Enorme voorraden naar Duitschland R' VRIJ ONVERVEERD ER GAAT 900 TON PER DAG WEG HET IS DUITSCHE NACHSCHUB". Krijgen wij wat ons toekomt VRIJDAG 22 JUNI 1945 ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAIVI EN OMSTREKEN IARE dingen gebeuren er in D e 1 f z ij 1 I Van 's morgens 7 tot 's avonds 8 uur brommen zware vrachtauto's door de stille straatjest Duitsche Wehrmachtwageas en Canadeesche trucks» hoog opgeladen met Nederlandsche goederen, bestemd voorEmdenDe auto's daveren door de poort naar de steigers van de buitenhaven en daar liggen, rij aan rij, de Rijnaken en andere schepen, die dagelijks op Duitschland varen. Wat is luxe? j STOP this robbery De Belgische crisis Invasie in Indonesië op komst? Ford-vrachtauto's aangekomen Prof. Romme rijksberniddelaar Prinses voorzitster van Volksherstel „Pri nses-Margriet "-fonds De vierde republiek Vergoeding oorlogsschade Engelsch-Fransche alliantie 5e JAARGANG NUMMER 72 Vlak over de grens werken fabneken Duitsche joden weer Duitschers K ET ELB1NKI E «r> s Redactie, Administratie en Advertenties EENDKACHÏSWEG 4a Telefoon «9099 W K.LM..GEBOUW COOLSJNGEL Telefoon «4399 en 37839 .Inlichtingen dienst Ahonneraentaprij» p, weck t (Uh per kwartaal f 4. Losse namtners f 0,10 HET PARGD1 Koop, veilig Koopt Coöperatief CoOperatle VOORWAARTS iXJJkh Roti er dam Hei M. G. van Delfzijl, de be- volldng, de N.B.S., de Neder- landscbe maiiiiefrocpen, die daar lig* tijken iö stilleverbittering foe. „Kizojtca jullie daar dan niets aan doen? vragen zij verontwaardigd, ïi» t^all,*deezen begrijpen ons met, die^bebben geen vijl jaar bezetting achter aea rug, „Nachschub'," zeggen ze, vooi de ^Duitsche troepen; die ons land verlaten. Bemoeien jullie je er dus niet meel Bij de capitulatie zijn wij met de Ehiltschcrs cvereefc- gekomen, dat hun proviandvoor- raden machten meenemen» mits 20 niets meer^ zouden verwoesten...," „Nachschub"! Reeds weken Is het aan den gang! Behooren wijnen en ;undero dranken tot de Nacbschub van het verslagen Duitsche leger? In de week van 4 tot 10 Juni wer- touwdgroote partijen 'fleer en. en, rubberlaarzen (mexK Vte- cestcm), zolen, cn hakken;, platen leer, duizenden blauwe cn jfele overalls (merken K.L.M. ra B.E.C. A.)» damesschoenen, rollen flanel, wollen slipovers, stofbrillen, Zaal berg-dekens en duizenden blauwe werkkielen. In Nederland kunnen velen zich niet op straat vertoonen, omdat schoenen en klcerèn op zijn en melden de teruggekeerden uit Duitsche concentratiekampen zich aan de grens in lompen aanl Op de steigers staan de auto*s in did. Dikgegeten, zongebruinde Duitschers lossen uit de wagens ba len suiker en meel, Hollandsche ka- zen en mandflesschen azijn. Zij sjou wen deze in de ruimen van de aken, niet te vlug. want morgen is cr weer een dag cn van de Duitsche steen groeven en concentratiekampen heb ben zij nog nooit gehoord. Op de kaden loopen Canaacczetu Zü hou- I den de wacht en het zijn sympa thieke kerels. Niemand in Delfzijl niemand in heel Nederland zal daar iets van zeggen. Zij hebben ons aller hart gewonnen, maar waarom laten zij dit toe? Zij hebben bcveli.Maar begrijpen zij dan niet. wat dit weg voeren van Nederlandsche goederen voor ons beteekent? Ongeveer 900 ton per dag verdwijnt naar Duitsch land en komt niet weerom. En zoo zal het nog weken doorgaan, tenzij cr iets aan wordt gedaan! Maai de Nederlandsche autoritei- ten in Delfzijl en elders mogen er do zich niet mee bemoeien. De „ex- port" geschiedt op laat van den commandant der 21ste Canadeesche ïegergroep en er is bepaald, dat scherpe contiöle zal worden uitge oefend, Ltixe artikelen b.v. zullen den Duitschers worden afgenomen. Maar is ryst dan geen luxe? Of slaolie, griesmeel, kaneel tomatenpu ree of appelmoes? De Nederlandsche huisvrouw k«n hie 1 op antwoord ge ven. Zijn tabak eh sigaretten geen luxe? Vraag het aan de dokwerkers van Delfzijl, Z0 mogen zonder zelf wat te rook en tehebben, kyken naar de xookende Duitschers, dlc kisten en pakken vol B. K. én „Jan Maat" versjouwen. Op de kade staat ecu wacht, die moet opletten, dat er niet van wordt gestolen door de Nederlanders! Behooren cleetrL sche kachels tot de normale uiti lis ting van een verslagen en wegtrek kend leger, of porselein; pannen ^en potten of Fietsen met voortreffelijke banden? Dit alles verdwynt m iet ruim van DaRsche schepen. limMJMimHuiMjiHjiiiiiiniutmjnMjmiijnMjiijiiWMtfirijHiiii Het volgende teiegrara hebben wij gezonden aan generaal Oernr, 1 bevelhebber van het 21ste Ca- 1 nadeesche leger, e „Sinds uw moedige troepen 5 Nederland bevrijdden van de B I Duitsche roovers- en moorde- 1 S naarsbenden worden er dagelijks 3 via de haven Delfzijl groote hoe* 1 veelheden Nederlandsche levens- 1 1 middelen en goederen naar Duitschland verscheept. Men zegt, dat dit met uw goed vin- den zou gebeuren, omdat het I 5 normale „Nachschub" van de wegtrekkende Duitsche troepen g zou betreffen. Is daarvoor 900 1 ton per dag noodig? Behooren 1 I damesschoenen, rollen flanel en van Nederlandsche burgers ge* stolen fietsen tot den normalen 5 i tros van een verslagen leger? 5 Het Nederlandsche volk ver- trouwt, dat u terstond een einde aan deze voortgezette uitpJUm- fs dcring van ons berooid land door 5 Duitsche Wehrmacht zult j| I maken." nutHiutiiiiiuiiiiuiiiiimiiutiiiiiimttiiiuiitiuiuiHiiii!im!imïr Do leiders van de linkerzijde en centrum blijven uiting geven aan hun meening, dat koning Leopold zal aftreden. Voor het komende weekeinde bereiden zrj groote socialistische, communist» scho en liberale bijeenkomsten en vergaderingen, van vakverenigin gen voor. Leopold's verklaring, dat hij niet zal aMieeeren, schijnt het vertrouwen van zijn tegenstanders weinig geschokt te hebben. De Belgische minister van justitie heeft voorgesteld een volksstemming te houden over de koningskwestie. Dit is z.i. de juiste methode, om den wil vati de meerderheid van het volk vast te stellen. niet toe. Zwarte handel zou waar achtig nog te prefereer en zijn boven wat er thans in de haven van Delf zijl gebeurt,. Een volgenden keer zullen wij wei- licht nog schrijven over de paarden in Nieuweschans en Becrta. die ge stolen zijn van den Nederlandschcn Do Australische landingen op Borneo en do strijd op Tara- kan Zijn een bewijs, dat het offensief tegen de Japanners in den zuid-west Pacific geïnten siveerd wordt. Te Colombo wil men zich niet uitlaten over do vraag, of Malakka en Indonesië gelijktijdig aangevallen zullen, worden, mnar men acht een dc-r- j gelijk offensief binnen afzienba- ren .tijd zeer wel mogelijk. De aanwezigheid van Nederlandsche marine-eenheden aan de opera ties tegen Borneo, zouden in deze richting kannen wijzen. boer en die daar óver de grens ge voerd worden, met de volle mcdc- Sotns controleert een Canadees! Hij trekt willekeurig een doos uit een der volgeladen auto's Die moet dan hier blijven. Stukken zeep rol len er uit. Zij worden ergens opge borgen of verdwijnen. Meestal on der de bevolking, ZwatJ£ handel? Wij weten het niet* bet doet er ook Mot hot s-s. „Edam" zijn te Rotterdam uit Amerika aange voerd en por lichter naar; Am sterdam doorgezonden, 30 Ford- bestelwagens! van., het nieuwste type.; Doze wagens: zga bestemd voor de Nederlandscheregee- ring. Bij de Fordfabriek aan de Hembrug worden dij •r, met spoed gemonteerd, opdat zij bin nen den kortst mogeljjken ter mijn kunnen worden afgeleverd. - Bij beschikking van den mi nister van Sociale Zaken is be- noemd tot rijksbemiddolaar voor dé provincies Noord-Holland, Zuid-Hólland en Utrecht, tevens voorzitter-van het college van llijksbemiddelaars, prof. uir. C. JP. M. Romme, te Overveen. -Ui tg.: Stichting ..Met Parool" Am sterdam. Vettegiinw. voor Rotter- niflïïit- - n.k de .v' VriftS-i Ohct-rcdflcrcurr -Th..-Rflmflk»,r.jnuitf'.Z.'Jfic. 1-rank. Binncn!nncl::.H. To1 WS— Rrporra'.'c: -Joh. Paauw. Dpn)auh.rcdncreur;! V'At.'1: G. Hdtinp:-nan- Gedrukts: teh SKohinkKike s* Réderi. Boekdrukkerij H. Ai. M. Roelatita, Schledam./J-Vj' Nederlands volksherstel zal een stichting wordenmet Prinses Ju liana als voorzitster van den Raad van Beheer. Uit dezen raad, die zal bestaan uit verteg* woordigers van aüe instellingen op sociaalterrein, wordt d>> da- gelijksche leiding benoemd, onder voorzitterschap van den regee- ringscommissaris mr. E. E. Mou ten. o Het „Prinses Margric-t"-fonds, opgericht ter verieeuiog van steun aan oorlogsslachtoffers der koopvaardij aan hun nagelaten betrekkingen, blijkt;, allerwegen vee! waardeoring tbvindon. Hot fonds wil, naast de kuip dio de regt-cring to zijner tijd za! bie den, oc-n. krachtig, bewijs tevoren van het hartelijk mt-deloven der burgerij.Men heeft; kier en daar het kenteeken van het fonds al gezien; eon „Ma-grictjo", op me nige rovers. Woldra zal mon meer zien en hooren" van dit werk. Hïi'r'i-M', M U V: iv A werking vaa onze bond^enooien..,. De secile Voorlichting van het M, G. rfeclt mede; dat naar do trans porten. van voedsel en textieigoede- ren van Dclfzijf naar Duitschland, vanwege bet hoofd van do subsectïc voedselvoorziening (scctic economi sche zaken) van het militair gezag onmiddellijk een onderzoek wordt ingesteld. Generaal De Gaulle beeft in de Franscbe raadgevende ver gadering verklaard, dat v66r den veertienden Juli aan het land de plannen voor de instelling der vierde republiek zullen worden voorgelegd, aldus A.F.P. De Gauiie zeide, dat een zoo be- belangrijke hervorming niet kon plaats vinden, zonder daarover de publieke opinio te hebben géhoord,:; De minister van Birmeaiiand- jsche Zaken, minister Beel, heeft Verklaard, dat een ontwerp voor wettelijke regeling in zake mate- rieele oorlogsschade gereed is. Dc Engelsche bladen houden zich uitvoerig beeig met de wen- scheiijkheid eener Britsch-Fran- sche „alliantie. De Times hield een uitgebreid pleidooi en be pleitte het voeren van een ge meenschappelijke politiek met be trekking tot het midden-oosten. De News Chronicle schrijft, dat do „entento cordiale", zooals die aan het begin dezer eeuw word gevestigd, het nauwe con tact tusschen de Franscbe en Engelsche regeeringen heoft mo gelijk gemaakt, zonder hetwelk noch de eerste, noch de tweede wereldoorlog tot een zegevie rend einde hadden kunnen wor den gebracht; Voor de eerste maal heeft hot Gallup-instituut een enquête in beide landen ingesteld. Do vraag luidde: „Zijt gijvoorstan der van een militaire en poli tieke alliantie, tusschen Frank rijk en Engeland?",, Tn Engeland luidden de ant woorden voor 60 pCt ja, voor 31 pCt, neen en voor 19 pCt. neutraal. fn Frankrijk kwamen 79 pCt. bevestigende antwoorden, 11 pCt. ontkennende en 10 pCt. neutrale. Duitsche textielfabrieken, vlak over de grens, werken met over uren en beschikken over ruime voorraden kolen en grondstoffen, maar onze Twentsche fabrieken wachten tevergeefs op de zoo zeer benoodigde koieu en ruwe batoen. in de geheeld provincie Overijset heeft de bevolking nog geen electric:teil of gas, maar in Nordhorn, over de grens, ziet men de groote textielfabriek Nie- hues Duering *s avonds, baden in het licht. Het krachtslatiou te Ibbenbüren verschaft de energie, andere fabrieken in Nordhorn en Gronau werken eveneens. Thans .wordt 1000 ton grond stoffen naar de Twente gezonden, maar. het gebrek aan kolen, is oorzaak, dat vooreerst nog dui zenden arbeiders werkloos zuliea moeien blijven, terwijl geheel Ne derland op fcleeren wacht. De Duitschers hebben Veel machines alt de Twente gestolen, maar tot nog toe is er geen enkele terug gekomen. Deze Jeiten zijn niet alleen teleurstellend, maar verwekken verontrusting. Door ons hard nekkig verzet.tegen de Duitschers hebben wij rechten verworven, waarvan wij geen afstand willen, doen. Wij hebben recht op terug gave van de gestolen goederen, récht op geallieerde hulp bij het weer op gang hrengpu van onze industrie, recht om te wer ken aan ons nationale- herstel. Wij vernemen, dat de vreemde lingendienst te Amsterdam op last van het Militair Gezag, 5000 Duitschers, alsmede 700 "onder danen van Duitschlands bondge- nooten, heeft opgeroepen en ge registreerd. Duitscho' Joden, in 1941 door de toenmalige Duitsche regeering statenloos verklaard, Worden ge rekend weer do Duitsche natiü- nalïteit te bezitten; dit is ge- baseerd op een ministerieéle uit spraak van 20 April 1945. Het houdt echter niot in, dat zij met de overige Duitschers over één kam geschoren worden met alle gevolgen van dien, zooais toe passing besluit vijandelijk vermo gen, uitgeleiding uit Nederland, enz. Het zal van de betrokke nen afhangen, welke maatregelen zullen worden toegepast. Het secretariaat van H. M. do Koningin is gevestigd te Den Haag, Kneuterdijk 20. dooi Wlm Meuldy* .„ei G£^l-/K,4 Het II mus binnen-problcetn

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1