HET FARGDI Nederlanders in Duitschiand VRIJ ONVERVEERD iIltasasiteo a Zn Hongerbestrijders nemen afscheid (landbouwmachines aangekomen Een jaar voor v. Os Onze Koningin hersteld Rechtbank niet bevoegd? Een uur staking EENDRACHTbV/tG 4/ Tel 25430 (3 lijnen) en KLM GEBOUW COOLSINGEL Teletoon 24399 en Inlicht!ogendienst 2 7 8 Abonnementsprijs p wtek Sl, p kwart*»! ƒ4- 1 tt PROVENIERSPLEIN TEL 45879 - ROTTERDAM DINSDAG 24 JULI 1945 ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN 5e iAARGANG NUMMER 98 Het C.N.V. opgeheven Het CNV heeft heden zrjn taak, die het op 10 Mei be gon en die 60 dogen in beslag zou nemen, beëindigd Geheel Rotterdam is dank verschuldigd aan deze ïftsteilwg wier ener gie «i doortastendheid vo'en mbtehjken insteÜmgefl tot voor seld kan strekken Biruien 60 Sagen heeft tiet CNV het spook, ~enaapid hongeroedeem kunnen erdrrjven, ook dank zrj de prach tige medewerking der Rotter damsche medici De werkzaamheden van het C-N V lagen op velerlei terrem Het was o a bet centrale or gaan voor alle reliëfwerk en voor de erdeelmg van alle aangevoer de levensmiddelen Voorts \%cr den kranen voor de liavehbednj ven opgespoord alsmede andere door de Duitschere ontvreemde zaken, en werd de chloor methyl en acethyleenproductie weer op gang gebracht hetgeen voor de ziekenhuizen en laboratoria van onschatbare waarde rs Wanneer wij ons nog eens reakseeren, dat reeds op 13 Mei 900 gram biscuits per hoofd aan de bevolking konden word»» ven strekt, dat de porties van de Centrale keuken reeds op 18 Mei van op L ge bracht werden en de prijzen der maaltaden op 15 ver lugd werden van f120 tot f0 70 terwijl dö stamppotmaal tijden steeds meer de soep gingen vervangen dan blijkt ons, hoe hard en doortastend door hot CNV en zgn leiders gewerkt moet zyn Majoot Benes en kapitein De Groot deelden op een persoon fercatie mede dat voorloopig de A V A bedrijfschap voor den aan en verkoop van akkerbouw producten zich nog ral be moeien met de v erdeehng van de diverse artikelen over de grossiers rtmr dat verder de handel norm val ingeschakeld wordt Do melewerkers vin het CNV Keeren weer in. hun nor male burgerlijke functies terug mt het volle hebt der openbair heid do dank der Rotterdam uiers vergezelt hen! E V.B kondigt scherpe maatregelen aan De secrelans van rto Eenheidsvak bcwe,,inr (uumldeU door de Eenheids vakcentrale geschorst) I, van Os ie wegens diefstal in de Rotterdam sche haven door den Politierechter lot een jaar gevangenisstraf veroor deeld Do Politierechter gelastte zjn oumilddlijke gevangenneming Tijdens de behandeling van deze zaak bleek dat m de woning van v O» ruim 30 tcepen chotola It «Luen zeep 9 wollen dekens twee kirderdekena en een bail bloem wa ren gevonleo De verlichte bekenle «It/e iken to Iiobbm gestolen De 1 cubci Liakiunlralo heeft aonge kon li„d lat ecu grondig 011 terzook /al worden mgoiteU na ir al degenen he eemgerlet functie 10 de È.VC bekleeden terwijl maatregelen geno men zullen worden Opdat gevallen als bovenstaand met meer geschieden kunt en WERELDNIEUWS De afdeel mg Pere en Publici Uit van den Denst der ttepa n eenng deelt ra d~, dat het nog wel eerageö Irjd zal duren,-at' vorens alle Nederland ars mt Duitschiand gerepatrieerd zgn Velen hebben een trjde5i]keo werkkring gevonden bij de Engel sCheu en Amerikanen ook be vinden zich nog velen ra Duilschrjuid, die- vanwege hun politieke gezindheid hun vrije leven nog wat willen rekken. Uit gesprekken met hooge Russische repatneenngs officie ren, alsmede uil verklaringen van landgdnooten is op te ma ken, dat zich in den Russtschen Tn de havent van R>ller dam is opnieuw een groote partij landbouwma< hi ies am gekomen, name 5' cc ige hot j" sector ook nog een niet onbe^ derden schijfeggen en hoo 1 largnjl aantal Nederlanders op harkdn J houdt. \an bevoegde Russische Natuurlek is het prettig dat ®)de w*rd de verzekering ge- zulke voor den Nederland 1 2evei> djt onze landgenooten «l~ .»*«v ,00 .erttoee.. ««de, T(m m maar de vorige grook. den zlch. -!0g 35 a 40 000 Neder- zendmg staat aog s eeds on landers bevirden Aangezien de verdeeld op de kaden te Rot j spoorwegen m dal gebied aldus terdam- Het schijnt dat dv, 6611 Russisch ofticier volkomen verschitkade K5.slnn.a1 f1"' i«dere (1 oedselvooiziennig w lieiaa m «"J®"* 8®*"® r „v kan worden, is t© verwachten, erwerke ide Iudust-ne n een dat deJlaatste r onuitvechtbaren s ryd strijden jflh dM> d e doo? d<f Du over de distnbut e, maar he' schers van huis en baard zijn resultaat is dat de hooibouw al bijna voorbij is on dat de graanoogst voor de deur staat, fenvijl de benoodigde machi nes in haar kritten bgven roesten De boeren in heel Nederland zitten er Jnngénd om veregen Wie zal aan deze dwaze vertoomng nu eens een einde maken? Prinses Juliana i op Schiphol Zondagavoud landde een I Dakota vliegtuig uit Pr st vuck by Glasgow op Schip 1 hol, aan boord waarvan zich 1 Prnses Juiana bevond Ge r d re de de v ucht tuss hen I Schot and en Schiphol was \an de zijde van Pms Bori 1 I hard verzocht het vheg mg met d<- Px nses te la en door 5 i gaan naar Teuge Het op 1 ênlhoud op Schiphol duurde I dan oot. s echts kort. weggesleept, spoedig naar het nier aid nl'en woilei l t 5 gebracht Te Lubeck worden dezer dagen reeds 2400 Neder landers verwacht De Nederlandsche verbmdings officier van den dienst der re- patneenng te Lubeck heeft ver sches-dene goede vangstai gedaan op politiek gebied, oa. vielen 1 li v in r 1nde - ers in honden voorts de vrouw en dc dochter van den NSB burge meester van. Hilversum, J H Frjn eu eemge verantwoordelgko figuren van. de Nederlandsche Oostcompagnie, alsmede een groot gedeelte van. het archief van deze onzalige onderneming rakornan s»f es Volgens een mededeelmg van radio LuTcmburg heeft het Bnt sche militaire bestuur ra Duitsch land toestemming gege en voor het vormen van een vnje Duit sche vakvereemgmgsorgamsalie, mits deze geen dekmantel vormt oor eemge politieke activiteit I Deze organisatie heeft een. uit j voerend comité gevormd van j erv aren vaW exeemgrags eiders- Ofschoon elke jfohtiese activiteit 'is verboden, heeft de vahorga msahe toestemming gekregen, in haar ontwerp der statuien een sociaal democrausche structuur te eischen De vroegere n leiders zijn v an controleerend© functies m de v akorgomsatie uitgesloten. Het lidmaatschap ia verplicht gesteld voor alle per soneel, wert«.z jrn u- ndj-»ir landbouw en op kantoren De vakbeweging zal dusdanig wor den georganiseerd, dat zg kan worden ondergebracht bij een grootere organisatie die het geheele district Hannover zal omvatten Russisch ultimatum 7 Volgens de Loodensche cor respondent van een der Amen kaansche radiozenders reu op de conferentie te Potsdam een sensationeeie verklann^ van* de zijde der Sovnet Urne te ver wachten zijn Het zou n I gaan over het stellen van een ulü door Rusland aan Japan. Birma Groote groepen Japs vners zetten hun pogingen voort uit te breken uit het gebied van Oegoe en lonas over den weg Mandalay Rangoon. Deze po gingen hadden weinig succes Ruim 500 Japanners werden, ge dood Liberators deden aanval len op Sxngora. Palestina De Times vreest dat de gebeurtenissen in Syne uitw er king kunnen hebben op de rust in Palestina Er zgn hier krach ten aan het werk, die ieder aogenbhk een explosjc kunnen veroorzaken Volgens de Bnt sche ambtenaren leeft men er op een vulkaan Op dit oogen blik vv acht Pales ma een iwee tal resultaten at nl het resul toat van de Britsche verkiezra gen en van de Zionistische we redconfcïent© De Times ver volgt laden de massa van het Joodache v o'k_ waaronder zich ta rijke geoefende «a bewapende mannen en vrouwen bevinden 111 beweging komt zal de Brit sche politiemacht te zwak big Uil Den tlaag bereikt ons het gelukkige bericht dat onze Ko ningin weet volledig hersteld Is dat ztf haar werkzaamheden heeft hervat en zells al weer verschei dene persoonlijkheden heeft out vangen Schietpartij in den Haarlem' mermeer Do Haariemsche rechtbank, uitspraak doende in de affaire van den monteur A D uit Haar lemmennoer, heeft de zaak terug verwenen naar den rechtercom mtssans Ddie zich met op vnje voeten bevond, werd ra vrijheid gesteld A. D heeft terechtgestaan, 7ooals men zich herinneren zal, omdat hij betrokken was bij het cerschieten van den controeur J Hogenkamp op 15 l ebruan m een boerdenj ra den Haar «m menheer D was lid van de K P» De officier van justitie had wegens poging tot doodslag !egen hem acht jaar gevangemssiraf geuscht, met aftrek van pre ventief De rechtbank heeft thans overwogen, dat het noodz-'kegk is, een onderzoek ra te stellen mar de bevoegdheid van de rechtbank om deze zaak te be handelen D kan immers be schouwd worden als militair die behoort tot de Ned Landmacht Verder is de rechtbank van oor deel dat het onderzoek naar de doodsoorzaak met volledig is geweest Ook in de beide andere ?n ken, die met dezen doodslag ver band hielden, van D W en P T P V, tegen wie tien en drie maanden geeischt was acht te de rechtbank het noodig een onderzoek naar de bevoegdheids kwestie te laten instellen - Onder auspiciën van de Rqk«ver keersiatpeclie is tn Rotterdam opoe. nchl de Plaatselijke Huurauto Cen trale welke ritten uitvoert m vitaal of zakelijk belang Inlichtingen hier over verstrekken de Kamer van Koop andel en het Reisbureau Lindeman. Truman speelde De journalisten in Potsdam die zitten te snakken naar nieuws over de conferentie der Groote Dne, dit maar met wil komen, hebben toch iet& naar htra kranten kunnen seinen, al heeft het dan geen politiek ka rakter Zij weten te vertellen, dat op het groote diner dat Donderdag in Potsdam p aats vond, president Truman op ver zoek van Churchill en Stalm achter de piano as gaan zitten De president die van zijn moe der les heeft gehad, bracht Beethoven's Menuet m G ten gehoore Vooraf had men naar een beroepspiamst ge uisterd, die thans sergeant is ra het Amenkaansche leger Wie het meeste succes had, zegt het A. P.bencht met SCHIEDAM Musis Sacrum Naar wu vernemen zijn plannen uiL "werkt tot verbouwing van Musis Sacrum tenemdo dit gebouw dat feitelijk met meer geschikt is voor uitvoeringen od beier aan zijn dool - kannen doen beantwoorden. o Muziek en zang Onder auspiciën van \edeilsndsch Volksherstel /uilen muziekuitvoeringen roet volkszang m de openlucht plyai» hel ben op Dinsda. en Vrijd igavonl 8—9 10 uur op verschillende pun van do stud De eerste uitvoer in gen geschieden Dm.dag 31 Juli as do Plant ige en op het Stations 11 i Vervolgias kt» men der0elijko »iu/ih ilo avonlcti bjwonttt 0[ hot Rjil en plein Van t lloflj lom CroJ te Markt en Wilhelinmiplei» Dwa e>clus duurt tot Vrjdag II Sep timber Promotie Ouzo stadgenoot mr P Sandtrs .1 na zijn promotie tot doctor ra la rechtsgeleerdheid benoemd tol sccre tans vra den minister president prof. ir Seliermerhorn De functie van directeur van het WH wordt thans waargenomen door mr G M Hovingh Geen incidenten Gistermiddag van twee tot dne uur heeft het geheele haven personeel een proteststaking van een uur gehouden, m verband met het met-erkennen van de Eenheidsv akbeweging te Rotter dam door de Reg eenng en ora uitdrukking te geven aan zijn ontevredenheid over de bereikte resultaten hg de onderhandelin gen tussehen. de dne vakbon den en de scheepvaarbereem ging „Zuid - Er vielen geen incidenten voor, om dne uur ging ieder weer rustig aan den arbeid. O Massagraven op Waalsdorp gevonden Op de W aaisnorperi lakte in een dmiipao, zgn wederom mas sagraven van meer dan honderd door de Grune Polizei gefusil leerde illegale werkers uit de gevangenis fe Scheven mg en ge vonden Het betreft hier ra hoofd zaak slachtoffers uit de jaren 1941, 42 43 en 44 Vermoedelijk bevonden zich oa onder de gevallenen de vijftien ter dood veroordeelden mt het Geuzenproces, dat m 1941 zoo sterk de aandacht trok Dr Hulst heeft de leiding der identificatie Ds G Bos die als gevange nispredikant een vijftal executies bijwoonde en een helmplanter uit Katwijk, hebben belangrijke aanw ijzmgen kunnen geven Men vermoedt, dat op bet ter rem dat kennelijk als executie terrein beeft dienst gedaan of m de omraide'lgke omgeving nog meer graven gevonden zal'en worden Het opgraven eecbeifc door NSB ers die thans ra Scheven ngen z n ojges'oten Uitg hl chnui He» Patooi Aro sterdam Vertegerw voot Kotter dam B de Vries Lhet redacteur Th Ramaker Buiten! Jac bra rik. Binnenland H Tobi Reporfase Johan Paauw Opmaak redacteur M G Harmgman Gedrukt ter Koninklijke Nederl Boekdrukkerij H. A. -hL Roclants bdnedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1