DE GEER Labour overwinning in Engeland Na de zege van Labour VRIJ ONVERVEERD Polder Delfland in gevaar Qhurchii! treedt af Proclamatie VRIJDAG 27 JULI 1945 ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN 9 5e JAARGANG NUMMER 101 ingezonden Mijnheer'de redacteur op 1 Militair 1 I tloorff angg kamp Nieuwe regeering xal worden gevormd door Attlee 'Labour-plannen Rotterdam adopteert Den Bosch Canadeezen heipen bij de oogst KÊTELB IN KI -Jcdaelic, Administratie eo Advertentie* tENDRAC!lT5\VEG 42 ■t K Vel 25430 (3 lijnen) «Z K.L..M.-G B O U W COOI.SINCEL Teleioon 24399 en Inlichtingendienst 273 3 9 Abonnementsprijs p, week f 0.31. p. kwartaal ƒ4.— i a s s.e nummers f 0.10 PROVENIERSPLEIN 5 TEL. 45875 - ROTTERDAM door PIET ER 'T HOEN Mei ingezonden s'nk van den voor mallen ministcr-president- De Geer,, dat men elders in dit blad aan treft, zal den argeloozcn lezer op. nierKzaam raaken op het feit dat deze politicus, die zoo'n trieste rol in den oorlog gespeeld heeft zich nog steeds 'in vrijheid bevindt en dat hij blijkbaar van oordeel is, dat hem geen verwijt gemaakt kan worden. Het plan bestaat hem binnenkort voor een bijzonder gerechtshof te Imen verschijnen. Zooals Frankrijk zijn prö- ccs-Pétain heeft, krijgt Nederland zijn proces-De Geer. Ondanks de groote. verschillen, die tusschen beide zaken bestaan, dringt zich toch een parallel op. In beide •gevallen staat een oud staatsraeui terecht, die in het uur van den hoogsten nat ionalen nood niet bij machte, bleek zijn volk aan te vuren tot fel verzet tot nimmer versagenden strijd tegen den onderdrukker en tot het bevechten van een overwinning, die eervol voor de natie zou zyn en die iV haar uit de ellende van de Duitsche overheersching voor goed zou bcvrij- den. Het Fransche volk zal geen ge. noegen nemenmet do dubbelzinnige verklaringen en gladde forranleeringen, die degeslepen advocaten van den maarschalk, die verantwoordelijk is voor de bloedige schande van -Vichy, aan het gerecht zullen voorleggen. Zal het Nedcrlandsche volk zich tevreden stollen met een proceduro die de aan- dacht van - do hoofdzaken zou willen v afleiden en 4ic haar kracht zou zoeken :|ii ,'t vaststellen van formeele kwostioe? ,T-J ,«t proccs-De Geer zal de omstan- '4.A dlghcden, waaronder de verdach. na zijn aftreden als minister.presi. dent uit Londen vertrok, moeten vast- stellen.' Men herinnert zich, dot de Ned erlandsche radio in Londen ïnd er. tijd bekend heeft gemaakt dat Do Geer van Londen naar Lissabon was vertrokken met de opdracht, zich zoo snel: mogelijk naar Indonesië te bege. yen, waar hij een missie te vervullen had gekregen. Hij kwam echter niet verder dan Lissabon, waar hij in het gebeiim onderhandelingen mot den Vijand aanknoopte over zijn eventuee. len teri^keer naar Nederland- Deze onderhandelingen hadden succes. Do Duitschere hadden er geen bezwaar tegen om dezen man, die van het Londensche schip gevlucht was, als een levende demonstratie van het In Londen heerschende défaitisme in Ne derland binnen te laten. Na zijn tenig* keer in Nederland schreef de midden iii oorlogstijd gedroste regeeringsleider eën brochure, die in den joop van 1941 het licht zag. Hij bepleitte daarin het openen vna vredesonderhandelin gen en daarmede maakte hij zich schuldig aan propaganda voor iiet denkbeeld,: dat DuiUchland den oorlog gewonnen had- Vorder sprak hij - daar in de hoop olt, dat eerlang de tijd zon ►aanbreken, waarop hot hoor en we derhoor'^ invullen omvang ten'aan zien van hem zou worden toegepast Die tijd isthans gekomen. Mon zal numoeten nag aan, wat deze minister-president na zijn aan. komst in Londen voor de voortzetting .van den strijd tegen den vijand ge daan beeft Het - geheele beleid - van do tegce. ring-De Geer zou hierbij in het geding hehooren le komen.; Het Ne derland sche volk heeft recht op bhel- dering over de politiële die in Londen in naam! van Nederland gevolgd is. Na de hevrij dings fanfares langzamerhand verstommen, wordt het tijd den Lon- denschen rentmeesters rekenschap van ■hun rentmeester schap te vragen. Het ■■ziet er naar uit, dat dit niot alleen een proces tegen Do GeeKwordt, maar dat hét zou kannen leiden tot een requisitoir tegen den slappen en slo pe rigen geest, die kenmerkend was voor het vooroorlogscho politieke leven in ons land- Dit was de geest der neu traliteitspolitiek van het weifelende 'economische beleid, van het schriele sociale bewind en van de aarzelende militair© verdediging De Geer is de ■volmaakt© vertegenwoordiger van dit; tijdperk- Daaromwordt het tegen hpir ►aangekondigde proces meer dan een individueele berechting: het krijgt-de betcckenis van een -oordeel ove£ een jnWukt #erledenJ D September .1910 werd mij Op de meest eervolle wijze ontslag ver leend als minister, immers „onder dankbetuiging voor de vele langdurige en gewichtige diensten aan Ons en den Lande, ook onder zeer moeilijke omstandigheden bewezen". Kort daar na werd mij het Grootkruis van de Oranje Nassau-ordc verleend. Waarom ik U dit meedeel? Niel omdat ik behagen zou scheppen in wat men wel genoemd heeft „wie rook opsnuiven"-' Maar omdat het de meest afdoende weerleggingvormt van bet lasterlijk sprookje .hetwelk men U op de mouw gespeld heeft, dat ik „tijdens den oor log deserteerde van mijn post als mi nister-president" (zie uw bïad van 13 Juli J.h). terecht door V gekwalifi ceerd als een „laffe daad", welke ik echter niet gepleegd heb en nooit in staat geveest ben te plegen. Hoog achtend DÈ GEER. Soest, 16 Juli '45. Ingenieurs van het Hooghecmiaad- schap Delfland hebben dezer dagen de ontstellende ontdekking gedaan, dat de Delf 1 andsche zeewering tenge volge Wn door' de Dultschers aan gelegde vestingwerken In zoo slech- tenstaat verkeert, dat bij stormachtig weei of bij springvloed dit najaar groot© kans bestaat, dat 49,000 H.A. polderland ftrsschen Den Haag en Rotterdam zullen worden overstroomd Vóór November- zullen ingrijpende maa Iregel en word en getroffen. Op grond hiervan is aan de voorzienin gen, nootlig voor de beveiliging van het hoogheemraadschap, prioriteit nummer éóii verleend, zoodat dit werk op óên lijn is gestold raet Walcheren en de Wicringcrmeer- De duinen tussclien Hoek van Kol* land en Ockenburg worden sinds jaar en dag met de grootste moeite op een minimumbrocdlc van vjjrlig meter ge houden. Kort voor den oorlog werd nog zes milliocn gulden aan de revisie besteed* Na de bezetting werd Hoek van Holland gemaakt tot de sterkste ves- ling van den AtlantikwalU Daartoe bouwden de Dnpechers, zonder advies van do Nedcrlandsche deskundigen in toV winnen, kazematten in de duinen. De helniaanplanting werd door waar. deiooze graszoden vervangen, zoodat het zand, onder de kazematten weg stoof'en de bouwsels omvielen. Do duinbreedte bedraagt op het oogenblik op sommige plaatsen min der dan 10 meter. Op één punt js een spoorlijn, die achter de duinen was aangelegd, zwevend boven het strand aangetroffen. Het duingebied is ontoegankelijk wegens twaalf goor. ten mijnen;die bij honderdduizenden zijn aangebracht en die ten dcele on vindbaar zijn, daar do duinen wan delen. Ook het strand ligt vol land. mijnen vu aangespoelde losgeslagen zeomijnoru- Het mij nenruimen wordt daar thans versneld om goedig den aanvoer van zwaar materiaal voor het herstel van de zeewering en de hoofden mogelijk te maken. 'Het strand en do duinen van Hoek van Holland tot Ockenburg zullen jarenlang, ontoegankelijk blijven. Dc badplaats Torhoyde ie tot het laatste huis toe afgebroken en zal voorjoopïg niet worden herbouwd. piiiiimimriiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiitiiiHiiiiiitiiiiiiitiiiuij De Shaef bouwt bÜ Hoek van Holland een doorgangskamp voor i 40,000 militaiien. Aan het herstel S van dc spoorlijn Hoek van Hol-1 land—-Rotterdam—UtrechtOlden- 5 zaal wordt hard geweikt, ten 2 einde een Intensief verkeer met D-treinen spoedig mogelijk te maken. Dat dit tenslotte ook het burgerverkeer' ten goede zal ko- men, spreekt vanzelf. 1hmuiiuimuumium(umiUuuiiuniiimumiiiiimiuiiiimuLi Direct as de verkiezingen is Churchill io zijn auto naar Buckingham Palace gereden om den koning van zijn aftreden in kennis té stellen. Hij groette de menigte met zijn bekende V-teeken, Een half uur löler airiveerde Attlee aan het paleis, Hy aanvaardde de uitnoodiging tot vorming ecner nieuwe regeering. Men meent dat die vorming dit week-eind haar. beslag al zal krijgen. De Engelsclie Lagerhuis .ver kiezingen hebben een sensatio- neele overwinning voor Labour gebracht- De arbciderepaitij heeft 390 van de 640 zetels venvor- veh- In het vorige Lagerhuis had zij er slechts 168- Het aantal zetels van de conser vatieven, die in het oude Lager huis over 351 mandaten beschik ten, is gedaaald tót 195- Daar de .arbeiderspartij de absolute meerderheid in het La gerhuis heeft hehoelt zij niet den steun van eenige andere partij. Talvan vooraanstaande conservatieven werden in de dis tricten geslagen, zoode minister Brandon Bracken, Amery, Hoare, Grigg- Ook de liberale leider Sinclair en zijn bekende partij genoot Beveridge moesten een nederlaag lijden, Churchill is in"'zïjri''district herkozen. De groote partijen hadden hier geen Eegencandidaten: gesle'd. Ook Anthony Eden is herkozen. In een afs cheidsboods e hap aan het Engelsche volk: heeft Churchill dank gezegd voor steun, dien hij gedurende zijn bewind in oorlogstijd heeft ont vangen. Men acht het zeker, dal in het niéuwe urinislerie-Attlee be langrijke functies zullen worden bekleed door Bevin, Morrison, Stafford Cripps, Hugh Dalton en Ellen Wilkinson. De zetelverdeeling in het nieuwe Lagerhuis is: Labour 390; Conservatieven 195 Jfatïonaal-liberalen 14; Liberalen 11 Onafhanke'ijken 10; Onafh. Labourparlij 3; Communisten 2; Commonwealth 1; Nationale candidatén 1. Regeeringscoalitie (Churchill 210 zetels). Oppositie (Attlee 417 zetels). Sprekende over de door Labour ie voeren Iiuitertiandscbo en intematio. nalo politiek, zeide Attlee in een inlerview: „Labour is de verkiezingen ingegaan met een zorgvuldig overlegd programma, gebaseerd op zeer defini tieve beginselen. In de buitenland, sche aangelegenheden hebben wij oen jude traditie. Nooit zijn rvij afgeweken van ons standpunt, dat een nieuwe wereldorde moet worden geschapen en dat in de toekomst oorlogen moe. ten wordenvoorkomen. Onze econo mische politiek, is gebaseerd op de poging om den levensstandaard van dc arbeidende klasse over de geheele wereld omhoog te brengen. Wij gaan, zeide Attlee, een nieuw tijdvak tegemoet, en Ik ben er zeker van, dat, zooals deze verkiezingen hebben aangetoond, het Britsche volk dien nieuwen toestand onder de oogen De Vei. Stalen, 'Engeland en 1 China h ebb cd In een gemeen- 1 schappelijke veiklnring von Japan geëfsebt, dat dit land .zijn legen- H stand opgeeft, aangezien anders het geheele moederland volko- 1 men vernietigd zal worden. De 5 proclamatie wijst op het voor- I beeld van Duitsebland en roept i Japan op den weg van de rede te gaan cn dc schuldigen aan den f ooilog te verwijderen. ïilll«IHMImUHIM«l«»l»MIUiHH«Mim»H4»l»"Ht4IIMIIIM4lll»tll»l» Ztct meL dciuelfdon moed, waarmede het 't hoofd lieert geboden aan de lange oorlogsjaren. Ik heb het volle vertrouwen, dat dcBritsche de* mocratie een enorme bijdrage kan leveren tot het hers/el van de wereld De politieke correspondent van Reuter schrijft: „Ik i verneem dat AttJce Winston Churchill heeft uit- genoodigd hem naar Potsdam tc ver gezellen. Volgens den correspondent van dc liberale „News Chronicle" heeft Churchill echter geweigerd, teneinde Attlee onbelemmerd te laten in de uitwerking van de eigen politiek van Labour", - Volgens sommige waarnemers ?ou de nieuwe regeering er ais volgt kunnen uitzien: Attlee, eerste minister, Ernest Bevin, minister ,van Buitenlandsche Zaken, Herbert Morrison, minister van financiën, Sir Stafford Crinps, minister van Binnenlandsche Zakctl, Hugh Galton, minister van Handel. Sir WHHatii Jowitt, minister voor Nationale Verzekeringen, Arthur Greenwood, minister van Gezond heid, Arthur Henderson, minister; van Oorlog. A. V. Alexander, eerste lord der Admiraliteit, Lord Listowei, mi nister van Indie. Er kan echter geen zekerheid be staan omtrent de vcrdeeling der por tefeuilles voor Attlee' hieromtrent mededcelingen doet. In het kader; vau de be kende actie „Noord he'pi Zuid" heeft de fdichling Ne- derlandsche 'Volksherstel het initiatief genomen tot het hou den ran een inzameling van goederen ten behoeve van oor logsslachtoffers in Zuid-Neder land- Er 'is vastgesteld, dat Rotterdam de siad. 's-IIor- togenbosch, adopteert. Dit wil dus zeggen, dat dé Rotterdamsche bevolking, zooveel mogelijk goederen bijeenbrengt ten behoeve van de ta'rïjke slachtoffers van den oorlog in Den Bosch. De officieele cijfers van het aantal vernielde en beschadigde huizen in deze stad luiden ais volgt. 6:84 tolaai "vernield;568 zwaar beschadigd (niet te her stellen); 6.»4S beschadigd (wel te herstellai); Op. een totaaal van 10.000 huizen is deze scha de dus zeer aanzienlijk en er zal zeer veelnoodig zijn om de ei^ste uoód te lenigen. Nederalndsch Volksherstel is, in samenwerking met da H-A.R.K. (Hulp Actie Roode Kruis) inmiddels hegomen met de voorbereiden da werkzaam heden voor de organisatie van de komende grootscheepsche in zameling. Zij doet een dringend beroep op bedrijven, instellingen, vereen igingen en parliiu i"roi, die hun medewerk! rlg willen ver kenen l aan de te houden in zameling. Zij worden verzocht zich te vervoegen bij Nedcr- landsek Volksherstel, Matheces- serlaan 414, tel. 35175.' Daar het verblijf van de Canadoesehe troepen in Neder land nog met eenige weken moest worden verlengd, heeft dezelegergroep den wensch te kennen gegeven dezen zomer hulp te verleenen bij het binnen halen van den' oogst Ook; wil deze groep een werkzaaam aan deel nemen bij de opruimings werkzaamheden in steden zooals Arnhem, Rotterdam en Den Haag. Het is begrijpelijk, dat dit aan bod met, gropteu dank door de Ncderlandsche autoriteiten is; aanvaard; door Wlm Meuldijk Liftlast

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1