L Vervalsching- millionair VRIJ ONVERVEERD Papiergeld dient aangenomen Nieuw con vooi in de haven Positieve bijdrage gevraagd DE EERSTE PAAL VOOR EEN DAMWAND QDiei lol ses WOENSDAG 18 JULI 1945 ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN 5e JAARGANG NUMMER 93 Het is wettig betaalmiddel Nieuwe I heerenmodeI i Lunaparic in Rotterdam Feest in liet Feijenoonl-stadion Feest voor lichamelijk gebrekkiger! Prins Bernhatd voor de radio tot de B.S. Collalioraleurs gepakt SCHIEDAM Emmaüsgangers valsch Meitlt vijandelijk bezit Sluitingsavond f.K.B. Razzia onder broodbezorgers Bestuursconflict op Curagao Vee! doch slecht fruit te verwachter) Toegang Waalhaven vrijgemaakt Stichting N.J.G. op 25 Juli Kort nieuws Geen S.S.-ers als vrijwilligers voor den Pacific Reductie. Administratie en Advertenties ËENDRACHTWEG <2 Tèl. 25430 (3 lijnen) en K.L.M.-C B O U W COOLSINGEL Telefoon 24350 en Inlicbtingendienst 2 7 8 3 V Abonnementsprijs p. «eek Q.jl. p. kwartaal 4.- j i o s s e nummer- f O.lt' Als de regcering met tie eerste étappe barer monclaire maatrege len bedoeld beeft, dén burger ■den schrik. op hel Irjf f° jagen, dan heeft zij daarmede meer sue ces bereikt dan haar lief kan zijn. De zaak is namelijk, dat In de breede lagen der bevolking een onrust ontstaan is, die dit zij, in de eerste plaats gezegd ten opzichte eau het papier geld in liet algemeen op niets gegrond is. maar die' desondanks Joo ver gaat, dat men zelfs zonder meer weigert papiergeld in betaling aan te nemen, liet behoeft nauwelijks beloog, dat dit uitsluitend berust cjp een vol komen gebrek aan inzicht. Na drukk'eüjk beeft de regeering er op gewezen, dat de getroffen en nog te treffen maritregelen de 'waarde van het geld niet aan pasten. Dd 's SÓssgd- Daar kan en ntoel men zich aan houden. .Ieder 'tic in stompzinniger! ach rïërilpcfet". meent,;dat hij toch slim- hier dan zijn buurman moet zijn, fhandelt.op misdadige .wijze tegen r 'Te-Se- bel augenv pitzervolkshui shoo- din'f.'Tldtvnóg eirculecteude bank- ipa^éi1 'is wettig betaalmiddel, leder.' is verplicht het als" zoo danig Ie beschouwen en in be taling .'urn te nemen on wanneer het te, zijner lijd don weg opgaat, die dc honderdjes thans hehhen afgelegd, dan is het alleen do wan'diermet'stuiver.op do graad is. die er schoof moe komt (c zitten. De anderen kunnen alsdan rtigtigihmt papiergeld ter omwis seling aanbieden. Zij zullen daar voor in de plaats ander, doch volmaakt gelijkwaardig geld terug ontvangen. Zij het dan wellicht in étappes, maar. dat zal dan zoo' zijn"j mei de vijfiigjes. de yijf-en-twintigjes 'en de tientjes in precies gelijke mate. Onkunde en opzettelijke onwil bn-neen op bet oogenhiik onrust teweeg, die ongegrond is en voorkomen dient te worden. o j ltlUIIII)IIIIUdjll]JlllJlllllJII)IHIIMIIIIIIlNUllH)IIUIUII)klllM1lll!i Op voorschrift van da Sectie Confectie vervaardigen de te*-1 tielfabrieken in bet Oosten van 2 het iazjd en in de omgeving vap S Rotterdam eenheidscostuums. Dit wordt gedaan om de aanwezige s vooiraden een zoo groot mogelijk nattig effect tc geven.' De cos- 3 tuums hebben Cansdeescbe snit j= en bestaan uit een pantalon met 3 1 windjack, Sommige maoufactti- 5 tiers zijn het met deze gedwon- 3 gen mode niet eens, omdat vol* geus» hen roet dezelfde hoeveel- heid stof ccn degelijk sportcos- 3 tuum verkregen zon kunnen wor- 5 den. Omdat de .battle dress1" S echter geen voering vereïscht, 3 cn deze stof is juist erg schoarsch 3 wordt de fabricage aangevat 3 f binnenkort zullen dcnieuwe cos- tvicms op noodvergunning worden 5 verstrekt/ fiiiiniiiiiiitutiuiituiutiiiiitiiiuititiiutiiniuiiitmiiiiiiiiiiiiitiT Aroor het eerst, na vijf jaar aai er weer een groot lunapark in Rotterdam worden georgani seerd, waaraan de inwoners zonder bedenkingen hun hart kunnen ophalen. Op hét ter rein bij het tlofpieinS.'eh-, iangs de Binnenrotte-, zal uien met in- gang. van Zaterdag weer do ge-, iiieliageti vaa.een rii|>sbaan, een zwaancarpussei, ciêetrische auto- tjes, draai- en zweefmolens kun nen beleren. Weliswaar .zullen de oiiilcrwetsche oliebollenkra men -ontbreken, maar:je kunt nu eenmaal niet alles ineens in orde hebben. Dc firma Horn- merson en Vernielen, wier om vangrijk materieel gedurende den oorlog in Breda opgeslagen is geweest, beeft van het M- G. veet medewerking gehad om alles naar Roltóhm lo krijgen. Met extra ponten is het mate rieel 's nachts over het Holland- sche Diep vervoerd. Vervolgens is het met tractoren naar hier gebracht. Ken eigen éleetrische centrale verzorgt de stroom- levering, zoorlnt de kermis, een ouderwetse!:, helverlicht aan zien zal hebben. Er zijn weer 10 schepen de Rotterdamschc- haven iinnenge- ioopen, waaronder drie Hollan ders: do „Gerard Dou", geladen met graan, hout en pompmate- riaal, die haar ligplaats heeft in do Lekhaven, de „Admiraal' de Ruiter" en de „Tilly", die in do Parkhaven liggen. Onder do iïngeischc en Amerikaansche schepen hevonden zich enkelen, die stukgoed, woi en katoen in hadden, benevens verscheidene tankers. o Op Donderdag 19 Juli des avonds van 7 tot 9 uur, 'wordt ui (iet -stadion een groo; fte vrijdiugsfccst gevierd, georgani seerd door hèt comité Bevrij dingsfeesten-Zuid en het Sub- Com:t" dei- ,!u ial.-.i ip:-n bare en bizondero scholen Ongeveer 30.000- schoolkinde ren zulten onder ieiding van me vrouw Grimberg-Huyser volks liederen zingen. Medewerking iis*iiQti diverse muz!r.-CU' y n. en, tevens zullen een hazenwind- hondenrace, volksdansen én gym- óastiek-uitvoermgea gehouden B urge moester Oud zal e«n kort woord spreken. Jtiist omdat invab'cfcit bytia «ooit gelegenheid hebben openbare feesten bij wonen, heeft de heer Vap OevercnL secretaris van die loeder* bmlsctiu Vcreeiiiging van Lichamelijk Cïcbrokkiscii, twee fecstmiddagen ge* organiscertl in Lommerrijk. ^ïen vierde hier de bevrijding vim ons land, en itci trof gelukkig, dat op 12..'Juli do vcrconigmg; juist haar vijftien-jarig bestaan herdacht. to het programma iraden ook invaliden zelf op, en de* nionslrcerden hiermede het doel der vereenigin^ namelijk het aantooncn, Jat ook gebrekkigen volwaardige /non- Rchen in dé maatjfchapplj kannen zijn. De N.B.S. werkte cnede op het foo. neei met anrdïge politieke schetsen. „Zoowel van uw geallieerde slrijd- ji akr *ai» blnncnlandscbe ifijrijdlcrachien/ wordt deels een posi- tteve bijdrnjj^ voor de oorlogvoering ge- vraögd, deels het besef, dut door het inspannen van ieders krachten» ai les gedaan rooet worden, óók den .vrede te winnen'1aidub Prins Bernhard in /j wjnradiorede in verband met de dc- ;cm9bili8atio van diV U.S. Hij vervolgde o ju.-, r^Bij zijn pógjngén om Neder* ^cn{dpodslcék toe te brengen. 0 - vijand zoowel materieel ais Moreel, groo to, ontreddering lewèggc- bracht, niuar 'de geest van verzet is itfOrigMchonden gebleven'*;- De Prins wees crop, dat allen -dio dat iwijion, ^declkunnen uitmuken van dc getvn- ^cbL Do minister van oorlog J"daarom trent in den loop van do .volgende weken over de radio meet bekend -maken. Belangrijke verbolorin- fen kunnen in bet vooruilzJcbt gesteld ^.worden, ;Odfe. Wi» vroeg de B.S* omanr te j.etreren overal oen voorbeeld te zijn en olndigdei;v„Mel bet vertrouwen, dat ik |JuUtr nu Jnuïi stel jmoenik mijn dank erkentoHJkhëjd voor hetgeen door a '/fa/het -verlodèn to ^emcht ihet dnL tut uiting W/i brongtn''. Saamhoorigheid geboden De- vervalschte schitderijëu zijn ten'. öécle: aan den -staat en teit decle aan leidende tigureh rari liet Dorde Rijk verkocht. o ^fcvr. Bouwmeester* directrice van liet Scala theater in Den Ha tig, wegens uoilabaratio met den vijand gearresteerd. Tiaar «roolseh opgezetfo revues zaï men zich herinneren. Tot op het ïaatst doste zij haar gezelschap* evenals dat mot het Deutsche Theater het go. val was, uit inct nieuwe gewaden ;op schoenen, terwij! arulcFO gezelschavjion, die niet bij den bezetter wilden bo el denmetde grootste moeilijkheden op bet.gebied van aankleeding tc kam pen hadden ené hel meercndeel dor JTedcrlantlcrs invodden gekleed ging. Verder zijn in Den Itaag gearresteerd de bunkerhouwer Torpslru, ile drie ge broeders .Van - Heljst, de leiding van Siemens en ffoJske. Tlx. A. Winter, ir- A. J- Odinct, J, Iloevens en ir. A- B. Kelder, voorts do aanlegger van het vliegveldYpenburg, M. Zwanen. hiTTg. ^o De schilder Han van Mee geren is gearresteerd. Hij heeft bekend acht milltoon te heb ben verdiend met het verval- schen van schilderijea van Ver meer en Pletcr do Hooch. Hij gaf o.a. toe de maker te zijn vnn het gevonden schilderij dc Emmaüsgangers, dat hier in Boymans hangt.' De vervaJsching kwam aan hot licht tijdens den oorlog, toen ecu notaris, die de bron van herkomst niet wilde noemen, weer een nieuw ontdekte „Ver meer" aanbood. Op deze schilderij kwamen de zelfde figuren voor als op de Emmaüsgangers, maar anders ge groepeerd. Aan de echtheid van dit stuk weid getwijfeld en later ook aan do echtheid van het eerste stuk. Van Rijkswege werd een on derzoek ingesteld. Het spoor leidde naar van Meegeren; be halve bij werden tat van mede werkers in arrest igteteld. V',- 'lil u"n 1S- n*. -«.WW. dat m verband met het ver- Eèn van do moffen, dien wij ons no^ kuis zullen herinneren, hij heet Seyes Inquari, heoft eens van de Hollanders gezegd, dat er ouder hen een „erstauniiche Meldtmgsfrcudigheit''* heerschte. Deze verwonderlijke liefhebberij tot aanmelding kan men nu in ons eigen belang uitoeofnen; De wnd. burege* laeeüter wijst et namelijk t>p.' dat ieder dio goederen van vijandelijke on derdanen, j?f.S.B«ers, enz*» onder, zich heeft verplicht is, hiervan onmiddeb lijk aangifte te' doen aan hel desbe treffende adruinistmUcbureaa, Nieuwe lïavcn 283» Ook hcL verstrekken vnn inlichtingen omtrent dergelijke goede ren is verplicht gesteld, er stium zelfs strenge straffen op nalatigheid! Het Interkerkelijk Hureacr Schiedam heeft besloten zijn werkzaamheden op bet gebied der noodvDedseïvoor- ziening to slaken. Bij wijze van offi cieel© sluiting en afscheid, biedt het I.K.B. Vrijdag 20 Juli in bet Monopole theater aan allo medewerksters en medewerkers een gezeliiec-n avond aan* Don bakkers is er verleden week op Aan eten kop van de Maas- haven, scherp afgeteokend tegen een staalblauwe lucht, slaan de heipaJen, dc vlag in top. Niet ver van de pia:iata,waar een groot gat in de basallwering is geslagcm en waarin de ver wrongen stukken rails nog lig gen als. versteende stangen, schaart zich een troepje mannen, waaronder onze burgemeester, rondom een kaart van de Rot- tenlamschc havens. „Hier, cn hier, en daar, dat zijn dé plaatsen waar dc Duit- schers hun vernietigend/ spring- ladingen aanbrachten. \Vaar de als sjioelgood neergeworpen - rein zen-kvanen liggen,: als stomme aanklachten tegen hun vernie lingswaanzin,"- „En tocli'% zoo zegt do ex pert ophavengebied *- „is. er van de havens als geheel maar een klein gedeelte verwoest, _en wo hebben dé technische mid- dolén om dit te gaan berstelteii"- Do burgemeester - houdt een éeaa korte toespraak. Hij wijst er op, dat dc Duitschers de Ijjd ontbroken heeft, om nog meer te; voraielen, dat«rjj oas geluk kig mogen prijzen, nog in 't bezit van de bruggen en den tunnel te zijn- „He doe oen be roep op do saamhoorigheid der havenwerkers" zoo spreekt de hurgomeeslor. „Laat deze paat liet symbooi zjjn voor 'een nieuwen, voor- spocdigen opbouw". De heima- ehinist, een sloompluim con ruk. en met een har den beslisten klap valt. hol hei blok op den neerschökkcnden paal, de eerste voor een nieuw te bouwen damwand. En als eon triomfkreet klinkt liet gie ren van een zwaaien den -I; nu n- aim..,..'. Tongevotgo. van j ecu verschil in opvatting van tcropp der af wikkeling 'van, ooBlogsmaatrege- lenis er een conflict ontslaan tusschen de staten en het gou vernementeel v bestuux van Cura gao, waardoor ernstige tnoci ijk- heden ontstonden. Do kans staat nu, dat de gouvermmi 'v bcgrooting .'zal vasi doorzenden naar de Uron.i. Er kan veel fruit verwacht worden, maar de kwaliteit zal te wenschen. overlaten, bericht A.N,P.Aru:t;i uit Eindhoven. De bladstand is op vele plaatsen siccht met liet gevolg, dat de vruchten niet zoo goed zuUen. uitgroeien als wenschelijk is. Het "pitfruit heeft zeer geleden als gevolg van bladluis. Gebrek aan juiste meststoffen schijnt evenzeer zijn invloed te doen gelden. Ilffl 13,00!) lén prooté Fransclis „A'Home" tliuis. bclK>ofeft<[« te Leffnvn4, dut fio' Duitse hers in den. ingnn^ ran do WnuUmvcn hadtlen n'oett zinken otti het binnunvaren otu roogclijk tc maken is Utans golicltt De Waalhavcii is danrJoot ook voor do grootste Kckepcn weer ioesankoljjk. Do r, Salomo' zal g'Qróp^oerd jbo op. nieuw In dc vaart gebracht vvotxJcn* De stichting van de Nederland- iclie Jeugd Gemeenschap zal op'25 Juti te Utrecht geschieden, fie minister van O., K. en W. prof. dr. H: van der Leeuw zal de plechtigheid bij»vonen. bod tot "nachtarbeid, de verkoop' en bezorging van verscli brood Voorvesp. :10" én' 9 ül des ocbleuds niet mag ge- schiédcn. De politic heeft gisteren con trole* gehouden dp dezen maatregel* Om negen uur begoti een complete razzia ónder, do Schicdnmsebe broodbezorgers, wclko ilrï& kwartier duurde, gedurende welken tijd een tiental bezorgers vun vctsclullende firma's, groot en klein, ccn bekeuring opliep. kwart voor tién deelde de politie slechts waarschuwingen uit, zond at meu niet kan zeggen, dat de politic tiiel soepel is opgetreden. Dc bezorgers waren over het algemeen nogal ver, onlwaatdigd. sfulk 1 een houding ïs onjuist. Do maatregel tot verbod van ïiachLirbeid ïs getroffen in bet belang van dc arbeiders in bet brood bed rijf, zoodat verzet' daartegen hun slechts nadeel kan berokkenen'. o Op *11 Julizal het echtpaar ïso oren gevet—Schrevendijk zijn A5-jarig hnwclijksfeest kunnen vieren. Yiseiiakten en «vergunningen, zijn van heden uf verkrijgbaar ter ge- meonto-seeretarie (algcmeene zaken) in liet stadhuis. Ncileri.undsche S.S.-mannen kunnen geen dienst nemen als vrijwilligers in de geallieerde le gers voer den. Pacific, aldus A.N.P.-Anela in tegenstelling tot. geruchten, die hier en daar do ronde doen. Deze geruchten zijn ontstaan door Iroepenver- schepingea in de haven van Mar seille, waaronder zich ook S.S.- maiuien bevonden. Shaef heeft medegedeeld, dat dezen als ge vangenen naar speciale straf kampen in Noord Afrika, do plaats van hun misdaden, wor den vervoerd. o Zaterdag is bij. bet zwemmen in de Mgrwehaven do IS-jariga matroos Ct. Reading.van bet aldaar liggende Eng. schip „Fort Cataranui", ver. dronken. Uitg.: Stichting „Het Parool" Am- sterdam. Verteeeuw, voor Rotter dam: B. de Yries. Chef-redacteur: Tb. Ramaker. BuitenU. Jao. i'rauk. Binnenland: H. Tobt. Reportage: Jób. Paaaw. Opmaok-redacteur: AL G. Haringman. Gedrukt ter Koninklijke Nederb Boekdrukker^ H. A. AL Rcelacte, Scbledam.'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1