ifZfcEB VRIJ ONVERVEERD KUNST EN VOLK Hertog van Windsor naar Engeland? m E.V.B.- bestuurder gearresteerd dUidêuiienleu^s sa 1 jËöfeB ZATERDAb 21 JÜL 194b ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN 5e JAARGANG NUMMER 96 WERELDNIEUWS Resultaten in Potsdam?' Katholieke uitzending door radio Berlijn Be Big Three*' Vr edesgeruchten Franco's dagen geteld Wegens havendiefstallen SPORT.REVUE Zuivering van Burgemeesters in Zuid-Holland Verscheping kolen v.m'c/'. 'W'l; -• h|'' r Reductie, Administratie ca Advertenties EENDRACHTSWEG 42 Tel 25430 (3 lijnen) eq K.L.M.-G EBOU W COOLSINGEL Teleioon 24399 en Inlichtingendienst 2 2 8 3 9 Abonnementsprijs p. weck 0.31, p. kwartaal 4.— losse nummers f 0.10 DOOR HAN G. HOEKSTRA Ï-J et manifest, dat in deze da. gen aan de Ncderlandsche kun. stenaars wordt toegezonden, zal straks kannen blijken een bevrijd ings- document van bijzondere beteekenis geweest te zijn. Zooals men weet, liet in het voorjaar van 1941 liet gros van onze kunstenaars aan :5eyss- Inquart weten, geen aandrang tc voelen om zich in de op hinden den zijnde Kultuurkamer metterwoon te vestigen. Deze Kultuurkamer n Uiteraard tóch gekomen en de tragi, comodie van haar bleekzuchtig be- staan is genoegzaam iiekcnd. Do kern. groepen uit dit eerste algemeen» ver. zet, hebben het niet bij dezen negatie, ven arbeid gelaten, zij hebben dien door positief werk doen volgen. Ver schillende groepen van» kunstenaars vertegenwoordigend, hebben zij ver. sclieideno na-oorlogsehe plannen ont worpen en uitgewerkti bij deze werk zaamheid zijn kunstenaars van de meest uitecnloopende strooiwagen he- trokken geweest, terwijl contact werd gehouden met de Xctlerlundsdie re. geerïng. liet manifest aan de kun. stenaars van Nederland behelst de oprichting van een algemeen» en on. af^-nkelijke kunsienaarsorganisatic en .ie een eerste groots poging ora alle Nederlandsche kunstenaars in één ver. band bijeen te brengen. Ziet hier de opzet: er komt voor elk kunstvak één erkende beroepsvereeniging, te. we. ten voor de architecten, de beeldende kunstenaars, de cineasten, de dans. kunstenaars, de letterkundigen, de mu sici, de beoefenaars der toegepaste kunsten, en dotooneelkunstenaare, '„Sé dcrlaniirchc Federatie van Beroepseer, ■eirrirstnjetivan '.'Kunstenaars" is de omvangrijke én. ietwat.knarsende naam van-den bont! die, aldus gevormd, de belangen der schilders, 'schrijvers, too." neelspelere enz,, zal behartigen. Daar naast, zal een „Itaad voor de Kunst" worden ingesteld, waarin behalve kun. stenasirs en overheidspersonen, ook verwante buitenstaanders zitting zul. Jen hebben. ral men in dit (en elolte boknogle manifest als vracht van drie jaar -activiteit achter 'de coulis sen der bezetting ontmoet is een kennelijk tot in onderdoelen, goed voor. bereide organisatie. Waarbij de fout vati een nieuw en strak keurslijf ver. itiedèiii Tb. Natuurlijk zitten aan een ïriptelling a|s deze. Federalie alle vele vormen van een vakbond en van vakvereenigingen vast met. nansl de hteöele doelstellingen, den lieeleu romp. vjomti der „vak'Mielnngen. Dcc?, dln. gen zijn nu eenmaal onvermijdelijk als men uil organisecren gaat en met kans op succes zich opmaakt om het kwi- stenaursbejang en daardoor het alge. meen volksbelang sociaal to dienen. Men heeft dan eenvoudig een degelijk en doeltreffend apparaat op te hou. wen," (lat naar alle zijden behoorlijk kun functionneerenl Het is duidelijk, dat een dergelijke instelling in de kringen van kunstenaars inet gemeng. de gevoelens zat worden ontvangen, sommigen zullen zulk een instelling b.v. alleen al op grond van haar sociale nuttigheid mol frenetiek applaus ontvangen, terwijl anderen er «ven ijverig hun nens voor zullen optrekken, wijl zij zulk» soort „ge- bondènhcid" voor een kunstenaar ver. loeien. Stellig zou dan ook vóór den oorlog een Federatie ,ala hier in de windselen ligt, een kwade kans heb. ben .gehad. Dnt zij nu wèl een kans krijgt, .en men kan er gevoeglijk nan toevoegen: een kans als nooit fe voren ,ligt voor de hand. En «ulks niet alleen omdat op alle gebieden der samenleving reikhalzend wordt uitgezien naar een >pasklaar cóstmim", waarvan men de lir-a en. haar coupeurs kent on waatJu.ii mendus gaarne do klandizie geeft Men- heeft hier van doen 'met een opzet. ;i 'die ernstig dé aandacht ver. dient, en de namen van hen, die zich achter dit kunslcnanrsverbond l N' ik' Zie'vervolg rpag.: 2 Het zou in de bedoeling van den liertog van Windsor liggen in den loop van Augustus met de hertogin naar Engeland te vertrekken en een volledige ver zoening te beproeven tusschea haar en de koninklijke familie. Het voornaamste doel van zijn bezoek aan cleu advocaat Hugh Fulton zou zijn, het doen vi- secren van zijn paspoorten door de Amerikaansche autoriteiten: Fulton maakt deel uit van den intiexnou kring van Truman. In den loop van een déjeuner met advocaat-generaal Clark heeft de hertog van deze gelegenheid gebruik gemaakt om het plan der Ver. Staten tea aanzien van de sociale zekerheid naden oorlog en speciaal het probleem der werkgelegenheid te bespre ken. In antwoord op een vraag naar de mogelijkheid, dat hij gouverneur-generaal van Canada zou worden, merkie de hertog op, dat hij zonder bezigheden was en hij voegde er aan loc „indien men mij den post aan biedt, zal ik dezen aanvaarden, maar tot dusver heb ik nog slechts geruchten daarover ge hoord. Het is onwaarschijnlijk dat mij dat aanbod gedaan zal worden". De „groote drie" voerde ge regeld besprekingen, aldus wordt officieel bericht in Berlijn. De drie ministers van buitenland- sche zaken, Byrnes, Eden en Mólotof confereeren eveneens steeds met elkaar en zijn thans bozig de agenda op te stellen voor de verdere onderhande lingen. Dit wordt als een aanwijzing beschouwd, dat eonige zeer moeiiijke problemen, die aan het hoofd van de agenda staan, reeds zijn opgelost. Ofschoon dit nooit bevestigd werd, neemt rnen aan, dat deze problemen speciaal betrekking hebben op het üuilsche vraagsiuk. Sambodja bezet Sambodja, het oliecentrum op OostBorneo, ongeveer 135 mijl ten N.O, van Bulikpapan, is door de Australiërs bezet, aldus het communiqué van Mac Ar thur, In den tot op heden hevig- s ten aanval op Sjanghai wer den 290 ton bommen op het vliegveld Kiarigivar geworpen. Mustangs ontdekten een 10,000 tons vrachtschip tussehen Kïoes- joens en Okinawa, en wierpen het in brand. _rT: .Voor liet eerst'-sinds;Januari 1939, toon de nazi-autoritcilen scherpe beyorfcingen oplegden aim do Kerkelijke organisaties in het Derde Rijk, zal radio Berlijn, thans onder controle van de Russen, den katholieken ochtend dienst en een predicatie uit- ze>i(le;i op a-s. Zondag, De Evangelische kerk, die in de latere stad ia'/van het 'Hitier*' bewind geheel door denazi's, werd gecentroleerd, wordt, ge reorganiseerd. De besluiten en besprekingen van de conferentie der „Big three" in Potsdam, worden strikt geheim gehouden, totdat een for meel gemeenschappelijk commu niqué kan worden uitgegeven. Naar ineu zegt, is Truman voor stander van de uitgifte van com munique's van een algemeen ka.- raktcr, zoo vaak nis de voort gang in de besprekingen dit wet tigt, maar er is geen aanwijzing, of men deze lijn zal volgen. Kaar gezegd wordt, is Truman bereid, wat" het bestuur van Duitsciilaud en andere Europee* sclic problemen betrefi, veel aan de beslissing van Churchill en- Stalin over te laten. Meer dan tien eersteklas-geruch ten over den Japanschen oorlog deden in Wanliington de ronde, maar het departement van Bui- tenlajidsche Zaken heeft her haald, dat geen officieele of on- officieele vredesaanbiedingen van de Japan, s-che regeering ontvan gen zijn. Ofschoon zij toegeven, lat er eenig vuur kan zijn bij zooveel rook, schrijven de meeste waarnemers deze geruchten in de eerste plaats toe aan de schaarschte van het nieuws uit Potsdam en in de tweede plaats aan liet ontbreken van tegenstand bij de laatste. zee- en lucht bombardementen van i Japan, liet gerucht, dat Rusland op het punt zou staart de rol van be middelaar in bet Verre Oosten op. zich te nemen, vond sterke verbreiding, maar blijkbaar kon bevestiging of ontkenning hier van alleen maar uit Potsdam komen. Do New-Yorksche effec tenbeurs heeft den invloed der geruchten echter wel ondergaan, want in het begin van de week daalden de aandeelen sterk ia koers. De reden daarvan scheen do vrees te zijn, dat een spoe dig einde van den oorlog de in dustrie van de Vereenigde Staten plotseling voor haar giganlisch o msehak'el ingsprogrumma zou plaatsen. Generaal Franco heeft nog al tijd niet aan de Britsche regeoring bet verlangen (e kennen gegeven, de monarchic in Spanje te her stellen, aldus volgens Reuter ge- aghebbenda kringen te Londen. Commentaar op de laatste rede voering vau.Franco wordt nio! ge geven. Spaanschc* republikeinsche krin gen te Parijs verklaren, dat Fran co's* dagen .geteld zijn en voor spellen, dat hij het geen hon derd dagen meer uithoudt. De.' opvatting van Don Juan over een monarchie, waaraan republikeï-' non en socialisten deel zouden hebben, is volgens deze krin gen niet acceptabel voor Franco, die daarom een anderen koning zoekt. Zij voegen er, aan toe, dat, als .het zoover is,-bet Spaan- sche volk zat opstaan en een republiek vestigen. Men js begonnen liet weerkundig slation te VHesingcn, dal in den oorlog vernield is, opnieuw in ie richten.:: k Vii"--' A tc A" INLICHTINGEN VERZOCHT De commissaris van politie te Schie dam verzoekt alten,, die Inlichtingen kunnen verstrekken omtrent de identi teit van één of beide meisjes, wier Toto hierbij is afgedrukt, zich lo ver voegen aan het hoofdbureau van po- lilac, aid. recherche, Lange Nieuw, straat 43, Schiedam. De rivierpolitie heeft gisteren middag den secretaris van het voorl. bestuur der Eenheidsvak- bewegïng te Rotterdam, L- v. Os, gearresteerd onder verden king havondi efs tallen fe hebben, gepleegd- Bij een huiszoeking werden verschillende goederen, van ha vendiefstal afkomstig, aangetrof fen. v. Os heeft-een volledige bekentenis afgelegd. De arresta tie houdt geen verband met po litieke onbetrouwbaarheid. De E.V.B. in Rotterdam treft het in zooverre niet met haar bestuurders, dat dit reeds de tweede is, die wegens havemdief- s tallen opgepakt is. o VOETBAL. Do strijd is beslist Feijenoord heeft haar laatsten wedstrijd met duidelijke cijfers: 5—1 togen Neplunus gewonnen en is daardoor in het bezit gekomen van den Bcvrijdingsbeker met do daarbij beboerende elf kleine be. hertjes, Daarmeite is d.c prijs terecht, gekomen hij de "club, die het con. slantst gesjjeeld heelt: 9 ovcrwinnln. gen in 10 wedstrijden en de fraaie doelcijfers 34—9. '- I1..D.V.S. kwam voor do derdo maal binnen een week op 'Spangen en won thans in een zeer matigen wedstrijd met 2—1 van Sparta, een revanche voor de nederlaag met dezelfde cijferg in Schiedam. Zaterdag wordt mi nog gespeeld: XerxesSparta en Linker Maasoever XI—Royal "Air" Force: voor Zondag staat op het programma: Neplunus— R.F.C, er» ExcelsiorRoyal Engineers, terwijl Zaterdag 28 dezer Feijenoord bezoek ran Aj axontvangt." CRICKET.' I1..D.V.S. speelt Zondag op "eigen terrein togen Excelsior.' IAWNTENNIS. Wij herinneren nói even asun den wedstrijd -van de .NederlandscSié Ten. nisjiloeg; tegen de '.Ausjraiisbhe Tennis, "ploeg op Zaterdag 8.30 en Zondag 2 uur in hét Oostelijk Tennispark a:uj den Kralingscheweg.- Do Ncd. ploeg bestaat uit: Iv. Swol: Rinkel, AVillon en vierden neg nader aan te wijzen speler. - De Australiër» zijn .reeds in Neder, land aangekomen. iiiuiiiiiiitucitniiHiiiiiiitniiHiiuiiiiniitiiuumiiuiiuiuiiimui UITREIKING NOODKAARTEN EN INLEGVELLEN. Mede te brengen: tweede dlfirl- butiestamlcaart en bon D 07 rood of blauw van fle levensmiddelenkaart M.G. Voor nadere mededeelingeu om trent afkruising, aanteekening en te onivaD^eu kaarL zie ons blad van Maandag 16 Juli. Maandag 23 Juli: de letters Ha t.e.m» Hub Dinsdag 24 Juli: Hoy t.e.nï. Kor. H.H. SCHIEDAMSCHE DETAXL- JtilSTEN- In de weck van 23 tot 2S Juli moeten op codeda^ worden ingeleverd: Boterbon 10G, rest 6ö. Kaasbon 130, rest. 90. Bestelbon D 05 Roodp Bestel bon D 05 blauw. Voor deze vier inleveringen moeten voor elk artikel ecu blanco staatje worden gebruikt. Wie niet op codedag komt» wordt niet meer geholpen. Voor de overige m te leveren artikelen kunnen ih>S goeu gegevens worden verstrekt Slagers leveren in op <#ïaadag 23 Juli, op Bureau Broersvest 111: Vleeschbonnen 123 en 124, 103, J.04 en 119. Alles bij één ontvangstbewijs. Yet- bonnen 125, 126 en 105 evenceüS by. één ontvangstbewijs. (Blanco), extra: RANTSOENEN VOOR EN JONGE MOEDERS. Beze extra rantsoenenoyer de We periode 1945, loopende vaa 5 Aug- tot en met 1 Sept. «ub. voor eu*. moeders wier kind verwacht wordt w 5 Jan*, doch voor 3 Febr, *46 en voor jonge moeders, wier kind geboren ie na 3 Febr., doch voor 4 Maart 1945, lullen worden uitgereikt ais volgt: Letters A—B op Maatndag 23 Juli; C—D op Dinsdag 24 Juli; E—G op Woensdag 25 Juli; II—J op Donderdag 26 Juli; K—L op Vrijdag 27 Juli; MN op Maandag 30 Juli; O—op Dinsdag 31 Juli; R—S op Woensdag 1 Aug.; T—V op Donderdag 2 Aug.; W—Z op Vrijdag 3 Aug, nan bet Distributiekantoor Broers vost HL Lo. ket 5 van '912.30 uur en van 25 uur. Stamkaart van moeder en eventueel vaa baby medebrengen- 4 O De provinciale Militaire Com missaris vaa Zuid-Holland heeft op grond vaa het zuiverings besluit in hun. functie geschorst met ingang van 8 Mei 1945: F. Swier, burgemeester van Bo degraven, L. Meerman, burg. van Giesseti Nieuwkerk eu Peursuut, Ch. J. L. M. Siemons, burg. van Hazerstvoqde, G- J. Koert, burg- van Nieuw Lekkeriand, J, van (iemerderi, burg. van Lex- mond, J. H, van der Berg, Imrg. van Lisse, P- C. Callenfels, burg. van Woerden, G- J.' A. Gartlioff, burg- van Zoeterwondc, M, Hoo- genboezem, burg. van Lekker- kerk. In hun functie zijn gestaakt: M. Gautior, burg. van Berken- woude, L. J. Lucasse, burg. van fleeuvvyk, S. M. Nieuwca- huisen, burg. van Schoonhoven,' S- Hoogenboom, burg. van Yi- anen en. Lexmond, J. G. Die penhorst, bnrg. van Giessen Nieuwkerk, Peursum, Schellni- nen, IL B. N. Mumseti, burg. van Waddinxveen, M. J. L_ Kwint, burg. van Barwoutswaar- der, Waarder en Rietveld-- iMIMIHIMMItlltmMtMIMIIIIMIIfMUtnniMMHMMiMIMMMMOMMM* Verwacht wordt, dat eind Sep> teraber alle Kijübrog-resten opge- e Tulmd 2ljn; waarna de versche- 1 ping van kolen uit het Ruhr- 1 gebied, ook naar Nederland, kan beginnen. - :'i"' I-'.-:.. IHHM4HU|ÉÉUU*MIHIUtMMIUUtM4liu4(kHtUIIIIIUltai|JHIIIi4 iil, j v f V1 a t i] r 1 L t r

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1