VRIJ ONVERVEERD Noodschouwburg in Januari gereed SAMENSTELLING ENGELSCHE KABINET Dezen winter voetbal Geen promotie en degradatie Rotterdam gaat bouwen iKstri&uUctoieuws 5e JAARGANG NUMMER 102 a ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN Het Lunapark staakte 2/rttH i-i 2b jUL >945 SLHïEDAM Kinderen naar Frankrijk WERELDNIEUWS De V.D.B. en de N.V.B. Uitbreidingsplan goedgekeurd JBritsehe leger roer Labour «-v/ f s/a Collecte Roode Kruis Taptoe op Feijehoord Uitreikingen l.K.B. De'komehde man Attlee Gebrek aan materiaal Viootweek te Rotterdam Lotsy over spelers materiaal en plannen Naar Denemarken Kort nieuw- Achttien blokken Het circus bleet Zuivering perswezen Redactie. Administratie ee Advert entiea EENDRACHTSWEG i2 Tel 25430 (3 lijnen) en K.L.M.-G EBOUW COOLSINGEL Telefoon 24399 en Inlichtingendienst 27 8 3 6 Abonnementsprijs p_ weet 0,31, p. kwartaal 4,— loasc nummers 0.10 liet Lunapark heeft gestaakt en het heeft de staking verloren, ÏJs Prijsbeheersdiing had namelijk be zwaar gemaakt tegen verschillende hooge prijzen, die otl exploitanten voor hun vermaalttinricliüngen bereke nen. De directie werd gelast de in 1943 vastgestelde prijzen aan le hou- den. Uit pro'est sloten de eviiii.itanten hun bedrijven, die zij niet meer loonend zonden kunnen voeren, maar vandaag hebben zij hel hoofd in den schoot gelegd en vanavond draait het Lunapark weer in volie glorie. Nu goedkooperl. Gisterochtend zijn honderd kinderen, waarvan 60 uit Schiedam, $4 tut Vlaardin^en en vijf uit Maassluis, naar Frankrijk vertrokken, uïtgezon, den door de commissie tot uitmonding van Nederiandsche kinderen. Het eer. ate gedeeltde vna de reis heeft plaats met autobussen, welke van hei N.V.H. gebouw aan de Hoogstraat vertrokken dn de kinderen naar Brussel te bren gen. Vandaar gaat de reis verder per tre|m De kinderen arriveeren in Parijs en worden vervolgens naar de provincie gebracht, waar zij bij pleeg ouders, drie maanden zullen blijven- Uit de leden van de vroegere vrijzinnig-demooratisehe bond heeft zich een voorloopig cen traal comité gevormd, waarvan Jan Schilthuis bet voorzitter schap op zich heeft genomen. Onder het presidium van mr. Joekes is te Den Haag een eerste bijeenkomst gehouden waarhij besloten werd de werk zaamheden van den V.D.B, te hervatten en te onderzoeken of samenwerking of samensmelting met andere groepen ter verkrij gen is. De V.D.B. kan zich met de Nederjandsche Volks be weging vereenigen, zoo'ang deze nietals politieke partij optreedt. De burgemeester brengt te* openbare keunis, dat God. Staten het uitbrei dingsplan m hoofdzaak voor de ge meente Schiedam hebben goedgekeurd met uitzondering van dat, betref fende het gebied begrensd door Ha- vendijk, Oude Spuikanaal, dl j Nieuwe Maas en de Hoofdstraat en dat dit goedgekeurde plan ter gemeentesecre tarie (afd. Algemeene Zaken) ter in zage ligt. Zoolang de Groote Schouwburg er nog niet is Als goed nieuws voor de too- neelliefliebbcrs kunnen we mel den dat de werkzaamheden aan den noodschouwburg in vollen gang zijn* Sprekende met den architect, den heer Sutterland Jr., reide deze ons, dat, mitsdien er niet af te veel tegenslagen komen, ia Januari 1946 het voetlicht voor de eerste maal zal opgloeien. De idee van. noodschouwburg ia inmiddels in zooverre veriaten, dat thans meer gedacht wordt aan een. overbruggingsgebouw voor de periode dat onze groote schouwburg er nog niet is en dat daarna het gebouw zal Jblij- - ven--als - tweede schouwburg of voor uitvoeringen van bijzon do ren aard, waarbij gedacht wordt aan „avaut garde théater" of iets dergelijks/ Het gebouw zal 1200 plaatsen bevatten, waarvan ruim 300 stuks op, het balkon. De. toonoelacco- mo'datie met' één zijtooneel en een achtertooneel is ran de normale afmetingen, terwijl de orkestbak dusdanige afmetingen heeft, dat het aan degroot; ste operabezetting een plaats biedt. i De totale kosten zijn, gezien de ongewisheid van de huidige prijzen, -op het oogenblik moei lijk te zeggen. Als basis wordt gerekend met een totaal van f 500,000. Waar meubilair en stoffee ring óf in bewerking óf roeds aanwezig zijn, meenen wij te mogen zeggen dat de „Stichlinn 1939 Rolterdamsch Tooncl", die met steun van. rijk en ge meente dit gebouw tot stand doet brengen, op genoemden datum haar gasten in een gebouw, de cultuur-historische botcekenls van het tooneel waardig, kan ontvangen. Gisteravond zijn de voor naamste posten hekend gemaakt van de door Attlee gevormde Labour-regeering. Minister-president: ClementAttiee Builenlandsche zaken: Ernst Bevin liinanciSn: Hugh Dalton Handel en Nijverheidsir Staf ford Cripps Lord-president van den raad: Herbert Morrises* Lord-kanselier: sir William Jowitt Lord zegelbewaarder: Arthur Greenwood Evenals Churchill is Attlee tevens 9eha.tkistbewaard.er en mi nister van defensie. Morrison zal tevens, leider van het Lager huis zijn. Naar to Potsdam hekend ge- maait- is zal Attlee heden middag naar Potsdam terug- k-eereni De besprekingen met Sta lin en Truman zullen nog van daag horvat worden. Leger, vloot en luchtmacht zullen in het nieuwe Engelsche Lagerhuis sterk vertegenwoordigd zijn, daar niet minder dan 170 militairen zijn gekozen; 75 pCt- van het door het Leger uitge brachte stemmen aantal zouden ten gunste van Labour zijn uit gebracht. V--N- jiJc 5 Naar de nfdeeiing Schiedam van het Aïh-dc-rlarifiache Roede Km ie ons mede- '-ivieelt, bedraagt de opbrengst van de '-Zaterdag j.f, gehouden collecte, <T 18.306.48. - Do commandeflrende generaal van de &2ste Divisie (Schotsche Laaglandors) lieefl toestemming - verleend tot Hei houden van een taptoe van The Mas sed Pipes, and Drums .(Tamboers 'CP Doedelzakken )vnn de 52nd (Lowland) Division (150 medewerkenden) In het Feijenoord-Stadion op Zondag 29 Joli 20 uur. Extra dienst van de R.E.T. Toegang vrij. $5* Het Interkerkelijk Bureau Schiedam ÊLrnaakt de volgende uitreikingen be. r C W'VH:w - - - peulvruchten en bouillonblokjes aan de jaargangen 1906' te.m. 1909 op ~-v Maandag 30 Juli; kaas aan de jaargangen 1897, 1898 en 1893 op Dinsdag 31 Juli; biscuit aan de jaargangen 1910, 1911 en 1912 op Woensdag 1 Aug., aan 1913, 1914 en 1915 op Donderdag 2 Aug, on aan 1916, 1917, 1918 en Jï -1919 op Vrijdag 3 Augustus jj" De uitreikingen geschieden aan J den DK B-ujldeelingspOst Westvest van 9—12 en van 13—16 uur. uitsluitend J tegen overlegging van nieuwe stam. kaart en geldig inlegvel. geteisterde gebieden. Gedacht wordt aan de, Betuwe, Noord-Limburg en West-Zeeuw8ch.Vlaanderen- De clubs zullen worden uitgenoodigd tenminste één vrjendschapeplijken. wedstrijd te spelen ten bate van het steunfonds voor geteisterde clubs. De K.N-V-B. stelde voor dit fonds een basis kapitaal beschikbaar van f 50.000. Het materiaal in ons land is zeer schaarseh. Dc heer Lolsy heelt aan den heer E. E. Menlen, die voor Nedcriaudsch Volksherstel naar Amerika vertrok, gevraagd, ïn Enge land en Amerika sportraateriaal te koopen. Als .deze transacties slagen; gaan 2ij geheel via den hundek Uit gesprekken met Engelsche officieren, aldus de heer Lotsy, heb ik wel be. grepen, dat het met liet materiaal ook elders slecht gesteld is. Alles ia op de oorlogsindustrie afgestemd ge weest en het voorradige werd in de eerste plaats voor het leger bestemd. Iliuiuuiuiti ui mmuiiiuiimiuii uutiiiimuii icuiiimitHuiu in f Van 13 tot 17 Aug. heeft I 5 de Engelsche oorlogsmarine I 1 voor Rotterdam een viootweek op het programma staan. Het voorloopig programma om- 1 vat: een vlootrevue op de Nieuwe Maas, een zetlwed-1 strijd van zeewaardige jaeh- s s ten waaraan ook Neder-1 i landers kunnen deelnemen en een tentoonstelling. Bij de j vlootrevue, onder leiding van I een kleinzoon van Charles Dickens, dié thans als admi- raai het bevel voert over de s I te Rotterdam liggende eenhe- den, zullen militaire en bur- gerlijke autoriteiten worden uitgenoodigd. liiiiiiiiiiiimiinuiiiiiiiiuiimiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiuiiniiiiiiiiiiiiiil D« voetballiefhebbers zien met spanning de competitie tegemoet- Wij-hebben den heer Lotsy ge vraagd wat er op voetbalgebied te verwachten was. De transportmoeilijk heden zeïde hij zullen een ge regelde competitie dlt^jaor onmoge lijk maken. Bovendien zijn er in tal van clubs slachtoffers gevallen, zoo dat onbillijkheden zouden ontstaan. Toch wordt in September een com petitie begonnen; deze wordt echter sterk regionaal gebonden,' Er zullen geen promotie en degradatie, doch ■wel wedstrijden om het landskam pioenschap worden gehouden. Wij vroegen den heer Lotsy of hij een beeld had van de lichamelijke ge steldheid van dc spelers. Do medi sche sportkeuring aldus de heer Lotsy heeft uitgewezen, dat hot herstel van de voedselvoorziening vrij snel heeft doorgewerkt Een nnuwkeu. rig medisch toezicht blij ft echter ge- boden, vooral voor wedstrijdspelers. Op 19 Augustus zal, zooals be. kend, in Dejicmarken een wedstrijd worden gespeeld. Dit wordt echter geen normale internationale onlmoe- ling. De opbrengst komt len bate van den aankoop van levensmiddelen In Denemarken voor zwakke kinderen in ons land. Het wordt geen officieels landenwedstrijd en daarom zullen de spelers ook niet in oranje shirt uitl komen, t -t De heer Lotsy deelde ons mede, dat het bestuur van den K.N.V.B. een beroep zal doen op alle clubs om via het bondsseeretariaat alle moge. lijke materiaal, dat e enigszins mïs. baar is, af to staan aan clubs in Het Stedelijk geeft Zondagavond om 8 uur weer een concert ïn de Plantage- De bmtrtvereeniging Rubenspïein en omgeving te Schiedam, organiseert vanavond een gocoslumeerden voetbal wedstrijd, ten bate van de actie „West v helpt Znid" op het terrein Boscbhook. De entree-prijs zaï bestaan uit hnishoudclijkc artikelen- Aan dezen wedstrijd gaat vooraf een match tu&- schen Hermcs-D.V.S en Schiedam. Id de z.g, Carnlsse-bütirt in Rot terdam-Zuid is dc bouw van rond 2000 woningen hervat. Aan dit werk was men gedurende de bezetting reeds begonnen, maar als gevolg van materiaalschaarschte en gebrek y aan personeel is de bouw ontijdig stop gezet. -In Jen winter, die achter ons ligt, aan tiet reeds gebouwde ernstige schade toegebracht, als gevolg "an «Ie schaarseh te aan brandstof. Mei het herstellen van de schade en den bouw van de woningen, is thans een begin gemaakt Het werk is een gelukkig voorbeeld van goede samenwerking iusschen meer dan 100 zA""\tandige m eigen bouwers". De plannen zijn ontworpen door een groepvan vijf architecten, winnaars van een prijs, vraag, uitgeschreven door het bouw. bureau Arbeiderswoningbouw 1940 Dit bureau verzorgt ook den inkoop, de distributie van materialen, gemeen, schappelijk gebruik van materieel, enz. Do panden worden gebouwd als ver diepingswoningen. De bouw omvat 16 blokken- —I...m,MniniiiiiiiiiiiiiuniimintuHiimnnJituinimmi ZOÜT EN ZEEP. In liet district Rotterdam, omvat tende de distributiokringen Rotterdam, Schiedam, Vinardingen, Maassluis, Ro zenburg, Briclle,. Hellevoelsiuis. Spij- kenisse, Oud.Beij erland, Numansdorp on 's-Gravendeel, zijn de volgende bonnen vÊrlengd tot en met Zaterdag 4 Augustus: bon 32, 93 en 133, voor fiO gram zout; bon 132, voor 60 gram zeep. RANTSOENBONNEN. De rantsoenboanen voor voedings middelen, zeepartikelen en tabak, die in het Westen des lands worden uitgereikt, zijn in bet geheele land geldig. j UITREIKING NIEUWE KAARTEN Mede te brengen: tweede dtstrïbn'ie. stamkaart en bon D 07 rood of bluuw- Voor nadere modedeelingen omtrent atkraisen, nnaleokening en te ontvan. gen kaart, zie ons blad van Maan. dag 13 Juli. Maandag 3d Juli Ny t.e.m. Po. Dinsdag 31 Juli Pr. tem. Ro. Schetterende fanfares, paar- dettdressuar, jongleer kunst en domptourprestalieseen tnime on van sensatie naar sensatie- Er moge veel veranderd zijn, dit bleef. Circus iMikkenie Strass burger heeft een vrij unieke ver zameling op dit gebied bijeen en het gaat spoedig verkassen, naar Den Ifaagde tvijde wereld in. Circuslief hebbers, neemt uw kans nog waar. Uitg.: Stichting, „Het Parool" Am sterdam. Vertegenw, voor Kotte, dam: B. de Vries. Uhet-redactcur Th. Ramaker. Buiten!,. Jac. Frank Binnenland: H. Tobi. Reportage: Joban Paauw. Opmaak-redaetcur. M. G. Haringman, Gedrukt ter Koninklijke NedcrL Boekdrukkerij H, A. M. Roelants, Schiedam. De .read voor binncnlandsch bestuur uil den ministerraad, liccit bestolen op korten termijn bet vraagstuk van de zuivering en dc organisatie van liet Eerswezen in Nederland ter kaüii te nemen, o.a. do verschijning van bladen en periodieken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1