meer den wereldvrede bedreigen VRIJ ONVERV BIG THREE BESLUITEN: De Prinsesjes Schadevergoeding in natura. Snelle berechting oorlogs misdadigers. Duitschland behandeld als één eco nomische eenheid Wederopbouw wordt gedecentraliseerd ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN cooi.singkl" Gisteravond is, na het einde van de conferentie te Potsdam, tegelijkertijd in Londen, Washington, Moskou e* Berlijn een zevenduizend woorden omvattend com muniqué uitgegeven, waarin de plannen, waarover overeenstemming is bereikt, betreffende de volledige en definitieve vernietiging van de nationaal-socialis- tische leer, den Duitschen generalcn staf en het geheel complex van Duitschlands potentieel voor het voeren van oorlog, tezamen met „alle andere maatregelen, welke noodig zijn om te verzekeren dat Duitschland nooit- meer den wereldvrede zal bedreigen". Frankrijk op tie hoogte gebracht Onder dwang Kader gezagstroepen wordt gevormd Raad voor vredesverdragen Polens grenzen SCHIEDAM Spanje uitgesloten Danizig voor Polen Handteekeningen Voorjaar 1946 begint het groote werkprogram GAS VAN 4.30—6 UUR .Het vierde Reizen weer vrij Zuivering overheidspersoneel Ontspanning voor onze oorlogsvrijwilligers Vrijdag 3 Augustus 1 945 Redactie en Administr.: EENDRACHTSWEG 42 Tel. 25430 (S lijnen) Abonnementsprijs p. week 0.31, p. kwartaal 4.— losse nummers ƒ0.10 5e jaargang nummer 107 Advertenties: EENDRACHTSWEG 42 Tel. 25130 (3 lijnen) on K.L.M-G EOOUW Telefoon 21399 en Inlichtingendienst 27 3 3 9 Frankrijk: is officieel op de hoogte gebracht van do resul taten van Potsdam. Het land za i op voet van gelijkheid deel nemen aan de regeling van de details der maatregelen ter ver zekering van den vrede op de conferentie, welke te Londen zal worden gehouden. Alle Duitsche strijdkrachten te land, ter zee en in de lucht van ieder type zullen volledig worden afgeschaft, alle wapenen, munitie ca oorlogswerktuigen zullen in handen blijven van de geallieerden of worden vernietigd, alle natio- aaal-socialistische instellingen cn wetten zuilen worden afgeschaft en voorloopig zal geen centrale Duitsche regeering worden toege staan. Dc productie van alle soorten wapenen .evenals vliegtuigen en zeeschepen, wordt verboden, de machtige Duitsche handelskartels ze syndicaten zullen ontbonden worden cn het Duitsche bedrijfs leven zal worden gedecentrali seerd, terwijl de productie gecon centreerd zal worden op den land bouw en op vreedzame industrieën" voor binnenlandsch gebruik. „Duitschland zat gedwongen worden schadevergoedingen in natura te verstrekken, om in zoo groot mogelijke mate de .verliezen en hel leed, dat het veroorzaakt heeft, goed te ma ken" ofschoon het land vol doende hulpbronnen gelaten zul len worden om. zonder bijstand van builen te bestaan. De oorlogsmisdadigers zullen „snel en vastberaden berecht worden"; een eerste lijst van 'c berechten personen zat voor bet einde van deze maand wor den gepubliceerd. De „big three" verklaren, dat liet niet de bedoeling is'van de (Van onzen HaaRscheii correspondent) Men is begonnen, reserve-offi- ren op te roepen, teneinde uit hen een kader te vormen voor de -gezagstrocpen, die binnenkort dc taak van de N.B.S. zullen over nemen, geallieerden liet" Duifs'cIiÓ"vólk te vernietigen of tot slavernij te brengen, maar het de gelegen heid le geven, zich voor te be reiden op lateren wederopbouw van zijn leven op democratischer!, vreedzamen.. grondslag, zoodat het te zijner tijd zijn plaats kan innemen onder de vrije, vrede lievende volkeren der wereld. Te dien einde zal de Duit sche opvoeding worden gereor ganiseerd langs democratische lij nen. en zal een democratisch a iaatseüjkzelfbestuur worden hersteld. Voorzoover de militaire veilig heid dit veroorlooft, za! vrijheid van spreken, drukpers en gods-, dienst veroorloofd worden. Gedurende de bezettingsperiode, omtrent den duur waarvan niets wordt gezegd, zal Duitschland behandeld worden' alseen en kele economische eenheid, onder geaHiesrde economische controle. Het communiqué doet verder mededeeling van de vorming van een raad der ministers van bui- tenlandsehe zaken van Groot- Brithuip.ië, Rusland, (Jkina, •Frankrijk en de Vereeuigde Sta ten, niet een permanent secreta riaat in Londen, ter voorberei ding 'van de vredos-verdragen met Italië en de landen, die satel lieten waren van de spil, en tot het ontwerpen van plannen voor een vreedzame regeling met Dui'schland. De toekomstige grenzen van Polen zullen wachten op de vre desregeling, maar intusschen zat Polen het gebied besturen ten oosten van de rivieren Oder en Neisse. Polen, 'fsjecho-Slowakije en Hongarije wordt verzocht het overbrengen van bevolkingen op te schorten, tot de positie ver der is overzien, ofschoon bet beginsel van het overbrengen er kend wordt. Het, communiqué biedt het lid- majtscUap de-r-- vereeuigde vol ken aan daartoe in aanmerking komende-staten aan, met dc eeni- go uitdrukkelijke, uitzondering v3ri de Spaanschc regeering, waarvan gezegd wordt, dat zij de hoodige kwalificaties - mist, door haar vroe gere samengaan met de staten- agressoren. Engeland en de V S. doen «fstand van hun cischcn tot herstelbetalingen, op aandeden in Duitsche ondernemin gen, terwijl de Sowjet afstand doet van het buitgemuakte goud door de geallieerden. Dc stad Koningsbergen cn het aan grenzend gebied komen aan de Sow- jet. Overeenstemming werd bereikt inzake gebruik en besciuKking over dc Duitsche vloot. Dc zaak der Oostcnrijksche regee ring blijft nog in studie, doch de vroegere Poolsche regeerm<* van Lon den wordt niet meer erkend. Aan de voorloopjgc Poolschc regeering ztilJen alle rechtmatige faciliteiten worden verleend. Hangende de uiteindelijke afbake ning van Polens westgrens,, zijn dc vroegere Duitsche gebieden, oostelijk van de lijn, loopende van de Oostzee vlak ten W* van Swincmundc cn van daar langs de Oder tot de samen vloeiing met dc Neisse, tot de grens ven Tsjecho-Slowakije, met inbegrip van ccndeel van Oost-Pruisen, over eenkomstig het accoord dat op dc conferentie is bereikt cn met inbegrip van de vroegere vrije stad Dantzïg, onder beheer za) worden geplaatst van den Poolschcn staat cn niet behoort als eert onderdeel van dc Russische bczettingszóne in Duitschland. Het rapport sluit als volgt: ..Goed gekeurd J V. Stalin,' Harry S. Tru man. C. ft. Attlec'T .Zooais bekend, zullen dc vijf mi nisters ,van Buitcnlandsche Zaken van de'V. S.. Rusland, Cnina, En- geland en Frankrijk het plan van Potsdam op de details uitwerken, daarin bijgestaan door talrijke specia listen. - De Prinsesjes Beatrix, Irene en Margriet zijn Donderdagmiddag per vliegtuig uit Londen op het vliegveld Teuge bij Apeldoorn aangekomen. II.K.II. Prinses Juliana bege leidde de prinsesjes op haar thuisreis. Op het vliegveld was ter begroeting aanwezig Z.KJI. Prins Benihard, die kort tevoren met, zijn sporlvliegluig op Teuge was geland. De prinsesjes maakten dc thuisvluclit in twee twee-rootorige toestellen van de R.A.F. In het eerste toestel waren gezeten prinses Juliana en prinses Mar griet, in het andere, dai korten tijd later arriveerde, de prinses sen Beatrix en Irene. Het was «cn treffend moment toen de kleine Margriet voor het eerst den vaderiandschen bodem Betrad, een moment, dat floor Prins Bemhard op de 'Olm werd vastgelegd, Met een pop in de armen stapten de prinsessen vroolijkuit het toestel.. (Van onzen diplomatieken cor respond ent) De gemachtigde voor den wederopbouw, prof. Ir, H Th. Zweors, te Amsterdam, is op het «ogenblik in opdracht van het departement van Openbare Werken bezig met het opstellen van' .een. urgenlieschema voor den wederopbouw van de geteis terde gebieden. In den loop van 1945 kan niet voet anders meer gebeuren dan het zoo veel mo gelijk herstellen van beschad:gle woningen. De uitvoering van het groote werkprogramma op weten schappelijke basis, begint pas met het voorjaar van 1946. Inmiddels wordt echter niet stilgezetenmen is begonnen met de administratieve decen tralisatie van den wederop bouw, door In alle elf provin cies bureaux op to richten, waaronder weer ongeveer der tig regionale en plaatselijke bu reaux ressorteerén, die met groote zelfstandigheid irt hun eigen gebied zullen kunnen optreden. Eenvormigheid in den opzei van deze bureaux zal worden vermeden; zij worden aangepast aan de plna'gelijk© omstandigheden en behoeften. Naar men ons mededeelt, zal de gasfabriek met ingang van Zondag 5 Augustus gas leveren van half vijf tot zes uur op werkdagen en van twaalf tot twee uur op Zondag. Die stoere figuur, met grijs haar, in het bekende blauwe lioode Kruis-uniform, gister avond op het groote tooneel van het Passage theater, was pater De Greevê. Üczq niilifahie geestelijke. die thans rondtrekt win wet zijn in de gij Ming repelt reven sink uHct vierde keest", geld te verdienen voor dc Rotterdam* 'cho kindertehuizen, heelt een' kkunp- rolle zaal drie uur lang intens ge loeid met zijn .voordracht, die in jUggestiviteU wéinig onderdeed voor iet werk vim een declamator, of loonoelspejer. Pater de Groeve heeft trouwens ïn lil opzicht alles mèe: zijn slem. zijn rebaar, zij" mimiek. Zijn stem is liep en gevoelvol, zijn gebaar, is eenvoudig, maat- veelzeggend cn zijn minnek treffend en beeldend. Hij ïicoft li« gruwzame wereld doen herleven, welke \v ij va it om I erv indin g en a i 11. schouwing zoo goed kénnen, do gees: teswcrcld van den nazi-heesLmcn^ch, maar diein dit stuk zW echerp ge~ anatj'soerd wordt, dat de" inkeer, tot welken de Gestapo-rnan zich aan fic! einde, opwerkt, ons omvaar* ch ij n- tij k voorkomt. Deze Pruisen zijn slachloffer, zijn beste vriend, en de overige slachtoffer»» de Nederlands he omiergrondsche strijder, de Jood, de verloofde van zijn vriend, de. doch Ier van den Jood, hel waren stuk voor sUiK. levende figuren in hun schier riMchtdoozcn» maar grootschcn si rijd legen de ontnenschclijke wreedheid t>u willekeur- De heer P. B. AL Alberts heeft vóór den aanvang, een korle inlei dende rorle gehouden. Deze avond zal nog enkele malen herhaald worden. Laval getuige in proces-Petain Het hooagerechtshof, dat de zaak in behamle'inj heeft tegen, maarschalk Pétain. heeft beslo ten den oud-prentiier i van Vichy, Pierre Laval, heden als getuige te hoeren, c:' .v. Naar hot M.G, ons mededeelt zijn in het vervolg geen mis passen' ineer noodig. De; z.g. demarcatielijn is op geheven, behalve voor enkele evacuatie-gebieden,wgjsesntrent nog nadere bizondcrlieden 'zullén worden' verstrekt. Bij het ruimen ;vdn mijnen in dc buurt van het dorp Weerkant in de Peel, zijn drio S.S.-niannen cu een Ncdcrlaadeclie sergeant om hot leven gc&omea,i Teneinde de zuivering van Jicl over heidspersoneel, gevestigd of werk zaam in de -gemeente-- Scldcdanu zoo juist mogelijk te doen geschieden, wordl een ieder in de gelegenheid gesteld gemotiveerde klachten omtrent ambténaren en werklieden inte 'die- non bij den secretaris van' dc 'Aai- veringscommissie, Burgemeester Knap- pcrUaan 140. Dc indiening van klachten, uitslui tend op politiek gebied,dient schrif telijk ie geschieden vóór of op 13 Augustus, onder opgave van naam én adres van den afzender. Van het aanmeld ïngslntrcau voor oorlogsvrijwilligers, Stad houderslaan 54, tci, GS5Ö5, ontvingen wij bet verzoek een opwekking te plaatsen tot hel l»e- schikba are telle li van boeken, tijdschrif ten, Btudienmterinal, muziek, muziek instrumenten, speel- en, sporlnrlikolen, versieringsmateriaal, enz. enz. Dit alles is bestemd voor de can- tines cr> barakken der kampen, waar Onze oorlogsvrijwilligers gedurende ecni gen lijd -verblijf houden, voordat zij Overgebracht worden naar Engeland of Amerika, leder zal ongclwijfcitl liet ztjiie erloe 'willen bijdrugon - ket onzen jongens in deze kam pen zog gezellig cn aangenaam mogelijk te maken. Om treiltv de besetiikbaarstelling van een cn ander-kun men. overleg plegen met liet bovengenoemde bureau. Uitg,: Stichting Het. Parool' Am sterdam",Vertegenw, - «or Hotter dam:; B du vries- Chet-rvdiictcur Th, Ramaker. Druks U. A M Roclants, Scbiedütn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1