er voor I Onrust in én Óm érièkehland B VRIJ ONVERVEERD m mm FL.10.000.- VRIJDAG 13 JUL! 1945 ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN 5e JAARGANG NUMMER 89 ■s# Geen begrip voor de illegaliteit Competent 5 Noodschouwbnvg I wordt afgebouwd WERELDNIEUWS Koning Leopold Truman naar Nederland? Luchtaaval -op Sabang BORORECHT Herdenking gevallenen Dorisch allerki 1 SCHIEDAM brielle Herhaal het! t Schiedam woonstad De recreatiegebieden in de R>: toekomst v-? Kort nieuws Zuivering van een departement Japan eelt offensief r J - -. r 1 1 Redactie. Administratie en Advertenties EENDRACHTSWEG 42 Tel. 25430 (3 lijnen) cn K;L.M.-G B O U W COOLSÏNGEL Telefoon 24399 en Inlichtingendienst 2 78 3 9 Abonnemcntsnrijs p, week /-OJl, p.'.kv'ortaal ƒ4.— losse nummers 0.10 ZtMVERHEIDSWAARBORG ij tto behandeling vnn eert zaak, waarin een K-P.-er voor de llahrl emsehe rechtbank i ercchu stand /WegCrté -„poging tot doodslag"; >Jj n in breede kringen der illegaliteit - cenigo vragen gerezen. Hot betrof con zekeren Arie^ vriën poging tot doodslag van den CCD- controleur H. ten las to werd gelogd. Arje -b.'id,handelend onder dcii dwang dér omstandigheden, toen hij zijn kameraad uit de K.P., Co,in schermutseling aantrof mét den cQa- Lroleur ;Ii: eri. doze plotseling zijn hand t -• naar zijp jaszak"1 .bewoog?zij n para- bellnm gegrepen, en. dei? controleur neerschoten,Co? dié Arip'. van tc voren had medegedeeld, dat H.. hit den .weg moest worden, geruimd, daar deze de K.P. zou verraden, gaf het slachtoffer toen het genadeschot Ario had zoo snel geschoten, omdat; .hij als ICP.-er het gebaar van het grijpen naar een wapen maar al te good kennendo zijn makker in ge vaar zag, waar natuurlijk nog bil kwam, dat hij in de veronderstelling, verkeerde, dat XL do R.P.-er zou 'aan brengen. Helaas kan Co nu geen getuigenis -meer afleggen, dcuu; hijzelf niet 'vmeer* in levch is. 15 In do eerste plaata trofons het ró- „quisiloir van den .officier van Justitie, mr. W. >LPaardekooper Overman. dip duidelijk blijk gaf, niets io hebben be- grepen vani de illegale sfeer en de tot snol, handelen drmgénde'.ornstandrghe- V den Sn?de20 rgcschjedenis. Hij getelde- de ■Sitaok p] o égcii voor alseen stclletj e heethoofdige jongelui, die met ^wapens t Rtopdon tö zwhaicn, EOndet* or meé 'te kimnexfomgaan. Zelfs bediende hij zich "van v term on m den goost ;von: „Jullie jncnscben VJm dc K.P. denken maar, -dat jo 'alles kan doen als je V zoo'n* 'wapen ..hebt**; V v Wij willen ons riieit mengen fu de mccningsvorming van do rechtbank, maar één punt, dat een grondslag van hoi requisitoir vormde, raakt ook de illegaliteit, nrctname,, de K-P/s en daarom willen, wij. er op Ingaan. Do officier ging hier nit van de thcorio, 'dat- nit het middel (m doze^do para- helium) do opzet van een daad kan worden afgeleid. Oil lijkt ons hier althans niet juist, daar dc K.P.-er vArie, niet speciaal een parabellum ?£heeft uitgekozen con er TL mee. ló ;-agaan dooden; Een I^P. w is Uit den vt.aard£'der;.zaak' In het bezit van éèn vuurwapfcn {Arie's omstandigheden brachiea- j^^^ dat hij voortdurend ge- rapend was) cn in een hachelijke, .rsit^atioIs; - het.' grijpen cd bèmitten v.van - dUCwapen de cénige natuurlijke en de eenige;. aangewezen weg. Men bcdonko, dat altca zich afspeelde in dc meestkritieke periode van den be zettingstijd. Een ander en belangrijker aspect van deze terechtzitting is een competentiekwestie. Vis de recht bank wel bevoegd tot oordcelen ïn een dergelijke. zaak tegen een K.P.-cr? De Dinnehlandschc Strijdkrachten,^ vvaartoo, de K.P.'s behoorden, waren ten tij de van den dood van den COD-ambtcnaar door liet geallieerde opperbevel: reeds officieel erkend als deel .van de. geallieerde bevrijdings» legers. Zij stonden onder bevel van Prins Bcrnhard.-Het is onjuistom een zaak, als thans gaando Is, te laten bebandcl£Tp»"'door een gewone recht bank. Zaken, die do K.P.'s of do B.S. betreffen, moeten voor een militair gerechtshof komen. De20 zaken kun nen niet beoordeeld worden dóór iemand, diepten eencnmale koud is ge bleven van ioder begrip voor de ille- galïteit. Het is bovendien ontoelaat baar, dat een officier van Justitie» vertegenwoordiger van den Nederland- schen staat,in de gelegenheid wordt gesteld over het hoofd van een tcrecht- staandcu- ff.P.-er heen, gal te spuwen op do K.P.'s, golijk dat in Haarlem is geschied.r mwfHHttnHfniunnuifntmimiiuiintiiitrHintuiiirinifintiiii I Wij onlvarigen dó vcrheu-.| gend© medadceling, dat dc J Rottere!wnsciiöNoodscliouw-1 burg, die 21/2 Jaar' gele,-1 den zou worden opgebouwd 1 jn de Aert van Dtosstraat en. waarvoor do fundeering 1 reeds was gelegd, thans /zal 1 worden C afgemaakt. Tijdens I d© .bezetting werd de. bouw door d© Duitsohers verbo- I den. Do niwero hooft nu de t; beschikking gekregen I' over een miltioen oude stee-1 ncn;waarmee bet .werk' kan11 .Avordou opgenomen. De©lec-1 1triscbe- en t de {opiieeiinstal-1 laties worden betrokken van den ouderi Utrechtschen f schouwburg. - SihimitiimiimmmiiiiiimmmnuUiiMiiiiiiriiiimuaitiiciiiK WIST U, dat ir. het kader van den Bwedtraiisrasiediensl van' hel Xe- clerfandsche Itoode Kruis tiians bloed, alkomstig van aonors uit het Zuiden, .Oosten en AJoonlou van ons tand door de jacht naar de grooto steden in hel Westen'doa lands-wordt vervoerd?- {Van onzen diplomatieken ^corrèrportdenf) 1 - Den H=ag, *12 Juli. Jfar. mr. oorlogsjaren deserteerde van zijn 'post a's "inwtcr-presidcnt, "en verklaordb als vergeten burger .in Nederland verder te willet» leven, ïaI 2ich die lotte daad mue- ten vcranrvioordjjj, Kgcecj0g g&{^^^.f^5l^^P?c^Öi^c^gèüdéi';/'dait,' öCVal met oncicr^ tic gewone: ambtenarenzulvering -Jte rang c..,,-- ^:>iraM«Ju}»dijk::i,ï?mtó^ :over/ d<^ rtner- d© St tmig Te:ivormen/:'1entili©bben:/eenigeïdorr- ilRjiVstaan'.:>owt«eWi»:bij2^nder:v|ge7; da'cht van v een'politiek-misdrijf, lit. een nieuwen aanval op de reactionnaire elemen'en in. Gric- kotlland wordt do regeering van van dit land-.door radio Belgrado ,,e©n' bedreiging van den wereld- vredo'te zijn". Deze aanval volgt op do jongste rede van Maar schalk Tito, waarin -doze de Grie- ken ervan beschuldigt, dat -zij liun eigen landgcnooten, die. over* do Joego-Slainsche grens' vlucht ten, mét mortiervuur bestookten. De radiospreker; vervólgde„Grie-j kcnland toont niet de minste nei ging op t© houden met do. ver volging van 1 zijn roinderiicdeai of do gronsincideutan te be perken.- O Griéksche .kringen/-in Egypt© maken zich origcrust over hot verloop der cebeurtenissen in het vaderland. Elk oogeubiik kuimdh er onlusten uitbreken tengevol ge van d© spanning; die de tcrroristisclie groepen; f. teweeg breiigen.Vooral vreest men het óptrddeii van eenorganisatie, dio openlijk door de f; regeë'rihg. Vulgaris wordt gesteund. D© Griekscbo eomniujilsiisctio partij j' Verklaard© zich";- zonder voorbehoud bereid, een regeering Ie steunen, bestaand©" Uit re-" pubiikëinsclie voormannen, 'om de1 democratie Ie herstellen, zon der, zelf deelname-aan zulk een ragoéring te eischën..; \-t terrein hebben gewonnen. De plaaTs Mütkio, 25 mijl N.O. van VegOe, ging voor de gealboerden verloren. Belgische regeeringskringen be schouwen de, reis van Prins Karei," Robert Grillon, president van den Senaat, Van Cauwclaert, president van de Kamer van Afgevaardigden, on premier Vail der Acker, als een 'aanwijzing dat het bijna zC'ker is, dat ko ning Leopold zijn- troon zal prijs geven.- In Wasbingtvn.blijvenRürocliUn tie ronde .doeu, dat President" Truman niet alleen Duitschland,?- IlaJtó en Enjelahd, maar ook Ncd0f 1 end, Belgid. Denemarken en Noorwegen zon bezoeken. Generaal Marshatg, A'i- niiraariCtnE:eh Generaal Arnojtl izul- lèn den Pic6ident, dio thans per schip 0 ndetweg is naar Europa, per vBo||uig oehtoriiu komen. -.v --• Volpens Domei Vond gisteren van Britsche vlieskampschopen af een aau- vrd plaats op Sabanj, Door 20Q, op twee' vliegtóunpschopen gestaUonaeerde vliegtuigen, werd' volgens -het 'Japan- sche persagcntschapl de aanval i/uit- eevoerd- Zooals bekend,zal op 26 Juli. eea harden kiu^ piaata vinden van Dordt- scbo gcvftlletien-' Het Comité -ter véorbereïtJin™ van de plechtigheden, op dien dag be staat nit: >fr. G. Ch- Aaldere, P. Baroudsen, Da.-- R. J- D? Beerekamp,- Burgcméestcr J-: Blooker, J.A. Dolhcz. G. M. Dicko, H. v. Es, Ter Hcggclen, Heuveïink, W. iCces- Diaéit, Kapelaan J. N. Kpssen, Alej. M C. Logger K. v. Loon, Ds« Moy*. nen, Dr, P. Prins, J. Sanders, J, v- SegEcleu, Da. Smit Slbinga, A, '%Vic- gand, H« y. Wijngaarden, Pastoor C. WJjnEer. Het werkcomité bestaandeait; do Voorzitter P. Barendson, Ds. Bccrc- kamp, C. M. Dickó, Kapelaan Kosscn, W. Keesmaat, ATejv Logger, Secreta resse, Ds. Meynen, Br. Prins, Ds: Smit Sibirga, H. "yiWijnsaarden, ncodigt alle diiarvoor in: aan m ér king kmocndc muziekcorpsen, ^vereciiTgingen cn anderfr corporaties,dio bereid zijn Jiaar medewcrkjng yoor den stoet tc géven, uit daarvan schriftelijk bericht to zenden aan de scoretaresso Mej. :M. C. Logger, OuflenboyëtLStraat 1. In verband met den i - beWekkelijk korten tijd van voorbereiding, is spoe dige opgave, met vermelding- van do namen .der; person on, die wensckcn deel tencincn, gcwcascbL Op 16 Juli zal het Dordrecht- .scbe H;irrnoniegczelscbap „Do Bazirin" ziju 40-jarig bestaan berdenken. Receptie Zondag 15 Juli, in' Cafó-Restaurant N.A.B. Bij de „Rondo vau Tuindorp", Óen 'wegwedstrijd over 100 kin., die Zondag te Amsterdam wordt verreden, zullen onze sfadgenoo- £cn, de rennere B. Goud, B. v. d, Ilolst en C. 'do 'Jonge, mode van d© partij zijn.' Waterstanden:.;'!© hoog water 9.08; 2de hoog water 21.32le laag water 4,20; 2de laag water 16.28. Voor allo zaken, betreffende MARVA en N1CA, wende men zich tot liet bureau Inlichtingen en Bemiddeling van het Militair Gezag, Groenmarkt 11. L- - V D© Militaire Commissaris voor Brfelfo verzoekt allen; di© medcdeelingen.. enz.aan zijn jommissariaat gedaan hebben en* daarop nog geen antwoord ont vingen, deze meüedeeiingen enz.' opnieuw brj hem in ta dienen. Ais opvolger vah den onlangs overleden .^Austratisclien ininister-presi- deni'Jolin Cil-lih. is vahdöhg henöcmd Joseph B. Chifloy. -• Do ullbrchlirtgsplaïinen van de ge- meento Schiedam omvallen niet al leen het ver«;rootcn van de wootige- - logenheid en het scheppen van mo gelijkheden voor nieuw lo vestigen industrieën* met alles-wat 'hiermede - verband - houdt, zooals oanlegr van wegen enz., doch ook ingrijpende maatregelen In het oude stadsgebied. Ilct ^tcdebouwkundig bureau, de jorg- - sto nMeeliug van Gemeentewerken, heeft deze plannen zorgvuldig uitge werkt Het ia bij de voorbereiding daarvan op wetenschappelijke wijze io- u'crk gCgauri. en lieoft o.a. met alle betrokken instanties tevoren over leg gepleegd. Zoo ia hij voorbeeld liet onderwijs geraadpleegd. Ook.Uccfl het bureau do weuschon van de industrio gehoord. <C De \bouwplanncn van Nieuwland, aan de» Noordrand van de stad, van den VJaardingonlijk lot aan.de spoor-, lijn, zoowel als l»et. industrieterrein langs de Schio, mogën bettend voer ondersteld, worden, evenals bet plan van do Broersvest, don hartader vau do stad te maken cn deze breede boulevard naar betNoorden .over de Schio. door tc trekkun lot a'on - de spoorlijn op een punt waar oen nieuw station - is geprojecteerd,* dat i .tevens beginpunt is van een nieuwe lijn, welke als een ceintuurbaan om do stad naar het industrie- en havon- terrein aan dc Maas voert In dit derde en laatste artikel over de lockomst van .-onze stad, stippen wij verder aan den aanleg van spcélparken in de verschillende wijken, welko zoodanig geprojecteerd zijn, dat zij 'nooit' verder dan 400 meier van do verst" verwijderde wo ning af liggen'; den afbraak van een deel van de krotten cn «andere min- denvaardigc woningen tusBclien Schio en Noord vest, waar een nieuwe weg komt; deu aanleg, van complexen sportvelden recreatie-Oorden langs den Noordrand vnfl dc stad, waardoor eindelijk c?en definilievo oplossing lot stand komt vun dit nijpend probleem. »-'o D.W.S. fpeelt Zondagmiddag haar eersten thuiswedstrijd tegen Dynamo, Rotterdam, op het terrein Spiering- hoek. - - Do miiiistér van HaiiJol, Nijver heid eoi Landbouw hoeft een commissie ingesteld ter zuivering van bét personeel van zijn depar tement. Voorzifter hiervan isjhr. mr. P. G, M. van Meeteren, Don Haag,-leden mr. F. Daniëls, •ir. J. A. P. Francke, y ir. G. J. Heymeycr, A. v. d. Hoek,. II J. do Koster, A. J. Meyncke cn mr. C. J. van ScheUésecre taris is, mr. R.' A. v, d. W.iil Bake, "adjunct jhr.mr. D. A. W. v. Tets! Eenige govröne cn buitengewone Ic-deu kunnen na der worden .aangewezen. Japaasclie troepen in.'Birma, liebbön een oflimsief entkelend, tón' eiiulc ï000 y.ingcsteten; Sol daten, die ten westen vau "den cemdor/Mdndalay—Rangoon iu- 3teagdëu er ih: een sterkybrugg-?: waarvan -'dè|- inriditeli£%Ioimulte': pen heroverd. Aandözen: aaiiyai netnon-'. ca.. i 50,000 ^man Japan-^ ;dat5do..Jap:. hóezen pijdtCsThtai door Wfol -Meolduk V eVEN GEOULO c« vèROVCfi €EN :v..^ PAAJtMoOiE'PEUKlN t-j --i" - j-1 V - 'i 11Zlr - - v - u1 r- - T - S«*066»>»«< S Jl. AUiüLL.ili.ift. JJ'L.JffM'-'g-ïtél

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1