Zeemansdröom gaat in vervulling De atoombom Goednieuws voor rookers VRIJ ONVERVEERÜEEt w POLITIEKE MIST Woensdag 8 Augustus 1945 ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN 5e jaargang nummer ill V - Modernste zeeliede?itvijk ter wereld zal te tiottertlam verrijzen Plan in Gestei uitgebroed Nederlanders in Australië SCHIEDAM Schiedam helpt Oostburg Zij pootten aard appelen voor ons )apansche beloften aan Indië Binnenkort 2 rantsper 14 dagen Rijnvaart per 1 Sept. Gezondheid van Koningin verbetert Redactie en AdmlnUtr.; EENDRACHTSWEG 42 Tel. 25430 (3 lijnen) Abonnementsprijs p. -week .0,31» p. kwfirtMi 4. losse nummer» f f 0-1 HEI PAECDI Advertenties: EENDRACHTSWEG 42 Tel. 25430 [3 lijnen) K.L.M.-G E B O U W CQOLSINGEL Teleloon 24339 en Inlichtingendienst 2 7 839 Tevens vermaakscentrum voor Rotterdam In het gijzelaarskamp te St.' Michielsgestel zijn destijds de eerste plannen gemaakt voor den bouw van de modernste zeeT_-den- wijk ter wereld...... Sen der ge' interneerden, H, Hollaar» voor malig European port-captain van de Black Diamond Lines te New- York, deed tijdens eenlezing in het kamp ideeën aan de hand voor de stichting van een „mari time centre", die aan de stich ting „Havenbdsngen" te Rotter dam werden voorgelegd. Er toog een commissie met een architect aan hstj. werk en op het oogenblik zijn .de„eerste ontwerpen en begrootingea ge reed, Het zal ongeveer vier jaar duren, voor dit centrum, waar voor- in het kader van Rotter dam's wederopbouw 13,000 MB is gereserveerd, gereed zal zijn. Het hpofdgebouM* zal een front- breedte van 200 meter krijgen Slet ue bouwkosten er van zuilen ruim e mij Hoen gulden ge moeid zijn. Het is de bedoeling, dat; bureaux en bedrijven, die voor het haven verkeer van be- teekenis zijn, zich zooveel mo gelijk in deze wijk zullen vesti gen. Daarom zai er een afzon derlijk gebouw dat een tronl- breedte van 75 meier krijgt verrijzen, waarin consulaten, scheepvaartkantoren, een bank, enz. zich zullen kunnen vestigen. - Het „Maritime Centre" moet beschouwd worden a's een bewijs van dankbaarheid voor wat ile koopvaardij in dezen oorlog heeft gepresteerd. Daarom zat er voor de zeelieden van alle vereenigde naties plaats zijn, ln liet enorme hoofdgebouw, dat aan de Zalm- haven zalkomen te liggen en de Maas overziet, kan door zee- liedeiwrgariisatjes van alle landen ter wereld «i deel worden ge reserveerd. De inrichting is zoo- dan'ig, dat elk land een eigen centrum kan: rormerj* maar dat allo centra op een groot en hal uitkomen, den „Hall of Na lions". Deze hal kan als tentoonstel lingsruimte worden ingericht. Er zal gezorgd worden voor een informatiebureau, een telefoon- en telegraafkantoor, een be spreekbureau voor bioscoop en theaier, voor winkels van aller lei aard, kortom alles, waaraan een zeeman in den tijd, dat hij aan den ival is, behoefte heeft ELK WAT WILS Er komen Nedenaiidsche en buitenlandsche waaronder Clii ncesche restaurants, bars, dancings, o.a. ook - een daktuin dancing en een groote zaal voor film- en variété voorste Hingen Het is allerminst de. bedoeling, dat alleen de zeeman hiervan gebruik maakt. Het publiek heelt vrij toegang en het ziet er naar uit, dat het „Maritime Centre" tevens een belangrijk vermaaks centrum voor de Rotterdammers kan worden. Er zijn voorloopige plannen gemaakt vo~r logies van 450 personen en de dagprijzen varieeren van 3, gulden voor of ficieren tot 25 cent. Naar schatting sullen d« exploitatie kosten ongeveer 150 Q0Q gulden 'per jaar bedragen- Het stichting® uCQjpjté. „reken z>p steun vafi' reëUers en zeeliedeh- vereenïgingen' in binnen- en bui tenland. ,Y;? Het zjjn menschen van de haven en van de zoe,die de plannen ontworpen hebben, men- sclien, die beseffen, wat wij den zeeman verschuldigd zjjn en precies weten, waaraan hij be hoefte heeft. De eerste groep Nederlandsche recruten is dezer dagen in Australië aangekomen.' de jon gens ziin ondergebracht in een kamp bij Darley. Onder hen bevinden zich 150 adspirant- leden van de 'luchtmacht, die reeds aan boord de eerste les sen in luchtvaarlkunde, 'motor- techniek enz. hebben gevolgd. Morgen, Donderdag 9 Augus tus, vertrekt een contingent Nc- tier'andsche vrijwilligers voor de luchtmacht.' Dit contingent, dal ca. 500 man gróót is, zal via Oelgië, Engeland en Amerika naar Australië gaan, waar het zijn verdere opleiding zat ont vangen. In October 1944 stonden de kanonnen in een halven cirkel rondom Oostburg en scholen hun granaten gedurende vier weken over en op het stadje. De be volking was geëvacueerd bij boe ren in don omtrek; soms 150 manschen in één boerderij'. Men zat in do duikers onder de dijken, aan de knieën in het water. Voedsel was er genoeg, want ve.'e koeien werden door het granaatvuur in de weide ge lood, In Maart hebben deze menschen een voed-e.actie voor Zuid-Holland ingezet. Van hoog tot laag, van schoolkind tot nota- rlsvrouw, pootte men aardappe len bij de boeren, want het kon den komenden winter wei eens gaan spannen in het Noorden.... In hun nood dachten de Oost- burgers aan ons. Zouden wij hen nu vergeten Oostburg zal her rijzen! De lapanneesche leger autori teiten inde Zuidelijke gebieden hebben fornieeV hun instemming te; r kennen gegeven met het in- maand,, van'«en commissie ter voorbereiding van de onafhanke lijkheid van Oost-Indië", Hèt nieuws van den dag! WItlvV De atoombom zal voorloopig nog voldoende opzien baren, ge zien de nadere bijzonderheden, die meer en meer bekend wor den. De stad Hirosjima Is over een oppervlakte van 4Yic vier kante mijl (d.i, 60 pCt.) ver woest door hetbomb ardemen t mei het nieuwe projectie!. Het Japan- sche Volk zal door middel van pamfletten gewaarschuwd wor den voor verdere atoombom-aan vallen. Thans blijkt, dat de Russische professor Kapitza. een der groot ste geleerden van de. Sowjel-Unic, tot de ivczb-reiders van de .-doornbom behoort. Het woreldcommenfaar is niet te stuiten. In Amerika spreekt men van interplanetair ver keer, dat thans tot de mogelijk heden zou gaan behooren I Voorts wordt de uilschakeüng van steen kool on olie alskrachtbron voor mogetijkgehouden. Een jacht op het uranium, als bcslandileel van de atoombom, is niet onwaar schijnlijk. Volgens Japansche mededee- !ingen is de atoomboom afgewor pen, bevestigd aan oen vat- scherm. De bom explodeerde, vol gens deze berichten," gedurende den val. In Rusland worden geen bij- rondëro commentaren gegeven. V" Middelerwijl gaaf de '-gewone militaire.'actie .tegen Japan voort. Maandag is het Janansche ei-'and KioésjOG' hevig gebombardeerd. De aanvallenop Japansche scbe- jtl' Naar het Rijksbureau voor Tabak mededeelt, ligt het in de bedoeling dat op 30 Augustus over heel Nederland een bon sal worden bekend gemaakt, welke recht zal geven op. naar keuze, een rantsoen sigaren, sigaretten of tabak. Men hoopt in de periode van September tot en met December geregeld twee rantsoenen in de 14 dagen aan te kunnen wijzen. riet is begrijpelijk, dat het slagen van deze. rantsoeneering in sterke mate afhankelijk is van het tempo waarin de aanvoer kan geschieden. Dat hier groote moeilijkheden kunnen rijzen, zal een ieder duidelijk - zijn. Zoo is Nederland voor den invoer van ruwe tabak geheel afhankelijk van het buitenland. Verder is het niet zeker, of voldoende scheeps ruim!» voor - het transport nier- van beschikbaar gesteld zal wor den. Het is dus niet'uitgesloten, dat er vertraging in de aflevering zal ontstaan. Het U zelfs mo gelijk, dat soms de-bonnen niet op -den -normalen" djd aarigëw'ëzén" kunnen worden.Mocht dit liet geval zijn, dan zal er echter steeds naar gestreefd worden, dat net totaal van de gedistribu eerde rookartikelen gelijk zal blijven.: De tal aksindustrie in het Zui den is, naar het A.N.P. ver- aeemt reeds weer gedeeltelijk in orde en verwerkt goede tabak. Tot dusver werd de sigaretten- tabak uit Rhodesia aangevoerd. De "te distribueeren sigaretten zullen daarom den naam „Rho desia" dragen en 75 ct. per 20 stuks kosten. De kerftabak-industrie zal ook een eenheidsproduct leveren, ..Libra" geheéten. Zestig sigarenfabrieken wer ken weer in het Zuiden des lands. Men rekent erop. dat het, zelfs al is Indië spoedig bevrijd, het toch wel eind 1946 zal wor den, vóór men dekblad uit Indië zal krijgen. De, sigarenindüstrie -al voorloopig op een capaciteit werken van ca. 20 pCt. van haar vooroorlogschc productie. A]s het mist over bet water, brui- jen -de boeien en laLea de schepen hun sirenes loeien. Dat is aües wat de roensch er tegen k?n doen; ver der moet hij wachteQ tot bet weer opklaart Dat welen zt aan de mon den van de Theems en de Tyae en op de Maas en het IJ- Maar met den polftieken mist staat hot anders* Die hing ook over Engeland, Daar probeerde de conser vatieve partij nationale vrachten le plakken van de internationale ver diensten van haar leider en trachtte zij door de oazÉuüïgsle verdachtma kingen aan het adre? van Labour het oordeel der natie te benevelen. Doch hier konden mcnschelijke durl en in zicht de atmosfeer verhelderen. La bour ging de verkiezingen r niet uit den weg ea door een program tegen over persoonsveTgoding en laster te stellen schiep zij klaarheid; te za- men «et- enkele kite]nere groepen» die tot links gerekend moeten wor den, behaalde zij ln bet aantal ze tels een groote, in Etemmenlal een kleine meerderheid- - M ist. politclke mist, hangt ook over Nederland sinds de bevrijding en hij wordt er met den tijd niet ijler, eer dichter op. Politiek zal men bij wijze van spreken, als hst zoo door gaat, weldra ge»n haüd voor oa#oc m»er kunnen zien. Er I» ergens in dit duister, eon reactie gaande, een rsa«* lie op een wil tot vernieuwing, die zich nog amper heeft kunnen, rnani- fettieeren. Men. voelt baar meer dan men baar ziet; - men bespeurt b»*r aanwezigheid -overal «li nergea*. Bet duidelijkste symptobm^.is..e tegenworkïüg-Ugen de zuivering; Wé hebben een Nationale Advies Cotntnïs&io, dfe althans eenigc klaar heid zon kun non brengen, wannoer haar meerderheid hoe groot wan zij? niet besloten ïpid, haar ziUin- gen slechts bij feestelijke gelegenhe den in 't openbaar te houtten. en dia zoo good als alleen bijeenkomt* wan neer haar voorzitter het noodig vindt. AleoJ niet openbaarheid de eenige mogelijkheid schiep voor het volk om zich op .de ons voorgelegde vraagstuk- ken mede te bezinnen cn daardoor zich omtrent zijn eigen wil te ver. heldoren. En al6or er geen vraagstuk, ken genoeg en deze niet urgent ge noeg waren voof «»u pfrrruajtfttte ad viescommissie. - Wij vernemen van bevoeg de zijde, dat in tegenstelling met eerder in de pers ge publiceerde berichten, de we- der-openstelling van de Rijn vaart omstreeks 1 September zal geschieden. De gezondheidstoestand van de Koningin blijft zeer bevredigend. Toch za! 'zij gedurende, de maand Augustus zich n'og moeten ont zien. Het is de. -wensch van de Koningin haar. eersten, verjaar- dag na de bevrijding in Neder- en^en andere belangrgke doelciiland in alle stilte in haar-familie-1 deéi althans doen opklaren, '.ctvs- Chronicle". duren - voort. Veltn beschouwen den mistljren toestand bij ons als een argument logen spoedige verkiezingen. Zoo. ds. Banning, die eerst wil aanzien of de Neder! and sche Volksbeweging, nu een partij-berg- of een comité-muis zal baren (als ik het spreekwoord een beetje varieeren mag) en vaü oor deel schijnt, dat de verkiezingen daar- op nog roaar wat moeten wachten. Maar wij vragen: zijn de verkiezin gen er nu Ier wille van de partijen of de partijen ter wille vaa de ver kiezingen? Wij zoudeu zoo denken het laatste. Jlct Enjrcteehe voorbeeld heeft op nieuw geloeid hoe vei helderend verkie* zingen kunnen weren-. Labour'heeft de onvoorzichtigheid aangedurfd, ze ;te houden terecht vertrouwende op de politieke rijpheid van het Engelscho volk. In politieke rijpheid volgtech ter wij durven deze uitspraak aan het Ncderlatidsche volk op liet En- gel SC be. En daarom: wanneer men wil voorkomen, adt de politieke miet blijft hangen eu dichter «n dichter wordt, met alle gevaarlijke botsingen yan dien. dan zal men den sprong naar verkiezingen, zoo spoedig .mogelijk moeten wagen. Wie wil wachten tot de opklaring „vanzelf- komt. zal be drogen uitkomen. Waar zou zij van daan moeten komen als niemand weet wat er gnando is? Omgekeerd:' reeds bet vooruitzicht op verkiezingen zal de partijen dwingen met een program te komen, en do Nationale Advlescom- missie wellicht tot openbaarheid no pen voor de rest van .haar dagen. Eo dat op zijn beurt zal reeds den mist, ii© over Nederland hangt en die het» politiek gesproken verstikt, voor «en kring door te brengen. Dr. JAN ROMEIN.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1