VRIJ ONVERVEERD L? Bezettingszones Nieuw Kabinet SCHEEPSRAMP EISCHT 19 DOODEN 'f, 11 FL-iO.OOQ.- ZUIVERK Ei DSWAAR30R& ZATERDAG 23 JUNI .1945 ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM £N OMSTREKEN ae JAARGANG NUMMER 73 M. - Geen Nederlanders méér in y Theresiensfadt Loonsver&ooging voor spoorwegpersoneel? Japanners op Tarakan verslagen Naar een „normale'* courant STOPGEZET! j SCHIEDAM Drijvenae mijn bi) Tien Gemeten Revue ,,'t Zit er op" t Bouw niet zonder vergunning Extra rantsoenen jus. en jonge, moeders Sowjet-ambassadeur in Nederland Jehudi Menuftin naar Nederland KETEL BINKJE Rtdacuc, Administratie <n Ad verren ties EENORACHTSWEG «s TcVIooü 45059 en K.LM-GEBÖUW CÜOLSTNGEL TeJt/oon 34399 en 37S39 t n 1 fc h c r n ge n d i e n s t Abötincfllcntsprqs p. weck t 031, p er kwanaal F 4„ Laj*e nutntacn f ÖJO w Het probleem Duilschlsind is voor de slaalsliejen vooralsnog een onverteerbaar brok. Wie op de boogie u-as van hel gebrek aan raste plannen in "dit op zicht en van het gebrek aan overeenstemming tusschen die plannen, ban daarover nu nie! méér verbaasd zijn. Was men bel in beginsel eens over een ge meenschappelijk yoorloopig be stuur door de groote mogendhe id den, dan was het vraagstuk van - de militaire demarcatielijn niet van overwegend belang. Zoo kon indertijd deze lijn veel verder naar het Weslen vastgesteld wor den dan meestal werd verwacht, wanneer men de Elbe als de natuurlijke scheilijo lusscben de Ooosteïijke en de Weste lijk© helft van Duilschland aannam. Maar van een gemeen schappelijk bestuur blijkt nie! veel te komen, in elk van beide helften wordt een verschillende politiek gevoerd en nu wordt de tl' demarcatielijn ineens heel be- langrijk. Nu gaan er in de An gelsaksische landen stemmen op. die een dusdanige kern van DuitscbSand (nl ook Pruisisch- i; Saksen, Anhalt en Thürmgen) on der Russiscben invloed zien ko men, 'dat ook do bewesten dg i ^demarcatielijn ge'.cgèn provinciën.. öieT-gécn 'zelfstandig - politi&k be- "L"Staaji-'-kumien'.'deid«i, door "die kern aangetrokken' zullen worden. Dat kan mede dé oorzaak zijn, dat- de Amerikanen dog- altijd niet het groote getiicd ten Wes- ten van "de" Elbe en ten Oos ten van (le door de' Russen ge publiceerd© afbakening een gebied,dat in de vaart van den Amcrikaanschenopmarsch indertijd voorloopig beset werd heïiben ontruimd. Het is ook mogelijk, dal de Amerikanen zich omgekeerd kunnen beroepen op een overschrijding van dé lijn door do Russen elders. Even onzeker is het gesteld met de Fransche bezettingszone, die de Engelschen en Amerika- - nen hebben moeten toestaan om do Franscher, te vriend te hou den, die zij als partner in het Westen noodig hebben. De Gaulie wil den linker Rijnoever bezet- msi li mi 11 ti it li uhii ii uil n »itm ut i tlmiti ei in in i iiuuintii i li u|i 's-Gravenhage,23)um De heeren prof. ir. f W. Schermerboni en W. Drees zijn geslaagd in het vormen van een nieuw kabinet, waar- g van de samenstelling 1 hedenavond te acht uur per radio en teles g bekend zal worden f gemaakt. Wij publi- j ceeren de samenstel- ling dan aan ons 1 bureau aan den Cool- singel. De minister-presi- g dent neemt bovendien Alg. Zaken onderzijn f beheer i Drees Soc. f Zaken en Van Klef- fens Buitenl. Zaken. 1 De beëediging zal 1 Maandag geschieden De eerste zitting van f het Kabinet is Dins- dag. Ter inleiding van dit nieuwe Kabi- net,zal onze Koningin een radio-rede hou- 1 .den.' - r-: 1 iïniUiraimntinimuHïniucumiitinfMnimittiiiittiiiumtmiiT Donderdagmiddag- kort nn'elkaar rijn 30 dakola's op liet vliegveld in Eind hoven gearriveerd .roet Joofriche inlUi- genoofen uit het kamp Tlierêsikn- slatlt, Aangezien een groot, gedeelte uit dit kamp reed-- per trein repa trieert, zijn cr Uians vrijwel geen Nederlanders meer in TlieresicnstndL Onder de te Eindhoven anngekome* nen bevinden zich o.a, prof. Mcijsrs uit. Leiden, dr. Willy Polak en gene raal Denekamp. De collecte ten bate van N.V.H. z») in plaats van - op 28 Juni, ge houden worden op vrijdag 20 Juni, Pakketten uit Zwitserland To Roosendaal deelde kapt. IL Leeuw, oud-gemecnteraidLlid van Roo sendaal, thans verb:ndïn^officer van 3I.G. bij de Ned, Spoorwegen, mede, Jat er eea goede knas bestaat dat cr een goede kans bestaat* dat er een Jocnsrerbooging van 10 procent gego- ven wordl, tncl terugwcrkenJge kracht tot 1 Januari 1915. Er zijn besprekin gen aan den gang over de soieale verzorging en de verhooging vaa de pensioenen. vv-der zullen aTIe spoormannen een l-k-kg* pakket ontvangen van de Zult- .•sersdie spoonvegorganisatie» als bewijs van bewondering voor de moedige hou* ding tijdens de staking. Ieder van deze pakketten zal een paar werkschoenen bevatten, o Vo;gens „Herrijzend Nederland" is de Japansche tegenstand op het eiland Tarakan geëindigd. Australische troepen belasten zich met de bezetting van dit be' angrijke Neder! and seh- Indische oliecentrum. o In verband met de schaarschtc adn papier is een landelijk!) regeling 'op komst, waarbij de mazttnaie oplage vao, alle Ncdcrbndsdic couranten óp "2; mi|Hpen- wordt,cfi.-dcld, Dit zeu meebrengen distributie van couranten, In overweging Is een soepel systeem,, waardoor hot mogelijk ts telkens na oen maand le veranderen van krobi- Strantverkoop vaa couranten biljlt ver boden. Men hoopt nog dit jaar over zooveel papier de beschikking te krijgen, dat een krant van vier pagina's normaal formaat in bet slechtste geval'twee pagina's zal kunnen worden gedrukt. o De Afd. Schiedam van het Centraal Neder], Hcngclaarsverband heeft na maandenlange stopzetting barer werkzaamheden, deze weder hervat. Het secretariaat is: J. Zag- wijn, Strijenschestraat J4, niuiiiiitniiiiInmHauinniiuiHinaiHunuiiniitiiimniuiiiiHiiiiiiuinuHiiimiiiiuaiuiiiiiatuiiitiiuiiiiuiiminiiiiiiiiitiiiliiiiit: f fiet Militair Gezag beeft zicht naar wij leeds mededeelden, f onlangs naar Delfzijl begeven teneinde een jufst beeld te s krijgen van de „Naehscbab". waarvan wij dezer dagen verslag uitbrachten. Er is blijkbaar met kracht opgetreden] Gisteravond werd door de Sectie Voorlichting Va^ bet M, G. het volgende 5 bericht per radio doorgegeven: Jj Inzake de transporten vaa voedsel en kleediögstukken aït Deïf^ zyl naar Duitsebland, heeft het Militair Gezag zich onmiddellijk 5 met de betreffende geallieerde instanties in verbinding gesteld. Op last van deze laatste zijn de transporten, ingaande 21 Juni des middags te twaalf uur stopgezet. Dit geldt voor alle soorten h artikelen, mei uitxoudering van uniformen ca uitrustingstukken. g ^iiliUiiiiMiiuiiiiiiititMiuiiiuiHiiitüiiiitMtiitiiiiiiuiiiiuinii(niiiiituniiiiftiiiniu!iii(tH(nntfniiur(nituinimiuiiHHnriiNiii»»s ton van do ;Z\vitsersche grens, tot aan «Ie lijn Keulen—Aken, alsmede op den rechteroever Ba- den on een doet van - [lessen. Een twistpunt is-.o.a, nog Frank- fort, dat èti do Franschen èn Sj de Amerikanen' a's verkocrskriii- 'sing meenen noodïg te hebben. Ook voor de verbindingen van België on Zuid-Nederland oost- waarts" is eon opschuiving" van i'Vdé Fransche occupatie verder dan tot de Moezel natuurlijk bui tengewoon lastig, Voor dé Belgen was de vrees voor een dergelijke omklemming (nl. in .den vorm van do slichting van een aan Frankrijk; - hoorigen Rijnstaat) in het' verléden al een reden om deel te nemen aan do bezetting van het Rijnland. Ook nu is liet wel zeker, dat Frankrijk mei zijn bézettingseisclien niétiets j lij ic.'ijks r bo<Iooit. Het /wil; den lin- }j.f cr;R jnoev(-r li ijveir-l :he.-;é''[,>n ""'•f de genoe--' e lijn"- Keu'en- v-'on en h"t rink aruzge-n- 'loofden ow en Rijn- blijvend ti,bezit nemen, al zu'Jon do.-,e niet" den omvang fiebrxsa van --de huidige Fransche 'bczettingB- j zone. Frankrijk wenscht van het gunatigpioogeinbiik gohruife tó nsa: i,Jcen. ;om zakelijke onderpanden. K t jmajs bu iiexÜ aiid-p Gisteren meldden wij, dat een wrakhout te grijpen, redden. Een scheepje op een mijn gcloopen was, waarbij veel slachtoffers vielen! Omtrent dit vreeselijkc on geluk vernemen wij nog hel vol gende Maandagochtend zes uur vertrok het ongeveer 80 ton metende scheepje „Verandering" uit de Leuvehaven, op weg naar Sehouwcn-Duiveland. Aan boord waren 22 mcusdien, onder wie •le schipper J. Pols uit Rottcr- jam, diens vrouw én drie-kin deren en verschillende evacué's, die naar hun eiland berugkecr- dèeh, na oengedwongen verblijf in de .Wieringermcer en in de polders bevtoonk-n "Rotterdam. Tijdens de vaart door hét Vuile gat (tusschen Tien Gemeten en Beijerland), liep. .het vaartuigje op een' mijn en zonk vrijwel on middellijk. Slechts "drie opvaren den konden zich, door drijvend .weJelijk gegeven zullen worden, maar waarvan dc toekomstige avaarde onberekenbaaris. Het is tc hopen, dat een beperking Van de Franscheaanspraken ten Noorden vaa* de Moezel: toch het ycrtróiiwen ./.viaatvoortbestaan, inpodig';'voor''een Westelijk; pact, Xvplksjfgrtó Vaué-het-i Ehgelsch- Fi^scfiéébbild- van dezen, mej. v. d. R., was echter ernstig gewond. De dren kelingen. werden in Zuid-Beijer- land aan wal gehaald, waarna de gewonde naar het Eudokla- ziekenhuis te Rotterdam werd vervoerd. Het reddingswerk werd zeer be moeilijkt, doordat niemand zich met een boot in het blijkbaar gevaarlijke vaarwater waagde. Negentien menschon kwamen in de enkele verschrikkelijke oogenblikken om het leven, waar onder schipper Van de Pols met zijn gezin. Zoo zit de première er dan op. Een stampvol Passage theater heeft gisteravond na de laatste tinaie een oververmociden Al berts hartelijk en dankbaar toe gejuicht, bloemen en een groote krans werden aangedragen, het Wilhelmus deed de wanden tril len, ja, het was toch wel ge lukt met de revue „*t Zit er op". Het was een geslaag-le pre mière, want zij toonde dadelijk al de kwaliteiten eu de feilen van het reusachtige werk vaa Albert's en zijn schare. Dit dwingt in de eerste plaats be wondering af, de organisalie van dit alles, waarvan een buiten staander geen begrip heeft. Dan -de verrichte arbeid van alien, die hebben meeeewerkt. Voorts .Do verstrekking aan 'a.s,":en de- soms .werkelijk-, vooriref/é ijke jongo -moedêrs zal - voortaan weer tekst, 'de costuums ea de; décors, piaats hebben gedurende M we-1 En- natuuriijk zijn er ook fouten ken voor ca 2S wokea na de I gemaakt, maar dit is tenslotte Ue Burgemeester vestigt er -3 aandaeiit op, dal het nog steeds verboden is met de uitvoering van eenig bouwwerk te beginnen ai- vorens daarvoor de goedkeuring te hebben verkregen van den Alge meen gemachtigde voor den weder opbouw eu voor de bouwnijverheid, onverschillig of men over de noodige materialen beschikt ol niet. Uit gezonderd is schilder- en witwerk, alsmede behangen, maar niet herstel van glaswerk. Alle loopende goedkeuringen en nog geldige materiaal toewijzingen zijn mei ingang van heden vervaiien. Voor hel verkrijgen van inlichtingen eu goedkeuringen dient men zich te wenden tot het Gemeentelijk bouw- eu woningtoezicht, Nteuw- straat 30. o bevalling. Derhalve ontvangen a.s, moeders, wier kind ver wacht wordt na 10 November, doch voor 9 December 11)45, voor de ie maal extra rantsoe nen voor do periode van 10 Juni t/m 7 Juli 1945 en a.s. moeders, wier kind verwacht wordt na 8 December, doch voor C Januari 1946, ontvan gen voor de le maal extra rant soenen voor de periode van 8 Juli t/m. 4 Augustus *45. Voorts ontvangen jonge, moe ders, tvier kind geboren is na 9 December 1944, doch voor 7 Januari 1945, voor de laatsie maal extra rantsoenen voor de periode van 10 Juni t/m. 7 Juli '45 en jongo moeders, wier kind gehore.'! is na 0 Januari '45, doch voor 4 Februari '45, voor de laatste maal voor de periode van S Jtdi t/m. 4 Augustus a.s. De uitreiking geschiedt volgens onderslaand schema A—B Maandag 25 Juni; C~D Dinsdag 26 JuniEG Woens dag 27 Juni; H—J Donderdag 28 Juni; K—L Vrijdag 29 Juni; M—N Maandag 2 Juli; 0—Q Dinsdag 3 Juli; R—S Woensdag 4 Juli; TV Donderdag 5Juli; VV—2 Vrijdag 6 Juli. Dagelijks van 9—12.30 en van 25 uur; stamkaart van moeder en eventueel kind mede- brengen., dilettantenwerk en, daarom zoo moeilijk to beoordeolen. De re vue is beslist veel te lang; er is een teveel aan woorden, balletten, zang cn zelfs een teveel aan tafereelcn. Een rood potlood zou niet alleen hel temppn verhoogen, maar ook den spran- kelemlen geest, welke verstikt geraakt is in den overv'oed, doen opleven. Kanten kunnen wij niet noemeen. Het is voldoende te vermelden, dat allen met enthou siasme bobben gewerkt, om lot stand te brengen wat gisteravond voor het voetlicht is gebracht. En dat verdient ten volle d& belangstelling van het Schiedam- sche publiek. o Londen, 23 Juni.' (Reuter), Ra dio-Moskou meldt, dat Vassily Valkov js benoemd tot ambas sadeur der Sowjet-Unie bij do Ncderlandsche regeering. Binnenkort komt de Amerikaanscho violist Jebud Mcnuhin naar Neder land voor hof geven van enkele recitals. Te Den Haag za! bij 23 Juni in bot gebouw voor iv. en W- optredon. (toot Wim McuUÜJd

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1