B sar I i&ss&itf-.a-- m Wanneer toqneel 7 4lhelei' uan Qaecat Sclxciiaende iezeci Verzetters ölficieëêe 'puêlicaties ],ieu,v*pwt»4S>ïl j TELEFOONRUBRIEK ezetters „Vrij Volk» komt in Augustus Ons expetiitiejegerSBl Paarden „ij - sch»»5 .ïS» 42^*1 "S SS,.""""iwelinim S-! I' Advertenties ""bioscopen CINt-.AC '•'f| Inlichtingen gevraagd omtrent: «l UI Ij i Mimtttiiiuitu lUUUIl IW U 111 III imtu 11 Hl 1 lUIM I UlltUI IUa uitreiking nieuwe kaarten/ Medete brengen: tweede distributie. stamkaart ei: bon D 07 rood o( blauw. Voor nadere mededeelïngonorotrcni nlkruisen, aanteekening en te.ontvan. •gea kaart, zié ons blad van Maan. dag 16 Juli, Vrijdag 27 Juli de letters Slcy tot en met Nu, Zaterdag 23 Juli Ru t.e.m. Sckr. KAAS. Aangezien niet alle soorten vette kaas even lang houdbaar zijn. wordt reels thans in de provincies Noord. Holland, Zuid.Holland en Utrecht, een bon voor 100 grant vette kaas beschik, baar gesteld. Daar het niet mogelijk is geweest de detaillisten tijdig te be. voorraden, moet nteti ter verkrijging van deze kaas bon 16? der. MG. kaart, uiterlijk Zaterdag 2S Juli bij dén kaasievérancier inleveren. De de. taitlist, die een ontvangstbewijs af. geelt. zal de kaas. zoo spoedig mo. gelijkallevcren. Er wordt geen al. zonderlijke koopbon aangewezen Men kan de kaas dus uitsluitend verkrij. gen bij den detaillist bij vrien bon 167 is ingeleverd, legen afgifte van het ontvangstbewijs. uitiUiuluuuiiHuuauuuuuuuuiiütuiumMHiuiumu» duurte in de gorzen. Kappers jn de Gorzen hebben hun prijzen verhoogd, van heeren- knippen zelfs van 30 tot 50 cent. Ook distribiilie.artikelen zijn duurder Jan in de stad, o.a, paling. Terwijl men in andere winkels f 1.— betaalt, moet de arbeider in de Gorzen f 1.20 op de toonbank, leggen. Wat nsen er bok aan gedaan heeft, tot no» toe is hierin geen verandering gekomen. Er moet toch echter een instantie zijn, die aan deze practijkcn een eind kan maken. --V De afdeeling Rijksverzekeringbank tijdelijk gevestigd in het bijposjkarilooi aan de Lusthofstraat, wordt overge. bracht naar het Hoofdpostkantoor aan den Coolsinge! (ingang Roode Zand), waar. de uitbetalingen wegens schade loosstellingen R.V'.B. alsmede IxivalilL teits- „en Ouderdomsrenten met. ingang van Vrijdag 27 Juli weer zullen plaats vinden- De afdecling is geopendop werkdagen van 9—15 uur en op Zat er. dag van 913 uur. f*'. jTTET PAROOL" U KUNT WEER BELLEN: F*. E. DUNK ZOON, Darmen en clacntprofjucten. Abattoir R'dam 26476-20404 H. SMINK, Schildersbedrijf, Hof' steoestraat 47 32150 Int ovei deze rubriek vcfNCnrk» Oozc advertentic-atd. tel 25430 HET WACHTWOORD Rotterdam is nooitbijzonder ver- wend geweest op het gebied van tooneel, doch --tn het schema, ons reeds v«56r den lieven vrede voor gelegd, wns toch ook san Rotterdam geducht. In de practijk komt daarvan helaas niet veel terecht; Hei ia natuurlijk me' poea te praten maar nu mag ik hei wel rerielfen We hadden voor dt K. P,-oefeningen strikte order een wachtwoord cast U stellen en in het begin hietden we one daar etipt aan. Maar het Was een $te> orootijke knapen, en toen er nooit teff oijzonders gebeurde, oerslo/te de nauw- heuna/irid. A ts het wachtwoord „Lodeu-ijh' •vidde, kwamen er achtereenvolgen' mschttldig uitziende longmannen, dn Sebastiaan„Ilendrikus" ,,Pie< Paattjens", „Adolt" of een anderen naam zeiden, en die door de moede: can onzen gastheer naar binnen ge loods' werden met een „Ga maar naa; hoorn, u weer den wegl" Zoo waren we op een middag, toen nel consigne „Ik ben de loodgieter" luidde, ongeveer compleet. De slengun.- waren af voor den dag gehaald en e> liepen er al met hun' „spuiten" te pa- t radeeren, .toen er beneam weer gehete werd en zich een mannetje aanditnd' mei de woorden „Ik ham den stofzuiga nakijken". „Ga maar naar boven, v weet den weg", zei moeder,, en zoo kou het gebeuren, dal er een verlegen heer. met een koffertje in de hand, de kamer éinnenstaple, plotseling tegenover een aantal getaartijfte geweerloopen stond. - De man moei over een groote doms koelbloedigheid beschikt hebben, wan hij zei alleen. Pardon/'*, deed ae deur beleefd dicht en ging'de trap af, wo^n hij mededeelde, dat er klaarblijkelijk ren misverstand heerschte want dat hij écht coor den stofzuiger en niet «oor den luinsproeier kwam en dat dt derive*des hniz*:- hem had besteld: Tc Amsterdam, de geliefde en be. geerde standplaats, wordt avont aan avond tooneel gespeeld met oen reeks voortreffelijke krachten. Men gaai ook met een locomotief. plus één wagon Je provincie" wel eens in, maar dat is aL te bezwaarlijk. Bussen zijn er nietMaar is het niet mogelijk thans al een splitsing teweeg tc brengen, van hoogerhand uit? Anders ontslaan de splitsingen zonder hoager. hand. De acteurs en actrices te Rot terdam weten nog niets van de plan. oen fut samenbundeling, noch hebben zij „hel manifest van Amsterdam" in handen gekregen, Is het wonder. Jat men hier. waar geen enkele lijn en geen enkel levensleeken to bespeu- ren valt, alvast maar begonnen is? M.G. ziet deze zaak liefst door de regcering aangepakt, doch ai is in Den Haag bij O., K. en W. een aantal personen aangesteld, om rege. lend on te treden, zij lieten nog; niets van zich h.ooren. Een telefoon is er nog niet De directeur van een Amsterdam, scbo troep Mans van. Meerten, ver. klaarde ons vorige week, graag op dt feestdagen in Rotterdam te zullen komen met „Dé naamloozen". Thans vernemen wij echter, dat dit bezoek is uitgesteld. In den loop van Augustus zal eerst een of een aantal voorstellingen wor. Jen gegeven van „Vrij Volk" in Co. 'osseuin oT in het .Schiedamsche p3s- sage theater, „Naamloozen"zal dan later volgen. Men verzoekt, ons er op te wijzen dat de crickctwedslrijd ltermes. D.V.S. tegen'de Royal Artillery uit Alkmaar, Zondag om 12 uur aanvangt. Dienzeldlcn dag krijgt Sparta cên En. gelsclie, combinatie op bezoek. Op. Zondag 5 Augustus speelt het Nc. derlandsch® elïtni ïn: Haarlem tegen een Encclscb elftal. uruir.iiiiiüimumHiiiMmiiiiiraiimmiiiiumiuiiiiiiiiuiuim De bewoners van den Pleinwcg willen straks waardig feest vieren er, luidden Dinsdag vast palen geslagen voor een versiering. Woensdagwaren de palen, die gemeente eigendom zijn, verdwenen. Het is wel beschamend, maar. de bewoners 'zullen- moeten posten Aan het" concert van Roue's Mannenkoor, Vrijdag in de Koningimie kerk, tegen populaire prijzen, werken ditmaal mede de soÜ3ten lierman Bril en v. Boven. De heer K. Vorrink wordt ver- bonden aan het kabinet van den mi. uister.presidet en zal voor speciale diensten Ier' beschikking zijn van alle ministers. Ingaande X Augustus zullen per Jug vier treinen gaan rijden tussclicn Antwerpen on Roosendaal, zooveel mo gelijk op aansluiting mot Breda en Brussel. o AANMELDING RESERVISTEN. Reserve-officieren, vaandrigs eir kornetten- vao.de infanterie.cavalerie, artillerie, genie, molordienst en miii- taire administratio, tot en met 45 jaar, die genegen zijn om on mid del ijk, te worden uitgezonden naar Engeland, kannen zich van 23 Juli tot en met 29 Juli melden op het departement van oorlog te Den Haag, Plein 4, kamer 64. Zij zullen worden opgeleid voor een functie bij de expeditionaire macht, welke bestemd is voor den strijd tegen Japan. Zij moeten er. op rekenen on middellijk te kunnen afreizen, en voorzien zijn van een bewijs van politieke betrouwbaarheid, afge geven door den P.O.D.of den barge, meester, ter plaatse, van inwoning: Wanneer hot aan Ut dergenen, die zich -vrijwillig aanmelden, 'niet vol. doende mocht zijn. zal tot oproeping- worden overgegaan- DE MINISTER VAN OORLOG. Het departement van5 OorBp deelt ons msde: Het cemchf dé ronde, dat de macht met ,n de eerS'e JÏM Smaln den T mmg aan den stnjrt indiBLTa'^l Oosten; maar eetp aandeel 2» vormenm: de béZ6)t5!T- IJ m tseh'and. Dit-- is - ottimsf ais de naam macht" aanduiMl" zal i„pn^Ie4s «k va» da, .«emSe&Ssl deel..te nemen' ain d!? f'PM tegen Japan.; Qf hel d f komt hangt ui's/ulieud ff den cluur van denJÏ5 va« ;i le Japanners. J>aarna^ f lög?ö-ft s.'echts gjSïen ,h I 'Ih'.Ktf allerminst, nu r(vJ'. fat- billijkt -4 Jat de Ê.Ji .■«n ,rle ^n.A niet te pas - z„ t 611 strijd;#f evenwel P^t fivf men. Atocht I doen,. dAn: trifof n voor* onmisbaar^-elome f° als 4 2G00 stuks, dat, in den looo de eerstvolgende tien dagi Dmtschland naar ons land wo dl overgebracht De paarden wo^' den toegewezen aan de'.prbvi# citde vow^lcoxnmiss^m'i'tó voor de verdere verdring bjfaft de gegadigden zorgdra;on. Een tweede groep - van o600 paarden zal binnenkort dit eersfo kwantum volgen. - i Uitg.: Stichting „Het Paroil" Am- sterdam. Vertegen», vo.it u.,„ Tl.m;RÖ' te Che!.tcd^eub" Th. Ramaker, f BuUcnUKvUtö iSSv* Bir.ncn land H. TobV Jfcepon^' Joban Paauw. Haringman. - Üedruktci« koninklijke Neilerl- Kotkclnitketh H. A. M.- Kociünts Sn.h'.rd»m - v semeüam meubelreparaties .J. D. van Meurs, Woning* inrichting. Singel I2S, Telet. 67844 Schiedam. Vanaf beden zijn wy weer telefonisch te bereiken onder no. 6 9 8 4 2 Fa. L. A. Wli- lemse en Zn. Metselaars, Timmerlieden. Aannemers, le Tuinsingel 25, Schiedam U kunf weer bellen: 6 7 8 4 4 J. D. van- Meurs' Woning- inrichting. Singel 12S, S'dam. U kant weer bellen: 6 9 6 7 6 Willems en nrnsting. Bed den, Tapijten, Rotterdamsche- dijk 235--235. Schiedam REKENL1NIAAL te koopgevr, door ex-poli tieke gevangene, van wicn S.D,' alles ontnomen heeft. Singel 10 Geachte Mcvrouw, - Het verheugt ons U ie kunnen berichten, dat ons be drijf Maandag, 30Juft gedeel telijk weer gaat werken. Stoomwasscherij „Edelweiss" Westmolenstr. 16-18. S'dam. RADIO 1 Wil degene, die 7 Juli *44 in urinoir aan de Singel t„0- R. K. kerk een radio gevon den heeft/ deze tegtn bcloo- nïng terugbezorgen? Daar 'i huis door SU, leetföehaalö werd. moest aeie verdwijnen. Singel 10, Gelegenheid tot inschr. van., nieuwe leerlingenvoor de Middelb. Handelsavondschool te Schiedam op Maandag 3 Sept. en ..Dinsdag 4 Sept., tel kens des avonds van half 8 tot half 9 tn hetschoolgeb. Ant. Muysstr. 2, De Directeur, J. P» PRINS DE GROENE AMSTERDAMMER weer verschenen. Abonnementen kunnen worden genoteerd. Ook losse nummers zijn verkrijgbaar. VAN BUUL's Boek- handel, Goudschcsingcl 503. TeL np. 20666 VAKTEEKENSCHOOL „ALG BELANG" IJSSELMONDE, Inschrijving >»n leerlingen voor den nieuwen cursus, welke Maandag 1 October 1945 aanvangt, zal plaats hebben op Woensdag 1 en Dondeidag 2 Aug. a.s„ des avonds van 7.30 tot 8,30 uur, in één der bovenlokalen van de Vakteeken- scbool, Benedenstraat 135 te 'Usselmondc. Ditmaal moeten de leerlingen die dc school reeds bezochten, zich allen op nieuw opgeven. Onderwys zal worden gegeven in Werktuig kundig-, Scheepsbouwkundig- en Bouwkundigteekencn en bij- behoorendc thcorlevakken. Bij voldoende deelname wordt s"11 afzonderlijke klas gevormd voor toelatings-examcn MONOPOLY SCHIEDAM Nieuws Theater Een nieuw programma o.a,:Tran6portpiIoten, een film van moed, durf en onverschrokkenheid. Ga naar de film, een geestige teekenftlm roet „Porkv Pig" De geest von West Point. En Interessante actualiteiten. Be spreekt tijdig uw plaatsen, Casea open vanaf II uur. Aanvang der voorstellingen vanaf 12.30 uur. AR.ENA Beslist laatste week DE WEG DIE VOOR ONS LJCT (The way ahead) Two Cities-film. Regie Carol Reed. Op ons tooneel: Majim Herman Raft 15 min. Hollywood. Dag. 2, 7 en 9,15 uur, 's Zondags 1,30, 4, 7, 9.15 uur. Cassa geopend va nlO uur af:, geen telef. plaatsbespreking. PASSAGE-THEATER - dagelijks 2.15 uur, 4.30 uur. 7.30 uur en 9.55 uur. Mickey Rooney Judy Garland, Paul Whilernsn en zijn orkest in „F A N F A R E" (Strike up the Band). Kaartverkoop van 10 uur af aan dc cassa. Zondagmorgen 29 Juli 1945 aanvang 12 uur SPECIAAL ORGELCONCERT door JOOP WALVIS. Kaartverkoop/2 dagen vooraf v. 10 uur af aan dc cassa. CAPllOJL Btng Crosby (een stem uit m'iHioenen) in DE SCHALK: SCHE RAKKER (ff I bad my way) Universal.film. Toe gang eiken leeftyd. Op bet tooneel De 4 Kaeths, Capitol Orkest o. 1. y. Jack Rcys. Aan het orgel Harry van Bijnen Weekdagen 2. 6.45. 9,15 uur; Zondag 1.30. 4, 6.45, $.15 uur. Zaterdag 28 Juli 4.30, 6.45, 9.15 uur. Kassageopend van 10 uur 's morgens af. Telefonisch kunnen geen plaatsen worden besteld. van 9.30 tot 22 uur. ACTUALITEITEN oia. Zegetocht van Eisenhower in New York. Het Scheveningsche strand wordt gezuiverd van mynen De laatste strijd op Okinawa, Hondendres- suur; aardige staaltjes van het bevattingsvermogen van jonge honden. Kinderen in Amerika: een beschrijving van de lichamelijke opvoeding van de jeugd in Ame rika. Johnny Long en zijn orkest spelen, Bea Waln zingt, een fraaie muziekfilm. In toevoeging aan dit programma cenige interessante documentaires. - i. i. CO LOS SE VM Wegens overweldigend succes geprolongeerd SERGEANT YORK met GARY COOPER en JOAN LESLIE, Dagelijks: 2 ea 6 uur. Zondag: 2,, 4.30 en S uur. HARMONIE Gaesbeekstr. 99, tijdelijk als Journaal-theater van 1.20 tot 9 uur. Zondags vanaf 11 uur. ACTUALITEITEN: De terugkomst van Koning Haakon van Noogyregen. De stryd der Nederlandsche en Australische troepen op Borneo, -1 jMci-parade in -Moskou, Beaufifihters, .en interessante film over dit vliegtuigtype. Waterkonin ginnen. Interessante opniraéu van Amerikasnsehe zwem sters en scboonspringsters. Bespreekt tijdig uw plaatsen. De cassa is reeds open om 10 uur. - - LUXOR - Kruiskade 30 Telefoon 28326 Wij prolongeeren HET ZWAKKE GESLACHT (Gentle Sex) Toegang alle leeftijden. Voorstellingen: Werkdagen: 1,30 en 3,30 uur: Zondags: l uur, 3,15: uur, 5,30 uur en 8 uur. I U PRINSES-THEATER i Schfedatnscheweg'- 19 Dag. 2,35, 7 ea 9,35 uur. Zondags 2» 4.30, 7 en 9A5 uur Van vrijdag 27 Juli vertoonen wij „GIJ WORDT MIJN MAN** (Sun Valley Serenade) met Sonja Henie, John Payne, Glenn Millerr5 fameus orkest. Op ons tooneel Molly en Jack, de komische tap-dans-paradisten. Toe gang avondvoorstellingen 14 jaar, middagvoorstellingen eiken leeftijd, ii/ii victoria Wil prolongeeren WOESTIJNOORLOG (Desert Victory) Uitgebreid voorprogramma, o.a. Toscanlni in het Lied der Volkeren", uitgevoerd door het National Broad casting Orchestra en het Westminster College. Weekdagen 2.. 4 en 8 uur; Zondag 1, 3, 5,3n 8 uur. Toegang 14 jaar.r PALACE Zomerhofsiraal 15. Zaterdagmiddag 28 Juli half drie het Jong R'damsch Leekentooncel met „NORA", drama in 3 bedrijven door Henrik Ibsen. Plaatsbespr Vrijdagmiddag van 2t uur aan het secretariaat: Bcukelswcg 89 of Zaterdag 2 uur aan de zaal Prijs 2.— (sted. bel. Inbcgr.) Wegens enorm succes nog slechts korten tijd Henry heelt pech. Een ouderwetsche lacbavond. Ter herinnering aan orue rrcuu-e tfji dappere mede- werksters. D rubriek Koerier- iters'* is alleen be stemd poot Prang- tn üAixbod sdvcit Sv h ie dam Tür overnafne gevr, In goe den staat zijnd wandelwagen- tjc. J, Rorlje.- Fqbristr, 45 Koninkl^ NedcrL Boekdruk kerij H. A. M, Roelants vr, voor lichte werkzaamheden ten behoeve van „Parool" eenlge nette jongens en meis jes, werktijd van 12.30—16,30 goód loon Aanm. bij den portier j.012 cn 2-~ Gevrt- nc tte TVtiksier^voo^'- ééa i ofMtwceV Ü3S<th in de weck% No-^saulflan 43v>.v MeuhitccrinssfcëarijTl^M vakk. behanger-sioUeerder halfwas, bekend m.t bedden- vak. Br. no. S- 748 bu,el Lange Haven141 Z'ÜWr,-- Gevr Werkster voor Fherit? ot z naive dagen per'week'! Kost inbegr. Mevr. Dekker* B, KnappcrtlaanlS9a Gevr. in groot gezin flinke hulp L d, ïmlshoudlag.i's Zon dags vrij. Anniri. nV, 8 uur NassauUan 13a. - Wlskunde-Ieeriiar in Schie dam gezocht door student M, O, 'boekhouden, Br, no, S 738 bureau Lange Haven 141 Mevr. Timmers,. B„ .K Laan 150 vraagt een gezellig Meisje, om samen het huishouden te doen, 2e WlnkeljuFfrouw gevr» be kendheid met kmldenicrsvva- ren genieten voorkeur.' Beslist betrouwbaar. Soll.br. no. S 745. bureau Lange Haven141. ,,Gevr. net Meisje, zelfstan dig kunn, werken, 8 tot 4 uur. Aanm. tusscheo *5 ea 7 uur Jan Steenstraat 21 -t---».- Nctte arbeider zoekt samen woning met alleenstaande vr ft leeftijd tusschcn 35 en 40 j- huwelijk^ niet uitgesloten. no, S 754, bureau Lange Hat-i ven 141 Rotterdam Op een latiriekskaiityor kat «cpl. worden 'n Ktecotmlst».- Kennis.'.dermod.; talen ver- elseht. Soli. m. opg,. v. leeft;'; en vert. sal. aan Bur. v.d bi- ond. No. 383. Herman L. Sociers, Ec, student, was werkzaam in Hamburg Kampfnagel A.G., Jarrestr. 26, Onkosten worden vergoed, H. - w. C. Soeters. van Matnixlaan 29, Amersfoort, Mearry W. Savelkoul, geb. 11 Maart ;-'24. Sinds Dec. .1943 naar Scheveningen gebr., daarna Maart '44 tot beg\t)..:'Sent. .'4t naar kamp Amersfoort blok 8 no 7871. verder met oabekende bestemming weggevoerd, waarsch. Did. Beleefd verzocht zich te wenden tot Mw M. Savckoul, Koningsweg 8, Baars; Bernardus Antanius Tjallinks. In Juni '43 naar DIJ. Ie, werk gesteld op Deutsche Siediungsbank, Kraustnstrasse 25/28 Berlin S. W. 68, daarna Deutsche Siediungsbank Ca- roUth über: Beuthem bezirk Liegnitz N. Schlesien,:. laoisié, adres ontvangen begin Maart '45, luidde Deutsche Kultusï und Siedlungs A.G Dreiliitzow Post Wittenburg. Gaarne mededeelineen aan Sidncljstraat 69, Zutphen, CoidcIIs v 'd. Heiden, geboren te Sassenbeim 1—11—'17, sinds I Scpt," '44 werkzaam Hermann Göringwerke Lager 6 Stube 35. Witent';j sttdt II Braunschweig Did Mw. C. P. v. d. Heiden-van Rie-? zen. Robijnstraat 27b.. Andiêas J. Th. Ilemmes en Kees Ho- gerwerf, laatst Brandenburg (H) Gorden, W'intcrfeld Allee K'- f! Irl la fttliti» Vi«f!aV r "X *!anf li tnl r'-A Lf ftLtlLk*,/ Tri naar Theresicnstadt, October '44 van Theresicnstadt itijg. trokken met onbekende best. Wilb. Holster, Schanswcg 2JJ> Overschle, F. H. G, van Ilerson. 54 jaar. wonende Oost- voorre, Rcntm en Dir. der Duin-Mi;., begin Maart 1945 uit Scheveningen naar Amersfoort overgebr,. vandaar 15 Maart-; op transport gesteld naar Neucngaromc 'cn 27(?) Maat óver-";: gebracht naar kamp in omg. v. Hannover, waarsch Ifaiisar, Was voortdurend samen met J. D. van Bergeyk. notaris i* Zuldland-Ink J, W, Roozcmond, Zwaxtelaan, Oostroomw •«5'.V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 2