VRIJ ONVERVEERD VOLKSGEWETEN Radio in overgangstijd DONDERDAG 26 JULI 1945 Frffivitligers voor den. oogst Radio's komen niet terug Uitbreidingsplan Kort nieuws GOLD •icdtctie. Admmistrauc en ■;<r Advertenties "ëÉNDKACHTSWÉG 42 Tel 25430 (3 lijnen) cn;>,K.L.M.-G EBOU» COOLS! N'GF.L - - Telefoon 24399 en inlichtingendienst 2 7 8 3" Abonnementsprijs p week 0.32, p. kwartaal 4.- losse nummers f 0,19 vacantte 2iiinH»iiNiiiiiHiiiuniiiHimuiiMimiuiiinii!iiiiiiiui»iiiiuJi]£ Aan den oproep van den mi- nister-president om vrijwilligers 5 bij het binnenhalen van den oogst* hebben tot op heden bij het ge- =j 5 westelijk aibcidsbureau te Rotter- g 1 dam een goede tweehonderd man 5 zich aangemeld^ Het z^n voor- g namelijk jongelui. Alle aanmeldingen worden f doorgegeven naar een centraal punt te Amsterdam, waarna des gezamenlijke opgave doorgestuurd wordt naar den gemachtigde voor den oogst. Deze bepaalt naar s welke gebieden de aangemelden zullen worden gezonden,, B DOOR PIETER 'T HOEN Wij schreven het rewls her haaldelijk, maar blijkens vele in- komende brieven gelooft men hét nog steeds niet," dat van de gestolen radio-toestellen nie'-s te recht zal komen. Van de in geleverde buit is het overjroole deel destijds naar Dujtschland getransporteerd; aiieen tui hoe veelheid puin en afval bleef in de veemen achter- Hot is .zuur, maar waar. V. De ministerraad is tot over eenstemming gekomen met be trekking tot het vraagstuk, hoe de radio-omroep georganiseerd moet worden. Er zal worden opgericht een „Stichting Radio Nederland in den overgangstijd". Voorzitter dezer stiehling wordt inr- L, A. Kesper, griffier van de Tweede Kamer, thans wild. secr.-gen, van het -departement van Binnenlandsche Zaken. Het stichfirigsbesiuur zal breed zjjn samengesteld, zoodat alle strooiningen in de N«1 er- land sche radiowereld daarin ver tegenwoordigd zullen zijn. Vrijdagavond zal de mnis'cr- presidpnt om negen uur oen nadere toelichting geven op dit besluit. Het I.K.B. reikt morgen, Vrijdag 27 Juli aan rlc jaargangen 1S91 tot cn met 1SSG ,tweo eieren per persoon uit. Zaterdag 28 Juli ontvangen de babies, geboren in 1944, en 1945, een ball pond suiker. Dé burgemeester van Schiedam deelt mede, dat de vaststelling., van een plan van uitbreiding wordt voorbe reid voor het gebied vnn de gemeente Schiedam, begrensd door Havcndijk, Oude Spufkanaal, de Nieuwe Maas en de Hoofdstraat De sectie „Rotterdam*' van de Vakgroep VVitwassehcrij-Iadusirte deelt mede, tlat voor de vvnsscherijen te Rotterdam en omstreken nog geen kolen beschikbaar zijn gesteld voor het behandelen van particuliere gezïns- wasch. Wei is inmiddels een klein aantal bedrijven aan het wert voor ziekenhuizen, rusthuizen, e.d. Te Schiedam ie opgericht een af. dcelïng van. de -Eenlicidsvakbe weging, ff et secretariaat van het voorloop ig, he- stuur is gevestigdHee ren straat 4lRij Woensdag ,8 Augustus wordt in Irene, Niéuwe Haven, een informatieve ver. gadering gehouden. v dooi Wim Mculdtjk VMBR bl'jvEn nu oe Films iRUSH jTmoEijK WEER ocege j - FiLK-i Vol verwachting klopt ons hart

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1