£JJe transporten uit Delfzijl Engelsche verkiezingsstrijd Het ücht weer aan 4 VRIJ ONVERVEERD 1 p - 111 n 5 ISP 1 I "Nieuwe Volkenbond Ook de paarden komen terug Mr. Oud over politiek te hr 1"4 WWQENSDAG 27 JUNI 1945 M' ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN 5e JAARGANG NUMMER 76 Op I September electrisch RotterdamDen Haag? 'it Misbruik achterhaald Collecte N.V.H. Koningin inauv Amsterdam Drie kinderen door landmijn gedood „Volksgerichten" zijn verboden WERELDNIEV WS Zuinigheid geboden Samenwerking eerste eisch Ons zilvergeld „Twee ChurcWHs" Eiland des doods Plv. eider opent massagraf TOT 1 UUR n si Rrf»«jï. AdminUwtie ca RENDBACHTSWEG ij Tc!elooai®9°5i9- *4*J< K.L.M.-GEBOUV COOES1NGEL Telefoon 343S9 co 37B35 (1 oil ch tl ogendienst AfeonnementsprS» p. *tclc f 0-31» per kwnrtmal f i»— Losse aaraiaers f 0.10 R„: Het handvest vim den nienwcn |t Volkenbond, genaamd Vereenigde Np -ï i o l-, is gisteren le San Francisco in |den dofinitieven vorm vastgcBteld en iij bcoogt handhaving van vrede en vsjlig. vetheid met vreedzame middelen, maar e /zoo noodig metgeweld. Hiertoe zijn a|jtverschillende organen bestemd. De TAlgesneene Vergadering kiest over liet Jralgemien do leden van tlé andere iorganen. ieder ataat-lid beeft één Jnstem; I- voor belangrijke besluiten is Ytwce derden van de aitgebrachte 'W| stemmen noodig, anders een eenvou- ibo/digo meerderheid, 1 t-i-De Veiliglieidsraad heeft de hoofd- tverantwoordelijkheïd voor veiligheid en mvrede en bestaat uit 11 leden, 5 per- Jraaneiite, n.|. do groote mogendheden, »en de overige voor 2 jaar ge- erf kozen door deVergadering. Bij 'if3 faspncerderheid. De Raad noemt gewicli- SttjTÜgé (niet de procedure betreffende) pasluiten door een meerderheid van loden, w.o. steeds de 5 nernianente jriWoeten zijn, zoodat een van deze laatste steeds een gewichtig besluit jjkun .verhinderen (veto). Hij kan echter lOY'ï1''-1 verhinderen, doordat procedure- .u: wcsties van het veto uitgezonderd ia, J af'in' gewichtigs aangelegenheden n ite den Raad ter sprake en daardoor aan®? °Pen')iarheid komen. Verder i' er nog: de Economische en So- 1 jlciafeRaad, dia op zijn gebied aan-, 1.1.L^evclingen kan doen aan de Vergade- 'b?51?' Dabeersraad, die de -Vergs- -sjerin/» bijstaat in baar functies met "i'feli,.trekking tot onder beheer gesteld ""gebied, (Trusteeship Sj-sfem), het In* "'trrniitionriie1 Gerechtshof, aan welks f' Jsttsprake» alle Je*1®» ïan dsa boud Snderworpen zijn cn hot Secretariaat, tan het hoofd «aarvan een secrefaris- tenoraal etaaL tend i.Op. advies van den Veiligheidsraad ds Vergadering nieuwe leden aau- vateijeuien en overtreders uitstooten. Zoo -floodfe mag de Raad militaire maat- nceai5egeleR verlangen van de feden; een traatpnÜtair etaf-comUé verleent hierbij werifcij stand. Ook ta.v. wijzigingen in het 15 handvest, aan le nemen door een 2/3 HHineanJerbeid van de Vergadering, heb- vetsboa eifc van do groote mogendheden an ken vetorecht, daar zij tot deze 'T^jjïoeerderhcid moeten behooren. Berstel spoorweg- verointtingen Op 1 September hoopt men tie electriscke lijnen Amsterdam Haarlem en Rotterdam—Den Haag gereed te liebbea voor een bescheiden verkeer. Verloopexi de werkzaamheden a aar wensch, dan zal de spoor- brag bij Deventer 1 September in gebruik worden genomen. De brug bij Zwolle zal waarschijn lijk begin Januari gereed zijn. Verder komt er eon verbin ding over Nijmegen en Culern- borg naar Utrecht, die men op l Augustus gereed hoopt te heb ben. Ten slotte hoopt men nog dit jaar gereed te komen met le verbinding UtrechtDen Bosch en die over den Moerdijk. Wij denkon het geheele spoor wegbedrijf te elecirificeeren,. met uitzondering van secundaire lij nen, aldus ir. Hupkes, directeur der Ned. Spoorwegen, op een dezer dagen gehouden- perscon ferentie. Naar Groningen, Twente en Limburg zullen electrische lijnen looper.. Wij zien kans dit in drie jaren tot stand te bren gen. Het gaat ona de eiectrificce- ring van een net van o-ngeveer 25ÖO km lengte. Dit kan alleen worden doorgevoerd als we het materiaal er voor kunnen krijgen. Er is, zoo besloot ir. Hupkes, in de afgeloopen jaren veel nieuws op spoorweggebied ver schenen en het is van het groot ste belang, dat Nederlandsche deskundigen gelegenheid krijgen in het buitenland hun licht hier over op te steken. o Ter gedachtenis van gevallen en vervolgde kunstenaars te Amsterdam, wordt de tentoonstelling „Kunst in het Harnas", in het Stedelijk Mu seum gehouden. Zaterdagmiddag is de opening. Jan-Jg \9-2Sm j Ouiiy rlïjn, de overs ip$ V if': sfoort' Over do transporten van Neder- :rd. itaudscke goederen naar DuiUch- li-vÊaml vernam de sectie voorlichting —-VI. G. nog het volgende: Bij de japitulalie is den Duitsdien troc- Nov. Jen toegestaan voor circa 14 lis b «lagen rantsoen en ievensinidde- oort0°:?h m0° le nemen. Van deze lps oepaüng is op groote schaal mis- eI feuik gemaakt. Het M. G. heeft ijk" b'Ji.ch toen in de zaak gemengd, nson-itet het reeds gemelde resultaat, Cf|re]at de uitvoer werd stopgezet. -^-fffSedcrt' die stopzetting zijn reeds vriugtianm 300 too goederen van aller- Bu Galei aard in beslag genomen en C.ian den Provincialen t'oedsol- -hjnmjissaris overgeflrag-.m Van Mtnttfj'er"'k wordt voor opslag en ^IkcroeJisWbutie gezorgd. Er wordt op :u ireriijbegezien, da! de vertrekkende ^p^'Dintsche troepen niet meer mee j Mpemen, dan strikt noodig is. RotterijVoor het afvoeren van Ir'; roe it»? '"Jen was liet den Diiitselavs |oe- j-^^estaan gebruik (e maken van 'jen groot aantal Nèderl.mdsche naarilen. Op het oogenh'ik zijn u dc Dnitsche troenenroncen- ïatiekainpen ongeveer .7000,pnnr sm (Kijken. Door Lemidtleling van het "oval Army Veterinary Corps vorden deze teruggevoerd naar Nieuwe Schans; 2000 rijpaarden en havenpaarden zijn nog noo dig voor de geallieerde bezet tingstroepen in Duitschland. Er wordt op toegezien, dat de terug gegeven paarden van even goede kwaliteit zijn als de weggevoerde. Niet alleen voerden de Duitsehers ongeveer '7000 paarden mee naar Duitschland, zij lieten er in Ne derland ongeveer 4400 achter, die zij zich tn gas land had den toegeëigend. Deze dieren zijn opgespoord en worden onder de boerenbevolking verdeeld. Kotterdajnincra, TOp Vrijdag, 29 JudÏ a-4sM zal voor Nederlands Volksherstel een collecte worden gehouden Oit beteckcm, dat dan voor het eerst Acdert dr bcvrïj*_ diug on straat een RigctncoT-c geld- 'inzameling plaats vindt. Nu zullen de rammelende bussen niet dienen ris propagandamiddel, maar zal het waarlijk zijn .allen voor allen". Gelukkig is bij dc bevrijding onze stad gespaard gebleven. Maar op tül- looze plaatsen in den lande zijn groote verwoestingen aangericht, vinden van huis en hof verdrevenen slechts püinhoopen terug. Dat daar ceholpen moet worden, weten de kotterdammers van Mei 1910. Voor deze gevallen en voor de taUooiten, die in eigen stad geholpen moeten worden, is geld noodig om te wor den gebruikt daar. waar ambtelijke uitkceringen te kort schieten. Moge dan deze eerst- collecte een succes worden. Een vrij volk helpt vrywilligl Mr, P. J. OUD. lil 111 I HIllUllllll llltllliniltl uil I1IIIU1IIU Hill II lllltUllllllHIII if iji a M. de Koningin. zai| 1 Donderdagmiddag bij de fees-1 teüjkhoden in de hoofdstad |op den Dam een défilé bij-1 j wonen.' 1 Daarna zal de Koningin 1 ten palcize vooraanstaande Amsterdammers in audiëntie ontvangen. Haar bezoek saJ| zij besluiten met een rijtoer |door de stad. Op een aan do - markt van Heus- den erenzond grasveld lieeft een kind op een pi mi mijn getrapt. Bij de daarop volgende onlplorfitig werden drie kinderen gedood en één ernstig geu-ond. Dergelijke ongevallen doen zlcfi meer voor. Men zij op zijn boedel o fn eenïge plaatsen ia Zeeuwse!;- Vlaanderen is, zooals bekend, de bevolking er too overgegaandoor middel van volksgerichten op te tre den tegen collaborateurs en dergelijke lieden. Do militair commissaris van liet district hcctt de bevolking mee gedeeld, dat hel ontoelaatbaar is eigen rechter to spelen. Do/ politie heeft order hiertegen op te Treden. De Engelsche verkiezingscam pagne is" in vollen gang. Libe ralen, socialisten en communis ten richten heftige aan vallen^ op de conservatieven en hun leider Winston Churchill. Deze strijd is een weerspiegeling van den strijd, die in geheo! Europa e=n ook in ons land plaats vindt. Overal ziet :e en ©en mobilisatie van de krachten, die een vernieuwing van de democratische structuur bepleiten tegen de reactionnaire krachten, die hun heil zien in de restauratie van het voor-oor- logsche democratische systeem. Voorstanders van de vernieuwing vindt men vooral onder de iinks georiënteerde groepeeringen en in Engeland ook, alhoeWelin min dere mate, onder de liberalen. Clement Attlee, de leider van de Labour-partij, verklaarde tij dens oen verkiezingsredevocring, dat men zich niet kan permit teert® vitale organen van econo mische macht in handen te laten van menschen, waarop de ge meenschap geen controle kan uit oefenen. .De kolenproductie be hoort onder staatsbeheer te ko men. In Nederland, waar de staat de controle op de mijner, heeft, zijn de condities zoo gunstig, dat er zelfs een wachtlijst beslaat voor Met groote vreugde maken wij bekend, dat, dank aij de hulp der geallieerden en het Militair Gezag, de electriciteilsleverhig aan de bevolking van Rotterdam en omgeving met ingang van heden wordt hervat. leder, die aangesloten is op het electrisch net ia dit gebied, mag dus met ingang van heden eleetriciteit gebruiken en wel een hall kwh. per dag, dus 31/2 kwh, per week. Voor voedselvoorziêningsbedrij- ven e. d„ aan wie door het slectriciteitsbedrijf schriftelijk een hooger rantsoen is toegestaan, blijft dit hoog ere rantsoen van toepassing. Als de wederaanslui- Ling van het G.E.B. nog niet geschiedde, is bet verboden door zegeive-rbroking te trachten zelf de aansluiting tot stand te brengen, I Hoewel de rantsoenen voorioo- pig nog zeer bescheiden moeten zijn, is dit voor de burgerij en speciaal voor de huisvrouwen, een belangrijke gebeurtenis. Men kan weer stofzuigen, strijken, de lamp gebruiken, de radio en de bei werken weer, kortom, vele dingen, die lang gemist zijn, komen weer. Maar men moet zuinig zijn, zéér zuinig zelfs. Een rantsoen van een half kwh. per dag is e klein, om eiken dag electrisch te kokenmet 1 uur strijken is het dagrantsoen nagenoeg ver bruikt en wie zyn heeio rant soen besteedt orn naar de radio ie luisteren, is htnnen enkele uren per dag „uitgeluïsterd". De strafbepalingen op overschrijding van het rantsoen zijn streng. Behalve langdurige uitsluiting van stroom kan het M. G. ge vangenisstraf en boete opleggen, met bekendmaking op de „zwarte lijst". Men houde zich dus aan het rantsoen, en toon© zich op die manier de weldaad van de her vatting der el ectriciteits voorzie ning waardig. Burgemeester Oud heeft in eon bijeenkomst van den Vrijz, Dern Boud te Rotterdam het woord gevoerd over nieuwe politieke orienteering. Hij noemde de fou ten van voor 1940 en verklaarde voor b reed c samenwerking te zijn. De partijverhoudingen van toen, beheerscht door christelijk en niet christelijk en van klassen strijd, mogen niet meer bestaan. Onze godsdienstige overtuiging mag de partijverhoudingen niet bepalen. Op die basis mag de partijvorming niet groeien. Wan neer men op dezen grondslag iets nieuws vormt, kan" men op ons rekenen. Spreker beziet de Ned. Volksbeweging met sympa thie, maar waarschuwde tegen vage formulecringen a's persona listisch socialisme. Als georgani seerde V. D. B. wjllen wij echter gaarne spreken, aldus mr. Oud, over samenwerking. Voorop moet echter hij ons volk staan de wil tot samenwerking. Di® zullen wjj in den komenden tijd niet kunuen ontberen. Een nieuwe partij zij echter gefundeerd op stevigen grondslag, met een duidelijke beginselverklaring. De zilveren munten, <iie tie Neder- landsche regcering in Amerika heeft later, aanmaken, worden voorljopi; naar „Commentaar" njejdt,. nog niet in circulatie gebracht'Zij zijn volko men gelijk aan de vroegers. de jongens, die in do mijnen wer ken. Attlee vervolgde: „Men kan nu eenmaal niet opbouwen, zon der dat de macht in handen van de regcoring berust. De vrijheid van exploitatie is niöt de vrij heid, die wij wenschen. De jeugd eisebt van ons do bestrijding van de werkloosheid en de so ciale onzekerheid." Sir Stafford Crippa zeide, dat de eenige hoop op oen vrede lievende reconstructie in Europa op de vorming van links georiën teerde regeeringen berust Onze relaties met de Sow jet-Unie zijn van vitaal belang voor Europa en goede relaties komen alleen tot stand, als wij een regeering krijgen, die sympathie en be grip heeft voor de Russisch© doelstellingen. De gewezen minister van bin- nen landsche zaken, Herbert Mor rison. verklaarde, dat de conser vatieven hun uiterste best doen hun streven te verdoezelen. Deze z.g. heerenpartij is in werkelijk heid oen partij van ]>oliiïekc frau deurs en bedriegers. Sir William Bcveridge, de be roemde auteur en baanbreker voor het plan voor sociale veilig heid, verklaarde, dat er twee Churehills bestaan. Ër bestaat de groote Churchill, dien wij in Mei 1940 onzen oorlogsleider maakten en die zichzelf zooder ecnige restrictie gaf in den dienst van Engeland en de wereldvrij heid. Maar er bestaat ook da kleine Churchill, de onbeheersch*^» te partijpoliticus, die zijn poli tieke tegenstanders befeedigt ert besjjoL „Wij weten," aldus Be- veridge, „wat wij te verwachten hebben, als de conservatieven de macht weer in handen krijgen. Er komt dan een partij aan het roer, die den slagzin „goc-dkoope werk krachten voor den millionnait" in zijn banieren geschreven heeft De bloedigste strijd ooit gestre den, is geëindigd en Okinawa, het eiland des doods, is in Ame- rikaansehe handen. Op dit 520 km2. groote eiland sneuvelden 105.C61 Japanners en werden er 37.789 gewond of gevangen genomen. In de. twaalf weken, dat de Amerikanen hier vochten, verloren zij 11.2(10 man aan doo- ■den en 33.769 aan gewonden. In de duinen bij Den Haag is een reeds vroeger ontdekt massagraf I geopend van slachtof fers der Duitsche vuurpelotons. Het opgraven geschiedde door politieke gevangenen, onder wie Dr. Molenbroek, do beruchte anli- semitische agitator der N.S.B, én C, v. Geelkerken, deplv. leider der N.S.B. UHiiiiiiiMmiiitininnuiiiiiiiiiimKitijiMiitiHHiMuinmiiNiim Naar wij vernomen, mogen dc bewoners van Rotterdam I rnet ingang van hed#n des avonds tot 1 uur buiten zijn. 1 Bun 1 mi 11 en iiitmiti mmimtii 11 tn mum 11 urn mui muil miuil

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1