sr-sss .Srarf-*^5 Palestina een Joodsche S :aa :k wc -.i&ssrfrtt»» VRIJ ONVERVEERD snsm TWEEDE PHASE EMMAÜSGANGERS ECHT OF VALSCH1 Koningin moet nog rust houden Prinses Juliana schëep- gegaan naar Europa DONDERDAG 19 JUL1 1945 TsasHUMKELUK DftGBLAD VOOR ROTTEROftM EN ÖMSTRËkËN Sksfq£lb 5e JAARGANG NUtVtlVtER 94 Soestdijk toekomstige woonplaats ivKRTöLOJSflEUWS Vlootbonihar dement Overgave van Japan Belgische crisis Onderzoek met kracht aangevat SCHIEDAM Max Croïset Collecte Roode Kruis Herstel monarchie Kort nieuws 3, cd a cite. Administratie en Advertentie* EEN'DRACHTSWEG 42 Tc! 25430 (3 lijnen) eD K.L.M.-G EBOUft COOLSINGEL Telefoon 24399 ca Inlichtingendienst 2 7 8 3 9 Abonnementsprijs p. week 0*31, p. kwartaal losse nummers ƒ0.19 HET PA RGD 1 DOOR P1ETER 'T HOEN De zuivering van de "ambtenaren wereld is lot nog toe bet werk geweest van het Militair Gezag; dat daartoe adviescommissies in het leven riep. die alle binnenkomende klachten behandelden en verslag aio bet M.G., uitbracblcn, dat ten dolle de beslissing in eigen band hield. Bij zonder vlug werkt dit systeem mei. Eerst moest men deze adviescommis sies vormen, hetgeen dikwijls met veel moeilijkheden gepaard gmg- ue klachten, die bij dere zinvermgbCom- inibsics in»cdicnd worden, moeten aan een ernstig onderzoek onderwor pen worden. Dat vergt tijd Het on- derzock wordt dikwijls belemmerd, doordat de zuiveringscommis-iea in vele geva Hon slechts over weinige ge gevens beschikken. De animo in de ambtenarenwereld om klachten in dienen, blijkt niet bijzonder groot te zijn. Velen zijn er bang voor, een klacht tegen een boog geplaatste aan hangig to maken. Zij vreezen klaar blijkelijk, daar later last van to zou Icn ondervinden. Het betreurenswaar dige gevolg hiervan is, dat de zuive ringscommissies over onvoldoende ma teriaal te beschikken hebben en dit brengt met zich medo.datambtrna ren die zich aan collaboratie hebben schuldig gemaakt, eenvoudig op hun plaats blijven zitten. De buitenwereld, dio weet dat er iets hapert, maar die niet voldoende ingelicht is om goed gedocumenteerde beschuldigingen te (onnuleeren, wordt hierdoor onrustig, terwijl het gezag van dn ambtenaren wereld zoodoende niet volledig her steld wordt Het dreigt met do zuivering van dc ambtenarenwereld nog verder den verkeerden 'weg op to gaan, nn het M.G. voor dit soort zaken in ver schillende provincies Phase Twee rilge- koudigd heelt De beslissing m zu.se- ringsaangelegenhedcn wordt daar'j door het M.G, overgedragen atui dc Commissariseen van de Komnsm on aan -ie Burgemeesters- Dergelijke ge zngsdragem voelen zich i» W gemeen zeer verwant aan hon odml nisiratie. Geelt men r^roitcdrrt wnnrd dan beleekent dit In leue. ',:a provinciale en gemeentcüjke diensten instanties in het vervolg zlchze" gaan zuiveren. Wat dit voor gevolgen heeft is Indertijd in het Zuiden van one land gebleken. Van de zuivering komt cr onder zulke verhoudingen „let veel terecht. Een enkele Commie- garh van de Koningin, die dit heel iua» is er dan ook reeds toe E „™*n het M.G. te verzoeken - SZ het intrede» van do Tweede pha„<5, alle zuiveringsbesluiten zei. ve te blijven nemen. Van plot minder belang te bierbij, dat «ps voel te veel plaatselijke en provinciale ge- vagUagem In het land zijn.yunwe Met venvacht kan worden, dat zij de zuivering met forscho hand kunnen 1 £n zullen uitvoeren. Hun deus de bezettingsjaren gat blijk van weinig Initiatief en van een kwalijke netel ng om moeilijkheden uit den weg Te Saam Hot menecbenlypo. dat „voor- al geen kwesües wil", vindt men m deze kringen nog stcods in "ij groo- ten getale. Evenmin als zij kyvoatiee ,--1 den bezetter wilden, willen rij kwesties met hun hoofdambtenaren aandurven, 5r BU a]ie bezwaren, die «r tegen bet M.G.- bestaan, meoaeu wij locli, dut het M.G. m het alge. meen onafhankelijker tegenover de zui- Veringsproblumaliek slaat, den de meeste eivtclo autoriteiten. Do colia. ROTTERDAM Do behnndcleiid geneesheer van II- M. dc Koningin, do hoer Haverkamp, heeft het vol gende bulletin uitgegeven.: .Tengevolge van een govatte kou lijdt H. -M. de Koningin sedert eenigo dagen aan een acute longaandoening, die aan vankelijk zorg baarde. Sedert neemt de ziekte een gunstig verloop, al zal gcruimen lijd rust nog noodïg zijn. Indien zich geen bijzonderhe den voordoen, rullen geen ver dere bulletins worden uitgege- Prinse%Juliana heelt zich met de prinsesjes to New-York inge scheept op de „Queen Mary Zij zal direct doorreizen naar Soestdijk om cr a!!<$ in gereed heid t© brengen voor haar kin deren, die in den lusschciitijd in Koningin Wilhelmina'S woning in Engeland zullen blijven. Op de vraag van oen journa list, wanneer prins Bomhard naar IudïG zou vertrekken, antwoordde de prinses, dat zij den datum van vertrek niet wist, maar dat de prins het heel druk had in Nederland- ÏOU mOU tlQ posits. t»n "»v 'van de kleinere ambtenaren, dm zich Op een te Londen gehouden persconferentie werd door een delegatie van de nieuwe Zio- nisteuorganisatie uit Palestina de eisch naar voren gebracht, dat dn Engelsche regeering Palestina in de toekomst als een Jood- schen slaat niet zelfbestuur zal erkennen- Rosolf, lid van het Palestyn eehe centrale comité eti dr. Alt man, Hd van hét presidium der nieuwe Zionistenorganisatie, vroe gen de vestiging van een voor- loopige Joodscho regeering, wel ke gemachtigd zou zijn maat regelen te troffen voor het uit roepen van een Jooilschen staat in den kortst mogelijken tijd. Deze regcoring zou in staat moe ten worden gesteld do vrijwillige overbrenging te organiseren van Joden naar Palestina uit Euro pa en andere gebieden, waar het leven voor hen ondraaglijk jS zii zóu is staat moeion wor den gesteld lid to worden, van do nieuwe internationale organi saties en zou leeningen willen sluiten, welke door den staat zouden worden terug betaald, Dr, Altman verklaard© o.m., dat de overwinning in Europa geen over winning voor de Joden is ge weest. Degenen, the de uit- rociingskampen hebben overleefd, staan nu, zelfs in West-Europa, tegenover oen versterkt anti-se- mitisnie. De Joden in Palestina zya verbitterd, daar zij bemerken, dat Engeland blijkbaar niet van plan' is zijn beloften t.o.v. het Joodsche volk na te komen, Dr. Altman besloot: „Dit probleem dient te worden opgelost. De leiders der toekomstige wereld kunnen bet onrecht niet taton voortbestaan en het een wapen laten worden in de handen van een eventueelen verstoorder van den internationalen vrede.' Dr. Goldstein, do president van do Zionistische organisatie in Amerika, verklaarde hg andere gelegenheid, dat de vesti ging van een national en Jooü- schon staat in Palestina oen zaak van leven en dood was voor een millioen Joden m Euro pa. Gedurende den oorlog wer den. er in Europa vijf rmüwui Joden vermoord, dj. ?u PCJ- v?n' hun totaio aantal. Rusland niet meegerekend'. Goldstein deo.de "medo, dat de Joden m Pa lestina een twintigste deel van de totale oppcr\-lakte bewonen, maar dat zij er in sMSdc" 600.000 menschen op tut gc bied vxij comfortabel onder te brengen. Enkele van 's werelds grootste slagschepen hebben gisteravond één van de zwaarste nachtelijke vloolbombardemcnten van oen oorlog uitgevoerd. Binnen 1 uur tijd slingerden de Mammouth-ka- nonnen 1500 ton hrisantgraua en op de vitale mdustrie-ccutra langs do Japansche kust. Volgens de „New-York Herald Tribune" heeft do Amerikaaii- Echo regeering aan Truman voor zijn vertrek naar Europa een project voor do overgave van Japan voorgelegd. Do ©enige voorwaarden zouden zijn, de af stand van alle veroverde ge bieden, do vernietiging van de vloot, do luchtmacht en de ma rinewerven. Er zou algezien wor den van een invasie op de Ja pansche eilanden en deze zou den ook niet worden bezet. Ja pan zou zijn huidige regeenng en den. keizer behouden. De beweging voor den vrede zou in Japan terrein winnen on men zou niet ongeneigd zijn deze voorwaarden te aanvaarden. Do politieke situatie in België is gisteren bijzonder ingewikkeld geworden als gerote van het aftreden der katholiek© ministers. Het Belgische parlement kwarn bijeen. De zitting begon met de bekendmaking van Penner nan Acker, dat de portefeuilles der afgetreden ministers verdeeld worden onder ie Jam overgeble ven leden van zijn kabinet, na- meliik de communisten, liberalen m eocialisten. Van .Acker ver klaarde na de voorlezmg vau den brief des konmgs, dat do ceaocring de verantwoordelijkheid voor de betrokken passages uit den brief niet op zich kon ne men en dal deze on^genaam herinnerden aan fascistische slag zinnen. Later verklaarde Van Acker nog, dat de regeering het in strijd achtte mot de Belgmcho grondwet, wanneer de koning door middel van een referendum uitspraak zou willen Max -doen Voor den tweeden keer staat het schilderij „Emmaüs gangers" in de algemeen© be langstelling. Den eersten keer was het, toen Museum Boy mans in 1937 besloot tot den aankoop. Niemand twijfelde er aan, dat deze schilderij, af komstig van mr- Boon in Den Ilaag (de herkomst was vaag) echt was, zoodat ook het be drag, dat uitgetrokken werd van G00-000,verantwoord werd geacht. Men juichte het zelfs toe, dat een zoo be langwekkend werk van. den grooten meester Vhnneer, in Nederlandsch bezit bleef. Thans komt het sensationoele bericht, dat „Emmaüsgangers niet door Vermeer geschilderd zou zijn, doch door Itan van Meegeren, die om welbekend© redenen, reeds in bewaring is -ronomen. Naar het schijnt heeft Van Meegeren tijdens een ver boor verklaard, dat hg gedu rende enkele jaren acht mdtiocn .verdiend heeit door het ver vaardigen van schilderijen, me hü zelf van de signatures van Johannes Vermeer en Ple.t!f, do Iloogh voorzag. Deze schildc-rs leefden in hetzelfde tijdperk (midden l?e eeuw). Tot goed begrip diene, dat hie* geen sprake is van nage maakte "schild irfjen, dus copicen. Het zouden schilderijen zijn, me nog nooit opgemerkt waren en die nu plotseling voor acn dag kwamen- Men begrijpt, hoe goed ze zijn, wanneer men weet, dat do expert van nature en door ondervinding zeer wantrouwend _s geworden, zelfs voor coplccn, ■aat stain voor ontdekkingen- De Rotterdamsche restaura- teur-expert H- G. Luitwielex ver klaarde ons gisteren nog, dat hij de „Emmaüsgangers" drie maanden in huis heeft gehad en nu nog beweert liij met stellig heid, dat het werk echt is. Hij staat daarin niet alleen. Meer dere mannen 'van de praktijk- stelten hun mecning tegenover rijo van b-v. dr. Van Gelder, directeur van het Mauntshuis in Den Haag, volgens wïen het .childerij beslist valsch is. Besliste zekerheid over de vraag: echt of valsch is dus nog niet verkregen. Verscheidene Nederlandsche experts zijn nog druk in dc weer, de „Emmaüs gangers", die juist de onder duikperiode teboven is .gekomen, onder de loupe te nemen- Uit eindelijk zal in elk geval en vrij snel kunnen worden, vastgesteld of het werk gedu rende de laatste jaren (dus door Van Meegeren) of in een vroe ger tijdperk is vervaardigd- Het blijft raadselachtig, dat Van Mee geren er in geslaagd is meer dere van dergelijke doeken te plaatsen, als alles onecht was en aangezien do man den naam heeft een fantast te zijn, zou zijn heele verhaal een verzinsel kunnen blijken te zijn. De „Emmaüsgangers is met G ton nog karig beloond in ver gelijking met b-v, „De voet- wassching", dat 1% millioen op bracht. Do A"m=tertlamsc1i9 fooneolspelcr Ma-c Croisot, geen onbekeulc voor lien Jie in de afsrioopen jaren do clandestiene kunstavonden bozoeh. ten, waarop Neit. arlisten optoden. die ^een cultuurkainer.iad wiMen ot kon. den weiden, deze JUs Croi«ot dus lïotnl naar Sctiicd.iiti. Zondag *•- Juli* des oelilends 10 uur treedt, hij op in Jlonopole Uieater meL „De gedachte van den K«-4.«c!uin schrijver Leanid Andrejew, dat hij in andere sleden ireds niet veel sucecs lieefl gespeeld. indien <Ie?e kunsluchlend sin M is de directie van Monopole voornemens meer liergelyke bijeenkomsten tc orgn- ni^eeren, waarop goede kunst zat worden uiteevoerd, op het gebied van muziek of toonoel. De wnd. burgemeester van Schie dam, de bear K. Bosch, schrijft ons: Zaterdag 21 Juli wordt etui inzru nicliiifr gehouden ten behoeve van het NederkinrJ^che liootle Kruis. Hoen ul een woord van aanbeveling van fiere collecte eigenlijk overbodig mag hcetcn bet Roode Kruis heelt, voorzoover de bezetting dat ioeliet, steeds het gestelde doel getrouw ring", streeld en overal de helpende hand uitgestoken cn veel Ifjden verzacht toch moge ik voor deze collecte do bijzondere aandacht van do Schiedam, scho bevolking vragen. Het is do eerste collecte na de bcviijdiiig! Laten wij deze gelegenheid anngrij. pon om met milde hand te geven. Do vereeniglng „Het Xederlandsobe Roode Kruis" is dit ten volle waard I o over zijn al dan niet aanblijven. De Kamer van Afgevaardigden, beoft gistermiddag een wet aan genomen, waarin verklaard wordt, dat koning Leopold zijn constitutioneels functies met mag hervatten zoolang beide hutzen van het parlement niet verklaard hebben, dat hij weer raag ro geeren. Do uitslag van do stemming hierover was: 98 vóór de wet, (3 er tegen en 32 blanco. In een gisteren voor den rand van de Phalanx gehouden rede heeft generaal Franco aangekon digd, dat Spanje binnenkort ge vraagd zal worden de monarchie to herstellen. Hij rocjtte hi-rmn toe, dat de tr.ul.t o ee'.e mo ar chie het eo-ii te passende systeem voor Spa j'1 is- De commissaris van politie ta Schiedam verzoekt den persoon, dia zich op 13 Februari 1945, des voor- middags to 4 uur aan do Dr. Nolct- slichting vervoegde en aldaar mede- dccling dood, dat er een gewond per soon lag in een tuintje van een villa op don hoek van de Sladhooders- laan en de Juliana van Slolberglaan to Schiedam, zich lot hot geven van inlichtingen te molden aan hot hoofd bureau van politie, afd. recherche. Van de afd. Schiedam van den bond van handels, cn kantoorbedicn. den „Mercnrius" ,is een voorlooplg be- Btuur geformeerd. Een binnenkort to houden ledenvergadering zal een defi nitief bestuur kiezen. Uita.: Stichting „Het Parool" Am sterdam. Vertegen*, voor Rotter dam: 8. de Vricc Cbet-redacteur; Th. Ramaker. Buitenl., Jac. iwank. Binnenland: H, Tobi. Reportage: Joh Paauw. Opmaik-reducteur: M. GÓ Marineman. Gedrukt ter Koninklijke Nederl. Boekdrukkerij H h. M. Roelanta, Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1