...naar assffiSsSsast» VRIJ ONVERVEERD zachte meesters Ook groote 'partijen textiel SSS»! PM»» s&s?» IraSfc dt ^rS'apS ÏÏ3&S! S» -SfW-wj TèTSR „Om hongersnood te voorkomen j U" de liaVjQ ÏÏ2ÜSS nUrUuItscmL'Sv^^ «s« 1 Tribunalen ntSBS SS Elke week 500 kinderen naar Zwitserland? Drieduizend per dag Kentering >n Spanje.'' 4éieciei van Qvmii WOENSDAG 20 JUNM945 ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM 5TOMSTREKEB Maasstation heeft het druk 'vóulSig dooi- wa *»f„ Paal Berg niet geslaagd I Verschuiving naar Sinks Blijft Koning Leopold Proces te Moskou Bij Kon- Besluit zijn tribunalen ingesteld I voor de arrondisse- I inenten Roermond, 1 Zutpben, Zwolle, Al- f 1 melo. Groningen, I i Leeuwarden, Assen, 1 's-Gravenhage, Rot- 1 terdam, Dordrecht, Amsterdam, Alk- g 1 maar, Haarlem en I Utrecht, Wachtgeldregelingen Collecte Volksherstel ETELB1NK1E Hulde! Redactie. AdnunisfTAtte en I Adv-trt cotics EENDKACHTSWEG <3 I Tddoon *9059 I K-L.M.-GEBOUW COOLS1SGEL I Telefoon 3<399 2T539 inlichtingendienst] Abonnementsprijs p..week f 03U per kwartaal f 4j— Losse cunmers r C.I0 HET PARCDI door PIETER 'T HOEN Ofschoon het ten gevolge van de slechte verbindingen nog steeds moeilijk is in West-Ne derland een nauwkeurig beeld te krijgen van de toestanden ja Zuid-Nederland, is het toch wel duidelijk geworden, dat men daar met de zuivering van het openbare leven goen c^t hwh gemaakt. De verantvvoordohjkhe d daarvoor moet in de eerste plaats bij de regeering-Gcrbrandy ge zocht worden. Z'J heeft ^nage laten het Militair Gezag van dringende cn ondubbelzinnige instructies te voorzien, waardoor men in Brabant en Limburg een zeer onbevredigende situa tie heeft geschapen. l>e kleine N.S.B.-ertjes zitten cr m het gevang, terwijl de bunkerbou wers, groote collaborateurs en profiteurs voor het mecrende. nog vrij rondloopcn. De persoon lijke verantwoordelijkheid van prof. Gerbrandy in deze zaak is wel bijzonder groot, omdat hij behalve minister-president, le vens ad interim minister van Justitie is. Het beleid,, dat prof Gerbrandy in deze zaak gevoerd heeft is moeilijk anders te qua iificceren dan als Den vorigen minister van Jusu tie mr. Van Ueuven Goedhart vek-«t prof. Gerbrandy dat In veel te radicaal optrad, nadat hij hem eon dag te voren had Uien weten, dat h:j |Jen veel te slap aanpakte. SmUs dien heeft prof. Gerbrandy d portefeuille van Jusl.be persoon lijk beheerd. Dit beheer hccR tot niets positiefs geleid. In Noord-Nederland dreigt dezelfde situatie te ontstaan als m het Zuiden. De instructies voor het M. G. zijn niet verscherpt en sinds de bevrijding van West- Nederland heeft men hier nog nici3 vernomen over de vorming van tribunalen en bijzondere rechtbanken. Het aandacht heeft getrokkende benoeming van een z\\ age den minister president totwaar nemend procureur generaal m Amsterdam. T n BelgiE. waar men ook ge- ruimen lijd m gebreke g?- den, Jaeger ondcr^d, g^^ Telo u^denKm lomien worden volklad™ slot worden verscheept. Llch 0 atkomstls uit Nederland, wauma de met aardappelen, meel en doozen met het opschrift „tnfel- schcpen naar Duitsehland vcrlreUnen O-ote^oozLm voorziening van liet Duitsche volk.. De tot nu toe weggesleepte hoeveel heden voedsel zijn mlusschcn A9p TJot dat de geheelc provlncie Orir- ningen er wekenlang van zou kunnen leven. iniiiiiuiiiminiimimiiimmimmi'mmmnmHUiiimmmi'g yerlntJ^mm en wwüs z.ct dc bevolking toe. hoe groote partijen vettrekkon. air a<f m Gr0„[ngen stum j.ntTiii het lïde c-anadeesche punt, dat er mwi rrkomci, moei land dreigt, wat v oJ' revolutie in Jarenlang hebben de Duitscbers ons bestolen en beroofd en den alge- loojjen winter hebben zij ons gehecle hnntjeroedceni- NielteïïiiA ^folvr°vaandC,1daSr°Dmt^e lende, die hier gcüeerecht hehhen^Zou hpt niet 01) den weg van ae Jheoei I an d sc lie regeering "f,f S"'t0°™akcnï Ueze transporten een e ude to maten t Tenslotte zijn wij niet do vaza maar de bondgenoot van onze geal lieerden, zoodat het niet onmogelijk moet zijn, den Canadeesehen bevel- vmhbór duidelijk te maken, dat wij over onze bezittingen en eigendommen «'«ïTier»vifkTi lts. hcslisscn. Het ligt in het voornemen van Zwitserland, indien mogelijk, elke weck trein met 500 onder* voede kinderen naar Zwitseraua te lalen komen, deelde dr. P. T. Touchon, lid' van de Int. Roode Kruis-delegatic uit Genève, die thans in ons land vertoeft, mede De kinderen worden door iloL- landsche doctoren gekeurd. Omstreeks drieduizend man ko: men cr gemiddeld por dag bij ta nf»n£?pinhnti aanNi&t lUieen women. tuu auib-pimn mc- over onze dori^üArSr ggen bW bh. '"^cm De Spaansdie «gccnog heeft een staatsraad opgericht ter bo- studcoring van het probleem der troonsopvolging. Er kwamen te vens berichten door, dat de re gering het uitschrijven van ver- kiezincon zou overwegen. te Londen hecht men h£raan™= niet veel waarde. ,Al z10.auF'1 cr inderdaad nieuwe verkiezin gen uitgeschreven worden zo redeneert men, wie garandecrt dan, dat het werkelijk vrqo ver kiezingen zouden zijn? De pn lange, waarvafir Franco leider is, duldt geen andere politieke activiteit buiten de hare zijn trouwens ca. 2o0 000 repu biikeinsche Spanjaarden, tal tenslands, w.o., vooraanstaande politici met in'mrmaionale iepu i-itie van uilerst links tot uiterst rechts Zonder hun tegenwoor digheid is do uitslag van even tueele verkiezingen vrijwel waardeloos. O bleven0ernst lë maken met de zuivering/ heeft dit tot een reeks van pijnlijke incidenten geleid. Ruiten van collaborateurs w-oo worden vermeld en ue ueuu kenen worden naar bmtc-n sleept en in bét openbaar door de woedende volksmemgle recht. Mannen, van do bcweizkic overvallen rü*- l •S? die men niet opgepakt hoeft' en zij schieten hen oen- doen, om zulke 'MClJ^ M ir ons land te voorkomen. Maar a's er geen ernst gemaakt, wordt met'' de zuivering, dan zujta» Paal Berg, de Noorscbe ka- bineisformaleur, heeft koning Haakon medegedeeld, geen suc ces te hebben gehad, daar de conservatieven tegengewerkt heb ben. Te Oslo vervracht men, dal thans een socialistische kabinets formateur benoemd zal worden. O Tijdens den oorlog vondc-n er 1 in Europa belangrijke vcrschui- vingen naar links plaals, zeide Sir Stafford Cripps in een ver kiezingsrede. Wanneer Engeland wil deelnemen aan den weder opbouw van Europa, moet het een regecring hebben, die ten zeerste sympathiseert met de regeeecringen op het vasle.ano, O 7estien Pootsehe leiders staan inZ Moskou terecht bescl.uUUgd van ondergrondsclte activiteit legen i Russische troepen. Zij zou- iën op last van de Poolsche rc-eering te Ronden belast zijn «ctvecst met de demobilisatie van bet ondergrondsche leget- ttiaar moesten een selectie maken uit de betrouwbaarste officieren, Er is geen kwestie van, dat zijne majesteit afstand van den troon zal doen," aldus United Press. De koning zal trachten een nieuwe regecring te vormen, alvorens hij naax Brussel afreist. men er gumiuuwu —o -v het Maasstation aan. Niet alleen oer trein, ook met booten am- veeren de uit Duitschlamd le- ruekeerenden en allen worden zij door een groote loods geleid, tussclien bekken en lafé-S door, waar hiel. alloen versnaperingen worden uitgedeeld, maar ook een scherpe controle op papieren, stempels en politieke anteceden ten wordt uitgeoefend. Groote luidsprekers geven aanwijzingen, afgewisseld met een vroolijk stukje muziek, want anders zou het wachlen 'wel eens wat lang kunnen vallen, Weliswaar wordt tnen vlug geholpen, maar wan neer men zoo lang van huis js geweest, is elke minuut opont houd te veel- Natuurlijk moet de eontröle scherp zijn, want niet alleen zonden er besmet telijke zieken door kunnen glip pen, maar politiek ongewensch- ten probecren ook aan de ge rechtigheid te ontsnappen. Dat ondervond bijvoorbeeld Zondag een jongedame, die de eerste schifting" bijna gepasseerd was, doch die bij nader onderzoek de dochter van den N.S.Bi-burge- meestcr Miiiler bleek te zijn, met wie ri e;Pol if ieke Opspo ringsdienst (de P.O.D.) wel even een apartje wilde hebben... Buiten staan auto's en1 trams klaar om de terugkeerenden ver der Ie vervoeren, die in of rond Rotterdam wonen. Per trein gaan er dagelijks vele honder- deni die met de booten uit Bra bant komen, 'verder naar het. Noorden. j De (ofale indmk. dien de ontvangst in -het MnassfaHon op levert, is, dal er hard en goed ecwcrkt wordt. Titiiiiiiinliliiiiiiiiliiii1'iiii»l"i"nnnll""ll""li"ull"""""i' Op srond van de beschikking van worden gericht tqt ^jn mircau le Midüellandstrnat 109. Een verzoea van gelijke strekking kan ■worden ingediend door een groep v "evers voor een groep van onder- nemingen. Vooc ondernemingen S^van welke reeds een wacht- L-e ld regeling is getroffen, -WU't ae bestaande toestand gehandhaafd. De benoodicdc inlichtingen err aan vraagformulieren vb11, ve,rH!J.7 r?£ aan de afdeetlng ..Wachtgelden Ge- westelijk ArDeicisbureau, Heemradds singel 70, tel. Ü3333-' - ,.r o Dc Neder latidsche Spoorwegen cn de Rijkswaterstaat hebben ..op dracht geneven tot herstel vao de Moerdijkbrtig. Het Centr. Overleg .vin Ro.(tcT" damscbe JcugdorginiMt.es bcreult de rnllpcte voor, welke tco bate van N V H. gehouden 2&1 worden op Donderdag 28 Juni. CollecUotcn van 15 iaar cn ouder gelieven nch ^ari Donderdag 21 Juni al aan M™c^cn bil de kuntoren van de bpaarDana te Rotterdam, welke dagelijks van V 30—13 uur geopend itjn: Ootersloot 1*9. Mathènesserplein 40. Ie Middel landstraat 3. Scjiw^ee Mt8. Bertweg 101. Hillevhüt76en Groene Hille dijk 348. Men raadplege verder de raambiljetten, die tjinccnkort ver- schijnen. niininin i imi'itn Hmntminmn11 "t|,,||1i",n 111,1 Zaterdag 2.30 uur wordt pp. het R F C.-terrein, lisscnburgsingel, - een voetbalwedstrijd gchoudeü tusschci dc W9 Port Operating Coy Koï*Jl Engineers" en het elftal, van de ln- spectie der Belastingen. Te Amsterdam isin hechtenis genomen ir.R- A. Verwey. oud- waarnemend secr.-gencraal^ van bet Departement van Sociale iaken. De Belgische liberalen hebben de abdicatie van koning Leopold,ver zocht. Het Rotterdamsch Comité i voor; Nationale Belangen heelt, tn samen werking met de Rotterdamaehe Ge meenschap. pionnen ontworpen voor viering der nationale feestdagen: Het Comité verzoekt' do - bestuunde cn nieuw opgerichte oranje- en huurt- vereeniRingen zich schriftetijk op te géven aan het burcam van het Co mité. Eendrachtsweg; 76 .q, Het Interkerkelijk Bureau Nood* wc rij. kamer A. ■Su van dezeu aard pjaaj gevonden te hebben. De v woordelijkheid daarvoor komt op rekening van de regeerders, die nagclatori hebl»on in t® ff!'r "die de zaken maar op haar foloop hebben .ge'aten. liet is niet noodig. dat ieders ^|da?en^pp:;;. -l Zie' vervolg p»(. 2 (ïo kolom) hiermede een f- paoanda-actie te ontketenen. De openbare aanklager maakte be kend dat alle schuldigen be kend'hebben, dat zij op.aar^hcu- ion van do PoolsrJie rogeenug te Londen ile illegale beweging in-de! westelijke .Oekraïne, 1 Litliaucn en \Vit Ruslau - "ipJfrNREN LW etO E£N 3>aoNK AWt EEH I»«E i Tltft Ot£ ZltW DE7EW W1KT6R. ER NIET outer HET KRUfÉ* Pl£ T£G-6LtiK. WM: - VÜEPuEl-Cc-tiMDVikA 5RW4 piToFWEVEkABut» bnrU'srER1 vam oe -c- NEOeVkUNH eSCRf VtUtSVROt/w <OR.Torv-- ,-dooi Wim .Mc-Uidijk pctDME RIET KvJMbK. JAT IR Stook. MAAR WAAR. HES 'JE J>É BRooDftoMTieN GtElATÊnO

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1