1 VRIJ ONVERVEERD H. H. SE KLERK h h ^gaal en illegaal Gas door benzineleiding De havenstaking Negen schepen aangekomen Bondselfta! bood Landing op Baiik Papan w. TAPIJTEN BEDDEN - MEUBELEN frANDAG 2 JULi 1945 De pers in oorlog en in vredestijd ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN 5e JAARGANG NUMMER 79 I Begin Juli gas Het Nederlandsche Leger in wording Drie—nul overwinning was geflatteerd Onlusten in Apulië Voorloopig geen kinderen naar Groningen Electriciteit uit Diritschfand Arbeidsplicht bepleit Om Botterdums li goeden naam K E T E L B.I N K I E "^;T y-y ^Redactie. Administratie cö Advertenties EEN DRACHT-WEG <s •Seieloon «S°99 tn =4S3È Êta' K.Ï-AÏ.-GKBOUW COOLSlNGEL vXclcfisM) '4319 en ij335> JftnHchtingcnilieDiit 3 ÏAbonnémenejirijs P- weet Q.31, pér kwartaal 4-— iiEoiïf nummers f 0.10 te lle ie- S-, ill. Ier: et, vr. ing MB 00Ï cke clie 1st, eer. 08- ize, lag ere-. Seat als t b IJ pers heeft in den oorlogstijd i rare schaats gereden. De meeste iten lijn verschenen en hebben ..-.weliswaar voor het meerendeei loorvoetend da 'eischeu van de i-jlschers ingewilligd-2ij piaalsien alijke propagandaarlikelen en rie- y": -stuk voor stuk jonge Neder- ders op om dienst te nemen bij 'sWatten SS. Do revering in Lon f|heelt dit de dagbladen, roo ook ^periodieken zeer euvel geduid. (werd zelfs een persvcronlening sa- L-«Éosteld, die niet altijd even dui- ijSt, maar toch heel tanalick. dezen hten hetherverschij oen na. .den 8$ verbood. Dï® kranten liggen fetiL fetr <Je hoeren achlcr de schermen T zoodrn het Militair. Gezag de s' om de deur stak, aan het con- icren geslagen. Zij verklaarden, dat illegale pi'i'.s toch nooit naar be- jen haar taak zón kunnen ver- èn, dot zij daarentegen toch manr l"7j- tactisch de eisehen van de chore haddenomzeild en nange- .Rje'.heeren. van het M-G- bof, schij olijk veel te drnk hebben ]n$ een legger van de betrokken 1 FiUiuiiimuiii«iiimiiuiiiniiiiliiii)ii«[iv™"'uuuaiuHiwJig 5 S Hoewel de kolenpósitie nog fzeer zorgelijk is, zal,voigens tg 1 A.N.P., begin Juli in -de sle-1 jen Amsterdam, Rotterdam, l's-Gravenbage, (incl, Rijswijk len Voorborg) en Utrecht f op zeer beperkte schaal een| 1 aanvang worden gemaakt met g I het aar.' het publiek leveren g 1 van- gas en wel uitsluitend voor kookdoeleinden. nminiHiHiuiiitiiiimiiiutiuiiiiiniiiniinistiiiiuuiiitiiiKiHnïi In het weekeinde zijn 9 sche pen de Rotterdamsche haven bin nen geloopen, waaronder 3 Nederlandsche. Dit zijn de „Ti- ba" (Waalhaven), die o.a, 506 ton krantenpapier, 7900 ton tarwe en650 ton asbest brachtde Afgenib" (Waalhaven), meigerst door te bladeren, blijven de I en de Jan vaii Goyea (Mer- a dat deze bhden danig gesol- wehaven) mei 3560 ton rehefgoe- jros«; aart;1 43790 -EN, zCO- thstr 3M»1 R, F. :5ser- 34ü!5 OER. 0 22759 ."EN, l. Le- 44163 SSE'i 43083 VEN- 3 F :?i' 254SÖ RUS.: .LUK.: 24344 N.V 2M3& in 41 .derne ztlJ® GEN. Ka- tezak- 2201S t Wa- cstcn, 34531 SanoVl 47477 ek ver-: d. 'teL 'dopf. R'dani rdllebbenin het. vergeetboek, eren journalisten, aan deze bia- erboAdèn; worden door de. di- hitbetaald, en'zij .allen hebben t taak gesteld de. thans vcr- nènde pers als onvoldoende te ïmerken. Alleen zij zouden een '^midcrwetsche. krant kanhen ma- etgeeo5,oatti«rHJlc evonzecr- on- ..- is bij- de huidige omstan- i-e kranten* maken het nog Er zijn er, die nu alvast ieel langs do deuren sturen en :'s bewerken. Er zijn die en den naam van vroeger wel eens (mende illegale bladen, aan- het fezijn gegaan. Et. zijn er zelfs, fep straat ventenhetgeen ver- nj-is, doch die een enkel proces- jLaltjc graag riskecren om straks ihuil binnen ta kunen sleepen. ■fe de roos' is een krantenoorlog "aörhereiding on reeds bezig, die fwcerga niet vindt. jïizijn van oordeel, dat hiertegen l'sciïerper en deskundiger mooi Éii| opgeireden.' Wij zijn verder jbordecl, dat men wat verder inoet ri "dan .'ditprobleem,. Als straka ';iyk naast de „illegale pers", loor de regoering geruggestcund za! bh,*- talrijke andere, oude, "bladen ittijncn,:: dan wordt de spoeling 3XL\ Dan zal op de, toch ai over- )e';. markt der kranten alleen de "él,en luidste kunnen voortbestaan. zal. in tegenstelling met de ï^bedoeilngcn. niet de krant, die igl'; naar cuitureeie, socialeen unisct.e mogclij kheden h cenwerkt, l-.de krant die de gclijkvloersche eké opinie tracht te winnen, bo gaan drijven. töim moet de regecring-Schcrmer. ||ich tot taak stellen nu reeds. Misverstanden uit .dm weg te tó!( Waar. blijft toch de veelbe- psrscomroissie? Zij moet den telenden, marchandcèrenden, kran.' lighaten duidelijk ntalten. dat zij jüans meer. hebben, dat zij" nooit kcèren. omdat zij ih de taak :3e;-volksvoorlich(ing op de critieke ïnten hebben gefaald. Danzullen jinafide, journalisten, die nu nood- óngen, want .zoo keurig gesteund 'Jjile o zoo welwillende' direclïes. L»voar hun geld kiezen en. voor ijiptfera illegaie bladen gaan wen.' Mie dan ook over dohécle linie latlef opgevoerd kunnen worden. deren, zooals biscuits, soep, moei en koffie. Verder is er een tankschip, de „Doia Bella", met 11,000 ton benzine (Peniis), het Zweedsche schip „Hallaren". en nog 3 andere mei „relief-goe deren. —o Op een der eerste dagen van Augustus zal het eerste contingent mariniers uit ons land vertrekken. De benzineleidingen der geal lieerden metde speciale koppe lingen zijn buitengewoon ge; schikt voor de gasdistributie on der druk. Hierdoor ontstaan mo gelijkheden, welke zeer belang rijk zijn voor de chemische in dustrie in ons land, deelt „Her rijzend Nederland" mede. Ben commissie, onder voorzit terschap van prof. ir. Iterson, zal in dit verhand do mogelijk heid van centralisatie van gasbe drijven in Nederland - onderzoe ken. Deze centralisatie is van het grootste belang voor het zoo economisch mogelijk gebruik van onze kolen,, mede in ver band met den zoo gewenschien export van cokes van goede kwaliteit Deze export is tevens zeer wenschélijfc met bet oog op de deviezcnsitualie. Eind September van dit jaar zou voldoende kléeding en uit rusting op het Europeesche vaste land zijn aangekomen om 55.000 jonge Nederlanders; van het noo- dige te voorzien-<jn na een in tensieve training te hebben onder gaan, zullen zij daar worden tewerk gesteld, waar Generaal Eisenhower dit noodzakelijk acht. •IgV: Stichting „Het Parool" Ara- in. Vcrtegeuw. voor Rotter- de: Vries. Chct-redacteur; Ramaker. Buitenl.. Jac. Frank, tniand: H. Tobi. Reportage: LPaauw. Opmaak-rcdacreur: SA Haringman. Gedrukt ter sÖüke Nederl. Boekdrukker^ Roclants, bchicdiin. Nu een' gedwongen pauze van ruim 01/2 jaar hoeft - het Feijenoord siadion weer. een internationale voelbaiont- móeling; binnen, zijn poorten gehad, zij liet dan een officieuze. De belang stelling voor dezen wedstrijd was enorm ®n bedroeg het viervoiid vau het aantal .beschikbare plaatsen, waar van 'er 08,000 verkocht waren. Hot is een boeiende tecbniseh hoogstaande kamp geworden,) spannender ook dan het ietwat teleurstellende 0—3 resul taat zóu doen vermoeden. Het bonds- elftnl heeft zijn gerenommeerde tegen partij - uitstekend partij gegeven en zou met een 2—1 nederiaag een be tere, bclooning bobben gekregen. Zoolang we nog kcurelltallon als deze. opjde.ïcen kunnen krengen, be hoeven we* ons over onze positie Op de internationale voetbalmarkt niet ongerust te maken. De ecnige aan merking, die er op het spel van onze landgonooten te maken yièl, was, dat het 'tempo veelal te laag gehouden werd, torwij! bet inzolten cn vol houden van een hoog tempo juist één dér - weinige- wapenen - is om met succes, deze voetbal-grootmeesters te kannen, bestrijden. 'Kraak heeft; evenals zijn collega Bly aan de overzijde, feilloos zijn doel verdedigd. Louwe cn vooral v. d. Heide, hebben zich. na een aarzelend begin,' kranig.hersteld, evennis in mindere mate v. Buitenen op dé reehtslinlfplaats, welke hem niel ligt. fCuppen, De Vroedl en Smit waren volkomen tegen hun tegenstanders: op gewassen, terwijl. VViikea Op een, voor treffelijk internationaal debuut kan terugzien. De beide builenspelers Fi scher en llorraui waron voldoende; het kleine postuur van Hanse vormt een beletsel om hem als mid-voor tegen dergelijke kjasse-vcetballers op te stellen. Het Engelsche eirtat had geen zwakke plekken. Uitblinkers waren behalve BJy, rechtsbuiten Wfiitting. ham, en rechtsback Hughes (invaller voor Compton), die zijn beroemden buurman Hapgood, bij wien de jaren gaan meetellen, in de schaduw stelde. Uitstekend waa ook de ridding van scbeidsrecljter v. Welzenea. De eersto helft is met wisselende kansen zonder doelpunten verloopen- Na de pauze, toen het Holiandsche elftal wat afzakte, kwamen de Engel sche doelpunten los. Poivol, die de plaats innam van den oorsrponkclijk opgestelden Hortimer kreeg na, een fel schot van Whittjngham, dat Kraak niet voldoende kon stoppen, een een voudige kans en had maar voor het intrappen. (0—1). De fraaie golo-ron van Wilkes, besloten roet een kogel tegen den paai had eten doelpunt verdiend, Na een aanval van links, maakte Lewis ziel. keurig vrij en Kraak kreeggêen schijn van kans, terwijl dezelfde Arscnai-crack tenslotte op onnavolgbare wijze, een pass van Power benutte. (O—3), Onder persoonlijk bevol van generaal Mac Arthur landden Australische contingenten van de zevende divisie en troepen van het Ned. Indische leger op het rijke oliecentrum Balikpapan op Borneo, nadat er gedurende de laatste zestien dagen 3003 ton bommen in dit gebied waren neergeworpen. Gedekt door Ame- rlkaansche, Australische, en Ne derlandsche vloo (.strijdkrachten werd al spoedig een stevig brug- gchoofd gevormd. De verliezen waren .gering. In allerijl zijn politieverster- kingen gezonden naar de Ita- liaansche provincie Apulië, waar zich ernstige ongeregeldheden voordeden. Over een geallieerde interventie is volgens de Daily Mail nog niets bekend, maar ongetwijfeld zullen de Britsche autoriteiten de Engelsche belan gen in het gebied van Bari be schermen,. De stad Andria zou in handen van een demonstree- rende volksmenigte zijn, terwijl de politie in de kazerne bele gerd wordt. 'De onlusten schijnen hun oorzaak te hebben in een politiek meen ings verschil tus- schen Christelijk-democralen en communisten. De ontvangst van alle kinder transporten naar Groningen moest voorloopig wegens plaatsgebrek worden stopgezet. Alle nog onder weg zijndetransporten zullen helaas moeten worden terugge zonden- De „Evening Standard" meldt uit Dusscldorf, dat daar Britsche electrotechnici druk bezig zijn aan een kabel, waarlangs Ne derland van electrischen stroom zal worden voorzien. Men wil voor den winter gereed zijn, opdat honderdduizenden Neder landers van water en licht kun nen wordenvoorzienen de stil liggende fabrieken, trams en trei nen weer kunnen draaien.'' o „Er moet arbeidsplicht komen," zei jhr, ir. De Muralt, tijdelijk rijksberaiddelaar op oen perscon ferentie, waar hij sprak over de vormgeving aan den vernieu wingsdrang, die in ons volk leeft „Men heeft dit Duitsch genoemd, maar men -kan het even goed Russisch, Engelseb of Ameri kaanse!) noemen, Wie verant woordelijkheid van zich afschuift, of ontwijkt, onthoudt de gemeen schap waarop zij" recht heeft." Niet alleen de vraag of oen haven goed uitgerust is, snel kan lossen en overslaan,;.speelt een rol in dei) concurrentiestrijd.".' Niet alleen de tarieven geven den doorslag. De reputatie spreekt ook een woord mee. Rotlerdaras- faam vóór 19*10 was goed. Het havenpersoneel was gediscipli-.) ncerd, het manco-perceniage. s afc gunstig af bij andere wereld- - havens- Nu heeft het verkeer ep vijf jaar, practisch stil gelegen en rust roest. Hel geweldige apparaat, voor zoover onbeseba- digd, moet opnieuw in beweging h komen. - De oorlogsverwildering, de.. in- -; geslopen gemakzucht, het zonder inspanning „verdienen" van fan-- tastische geldbedragtm, het voed- selgebrek, het zijn even zoovele oorzaken, dat do menschenkracht stroever tot resultaten kómt, jda^ï de machine. Een overzicht, dat de Rivier politie aan de pers verstrekte, wijst op toenemende havendiep") stallenhet bericht van de wilde havenstaking zal niet alleen.bij onze geallieerde vrienden.' een gróole ontgoocheling teweeg bren- gen, :,irl De internationale reputatie van Rotterdam, staat op het spell- -! Of en door wie er geschoten is op een boot met havenarbei ders, wordt .onderzocht: -.Datri er tegen onverantwoord schieten ge protesteerd wordt, ligt voor de hand en niet alleen de daardoor bedreigden zullen dat protest on dersteunen. Maar wat hebben nieuwe;, schoenen en overalls, verkorte werktijd, ioonsverhooging en. wachtgeld met protest tegen bet^ schieten te* maken Hebben de diefstallen op groote schaal 3e Rivierpolitie vermeldt' een ge- val, waarin een zak mét 1200. reepen chocola Op een bóót met-, f enigkeerende havenarbeiders werd aangetroffen «1 chocola wordt voor; 7.50 per, reep ver-') haridelddo wenscheiijkheid van schérper toezicht niet aan-; getoond? Bonafide bootwerkers en goddank is de meerderheid bona fide schuwen contróte. en- toezicht niet. Integendeel. Maar de bonafjden weten ook, dat.de oogen der geheele wereld op> dit oogenblik op Rotterdamge-, richt zijn; zij weten, dat er in-: ons landaangepaktmoet worden (langer dan vier uur per dag...) om vijf jaar van vernieling* ta boven te komen. ,:V; En dat wordt niet met gó-~ staak bereikt! Dus: „Aan de wie len, boys•;;v doot Wïin Mculdijic [HET GAAT VLUC ALLES WORDT vwe.gr Goed, r'lc,--* j. 3io>ccop opeis TRAW R'JDtH K.V .,y K tK. IO weeft aotfENOP! rft£«A( n'J£r NOC- EVEN &EPUUP 6*1 PANav./T Et£CTP^ Wt-jy.1 KOn.NAAR ri^OSENE DEN - MfT' j£ VOETEN OP DE C-ROND £N HELD MEE RUIMÈNllI/ Blijf nuchter 1 rws5

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1