Thuiskomst v_ Dat gaat naar den Bosch toe... ■=VRIJ ONVERV Bij het zien van de ruïnes voelt een Rotterdammer zich rijk: Nieuwe Britsche ministers NAZI-MAN/EREN Zaterdag 4 Augustus 1945 ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN Se jaargang nummer 108 J IRENE ZES JAAR Potsdam voorspelt: Hét. prinselijk gezin hereehigd op vaderlandschën bodem Huisraad vóór alles Heroriënteering voor Nederland i Redactie en Admmistr.: EENDRACHTSWEG 42 Tel. 25430 (3 lijnen) Abonnementsprijs p. weet 0.31, p. kwarta»! 4. 1 o s e nummets 8.10 HEIPARGDI Adveue kties: EENDRA t'HTSWEG 42 Te). 25430 (3 lijnen) K.L..M..-G E B O U \V COOLSINGEL Telefoon 24399 en Inlichtingendienst 2 7 B 3 9 ittiiiimnmiiiiHiimuniitiiiiiuiimuimiimiHHuiiiutiiimiim Morgen is Prinses Bene jarig, I Nog geen drie dagen, nadat zij, tezamen met haar zusjes en ouders onder grootsch vreugde- 5 betoon in Soestdijk is ingehaald, fj volgt alweer een feestdag, in hei leven van een kind zoo hoogst belangrijk: haar verjaardag. Zon- 5 dog Is een dubbel ïetst, niet ai- I leen in Soesldijk, maar in heel den lande.. Wij krijgen het gevoel, I dat wij nn weer echt „onder-ons" «tfn. Rotterdam ként de ellende, die een paar dagen totale oorlog over een stad kunnen brengen. 14 Mei 1940 en 31 Maart 1943 hebben ons zoo het een en ander geleerd. Misschien is het juist daardoor, dat Rotterdam de „Züid-hèIpt-Noord"-actie, die groote hoeveelheden levensmiddelen naar het land boven de groote rivieren bracht, zoo spontaan beantwoordde door de „adoptatie" van Dctt Bosch. Hier duurde de bevrijdingfcstrijd vijf dagen* maar in dien tijd vielen er 60,000 granaten op de stad, 700 van de 10.000 woningen en gebouwen werden totaal vernield, 600 werden er totaal onbewoonbaar, 1300 zwaar en 6500 licht beschadigd. Dat be- teekent dat 1800 gezinnen bij an deren moesten intrekken, die zelf al in een deel van hun huis moesten bij eenkruipen. Woonruimte kunnen wij niet naar Den Bosch brengen, evenmin kun nen wij verandering brengen in het feit dat 203 burgers sneuvelden en er 800 zwaar gewond werden; de 200.00* MX glas, 5 mïllioen steenen en een mil- lioen dakpannen, die noodig zijn om aan de allerergste woningtoestan den een eind te maken, kunnen wij niet leveren, maar wat wij wèl kunnen, is liet schreeuwend gebrek ^aan huisraad, aan bedden, aan keu kengerei vooral, aan vcrbandimd le ien en al die dagelijkscbe beboetten eenjgezins aanvallen. Wijweten bet vn do Bosschenaren Uitg.: Stichting „Het Parool" Am sterda/n, Vertegen w. vOOr Rotter dam: B. de Vries. Chef-redacteur: Th. Ramaker. Druk: H. A, M, Roclants, Schiedam. weten het zelf ook: Rotterdam is zelf zwaar getroffen. >Iaar de>Rotter- damsehe slachtoffers der bombarde menten'hebben nog iets terug .kunnen koupen of krijgen, al was fret< niet ui de mate en de kwaliteit die^ men graag gewenscht had. En alsmen door Don Bosch gaat, concludeert me» als Rotterdammer; het kan dus toch nóg erger 1 1 WONINGELLENDE We wandelen ''een huis binnen, oen oud huis vol onverwachte trccdjes, vol donkere kleine kamertjes. In ieder ran. die slaapkamertjes of berghokjes huist een gezin. Daar liggen wat bedden op den grond, 'e Nachts worden er wat sLoelen bij geschoven om ook den kleintjes een ligplaats te geven» A]s de etenstijd nadert, moeten de gezinnen beurtelings ïn dezelfde pan aardappelen koken, want voldoeüde pannen voor allen zijn er njeb We vroegen onzen Bosschcn gast- heeren. die een groote Rotlerdamsche delegatie, waaronder burgemeester Oud, vertegenwoordigers van Volksherstel en andere hulpverleenende organisaties, do pers, rondleiden, waar het even tueel to verzamelen huisraad -moest worden gebruikt, als er toch geen woonruimte was» Tot antwoord voerde men ons naat do wijken, waar nieuwe nood woningen verrijzen, opgetrokken uit* allerlei nieuwe materialen, zooals houtkrulplaten met cefhent be streken, gevlochten teen matten (eeti product en vinding der Vlijmenschc mandcnviechters en door de Bossche kinderen .,Kiepenkooikes", kippenkooi- tjes genoemd), die ook met cement bestreken worden en een keurig, ho pelijk ook bruikbaar huis opleveren. Vijfhonderd van zulke woningen zijn nu in voorberriclirr en zij zullen Bhmenlaiitlsclie zaken.Cbutcr Eden.. Dominions: lord Addison. Indië: Lawrence. Koloniën; G. H. HalL Marine: A. V. Alexander. OorlogJ. J. Lawson. Luchtvaart: Viscount Stans- gate. SchotlandJoseph Westwood. Arbeid en nationale dienst: G. A. Isaacs. Opvoeding: miss Ellen Wil kinson. Gezondheid: Aneurin Eevin. Landbouw: Tom Williams. Raitajlleering on vliegUiïgpro- dnctiek'John Wilmot. OorlogsvcrvoerAlfred Barnes, Voedselvoorziening: sir Ben Smith. EnergieEmanuel Shinwell. Min. zonder portefeuille: Q. 3. Noëi - Baker. Pensioenen: Wilfred Paling. Pari. secr. v. financiën: WiiL Whitelev. den eersten woningnood a'thaiis cenigs- zius verzachten. WEGGEVAAGDE DORPEN Dan hooren wij hoe vlak bij Den Bosch nog" enkele dorpjes liggen, die zóy zwaar beschadigd zijn, dat een ervan zelfs 'niet eens meer op dc oude plaats zal worden opgebouwd. l)us rijden wij naar Empel-Meerwijk. Indcrdaad het plaatsje is weggevaagd. Van*de 145 woningen en boerderijen zijn er 101 volkomen weg. De rest {r zoo zwaar beschadigddat <lo huizen vrijwel onbewoonbaar zijn. De 111 disc hén zijn voor een deel nog niet van do evacuatie teruggekeerd, do overigen leven in onbcschrijfelijken I Of stand bij elkaar tusschen de puin- hoopen. Het dorp zal herbouwd wor den enkele kilometere verder, want hier valt toch niets meer te restau- roeren. Zie vervolg pag. 2 Nu het communiqué van de conferentie van Potsdam is ge publiceerd, blijkt, dat iu feite slechts één punt van de agenda is afgehandeld en dan nog niet eens heelemaai, n..L wat er met Duitscliiand zal gebeuren. Het is overduidelijk, dat het geiieele aanschijn van Europa een diep gaande wijziging zatwWMiflergaan. Vele industrieën, die er toe bij droegen, Duitschlands ooxlogspo- ientieel.. op peil te höudén, zul len worden verplaatst en vele daarvan zullen een plaats vinden in de omliggende Europeesche landen, die daardoor bun eco nomische structuur diepgaand ge wijzigd zullen zien. Reeds was cr sprake van, dat ook in Ne derland bepaalde industrieën,,inet name de s-taalmduslrie, die vroe ger in het Ruhrgebiéd werkte, zouden worden gevestigd. Ook de ra/1icale ommekeer, die zich in Nederlands achter land gaat voltrekken, voorspelt een heroriënleering, waarvan de consequenties nu nog slechts zeer ten deele zijn te overzien. Twee hoofdpunten vallen te onderkennen in de commentaren van de Britsche bladen: voldoe ning, dat de vergissingen van den laatslen vrede, dien van Ver sailles, niet zijn gemaakt en ten tweede de niet te misvat ten vingerwijzing aan het adres van Franco, dat de Vereenigde Volken bet fascistisch Spanjo niet kunnen gebruiken. De Spaan- scbe radio heeft infusschen een samenvatting van het communi qué gepubliceerd, waaruit de passage betreffende Spanjo was weggelaten. De „News Chronicle" wijst er" op, dat er in het communiqué ia de eerste plaats met geen woord gerept wordt omtrent de plannen, dio de Geallieerden koesteren met betrekking tot bet herstel van Centraal Europa en datverder wordt gezwegen over datgene, wat de kleine lan den, zooals Nederland, Noorwe gen en Griekenland, die zoo ontstellend te lijden hebben ge had van de Duitscker», als ver goeding zullenkrijgen. De algeineene toon der com mentaren teWashington is, dat het beter is, met kleine stappen voorwaarts te gaan en dat de genomen besluiten nergens de punten aantasten, waaromtrent men te San Francisco tot over eenstemming was gekomen. In He haven van Londen tipt bet Xederlandsehe „Amstelsttoom'\ dat binnenkort naar Nederland zal vertrek ken met een gröole partij zilveren munten, die voor de Ned. regeering in de Ver. "Stalen zijn aanseraunt- Ïn afwachting van hun berechting die veel Le lang op zich laat wachten zijn duizenden landverra ders en handlangers van den vijand m een aantal kampen opgesloten- Een dezer inrichtingen is het voorma lige Duitscho concentratiekamp in Vught De wijze van behandeling, die den gevangenen daar ten deel valt, moet in het openhaar besproken wor den» Er blijken zich in Vught onge rechtigheden af tc spelen, die den in druk wekken, dal dit kamp geheel volgens nazi-princïcps geleid wordt. Het toezicht, dut op de gevangenen geoefend wordt/ is daarenboven on voldoende. Velen hunner zijn in het bezit van geld en kostbaarheden. Daar de verstrekte voeding niet toe reikend is, ontstond er een drukke sluikhandel in levensmiddelen. De gevangenen gebruiken hun bezitün. gen eveneens om bewakers en perso nen, die voor het verrichten van werkzaamheden in het kamp komen, om to koopen. Onlangs bleek een aardappel Je verander, die in het kamp was geweest, 88 naar buiten gesmok kelde briefjes van gevangenen by zich to hebben, waarvoor hij een bedrag van ongeveer t>00 guldon als belooning had gebeurd 1 De haantjes in het kamp zijn in handen van een aantal fanatieke N.S.B-ers, die zich aan den arbeid weten te onttrekken dte* zelfs onderling lezingen op louw zotten over onderwerpen als „Do invloed van het Jodendom",., en „Het bordeelwczcn in Japan"»1 In den staf van de kampleiding zitten ver schillende menschen die 0 ngeschiki voor hun taak zijn en die gemeene zaak mei sommige gevangenen ma ken. Zij glellen hun beschermelingen ju staal 0U11 uitstapjes naar huis te maken en sommige gevangenen uw*» ken hiervan gebruik om zich groote pakketten met sigaretten en lekker nijen te verschaffen, zoodat er in dit gevangenkamp meer gerookt wordt dan in de vrije maatschappij» Een deel van het bewakingspersoneel on derhoudt intieme relaties met de vrouwelijke gevangenen, waardoor scJieeve verhoudingen ontstaan en het gezag van de bewaking onder, mijnd wordt. PS ovendien vindt dc kampcomman- "^dant het normaal dat gevangenen mishandeld worden In een brochure, die ds. M. C. van \Vijhc dezer dogen het licht liet zien» deelt hij mede, dat men Zelfs zwangere vrouwen urenlang op appèl laat staan. Bewa kers sarren, schoppen en trappen de gevangenen. Men laat hen urenlang strafexerceeren op klompen, die tc groot of tc klein zijn, zoodat de slachtoffers na korten tijd m-* ka potte voeten rondloop en. De hygië nische toestanden zijn onbeschritfe- lijk. Er wordt honger en gebrek geleden in het kamp in Vught en de tuber culose neemt er op onrustbarende wijze toe. Als het huidige regime voortduurt, dan moet de gcheele kampbevolking geleidelijk uitsterven, heeft de kamparts onlangs verklaard, pioe is dit mogelijk? De beschrij- *ving, die wij van Vught krijgen, is een copic van de toestanden cn ver houdingen, zooals die -indertijd onder het bewind van S.D. en S.S, in Vught bestonden. Strenge cn harde behandeling van "eden, de lieden, die de afgcloopcn jaren handjeplak met den vijand hebben gespeeld, is noodzakelijk. Barbaarsch* heaen zijn echter alletminst noodza kelijk. Zij zijn integendeel verwerpe lijk Er is behoefte aan een onder zoek, opdat vastgesteld kan worden, wie verantwoordelijk is voor dc mis drijven, die in Vught gepleegd wor den» Onder dc goede cn fatsoenlijke vaderlanders, die in Duitschc gevan genschap hebben gezeten, zfjn wer kelijk wel menschen te vinden, die uit eigen ervaring precies weten, hoe in een gevangenkamp opgetreden moet worden. Laat men dc gevan genen aan het werk zetten. Laat men hen zwaar werk laten doen, maar laat men hen niet ontnensehe- lijk behandelen. Wij hebben dezen oorlog tegen den Duitscher niet ge wonnen om ten slotte aan den Duit» schen geest ten offer te vallen. P1ETER 't WtNlXi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1