Mussert -voorr den rechter msEsaa VRIJ ONVERVEERD 5e JAARGANG NUMMER 99 ONAFHANKELIJK; DAG BLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN WOENSDAG 25 JULi 1945 ^pUss; Dr. JAN ROMBN Scheepsbouw en reparatie Rcd*ctie?;'Admin istra tie en Advertenties ^yDRACHTSWtG- rc:Teli"2M30 (3 'lUnenUj' E B.O U \V ipf^COOLSlNGEL fv';. |v\? 'Telefoon 24399 en inUcbtingend ienst V,27.8 3 9 A housementsprijapj week (L31» p. kwartaal 4.— s> e'1^ nummer? :>f 0.30 ROTTERDAM tT',". et gaat goed 1Hoe vaak hebben --•we e^ïcaar glunderend toege- fluisterd m de vijl magerejaren; achter ons liggen.Sinds - 6 Mei ura .het, otn lieol eerlijk: to meergehoord, wol het om- ïwérdtóVoor don 1 kenner" van het ^fej'^inensclielij k hart - is er misschiengeen dveritugender bewija, dat: we; bii ,w«. °l>?weg zij nnaarbeter. laat zich evenwelook op aau jM=è^">'dero' wij z e nog aantoonen. Wo willen er: nog veel, dat i;] ^|v^t$meeete zelfs nog te doen overblijft zou het'; ook anders kunnen? v; hiaar^.oveti zekeris,- dai'^er^IatgzauD. Wk k -docfti J onmiskenbaar teekemng komt jl fevfé-jfe*politieke ontwikkelingvan het geteisterde ^Europa. Aan dien indruk jf fé /.iHeniaiid zich onttrekken, die de ft:xj:aog;l;-scbaarsche- gegevensover den tj van zaken in -one werelddeel 0? naarstig verzamelt en met elkaar vergelijkt. - - - ÉP^^d**rbjj,-: dankt- ons, in de eer. plaats opvalt, dat de régeerin- te.86^'- .d^ 2ich: hier gevormd hebben 3 011 daar bezig zij q rich te vormen, een 'g P'y,engftveer.:'. galijkestuctunr verloonen. 3 pi'" ',pit op zichzelf reeds is een verbetu f| gënd verechijnseL Immers, het is dnt. •4 |ldélijk, dat een vreedzame on gelelde. Ï,ftke ontwikkeling van ons wereld- el hetergewaarborgd is,';; wanneer regeeringen vande naties, waarin .t werelddeelnu eenmaal* verdeeld sociaalmin of "meer-homogeen van menstoUing^ rijn/rdan ^wanneer, .hier,, fr'eeaa,* daar vde -i'tegcnbVergeeleldo" dale groep" het heft ha - handen .elUVp&t'.spreekt niet. alleen vanzelf; iar.< men kan hetvoor hem, jdlc hcC ehtane zon willen betwijfelen/ 'ge. ufen' wij, ook uity de Europeescüe aclii^depis wel aanloonen, dat ;do rioden,^ waarin de minste oorlogen voerd rijn, inderdaad die rijn, w^lko (yde toonaangevende planden een arlgelijk bewind te zien gavemvZo<a ia het min of meer na den 'Vrede **uj Utrecht (1713) in Frankrijk en! |Js |yEngeland, toen bijna; dertig jaar lang ft- de. vrede bewaard bleef. Zoo" was; het I- weer na hetCongres van "Weenen (181b), toenzelfs een veertig jaar s ^r00te oorlog gevoerd werd. M S En^,. nietanders wus het tijdens de 'y- W langste vredeaperiode, dieEarosp tot uug, loe rinda de y/Middeleeüweïi ge. kend heeft, jh de ruim veertig" jaar -ffirf die verliepen*.tasschên vdeh Fransch- i K Dujtacbea oorlog en deo eersten we. rêldoorlog. s. Prinses Margriet Franrisca werd-xeeds in' de 'eerste hdft van 1943.in vde St. 'Andrew's kerk te;.Ottdwa' gedoopt; Hetjgebee4e gezm was daarbQ. - vertegenwoordigd.. Onze/.; «rctusieve fotö geeft 'n. fdoe- van den»hartelIjken 'eenvoud 'ca; dc ernstige aandacht, waarmede de2e plechtigheid geechieddc, Dev bei de prinsesjes^ Beatrix :ec Irene 'staan er ^bevangen; door: den ernst vani!hët:inpnaent bij.. Irene too^t weinig bdangsteUing voor^het blad,]*dat >d<5koningin.iaar voorhoudt. Trinsos Jiiliana op. den' voorgrond,r achter 1 'de| koningin,; ministe r t van Kleffenseo yhet - gomcentebestour van ^Ottawa '^wqis«iyde plechtigheidbq. •- v'. Ex-onderduikers, die - gedurende; den bezettingstijd, verzorgd; rijn' door „Trouwborst", of „Groote Pier' (PRt Stolk), worden verdochtzich oen ons bureau Lange, ?ïiéu.wstraat 197 alhier, te willen yervocgèh.,:. V;-1 Hetalgemeene regeeringstypê, dat bezig schijnt zich nu tc ontwikkelen.' berust op een samenwerking tusschcn de' linksche partijen of prcciezeri op een coalitie van socialisten,, commu nisten jen wat men dan noemt bur gerlijke of ook wel p rog ressieve de» mocraten. Dat beeld zien we het dui delijkst Tn een aantal landen, die In ander;- opzicht weinig" met elkaor te maken,hebben, het beste bewijs,? dat bet {de regeeringsvorm is, dien deze tijd rvmagt. Wegdenken daarbij aanBulgarije» Italië en. Duitschland. In Bulgarije, het J land, dat na zijn bevrijding op 9 September van het vorig jaar zich misschien het. raaikaalst van zijn fas- cvttisch regiem heeft ontdaan, heeft merfeen ka bïnet van-fV.16';ü- mi bister^ waarvaH.'.'er.-.' vier. communïsten* zfln .vice-'Jeden zijn van de; boerenpartij 'en vier. ,zwenisten**,"{plus twee so- claaldemocfttten en twee onafhankelij- ken:>Nochtans is dit bewind bet eens over;het volgende:' het aanvaardt het beginsel van privaat bezit en initia tief *msar op* den grondslag van staatscontrole om de gemeenschap tegen misbruik daarvan te vrijwaren. Eenvan de belangnjKste resultaten daarVan is de onlangs afgekondigde wet top de boerencoöj>eratie^ Zij er kent het -privaatbezit van dén grond maar moedigt de boeren aan tot het btfeedvoegen van land, arbeid en uit rusting op een coöperatieve ea vrfl-, willige basis. - Een dergelijk beeldvertoont JtaHê. Eenr.verkiezing voor - een fabrieks- comité. in' enkele van 'de Montecatini- fabrieken .in Noord-ltatië toonde aan, dat- de commutiisten,. socialisten, en' christen-democraten er de drie lei dende -.partijen z$. verkregen rcspl 1WI, 976 en >046 van de 5992 .vitgébrschte stemmen. - En ta Dvitschland zkn We reeda. De minister ran Marine heeft een rag<*^ir(-gscommissie ingesteld, voor scbeepsboMW en reparatie, fot taak liehbend, mot inachtneming van de eischen van oorlog en natio nale behoeften, eer» jiiounctie- plan vast te ste^-n en richt- lijnen te geven De economi: sche en technische positie der bedrijven zal wonlen onder- zocht, hulp aan bedrijven zal eventueel worden verleend en vastgesteld wordt de volgorde bij de ontvangst van op- drachten. wordt, een nauw samengaan van com munisten.- sociaaldemocraten en de Christelijk Sociale Unie (dé vroegere katholieke- Centrum-partij).Noor wegen en Frankrijk: vonden reeds de socialisten en 'communisten elkaar en wanneer .straks als de uitslag' der En? celsche yerkleringen bekend zal zijn Labour'danr ;akn óc macht komt, anderzijds, wat Spanje betreft,Fran co's goochelarijmet de democraten zal zijn ontmaskerd,, 'dan zal Europa, wat de sociaal'politieke structuur van" zijn regeeringen althans betreft^ een beeld van eensgezindheid yertoonen, eb het in lang niet gedaan' heeft Ook ons hier in Nederland, heeft deze algemeen-Europcesche ontwikkeling, dvnfct opa, iet» en zelfs veel te zeg- Ui tg.: Stichting „Het Parool" Am sterdam. Vertegenw, voor Rotter-, dam: B. deVries. Chet-redacteur: Th. Ramaker. Bultenl- Jac.Frank. Binnenland: H* Tobt. - Kcportaget Johop Paauw. Opaaaak-aaijacteuy. M. G. Haringenan.' Gedrtikt ter Koninklijke NerferL Öoekdrukkeru H, A, M. Rodents, Schiedam,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1