ONZE REGEERING GRIJPT IN VRIj ONVERVEERD Loonbepaling een zaak der overheid Socialisatie Vrijwilligers opgeroepen bed,te ca door dc 9cIdsan£criJ19 mw ZATERDAG 14 JULI 1945 ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN 5e JAARGANG NUMMER 90 stop Prinses Juliana neemt afscheid van Canada Kedictie. Administratie en Advertenties EES'DKACHTSWEG 42 Tri. 25430 C3 lijnen) en K.L.M.-G EBOU VV COÖLS1NGEL Telefoon 24399 en Inlichtingendienst. 2 7 S 3 9 Abonnementsprijs p, week OAT, p. Kwartaal 4.— losse nummers ƒ0,10 HET PARGD1 De eerste Vrijdagarort -toe&praah van minister Schermerho t n ■Beroep o» nattinh to, ig- /witt en het nationtial eergevoel De minister-president prof. 3r. ®W. Schecmechorri hield voor ra- 14io „Herrijzend Nederland" nija eerste Vrijdagavond-toespraak, |„ter overdenking der gesamenlij- ke moeilijkheden van den dag". ,,Tot de zaken, die in de [sterkste mate de aandacht -blijven |trekken, zei de niin.-pres., be- fhoort in de eerste plaats het lliarbeidsleven, pe staking - in Rol- M&terdam is gelukkig teneinde, zij ''Ighet ook, dat de achtergronden Van dit conflicl dog niet volledig [iujA opgehelderd,. terwijl ooit ftt ig'ders dergelijk© stakingen 'dreigen; Daarom wil ik nog enkele din gen duidelijk zeggen. Niemand zal willen ontkennen, dat wij op economisch gebied in een uoodloestaud yerkeeren, die slechts zeer geleidelijk en op vrij' langen termijn tot wat men noemt oen iiorinalen toestand kan worden teruggevoerd. Tnssehen loonen en prijzen bestaat geen evenwicht. Het is-voor dft ar beider» zelfs moeilijk hun distri butiepakket te betalen, hier en |j|daar zelfs onmogelijk. Aan den g^ianderen kant ziel uien, dat. ouder den dwang van vraag-en aan bod werkgevers bereid zijn fan tastischejoon en te betalen, die met de dddr .de regeering toe gestane loonsverhoogingen geen enkel verband houden. Gedwon gen door de zuigkraetil der groole st-eden kan door z.g. ae- coordloonon zelfs de oogst in gevaar worden gebracht. ,Kr zijn ook leekenen, dio erop wijzen, dat bepaalde elementen in do arbeiderswereld bereid zijn van den verwarden toestand op economisch gebied misbruik te maken, ook door slaking. De weg van oncontroleerbare loons- veriiooging leidt naar den weg van prijsstijging, die een inflatie tengevolge heelt, waardoor in de eerste plaats de arbeider die in dit proces altijd tc laat naar boven komt, de dupe wordt. De repcering heeft dc overtui ging dat dit proces in Nederland gestopt kan worden en dat in ons land, zelfs in een toestand waarin het verkeert, 'n inflatie niet nood zakelijk is. Wij moeten hierbij echter aan één voorwaarde vol doen op ieder terrein metvol- dbendei kracht doorgrijpen. Wij zijn Van plan dit zonder cenige reserve te doen, zoowel door fi tte nclyele maategelen tegen den waarvoor minister Eieftinck dezer dagen de eerste stop heeft onder nomen, als wel maatregelen tegen loon- en prijsopdrijving. Dit brengt noodzakelijk met zich mede, dat dc regeering liet peil van do loonvorming nicl enkel kan overlaten aan dc ^feer van onderhandelingen tussclmn werk gevers cu werknemers. Do loon bepaling is in laatste instan tie een zaak van de overheid, zooals dat ook met de prijsbe paling het gevat is. Weet liet Nederlandsche volk, en zoo ja, l>eseft hel, dat do staat op al liet voedsel, dat in ons land wordt ingevoerd, per jaar 575 millipou verliestDat 'wil 'zeg gen, dat wij aan dó bevolking 575 miilioeu guidon minder in rekening brengen dan-; tvij in het buitenland moeten betalen. Weet tt, dat dit bedrag bijna even groot is als in normale tijden de ge-lioele stantsbegrooling he-" d roert Wie zulke getallen hoort, moot begrijpen, dat, wanneer de over heid, d{us dat wil zeggen hel. geheel© Nederlaudstïhe volk) zul ke enorme offers brengt om dc kosten van levensonderhoud al thans dragelijk to houden, het minstens even noodzakelijk is dat de loonen van overheidswege in de hand le houden, liet kabinet- Gerbrandv heeft reeds met do noodzakelijkheid daarvan reke ning gehouden." Nadat dc minister-president, eenige artikelen had aangehaald uit de ..verordening op bijzon- dcre arbeidsverhoudingen" -0101 betrekking lot1 de loonsv-erhoo- gtngen, ging hij verder; „In haar consequentie toege past beteokent deze. verordening dat do regeeerjng in dezen over gangstijd de loonen vaststelt, waarbij; natuurlijk de. betreffende organen worden geboord. Er kun nen zich nan den anderen kant echter gevallen voordoen,, dat loonsverbooging niet alleen kan worden toegestaan, maiir ztdfs geboden is." De stafelngen „In een overgangstijd als deze moet de arboidersyvorold beden ken, dat stakingen niet zoo zeer zeer moer gericht zijn tcgon den werkgever doch regelrecht tegen de overheid zelf en legen het welzijn van hol Ncderland- sche volk, dat door deze over heid wordt gerepresenteerd. IX- overheid is dus verpliclit thans stakingen naar diea maatstaf te behandelen. Zij slaat niet op het stand punt, dat tegen stakingen straf maatregelen moeten worden toe- gepash jrnaarneemt, het stand-: punt in. dat op het ©ogenblik: waaxrtp eea staking uil breekt van onderii,■indelen geen sprake kan zijn. Dat de regeering in zulke gevallen niet lijdelijk kan toe zien, staal wei vast, maar dat kan niet langs dun weg van onderhandelingen. Wanneer na het inwinnen van de adviezen van werkgevers- en arbeiders organisatie» een besluit is ge nomen door de rugeering en er dan 'och gestaakt wordt, kan van de regccrhtg niet anders worden venvacht dan dat zij met kracht optreedt," „Wij wenseheti van den staat geen monstorapparaat te maken, maar de omstandigheden van vandaag maken hot noodzakelijk dal de slaat op enkele punten van ons nationale leven met kracht ingrijpt en met de grootst mogelijke zekerheid den rechten weg gaat." „IX enorme offers, die de staat zich moet getroosten op het terrein van de prijzen, wij zen eveneens in dc richting, dat overlieidsleidiüg op dit gebied onvermijdbaar is. Wij zijn ons er" van bewust, dat dit allo punten zijn, waarover iiet Nc- di-.rlamlsdirr v'olk zich 8-Lrate moet kunnen uitspreken. Wil men den machtsstrijd als eoni- gen grondslag, of wit men .een slap zetten, up den iveg van ont wikkeling en wil men een re geling in gemeenschappelijk over leg onder toezicht van do over heid met bel recht van sta ken als psychologische uitlaat klep op den" achtergrond? Do-zo rcgcering pleit mot hartstocht voor de laatste methode en het is slechts noode dat wij zelf van dezen weg afwijken, iiet zijn do omstandigheden die dit dringend noodzakelijk maken. In- tussehori slaat vanzelfsprekend vast, dat overal waar geschil 'en in redelijk overleg kunnen worden nneelost, dit ook zal co!-otiren. Zonals ik echter reeds zei: zoolang er gestaakt wordt, is er van overleg geen sprake en overleg is alleen mogelijk met die organisaties, die bereid zijn langs deze lijnen to wer ken." „Willen wij de kosten van het levensmiddelenpakket dragelijk doen zijn en tevens de ontzag lijke verliespost doen verdwijnen, dan zal bot in de eerste piaats noodzakelijk zijn, dat de dure voedingsmiddelen, die thans wor den ingevoerd-, worden vervangen door goedkooperc, die wij zelf pro- dnceerett: graan en aardappelen. Maar, niet alleen uit een oog punt van kosten, maar ook uit een oogpunt van hoeveelheid. Ifct is gewctisckt, dat onze oogst volledig binnen komt. Gehikt dil niet, dan staat een vermin dering van de rantsoenen voor de dour, met af dc ellende, die wij zoo goed kennen. De tcgeerlng zal er daarom al les op' zetten de oogst binnen te latca halen. Besloten Is daarom over tc gaan tot het doen van een, oproep om vrijwilligers. Mi»' ulster Mansholt' zal daaro ver hin- nes zeer korten tijd rDcdcdeelia-" gen doen. Een organisatiehier voor wordt Inmiddels opgezet. 21» Vervolg p«g. 2 Dnl, evenals na don vorig en oor- lohet vraagstuk der Rocialï- saiie wederom in het brand punt tier belangstelling i& komen tö slaan, is gemakkelijk to verklaren. In oorlogstijd treedt duidelijker dan ooit aan het licht, dat het private winststreven 'in UI van gevallen niet tte jfTüOtèt mogelijke produetio cn dc liDDgrpte efficiency per bedrijfstak ga randeert, zoodat een ver gaand sUats- ingrijpen dan algemeen vrordt aan- vaunJ. WaarOfn zou <lii ovorheidstoe- iclit dan in vredestijdniet gehand- haard worden In alle gevallen waarin vaststaat, dat de welstand van dö> giouU massa der bevolking onmiddel lijk betrokken Ls bij het beheer dezer bedrijven? Hierbij staat niet de vraag {>l> den voorgrond of de leiders van particuliere bedrijven ongeschikter zijn om het bedrijfsbeheer tc voeren dan de bestuurders van overhoïdsHcïmnen, doch liflj S^Lat tnu cou verschil in doelstelli». Zetfa al zullcu particu. Hero bedri] fsleidci^' van privaat kapl. talUliscli sbtidpunt bezien hun onder* neming misschien voorbeeldig bestuurd hebben, dfin i)0g zal in vïillen hot particuliere winsislrcvrj) moeien wijken voor liet algemeen belang* I n de eerslo plaats dojilten wij aan l)e ^'ederliiiulsdjc Bnuk. Het epreckl van/elf, dat liet rechtsherstel cischf, dat het oude bankinstituut in ccro wordt hersteld, doch daarna dient zoo v spoedig ^nio- gelijk een nieuwe getroffen» WimrVïj de N.H. wederom i« een staatsbank wordt getransfof. mcerd. He bi kuch;-'''en buUenlaiid^clie 'mortelatro r pólitiek is to ziuik vaa algemeen Tandsbclang. -dun dat deze aau c«u particuliere in. stelling kan worden ovorgelafeu. Door middel van dc' staatsbank kan de overheid tevens toezichtoefenen op liet beleid der particuliere banken, daar deze in laatste instantie toch alle afhankelijk zïjn van do centrale bank* Hiernaast k? bet besfuursb&Iijpd^' onzo „zware" "mduslrieniijnen ovens voor onze vol fes wel V? dusüdanige befeekenis, dat ook hier cïe sociaïisutie volfedfg dient te wor den ingevoer-i, Öb wederopbouw en de behepi'schïng van ouzo economie is met deze nationalisatie ten zeerst© gebaat, daar de overheid hierdoor ecnïge der belangrijkste steiUeïposllies van ons economisch leven in handen krijgt. Ook kan ïn dit verbond de vraag gesteld warden of hel voor de tïringend vercischte coördinatie van ons gehavende vervoers apparaat niet wcuischelijk /ou zijn op dit gebied eveneens lot ver strekkende soctali- palrn over te gaan. Vervolgens kan er op gewezen worden dat lipt onlogisch ij», dat bcv drijven, wier 'afzet voor een belang rijk deel afhankelijk Ia van overhefds- jnEtelIingen of semic.overheïdRbedrif- ven, private winsten imikcn. Hier zou door socialisatie hel staatsbudget met het bedrag der door de particuliere bedrijven gemaakte winsten kunnen worden ontlast „Het is mij ©en groot voorrecht hier hedenavond als gast te mo gen aanzitten van (len gouver neur-generaal ca prinses Alice on van andere vertegenwoordi gers vail Canada," aldus H. K. II, Prinses Juliana aan een af scheidsmaal t© Otlaiva, voor Haar vertrek naar Nederland: Zij herinnerde aan do geluk kige omstandigheid Haar kinde; rón naar Canada' over "te kun nen brengen: „Uier hebben zrj vijf jaar ïang dn alle-veiligheid en -in een gezonde cn sympathie ke sfeer verkeerd, tvaarbij zrj niets dan vriendelijkheid en wer kelijke vriendschap hebben on dervond en." LX Prinses wees op het be- langrijke aandeel, dat do Cana- deesche strijdkrachten in de uit eindelijke zege gehad hebben en besloot met een dronk uit te brengen op dc blijvende vriend schap Itisschtai Canada 1 ©n Ne derland. is, ecu kleine £toop families liet sociale leven in een bepaalde streek groDtendccls belicerscht, kan üoor so- dalisatïo deze feodaal aandoende ver houding worden doorbroken.- Kaast dit sociaal-politieke element bezit de jjiak ook nog een algemeen politiek "uEpeut. Dringend lijkt ons namelijk yemsïchtj» dai in,- -do toekomst alle bedrijven, dte lietrokken zijzx bij de. fa^ "bricage van oorlog^aterlaïiilpdcwr den Staal wonlon aver^enomeu. Het js alleen uit zedejijk ooppunt reMs niet Ie verantwoorden, dat particulieren dit handwerk lieheerscften en er winst anxïe maken. n Dr. L. J. ZLM.MERMAN. Betreffende de socmlisatie von den grond, kan bet volgendo worden opgemerkt. In ons land wordt een belangrijk doet tier agrari sche productie verkregen m bedrijven dio daarvoor absoluut Ie klein zïjn. Door -middel viLn acuik&alio vitn JiuUsch grondgebied kan een etük hnd beschikbaar komen, dat groot genoeg zou zijn om bet bedrijf van den kleinen, boer in ons land tot een gemiddelden omvang van 10 ïf.A- fo vergrootten. Het geannexeerde ge bied zou uiteraard, ovorheidsbezit moe. ten blijven, doch do herverdecling van den bodem, dio in ons land zoumoe ten plaatsvindon, wil raon alle boer derijen op ru tioneole grootte brengen, zon - d ermate ingrijpend moeien zijn,' dat socialisatie van den grond do eonb ge dool treffende oplossing vormt. Het vraagstuk der socialisatie heeft echter nog' andere knaten dun uitslnb (end - die van economischer» aard. Wanneer, zooala dat bijv. met: de UxtioÜndüatrio In Twente, het geval m „NOU TABÉ DAN". Het eerste contingent vrijwilligers in den strijd tegen Japan is van de Schhfcaóe vertrokken om, na een kort verblijf in Brabant, opgeleid te worden in Engeland, Ben laatste zoen tot af' scheid.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1