I Indrukwekkende minister van ■ik; VRIJ ONVERVEERD IVoor rechtsorde Aan den slag! A. 1 Wijnaaafdett Zn. IpfOENSDAG 4. JULI (945 "qNAFHAHKELUK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM, EN OMSTREKEN 5e JAARGANG NUMMER 8' De minister-president, Prof. Ir. W. Schermerhorn, iieeft gisteravond, via de radio, het woord gericht tot het Nederlandschc volk naar aanleiding van de staking te Rotterdam. Volk van Nederland, zeide Prof. Schermerhorn, er zijn dingen in ons land gaande, die het voor de regeering noodzakelijk maken, zich in duidelijke en klare taal tot u allen te richten. Op talrijke plaatsen in ons land 'is het in de arbeiderswereld onrustig. Er wordt gestaakt en er dreigen stakingen. Aan den eenen kant worstelen werkgevers met buiten- gewoone groote moeilijkheden, aan den anderen kant staat de arbeiders- wereld, die niet terug wil naar de toestanden van voor den oorlog, en die blijkbaar het vertrouwen mist in de organen, die de arbeidsverhouding behooren te regelen. Hoe het wèl móet IS Onze methode ERNSTIG BEROEP Nieutve eisehen Verplichte organisatie De juiste tverli- wijze Regeering springt in ('Redactie. Adm n;sirane en - Advertenties EESDRACHTSWEG Ji «Telefoon 29059 en 2423d S.LM--ÜEHOUW COOLS1NGEL jgt? Telefoon 24399 on Itnlichtingeodicosi 27839 ^Abonnementsprijs p. week ■y f 0.31» oer kwartaal f 4. y It ossein III in er r OJC PROVENIERSPLEIN 5 TEL. 45875 - ROTTERDAM 'M km Ncderiandsche volk. vast te stel- Doch- toegegeven,dat unis- i /.iaenlilk móet 2ïin. schien-.de wgze. van,*-optreden Ook nu wet h "bbdh ^lj vin van de N.B.S. in dit geval ook werkgeverskant het weinigv'er- anders had kunnen en misschien heffende schouwspel gezien van „weigeren en daarna toch toe staan';'. van ..eerst afwijzen of half-aanvaardcn en tenslotte toch aanvaarden",Dah.isgeen. -kracht: Dat is 'zwakheid. Dat is niet het geen 'deze regeering wcnscht. §Pe ministerraad heelt zich zeer Jstig met deze zaken bezig gg- pden. want zij beseffen, dat hierbij om levensbelangen - ons volk' gaat. --'.j 'sjt&an den- 'eenen'' kant de abso- fel.noodzakelijkheidom te* ko- '"iné''totiïrechtvaardige sociale jJen\4 anderen de Wetenschap3at het on- "agelijk is.deze. te verwerkelijken f;ceii werdd van strijd en chaos, '"4'de haven van Rotterdam pedt -een ernstige staking, en ■ze is het, die. ja het bijzonder inleiding geeft, om een woord te •hten tot arbeiders en werk- yers beiden. ■Inj de -regeeringsverklaring van •rieden week heb ik ais stand- lot' van deze regeering vermeld. :j\wij van het arbeidsleven een zhtsorde willen maken, waarin Ier, die daarbij betrokken is de rfetoekomende plaats inneemt 4'een rechtvaardig loon in re- Jijke arbeidsomstandigheden itvangt W'j bedoelen daarmee ook. JKiedereen, die daarbij betrok- aféis werkgever en arbeider ^verantwoordelijk is voor het tstandkomen van d%e orde. ahïbeteekent o.a. wij had- ^d7ïgehoopt, dat, na de bevrij- ng|- bi; het becjin van het nieu- ejj&werk in de Rotterdanuche ivens alle betrokkenen (werk- f'"S .en arbeiders) met elkaar dm de tafel waren gaan zit- ^om uit te maken, welke mo- lijkheden er aanwezig zijn om menschwaardige toestanden ïgeraken. 'F-J' *c - Utt hetgeen ons door publica- |j£en mededeelingen duidelijk is worden, moeten wij helaas ïtstellcn. dat dit niet is ge- uj?d, dat de oude methode vaD pbrtwerken,- totdat er van den ntjvan de arbeiders bezwaren '*rj»?3en ingebracht", opnieuw is egepast. Dat de werkgevers ook ".peweer* geprobeerd hebben hoe .éjsinen kon gaan in het vast- uden van het eene eind van ■fëtouw, in. plaats van in geza- Ealijk overleg, in bewustzijn van !|yerantwoordel;jkheid voor het béele arbeidsmilieu en voor het 'zelfs wel 'had 'moeten zijn, dit is op zichzelf geen voidoeiide argument ora zonder nader oyer-, leg oen staking,'te .ptbclamcercal -A'atuurijjk niet! Alleen "'een"" zeker wantrouwen bij de arbeiders kan hen ertoe hebben gebracht, het werk neer te leggen een" wantrouwen, dat gebaseerd is op ervaring. Doch wat, daarna te zien gegeven is van den arbeiderskant, 'kan' de, regeering evenmin aanvaarden. Wij willea gerechtvaardigde eh verantwoorde sociale toestanden., In gemeenschappelijk overleg met alle betrokkenen vastgesteld. Zulks onder toezicht van de re- gecring. Heeft datoverleg een maal een resultaat gehad, dat door de regccring is aanvaard, dan moeten wij tezamen daarvóór ook staan, met aile kracht en alle gezag, dat de overheid kan op brengen. Dan pas heeft de over- hcid ook het moreelc recht oin krachtige maatregelen te nemen, tegenover hen, die deze orde, deze afsprakenom welke mo tieven dan ook trachten te verbreken. Zooais gezegd, wij hebben niet de overtuiging, dat deze weg ge volgd is. Door niemand, ook niet door de arbeiders, die om der wille van een zekere controle op diefstal van de zijde van de N.B.S. waarbij vermoedelijk te snel geschoten is het op een conflict hebben laten aankomen. Dat deze controle' noodzakelijk is, blijkt helaas een feit. Er wordt gestolen. De bewijzen lig gen voor het grijpen, en de zwar te handel zal hieraan wel niet onschuldig zijn. De regeering doet een ernstigberoep op de werkgevers om zich! Ivan de- bcteckcnis van de plaats in een gewijzigde wereld reken-j schap te geven,..en zich bewust te zijn, dat ook zij een gemeen-j jschap dienende functie hebben, waarin rij naast en niet Cc-1 lgenover .de arbeiders behooren te staan. Dat ook. zij-de consc f iquenfies van de verantwoordelijkhcid, voor Ons nationale, leven! hebber, "te trekken, op een wijze die anders, maar die niet mindcij Izwaar is dan "zulks nu geldt "voor de stakende arbeiders. Dezc| [iaatstcn, aldus prof. dr. Schermerhorn, roep ik, op, uit naam van| [het Nedcrlandsche volk, om hun arbeid te hervatten, in de zekerej [overtuiging, dat deze regeering daartoe het recht heeft, omdat zij| |ook hun gerechtvaardigde plaats in het arbeidsproces van Ncder-f [land wil verdedigen. f Mannen van Rotterdam, steunt de regeering in haar strijd voor| [[-echt en orde. Arbeiders, wij vervrachten dat de haven van Rot-I fterdam, de levensader van ons volk, weer gaat draaien. Een eisch om loonsverhooging door de zich achter .de staking; stellende',.' eenheids vakbeweging' werd inmiddels 'ingewilligd, doch gelijktijdig kwamen nog twaalf andere eisehen' naar voren, en werd de staking gehandhaafd, on danks het feit, dat een der hoofd punten, n.i. het loon, dus in orde was. Zien wij nu naar de andere twaalf eisehen,. dan moet gezegd worden, dat een gedeelte hiervan als begrijpelijk en ook wel als billijk moetworden beschouwd, en dat zij behooren tot die groep van verlangens, die. in het ge sprek over wenscheiijke toestan den allang aan oen nadere be schouwing hadden moeten zijn onderworpen. Niet met alle eisehen is dat echter het geval. Wij begrijpen volkomen, dat de arbeiders vragen om schoenen, maar weten de Rotterdamsche havenarbeiders wel, dat elders duizenden van hun kameraden ook nauwelijks schoenen en klom pen hebben? En dat ook duizen den anderen in den lande met hun kleeding in de grootste moeilijk heden verkeeren? Gaat het nu eigenlijk wel aan, dat die arbeiders, die werken op de meest kwetsbare punten van ons productieproces (in de mijnen en voor de voedselvoorziening) eisehen stellen, welke zij door staking kracht bij zetteneen voudig omdat zij roeenen, een en ander te kunnen afdwingen? Ver geten zij daarbij niet, dat het tenslotte ook gaat ten koste van hun medeburgers? - Er zijn 2000 paar schoenen, weliswaar gebruikte, in de haven van Rotterdam aangevoerd. Dat is niet voldoende, maar de aanvul ling kost tijd, cn nogmaals: er zijn meer arbeiders in Nederland, die om schoenen verlegen zijn. 0p een van de eisehen wil ik nog nader ingaan. Wat betreft punt lij'..-dat voorschrijft: ver plichte organisaiie voor. alle ha venarbeiders.. Het is mij bekend, dat dit punt - weliswaar niet i schril tel ij k,x'naaar. - toch wei- iri redevoeringen zoo uitgelogd wordt,' dat men hiermede be doelt een verplicht '-lidmaatschap, van de een hei dsvak beweging; ;pit kan;de. regeering niet aan vaarden. Het 4 Nederlandsdie volk heeft het recht om zich in vrijheid te organisecren, zooals het zelf wènscbt. In de pracüjk is na den oor log de* eenheidsvalcbeweging een viprde vakorganisatie geworden en de regeeringis ten volle bereid "deze nieuwe'/organisatie te erkennen/echter op één voori waarde en deze is, dat zij de spelregels,die nu eenmaal bij het. scheppen van .geregelde toe standen ensociale rechtvaardig heid in ons arbeidsleven moeten gelden, erkent en er naar bundelt. Wij verstaan, daaronder, dat men bereid is, indien er moei- iijkliedeCL. zijn, te beginnen met bij de bevoegde instanties te trachten gehoor te vinden voor gerechtvaardigde -. wenscheh en niet begint, met wilde stakingen en pas daarna het gesprek tracht aan te knoopen. Het - kan zijn, dat een en kele maal een dergelijke spon tane staking uitbreekt. - Misschien is dat zelfs in Rob terdam ook het geval geweest, maar bekijkt meii heigeen er zoo links en rechs gebeurt, dan ziét men overal hetzelfde beeld, namelgk e<-rst° dé staking: én daar-- rut hét dóór de .eünbeidsbè'wëgiiig gewe-nschte gesprek. De' regéering eïseht op zijn minst de omgekeerde volg orde. Alleen op die voorwaarde kun nen wij de eenheidsvakbew.eging betrekken bij onze pogingenom van het arbeidsleven een eer lijke rechtsorde. in Nederland; te maken. A! dezulken, die den weg van de nildo staking gaan, Onweerstaanbaar drong zich bij het beluisteren van de toe spraak van onzen minister-presi dent gisteravond de indruk op, dat daar een vader aan het woord was. Een veder, die zijn twee zoons, die in een erge kibbel partij gewikkeld waren, bij zich ia zijn kamer apart nam en ge ducht de waarheid zei. Beide jongens, ieder overtuigd, dat hij en hij-alléén gelijk had, ieder in de vaste meening, dat de ander nu maar eens flink aange pakt moest .werden, beiden kre gen daar een schrobbeering, die niet malsch was, en op een toon, die geen tegenpruttelen toestond. Zoo'n sehrobbeering, waarvan je achteraf zegtt „Ik wou dat hij me maar liever een pak rammel met een stuk hout gegeven had, dan me zóó tóe te spreken!" Niet een standje, zóoals men een kleinen jongen geeft, die met een scheur in zijn nieuwe broek thuiskomt, maar een gesprek zooals een goed vader houdt tegen, zijn bijna-volwassen zoons, ais" man tót tnan, ,met: een beroep Op hun verstand;'' hun vcr— antwoordelijkheidsgevoël; hun mensch-zi;n.' En zooals de kibbelende zoons alseerlijke kerelsplotseling in zien, dat vader gelijk heeft, dat zij zich heiden moeten schamen, elkaar de hand schudden als be zegeling van wat hen samen bindt: de verantwoordelijkheid tegenover zichzélf en de wereld die komen gaat, zoo mogen de kerels van Rotterdam zonder omslag, zonder sentimentaliteit, aan den .slag gaan. Ieder op"eigen terrein, maar tezamen op gemeenschappelijk gebied, het gebied van Neder lands opbouw na vijf jaar Mof- Een-afbraak. waarbij niet fe voren een* rede lijk overleg plaats vindt, zullen de regeering vierkant tegenover zich vmdep, Wij vertrouwen echter, dat de Nederlandsche arbeiderswe reld zich overtuigd wil houden van den uitdrukkelijken wilra» deze regeering om te komen ;tot regelmatige, voor het geheele Ne derlandsche volk aanvaardbare' toestanden, ook op het terrein: van het arbeidsleven. Een eerste eisch daarvoor is, dater aan dit,, soort stakingen een einde komt.* Wij* begrijpen echter ten volle, dat 'de arbei der daarbij het verirouwen in de overheid moet kunnen her vinden en de zekérheid mort ■hebben, dat zij de verant.woor- delijkheid voor het algemeen wel zijn en dus ook viui de arbeiders ia daden weet om te zetten, De regeering heeft zich daar om genoodzaakt .gezien, zich ern- stig met dit conflict te be moeien. Minister Drees heeft.eon bespreking gevoerd op het s'ad- hnïs te Rotterdam en de regce- Zie vervoJg -pag,. 2 -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1