VAN ACKER GISPT LEOPOLD VRIJ ONVERVEERD Spelen mei vuur Proteststaking in de haven Han Hollander dood? Het kunstleven m JSi \CocMa£c& pjffiZEE MAANDAG 23 JUÜ 1945 ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN 5e JAARGANG NUMMER 97 k N.S,B.-ers breken uit kfife? - i- Repatrieeringsdienst te Assen at goed Onregelmatigheden ontdekt Prinses Juliana en de Prinsesje, in West-Schotiand aangekomen Aangekomen schepen WERELDNIEUWS Stakingen voorspeld Overeenstemming in de Rotterdamsche haven SCHIEDAM Zuivering overheidspersoneel Zuivering kunstenaars Défilé NJ.VL Feast voor de ).K.B.«jongeren smmimm iÉrfc ■■■l'if-f I dedacue, Administratie en Advertenties EENDRACH 1 i»WEG 42 Tel 25t30 :,3 tónen) cd fC.L.Al.-G EBOU v\ COOLS INGEL Telefoon 24399 en inlichtingendienst 2 78 3 Abonnementsprijs p week 9.31» p. kwertael l s e nummers f 0.50 he:' pargdl HdkCI .vV^,p V ROTTERDAM ft Wat in de itoMortlaiiisclio- hulp- gevangen is gehumde, is eert schandaal. Als zCaliort jnan tege lijkertijd kunnen ontsnappen, dan is dat een slag in het gerucht i van bet Nederland scbe volk. I Over het te zachte aanpakken .f der landverraders om nog maar te zwijgen van het heele- maal niet aanpakken van velen hunner hoerscht in het heele land de grootste ontstemming - Dat er na zoovee! maanden em- - 'lelijk een paar N.S.B.-erijes voor een tribunaal kwamen, de een omdat hij in een dronken bui 'id geworden was en weer spoe- lig bedankte, een ander om- I lat ze spoedig omzwaaide en ille- I gaal werd, zooiets wekt verbit- Ifit. 'ering. Do vox populi eischt terecht snelle en strenge bestraf fing van de g r a o t e n en niet van de kruimel ge va!J-etjes, en de vox dei zon verstandig doen, i j daar snel en ernstig rekening i meo te houden. Wanneer nu bovendien blijkt, dat het voor sommige landver raders nog makkelijker is om üithet gevang to komen dan voor anderen om erin te ge raken, dan is dit spelen met vuur., Het Nededandsche volk elseht en mag dat na de doorge smaakte vijf jaren eischen j' dat met zijn doodsvijanden afge- takend wordt. „h,| Ir^t geval der zestien ontsnap- life staat niet op zichzelf. Al treen onjdat het er zestien tege- Tjjk waïen, trekt het de alge- 'meene/aandacht, maar geregeld hoort men van individueel» ont snappingen, vooral bij de te werkstellingen van N.S B.-cs. De 'lewakers zijn met slenguns ge wapend, maar kunnen die niet "gebruiken, omdat het gewone pu bliek te dicht in "de nabijheid .verkeert,- het gebeurde aan de s Hillevliet, waarbij een onschuidi- l ge voorbijgangster gedood werd, bewijst dit Is er nu werkelijk geen mo gelijkheid' om pogingen tot door- - geven van briefjes en eten door te geven, afdoende tegen te gaan? Vaak hoort men door ex-poiï- tieko gevangenen zeggen: „Ik wou dat ze óns maar eens lie ten oppassen....!" Dat zou mis schien te kras w-orden, maar tzóker mag bot anderzijds niet te kras worden. i Zestien gevangenen hebben weten te ontvluchten uit de hulpgevangenis [ti, de Ambacht»school aao de Tam- boerstraat. Onder hen bevinden 2ieh cenige zwate Jongens, die tijden» dc bezettingsjaren op naam van de „JJodergrondscho roofovervallen pleegden en het gestolen© in den zwarten handel brachten. Een van ae uitbrekers moet een ware acro- gewecst zijn. Hij wist door een luchtkoker op het dak te komen» waarna hij met behulp van aan el- •i?f« £eb{>ndcn dekens de overige vijtttcn denzclfden weg beeft doen Vervolgens wisten allen in het nachtelijk duister de straat tc berd- 1 in üij te ontkpmen, 1 '^middels is men erin geslaagd ycïfic"cidcnc uitbrekers to achter- .^naicn en opnieuw achter slot* tc u brcngen. Van bevoegde zijde wordt *- "°P gewezen, dat het aantal bcwu- ffcriSj. steeds minder wordt. Dit - ii, verband met het feit. dat er *icn zooveel gemeld hebben als 'Oorlogsvrijwilliger* De wachtdiensten v -zijn den, laatstcn tijd dan ook btil- Sl" ;fnSeWoon' zwaar Het toezicht Ja 'V* -. vofflcbcrpt» 1 Bij don repatrieeringsdienst io Assen zijn ernstige onregelmatig heden ontdekt. De directeur en het hoofd der afdeeSng Voeding zijn op verdenking van verduiste ring ingesloten. Gebleken is, dat meermalen minder gcrepatrieerden aanwezig waren, dan waarvoor levensmid delen werden ingeslagen- „Ter voorkoming van bederf* werden deze goederen, 300 eieren, 40 K.G, boter en 100 K.G. kaas. ten deele tegen betaling, maar steeds zonder bonnen, onder een groep van 15 tot 20 man verdeeld. Een uitgebreid 'nadir onderzoek wonlt ingesteld in de zeer onvolledige levousmiddelen- aihriinistratie. Prinses Juliana is Zondagavond met de drie Prinsesjes aan boord van de Queen Mary in Gourock (West Schotland) aange komen. Nader wordt uit Londen ge meld, dat de Prinses zich zoo spoedig mogelijk naar Soestdijk zal begeven. 'De Prinsesjes zul len korten tijd in de vroegere verblijfplaats van H, M. de Ko ningin te Londen vertoeven. O bi den loop van Zondag zijn in de Roüerdamsche haven weer zeven schepen binnengeioopen, waaronder de „Stad Maassluis", iiggendo in de Menvehavcn, de „üada", die doorvaart naar Dor drecht, en de „Van der Helst". De lading bestond uit graan en stukgoed. Tijdens de debatten in de Bel gische kamer over de konings kwestie beeft premier Van Acker o-m. het volgende verklaard: De koning heeft zijn land niet ver raden, maar hij geloofde in een Duitsclio overwinning. Het zou vruchteloos zijn to ontkennen, dat er voor den oorlog een spanning aanwezig was tusschen den koning en hot land. Wij moeten echter de monarchie niet met eigen handen vernietigen. Koning Leopold heeft niet lan ger voldoende vertrouwen en gezag om zich van zijn hooge taak te kwijten. Hg heeft fouten begaan en is onder de Duit- sche bezetting gebleven- Hij heeft op die bezetting niet ge reageerd als de rest van do Beigen heeft gedaan- Hij heeft het land niet verlaten en is do regeerlng niet naar Londen ge volgd. De overwinning van Bel gië is niet te danken aan den koning- Zij werd behaald in weerwil van hem. Zijn huwelijk heeft zijn prestige onder hot volk geschaad. Een dergelijk huwelijk is alleen l© aanvaarden in romanliteratuur, maar niet in een regeerend vorstenhuis. Overtuigd van do Buïtsehe overwinning, nam de koning niet eiken maatregel, die noodig was om de plannen van den vijand te dwaraboomen. Integendeel, hij aclille het noodzakelijk tot een overeenstemming met den vijand te geraken. Dit was een. essentieel» fout, waaruit allo an dere zijn voortgesproten. Kort voor zijn deportatie naar Duitschland heeft do koning een voorstel om te ontsnappen en „koning van de Maquis" te worden, afgewezen. Aan zijn per soonlijken vriend Van intraden heeft hij gezegd, liever naar Duitschland te gaan, dan be trokken tc worden bij de bloedige reactie, die de bevrijding zou meebrengen. Thans zweeft de koning tus schen verschillende invloeden, die hom telkens van raeming doen veranderen. De houding van den koning vormt een slecht voorbeeld voor onze jeugd. Leo pold's onderhoud, met Hitler te Berchtesgaden in November 19-10 valt niet goed to praten. IHer word o-a» do handhaving van zijn dynastie, het Duitsdie militaire béstuur in België, do Duitsch© eöntról©op onze bui- -Lri'jhk-L' w:T- -- tenlandsche aangelegenheden en andere kwesties besproken- De socialistische afgevaardig de Max Bus et, zeïde in het de bat: „De meerderheid van het Belgische volk wenscht de mo narchie, zoolang zij constitutioneel is. Do socialistische partij zal tevreden zijn met het aftreden van koning Leopold". De com munistische afgevaardigde La- haut verklaarde, dat zijn partij oen motie zou indienen inzake cmmiddeiljjko abdicatie. Poolsehe verkiezingen De Vereenigde Staten zullen beslissen, of het al dan niet aan te raden is, dat de geallieerden toezicht houden op de komende Poolsche verkiezingen, en wei op grond van rapporten van den ambassadeur van de V. S. te Warschau, aldus heeft Grow, waarnemend minister van buiten- landsebe zaken van do V. S., aangekondigd. Hij voegde er aan toe: „Indien besloten wordt, dat op dezo verkiezingen toezicht zal worden gehouden, zullen de V. S. or natuurlijk op staan, dat zij daaraan deolnemen op gelijke basis met do andere mogend heden. R. J. Thomas, president van de vakvereenigtng van automo bielarbeiders in do U.S.A., heeft verklaard, dat do overwinning op Japan voor hem hot" sein zal zijn om te beginnen, mach tiging to geven voor stakingen. „Er zullen er hooi wat ko men", waarschuwde hij. „Wij zul len stakingen toestaan in elke fabriek, waar do tegenwoordige grieven voortduren". De hoofd oorzaak van de na-oorlogscho stakingen in zijn vakvereeni- ging zulten voortspruiten uit het feit, dat do werkgevers in do automobielindustrie eenvoudig do vakvereenigingen niet wenschen te erkennen. Do vermaarde sportjournalist, bekend vooral om zjjn oogge tuigenverslagen bij voetbalwed strijden Han Hollander, zou vol gens hot blad j,IIet Binnenhof' m oen Pooisch kamp ovorlodon Zate,Jug hield de EV.B- aan de Parkhaven een openluebtvergadering, iraarin de overeenkomst ter sprake kivam. die «straften werd tttssdion dc drie samenwerkende Centrale, Chr. on R.K. bonden van transportarbei ders en waarin vrijwel alle in het ..urgentieprogram" gestelde eischen zijn ingewilligd. De voorzitter Van den Berg uilie zijn ontevredenheid er over, dat de regeering weigert de eenheïdsvakbe. weging te erkennen, waardoor deze niet aan de onderhandelingen kon deelnemen. De «eheele gang van zaken achtte hij een provocatie, maar tot een nieuwe havenstaking mocht het niet komen, meende hij, omdat deze bj de bevolking niet sympathiek is en er op het oogenblik meer verloren dan gewonnen zou worden. Uit protest zon echter Maandagmiddag 23 Juli een uur lang niet gewerkt worden. Aan den minister.president zon een motie van afkeuring worden gezon. den. Er werd op deze vergadering «een gelegenheid geboden tot gedach ten wisseling. Met de havenarbeiders in Rotterdam overeenstemming bereikt De sameiv v c. kende trfensportarbeidorsböftrïen dee* len mede, dat de onderhandelingen mot do werkgever 5 tot een goed einde zijn gebracht Zoo goed als alle tn het urgent ieprogram gestelde eischen 2ijn door de Schecpvaartveroe- Jijging „Zuid" ingewilligd. Alle valide arbeiders van voor den oorlog worden opnieuw In de bedrij» ven opgenomen. £r komt oen wacht- geldrcgcltns op basis van de rijks regeling en met een minimum \an f 3G.90 per week Het collectieve con. Iraet wordt gehandhaafd met enkele wijzigingen, waarover op korten Ier. myn zal tvorden beslist en voorts wordt een bedrijfsraad ingesteld. Ook is volledige overeen «.lemming bereikt betreffend^ de m de egr«n c'a, in socjale maatregelen, terwijl dc toezeg ging werd verkregen voor pensioen, regeling. Tenslotte werd men het eens over de wenscheltjkbeid eenheid in de loo. nen en arbeidsvoorwaarden ïn alle havens van Nederland te bevorderen en daaromtrent internationaal overleg te plegen- Ten Noorden van Borkum 13 de logger „Den Helder 108" op een mijn geloopen, waarbij J. Lips, E. Zwaan, en «L Baaies gedood en J. Slot en J Boer gewond werden. Hel heeft vóór den oorlac hier ter stade niet ontbroken aan po«ingen het cuiiureeJe Jevcn op hooger plan te brengen, getuige de Kunstkring en vele voorstellingen op het gebied van tooneel cn muziek in het Passage theater. De bezettingsjaren loonden exceseen, zooais de ongezonde uitge latenheid tijdens' uitvoeringen van be. kende dansorkesten, later stierf alle cullurccle loven af en beperkte zich tot schaarache clandesüenc avonden. Thans moeten wij zoo snei en zoo grondig mogelijk trachten do belang stelling voor goede kunst, hclgeen dan in bet bijzonder betreft muziek cn tooneel, op to wekken en aan ie kweeken. Er is behoefte aan ont spanning en deze behoefte dient ge leid te worden naar een beter peil. Schiedam heeft echter een zeer moeilijk publiek ert bovendien is er nog steeds het oude jprobleom mn het gebrek aan zalen. Temeer reden tot verheugenis is het welslagen van twee bijeenkomsten, gisteren ,resp. in Monopole on Passage theater gehouden. Het kleine theater aan de Hoog straat hud bet initiatief genomen tot' een vrij gewaagd experiment, het uit noodigen van Max Croiset, die voor een vrij goed bezette zaal Ik' Ge dachte van Leomiee Andrejew speel de. Croisel's tsunst is typisch dra. mutisch, niot declamatorisch. Stem on spel ondersteunen elkander tot het bereiken van een voortreffelijker! vorm van uiting der subtielste en heftigste gevoelsmysleries, gelegen op de gren. zen van het menschelijk-redelijko en deu waanzin. De moord door dea krankzinmz geworden dokter ICerjcnts- jew op zijn collega, die gehuwd is mol de vrouw, die hem afwees, was hot eind van een stadium van ratio- ncele zekerheid, maar het begin van den twijfel, waauin de rndeloozc Kcr. jentsjerv zuil: tenslotte afvraagt waar do God is, die hem kan redden ,in zijn absolute eenzaamheid: Croiset snoeide dozen dokter ten voeten alt en In de bijna twee nnr durende voor. dracht leefde deze gepijnigde mensch e lork en tastbaar. Het dankbare publiek zal ongetwij feld gewonnen zijn voor volgende kunstochtenden. In het Passage theater trok det po pulairs organist Joop Walvis een volle zaal mot een wenschprogramma, waarna bij een virtuose rdemonstralie gaf van zijn talent door een recital op tweo vléugeis. Hot is verheugend te hoeren, dat ook deze ochtendvoor- Btettingen laflen .wëtdon soo|dgez<»i. De zuiveringscommissie voor het overheidspersoneel deelt mede, dal zij lot op heden zeven vergaderingen hield. In die vergaderingen werden 1G ge. vallen een advies tot schorsing uitge bet Militair Gezag werd voor ge val in een advies tot schorsing HlgÜe- brachfc, voor 7 gevallen een advj.es lot staking van werkzaamheden, ter- wijl 4 gevallen niet in aanmerking kwamen voor een advies. De commissie adviseert, het Militair Gezag bcslKl. Ingeval van schorsing door het M G.t wonlt den betrokkene verder salons onthouden, ingeval van staking niet, daar deze maatregel niet als oneervol wordt beschouwd* De Militaire Commissaris van het district Schiedam vestigt er de aan dacht op, dat ook BChnjvere* archi tecten, beeldende kunstenaars en be oefenaars van toegepaste kunst cn van do filmkunst in het bezit moeto# zyn van ecu voorloopige werkvergunning. Formulieren vcor bot verkrijgen ran een dorgelijko voorloopigo vergunning rijn verkrijgbaar aan de bureaux van het Militair Gezag tc Schiedam, Vlaar- dingen, Maassluis cn Naald w%k. o ZintepJaj orjanfeecrile de afiieeüng Schiettam wan het Ned. Jongeren Ver. bond een défilé voor don ouderenraad, dat werd afgenomen op het bordes vonden zich roede geroepen nit Rotter, van het stadhuis. In den stoet be. dam, Vlanrdingen on Den Haag. Een sportmiddag op do terreinen van Bosoliliock ging aan hot défilé vooraf. Een kampvuur op een terrein nan den Rotterdarosehedyk besloot den dag. Na het officieels sluitinpfeeet Vrij. dagvaond in het Jlonopoje (boater, hebben do jongeren sn jongste mede. werkenden aan het Interkerkelijk Bu. rr.au, Zaterdagavond in de vroegere Drileehuur, aan het Groeneweegje, ihana de distilleerderij van de firma Bois en de Koning ,een «ezelligen avond aangeboden gekregen. Na de opening door den hoer C. SI. Hey- mnns, _wcrd een gevarieerd cabaret programma afgewerkt, waar tusschen. door gelegenheid was tot een dansje. In enkele korte toespraken worden do verdiensten en de toewijding van do LK.B.-jeupi gememoreerd. ■GsA'ift

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1