Vloot beschiet eiland in baai van Russische ongerustheid VRIJ ONVERVEERD meer Wereld sclioiiw Er gaan treinen Sportfestijn in het Stadion P. van Reeuvvijk aan gehouden Lieve Zestien honderd superforten beu kten Japansche steden DONDERDAG 2 «UGUSTUV J945 ONAFHANKELIJK DAGBLAD.VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN 5e JAARGANG NUMMER 106 Mondelinge aanklachten bijjden P.O.D. ||l De arrestaties tB Schiedam Mac. Arthur: Laatste slag worat voorbereid. Schepen worden gelicht SCHIEDAM Opening C-iark-winkel - Advertenties EEND K A CHTSWEG 42 Td 25430 (3 lijnen) I K.L.M.-G E B O V W .'v;.5r.COOLSINGEL -Telefoon 24399 en Inlichtingendienst 2 7839 Abonnementsprijs p. week ƒ,0.31, p. kwartaal 4,— l o s a e nummers 0.10 vacantia T midden van een volk, dat zich ernstig beraadt op het herstel van zijn allereerste levensbehoeften, lijkt betvwat voorbarig nu al aandacht te vragen voor de sport. Is het herstel daarvan van zoo weinig belang dat activiteit beter nog wat achterwege kan blijven?: r:.". v i. In - tegenstelling met cenige tien tallen jaren geleden isde sport voor ccn zeer groot deel van ons volk on- misbaar geworden. De één zoekt ont spanning, de ander lichaamsontwik- keling, een derde vrije tijdspassee- ring.. Belangrijker nog vinden wij 'wat 'de: sport bij; eca juiste toepas- 1 sing zijn han, nj. een stimulans tot verbetering van bet gezondheidspetf, ^een^kar a kter vormend element, e«n jiojpyoedster tot gemeenschapszin* /een gezónd vlagvertoon in den vreemde. ^-Indien., tijdig dc noodige maatre gelen:-worden genomen, zullen alle aanwezige waarden volledig tot haar recht, kunnen, komen. De gchecle sportwereld tracht, schuchter nog, overeind te komen; daarom ia het nu een bij uitstek gunstige tyd. g czinnen wij ons op de te nemen maatregelen, dan zullen wij uit moeten, gaan var dc overtuiging* dat alle'; belanghebbenden, zooals de bonden, de trainers en oefenmecstcrs, de scholen, de exploitanten van ter- Tcinen cn gebouwen en de sport- artikelenbdndel naar ecu zelfde eind doel toe moeten werken, daarbij ge steund door een weloverwogen, ce- gccringsprogramma. T> étfinnende bij dc schooljeugd dienen alle bevolkingsgroepen tot opruimen leeftijd in^do gelegenheid tejzjjn sport te beoefenen.»Hiervoor zyh' zeer vele gebouwen en terreinen noodic, ook voldoende, goed-opgeleide trainers en spelleider». De over het geheelgenomen goed functionnecren- 3e honden zuil«i. huu e.gen..bc!ang aan deze/ op. twikkc itflg eT jjain r nc medewerken, evenals'/ de: H>!&en' teer pont is de voorlichting.- YttibDeze- \zal niet- moeten bestaan .uit. verslagen en uitslagen alleen. Juist een goede voorlichting zal van zeer ï-'grootc /waarde rijn voor het gehecle f sportleven.-Ook-dc minder- beoefende sportenzullen hun aandeel in het -. geheel deelachtig moeten worden, Het is' ons bekend, dat er hier en daar reeds in de hierboven geschetste richting wordt: gewerkt Een her- oriëntatie zal echter noodig zijn over de gchecle linie, deskundig en met krachtige hand geleid, opdat de Vgrootc belangen die hier op het spel istaan werkelijk worden uitgebuit. V - - - -V. W. Jr. 77 .Wie niet in staat is, zijn aanklachteni7 betreffende N.S.B.- ers, collaborateurs en dgl. schrif- ielijk in te dienen, omdat het hem of. haar moeilijk:: valt zijn klachten behoorlek te omschrij ven, kan dit mondeling doen, waarbij een van de verklaringen op - to maken proces-verbaai door ond-erteekehing moét wor den bekrachtigd. De'directie van de N.V. Mij. voor Woninginrichting, P. van Reeuwijk, namelijk de heeren P. van Keeuwijk, N. van Reeuwijk en de heer O. D, Tópken, zijn aangehouden tot nader onder zoek, in verband met de verden king van collaboratie, die op deze firma rust. :t In aansluiting op ons bericht dat gpfejin-i P.Q.D. to 'Schiedam tot arrestatie 'Ar van Rijksdnilscherss was oyeraeagan. ffjljdflêh .dat de.. Joodsche Rijkaduipschers it' ToiigeiuoeiJ zouden zijn gelaten, vestigt - Je P.O.D. te 'Schiedam er de aandacht V op, dat' zich totaal geen Joódsche ■'7 UijksJuiL-cher» in de gemeente Sehie. dam ljcvonden. zoodat .desbetreffende uitzonderingen niet gemaakt zijn. - ,i,,i iHtm mi min niiriininniH^ ;Kif5 i kwik beek uit schuime" f Öndersfaanden authentleken I dien ccn meisje schreef 1 aan haar Tommy, ontving de e I Helmondsche Courant van een 23® i 1 hare r me de we rkers ''-jv,"v-r" I Hawaai you, mebie goed"Aim .denk - so Aal; you hef drie - tetter ■$Ëp3 1 geraaid, you no raait Wot'you I l/Iorgeth.'Wan kom you bek. Efrï- 1 Idee automobiel langs streeft meV| denk, Bill.- No. 'niks.: neffer, Vou I vene goed; Un little sjfk sjik. Aai:no-onder soolje- Aai no lelkt .--dat, yon is the loofiest Boi in 5 - woreld. Aai loof you. Plies go, I i Toe de shoup voor fotograaf. I Kqm.kwfk bek uit scbuïme (Ger- many). Schuimen no koet Kurtels no koet allen slets. Dis r peper koet voorraait anders thank Aai J Mt "to merrie you soen. Wen aai denk an you aai plandi kraayen moeten. Aai stik soms vrom kraaien. Wo koet. Aai kan w raait 1 Englsy wel Aai thenk aai go-f fionis met wryd raaiten. Aai em fhepitwoor in Finnish Wy vlym-"| -1 ''.hoornen no. No piepel ded mor# I Ï0&'.-= -MachJ: kessen goed lak in Schui- 'men. Remember an de fotograaf.; Wm-l YOU KURREL. f »H4 - <^4 ?aw7«- —ydöt de eigenlijke.-,,big" ihree"-conreréBtie .'tcj._Polsdam, begon,-:yhecft Chürct'iÜ^ilên^^ijè'"bénuf vóm~oto tocht langs dc ruiaës Vhn'Beilijn te maken,: waarbij hij ook' êèn bezoek bracht" «ab bet veraiélde 'Rijkèdag- gebouw en de Sijkskenselarij, Onze loto. loont den Engelscben es-premier ierwjjl hü even-uitrust op een kapotien stoel in den bunker, .waar Hiiter verondersield wordt te zijn gestorven, In sommige kringen in Lon den meent men, dat dc Sowjet- delegaiie op d«; komende big three-besprekingen éeh straffere behandeling van de Duitschers in het door de Hritten. en Amèri- kauen bezette gebied van Duitschland zullen vragen orn de. Duitscbers telhetzelfde eco- nomisehe'niveau te brengen als in de. Russische. zOnt*. Hel lijkt zeker,.dat zoowel \vat betreft de politieke zuivering van nazi-eic- nienton als de afbraak van hel Duitsche economische oorlogspo tentieel in het door de Rpssen bezette gebied, de Sowjetpolitiek bij het uitvoeren van de over eenkomst van Yalta zeer door tastend is geweest, zelfs.; wan neer, dat. een groote daling van den levensstandaard van de Dnit- schecs tengevolge heeft; en acute economische problemen schept. Klaarblijkelijk "beziet men in Mos kou, de "huidige ongalijkihiil tus- schen de économische lonstandeii. in Oost en West-'Düitschlahd mot ongerustheid, vermengd me! ara- waan, dat de geallieerden op weg zijn de fout te licriialen van den vprigeh oorlog.7 tóen zijDuitsch land toestonden: .'industrieel in staal'Ie blijven te herbewapenen. Kr schijnen twee oplossingen voor het probleemte zijn ten eerste dat de bestaande .jChinee- schc Muur" lüssclieh de Russi sche en Wesiersche zone gehand haafd zalblijven ea dat elk deel zijn toekomst zal mógen, bewerk stelligen. hdg'en neerkomt op een feitelijke cconomiscbe en po litieke verbrokkeiing, ten tweede dat er een tot overeenstemming gebrachte politiek zal worden ge volgd, waardoor een progressieve gelijkmaking van de economische toestanden in al de zónes onder nomen zou worden. n7eerieofi,en in actie Door Sudeten-Duitschers is brand gesticht ia de kabel- fabriek te Aussig. Het vuur sloeg over op andere fabrieken en huizen. Veiligheidspolitie en sol daten Werden in het geweer geroepenen de orde werd her steld. Verschillende Diiitschcrs werden gearresteerd; De .Tsjechi sche ./.ministers--" van binnehland- sche zaken en oorlog stellen7een onderzoek; inl Katholieke Belgen in de opposi tie 7 De katholieke leden van Je Reigische Kamér en 7 Senaat hebben bijeenkomst gehóuden, waarin hel besluit genomen is, formeel ia de oppositie te gaau. Door dit liesluit .is 1 tiet1 onmoge lijk: gëwórdeiip' dat' de:'z'e,i'_ katiió- iieke ministers,, dip vorige week in verband nisi de koningskwes tie zijn afgetreden, in hel kabinet Imtgkeercn. De kntlioliekcn, zi.ju tot dezen slap overgegaan, wegens de om standigheden, waaronder mi:i.- presideat van Acker ea zijn amJit- genooten v;ui de iinksche par tijen het debat over de konings kwestie hebben geopend en geleid, Naar Radio T oldo meldt, heeft de geallieerde zeeemacht he denmorgen een eiland aan den ingang van de baai van Tokio, ongeveer 90 K.M. ten Zuiden van Tokio, gebombardeerd, en hebben drie onderzeeers de West- kaïit van Kaap Erïmo beschoten. He.t communiqué van generaal Spaatz noemt do resultaten van het bombardement van. 820 bom menwerpers, die Japan heden bombardeerden „goed tot uit stekend". Bovendien hebben 778 Superforten vijf Japansche ste den gebombardeerd, terwijl: 42 andere, mijnen gelegd hebben in de Straat van Sjknonoseki en Jn dè wateren bij de steden Seisjin en Rasjin in Noord-Korea. Eén hömmenwerpér ging 7 verloren. Tegenstand van jagers varieerde vangoaii'tob-licht'en/het/viiur van luchtdoeigeschut van geen totmatig. Generaal Mac Arthur heeft een radiorede gehouden, waarin liij o.m, zcide: „Hier in- den Pacific, waar de a [stand een van onze voornaamste problemen, vormde, 1 is de macht in de lucht gegroeid tot zijn grootste afme tingen, Gebruikt voor bijna ieder denkbaar doel heeft de zeemacht de tot baar gertcKto uitdaging aSsdluut en definitief beantwoord. De grootste Armada in du geschiedenis, der lucht wordt nu samengesteld voor de laatste slag, oc met da andere strijdkrachten te land en ter zee zal deze aan onze wapenen dé overwinning en aan de wereld den vrede brengen." .S Dc nalionnlé feestdag is 'm bet Fcijenoord-stadiongevierd met e^n grootsch opgezetle sportdemonsfratic, waarvan de baten ten goede kwamen aan liet Rotterdamscbe Comité Op. richting Gedenklecken: Deze middag is, alle weersomstandigheden' ten spijt, uitstekend geslaagd. Met een vlaggeitdans, gevolgd door een originecleu vlaggcgroot, uit. gevoerd door de vereeniging Tot Heil Ónzer Rihbekast, werd bel program. nia. dat door muziek van.de S.H.V. werd opgeluisterd, onder veel bijval geopend. Bijzonder imopsanten een als altijd dankbaar nummer was hét massale optreden, van ca- OttÓ leden .van den Rotterdamscben Turnbond, die tot slot het .woord ,,Vrij" vorm. den. Een plechtig intermezzo werd de herdenking van dc gevallenen in den oorlog, na het speten van het Neder, landsclic. Engelsche en Canadeesclio volkslied., Van de vele nummers, had. den de boerendans van „Atalanta": en de Iioepcloeleningen van .^spusia", het meeste succes. liét. bardioopen. 100 51. heeren,. was voor Stoenbeek van P.P. in 11.7 sec. vóór zijn clubgenoot Aijkéns in 1L8 seé.; bij de datnês.won Gcrda Koudijs de .100 yards na .Epanneuden strijd met minimuni verschil van; Annie .Nee draven. .-'77.-7 'De Rotterdainscbe 2e kiassc.voe[hal ters. tiij wie vooral do Évcelsior.Bpeters Vt-rnicer," Uürr, Smit en dé fS.V.V..or He Jlrnin, nr Jen voorgrond .-traden, tiebbcn ztcli in dé eerste hélfttegen 'hun le. klasse.collega's'kranig! .gewend; Zij namen zelfs de leiding door v. Lent. Op sinicple wijze mankte \Vilkoj? gelijk. De Xerkaan nam na rust ook liet tweede doelpuntvoor zijn I rekening. Heteinde, tevens het late slot van den middag, ktvnm met,een 4—1 overwinning van de le klussers. Met ingang van 6 Augustus ;al het reizigersvervoer per trein aanzienlijk worden uit gebreid. De dienst Utrecht—Godda Rotterdam—Den Haag wordt her- vat. De busdiensten van Gouda naar Roltiardaxn eh 7 Den Haag vervallen dan. Er gaan twee snél- treinen per dag van Nijmegen naar GeSdermrJsen via' Utrecht naar Amsterdam, twee stop treinen .Utrecht—Nijmegen, terwijl 'iiet aantai treinen Amsterdam- Den Haag—Rotterdam wordt uit gebreid. Op het baanvak Amers foort Baarn Hilversum—Am sterdam wordt het verkeer her vat. De busdienst tusschen Baarn, Biithoven, Woerden en Leiden vervalt. Voor repatrieerenden gaan busdiensten en geen spe- - ei ale treinen meer. Aan de Boompjes lagen eens twee schepen, volgeladen mét ijzerwaren en ander materiaal, om naar Duitschland gevoertl te worden. Maar de dynamiet- patronen der Ondergrondscbe verhinderden dit laatste, de sche pen gingen op een'stormachtige:! nachi naar deri kelder. Nu is men bezig ze te lichten, het materiaal is verroest,. maai- betioudén. Gisteren heeft de voorzittsr van het Schiedamsche 'comité, 'van de Hulpactie Roode Kruisj mr. Hovinah, een korte- rede uit-, gesproken hij de opening- van den „Harkwinkel" - in het Stede- lijk Museum aan tie Hoogstraat. YVaar jarenlang historische vóor- werjwn te kijk gestaan hebben, vindt men nu een kleeding- magazijn, met 'welgevulde kasten en rekken, 'welke eétt vooroorlog- schen "indruk maken. De winkel levert de goederen aE op ©en bewijs, dat ,de; betrokkene van het ilark-icomité ontvangt. Des- kundigen hebben de leiding in deze zaak," .dió. uit alle deden der wereld goed lieeft ontvangen uit Nieuw /eeland, Cuba, Zuid- Afrika, Brazilië, Engeland en Amerika, p.er het algemeen is het textiel van goede kwaliteit, voor het grootste, deel nieuw, dat weliswaar in atintal niet toe reikend is om alle behoeften le dekken, doch dat zeker iii staat is den ergsten nood te lenigen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1