goed. Een repatrieeringsorganisa- tiö is opgericht. Twee Neder landse!» ambtenaren zijn daartoe ud Londen naar Noorwegen ge zonden. „Geen hemd meer aan het liiiT" Een groot deel van ons volk heeft letterlijk ,,geen hemd meer aan het lijf". Enorme hoeveelhe den textielgoedoren zijn voor do eerste drie maanden noodig. On der meer: 1.600.000-handdoeken", 4.400.000 hemden, vier en oen half millioen camisoles, even veel heerenonderpantaloris, even veel directoires en evenveel sok ken. Verder anderhalf millioen miuinenoverbemden, bijna zes eh een half millioen zakdoeken, vier millioen molton- ca één millioen gewone dekens, en één en een kwart millioen luiers. Verder moeten voor de eerste drie maanden ten minste beschik baar zijn: 375.000 jongensblou ses. 400.000 bedden, 400.000 overalls,800.000 costunms en idem voor jongens: 250.000 stuks, 800.000 werkhemden en een half millioen werkbroeken. Deze getallen zijn bijeenge bracht door de Slichting Ver- koopbeiangen en de Kamer van Koophandel te Rotterdam, die een lijst heeft opgesteld van de hoeveelheden, die minimaal noo- Maar het zit dieper en daar om is het misschien goed er alvast het .liclit op te laten vallen. Wnnt ook onder de land- genooten, die doorverblijf in hot buitenland niet dan neerdrukken- den. invloed van de bozettins Uiig.: Mlchtiniri.net Parool Am sterdam. Ve.-lcjjL-ew, vour K >)t ;.<i*mri Vriend Chef-redacteur:; I'll, KBinakv' liuitLnl.t. J.c, rrc.ni Rihrienliipd'TH,; V lobl.:. Ht&ncjjp Joh.en.il»,..- V)r m ö.li-trfl «clrur sMtjfe'CsiS Hirlncmnn" CledrjVf frr .Koninklijke: Nederl. Boekdrukkerij H.A," M.' Roel.nt», Schiedam.. vinden een kaalgeschoren fflQn mtt bet bekende ^czwotfeo en uitgeputte gezicht, diep In het kus sen rustend, Met een heesche lang. zame stem verhaalt dokter Krop* veld van zijn ervaringen als zieken* hulsaft* in het concentratiekamp Eb cd see in Salzkammergut. „Waar komt die idiote zachtzinnigheid van daan?" fluistert h\j verbaasd, terwijl bij zich moeizaam opricht. „AU ik lees dat tengevolge van ruimtegebrek en allerlei andere re denen arrestanten worden vrijgelaten en noodzakelijke arrestaties achter wege blijven, heb ik. het idee ot er in mijn hoofd iets niet meet wit. ik verzeker U, dat het zeer wel mo* gelijk is vier personen op een bed van 80 c*M* breedte te legeren. Na tuurlijk, ze slapen haast niet, maar deden w ij dat? Wist U: dat men ónder het bed zonder bezwaar oog twee man kan plaatsen? Op die ma nier blijkt een barak voor 600 per sonen er 3600 te kunnen bevatten* „Mijnheer", zegt hij,: zijn hriJ af- hebben ondergaan (ook al heb ben. zij dikwijls eveneens een moeilijken tijd achter don rug), vindt ineu hetzelfde, verschijn sel, angst voor een blij vonden terugkeer. En het is bekend, dat menigeen, ofschoon Nederland dc basis moet blijven van zijn bestaan, middelen zoekt om zich elders to. kunnen blijven ves tigen. f> •-'* v jff'* Gaat het zwaartepunt van de beschaving uit Europa weg 't La ten- wij ons niet van d'6 wys laten brengen. Nederlanders. heb ben zich altijd gemakkoljjlc~ 'aten opnemen in het internationale verkeer, tot heil van onze wel- i-aarl en ons aanzien in dc wereld.Maar: het eigen land moet 'de hoofdzaak blijven: hier moe iend e grond slagen gevonden wor den, hier moet: door menschen, die' weten wat zij willen en rustig hun gang gaan, bard wor den gewerkt aan oen nieuwe toekomst; nemend, U weet niet, neen U weet bet niet, maar i k, mija eigen oogen bebbeo bet gezien, degelijks, maan denlang, hoe ze doodsloegen en doodtrapten, boe ze met bnn laarzen sleede feilloos de gcstachudeele» wisten te reken, cm daarop bef zich In wilde pün bukkende slachtoffer tnet do hiel de knak te verbrijzelen, U hebt de wandelende skeletten met de zich een etmaal voorden verlos- Benden dood spookachtig wijd ope nende ooeett niet gezien. weet niet dat de Joodse he kinderen levend in de brandputten zijn geworpen. Van tijd tot tijd kwam er een S. S.-dokter, die de gevangenen ont kleed langs zich Het gaen en dan werden dé slachtoffers, die. geschikt waren om gegast te worden, er uit gekozen. Dat waren dan de ergste zieken, de schurftige», die «i te zwak waren geworden en *U. die te mager waren. Twee of drie dagen later kwamen groote vrachtauto's voorraden en werden de tnenschen, die builden, schreeuwden en niet mee wilden, naar dc gaskamer ge bracht. En -een uur Sater zagen wfj vlammen en rcok uit den schoor steen opstijgen. Ik heb IS. en 16-jarige Jongens voor ze naar de geskamer gingen, op den grond, voor den S.S.-®as liggend, dm bnn. leven booren ■seeken op kinderlijke wijze be lovend nog barder te zullen wer ken dan de slumperds al deden, „leb bin doch eo, jung...." Denkt U, dat w|J zachtzinnig z\jn dig zijn am de eerste noodea te lenigen. Wat voor textiel geldt, gaat ook op voor ander» dingen, die in het dagclijfcsche leven on misbaar zijn. Zoo zijn er voor- ioopig maar een kleine zes en een balf millioen borden en ruim drie. en een half millioen tanden borstels noodig. We zullen hel niet onder de 5.600.000 paar schoenen kunnen stellen, een half millioen rijwielen lijkt géén overdreven eisch en naar schat ting zijn er ten minste 20.000 schrijfmachines noodig, AI deze cijfers hebben maar betrekking op een eerste fase. Een tweede fase van drie maan den brengt weer andere ert meer nooden op den voorgrond. Voor den winter zuilen ten minste ruim anderhalf millioen Nederlanders aan een winterjas geholpen moe ten zijn. In een deel van wat er noo dig is, zullen de Nederlandse!» industrieën kunnen voorzien, als zij tenminste grondstoffen en kolen krijgen. In belangrijke mate zal Nederland echter af hankelijk blijven van invoeren uit bet buitenland. Moge de toe komstige regeering, onder de tal rijke problemen, waarvoor zij zicli gesteld zal zien, deze .nood zakelijkste aller herslcdeisrhen naar een bevredigende oplossing stuwen. _o_ Te Milaan ïs een aïgemecne sta. king afgekondigd, omdat de iasefsri- sehe prefect 20 jaar gevangenisstraf kreeg co niet de doodstraf. geweest? Ik ben arts, ea dus een i&cnsch waarvan mee. humaniteit verwacht, maar toen we bfj onze be vrijding zestien per ongeluk echter, gebleven, bewakers te pakken kre gen, hebben we er net zoo lang op- geranseld tot er geen geluld meer uitkwam; toen hebben we ze me«r direct in den crematorium-oven ,<e- stopt. Toen de bevrijding voor de deur stond, wilden ze ons in een grooten bergturniel.schuil kelder drijven „voor one, veiligheid", waarvoor ze be- ïorgd waren ais nooit te voren; we wisten dat deze tunnel ondermijnd was en door den moed van een Franschman, die. de toespraak van den commandant moest vertalen en zelf Inloschte*. „maar we gaan er niet Int'is een ramp. gruwzamer dan die op de reedc van Lübeck, voor komen. Men probeerde ons. dokto ren, te dwingen den gevangenen benzine in te spuiten, maar .door tijdwinnende uitvluchten is alles oog goed afgeloopen. De maximale levensduur van een gevengeaa was op enkele uitzonde ringen drie maanden, weet O dat? Ik wou, 'dat fk Iemand alles kon laten begrijpen. U kuni mijn naam eo alles .er bjj vermelden" hjj komt steunendovereind en pro beert zich het kussen in den rug te duwen „en U kunt schrijven dat ik niet weet wat ik lees, dat ik het niet verwerken karn,, dat men op motief van gebrek aan ruimle van arrestaties afziet; ik zeg U dat geen enkele terugkeerende gevangene det za! gelooven". Zaterdagmorgen klonk aan de Wilhclminakade deze naam is in eere hersteld na de kinder achtige berdooping door de be zetters een doffe slag. Er hebben in deze omgeving vaker doffe knaller: geklonken, maar dan begeleidden die het ineen storten van. nuttige haveaoutil- lage. Zaterdag volgde er even wel geen onheilspellend geraas, doch een vroolijk gejuich. Het was namelijk de eerste slag van een heiblok op den eersten paal van de eerste loods, die de Hol- land-Amcrika Lijn Sant herbouwen. Hoofdinspecteur Van West, van de maatschappij, heette dr. jr. J1 lagers en burgemeester Oud welkom bij do verheugende ge beurtenis, die den wederopbloei van Rotterdam onderstreept en hij daukte beiden voor hun krach tige hulp aan den wederopbouw. De te bouwen loods is de eerste van - een drietaj, dat ver rijzen zal. De afmetingen zijn 100 bij 30 meter. Het materiaal voor den onderbouw heeft men ter beschikking gekregen, dat voor den bovenbouw ligt al sedert 1040 gereed. Be plechtigheid werd door ver schillende vooraanstaanden uit het Rotterdamsche haven- en scheepvaart leven bijgewoond, bur gemeester Oud sprak enkele har telijke woorden. Ons leger heeft te weinig offi cieren en bot heeft een enor- men techuischan achterstand, verklaarde een zegsman van. de regeering voor „Herrijzend Ne derland". Wapens, uniformen zoowel als instructeurs moeten ons door de geallieerden gele verd worden. F-en Nederlandscli leger op de been brengen, dat de volkomen gerevolutionnoerde oorlogstechniek van thans be- heersebt, is zoo'u enorme taak, dat het Britscho departement van Oorlog or op het oogenblik wei nig voor voelt, daaraan tijd on moeite te besteden. Het zal, als de onderhandelingen toch resul taat zouden hebbon, nog wei-een jaar duren, voordat geveebts- raardigo soldaten in het Verre Oosten kunnen worden ingezet. AUos wat op het oogenblik ge daan kan worden, is het ope nen van aan moldings bureaux. Do rost hangt volkomen af van de geallieerden. K E TEL BIN K IE doot Wim MeuldQk Mf~ï7nrT~P"~ï 7\TV\ v p Terug haten

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1