Er zal geen volgende oorlog zijn Roode leger passeert grenzen van Mandsjoerije Vrijdag 10 Augustus 1945 ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN v. y VRIJ ONVERVEERD v__y Be P'ereenigtie Volken beslrt'en Europa's waterwegen gemeenschappelijk bezit Kracht door vernietiging Tokio weer aan gevallen Enquête in Frankrijk Een mill ioen Russische troepen staan aan dit front opgesteld. Rivier de Amoer Tien jaar verbod voor schrijvers overgetrokken Engelands nieuwe koers Dl Brttsche democratie Is diep ge worteld- Zij is 'n couwcntiudo bcom, Jie in vele stormen is bcproefdi doch die alles overfcofC om er nog sterkef 'uit tevoorschijn te komen. Redactie en Admfnistr*: EENDRACHTSW£C 42 Tel. 25430 f3 lijnen) Abonnemcatspriji p. week 0.31, p. ImrtioJ 4.— losse nummers ƒ0.10 Advertenties: EENORACHTSWEG 42 Tel. 2M30 (3 lijnen) K.L.M.-G EBOUW COOLSINCEL Telefoon 24399 en Inlichtingendienst 2 7 S 3 9 Truman onthult de resultaten van Potsdam. Drie groote mogendheden rijn vastbesloten, een rechtvaardigen en duurzamen vrede te bewerkstelligen Balkan niemands invloedssfeer „De Vereenigde Volkeren heb ben besloten dat er geen volgen de oorlog sa 1 zijn. Wat wij thans Japan aandoen, sells met de nieuwe atoombom, is nog maar een deel van hetgeen de wereld in een nieuwen oorlog te wach ten'sou staan", aldus sprak Tru man, d* president der V. S., gis teren. „D© Japanners zullen spoedig nog een paar andere militaire t'olieinicri vernemen, die te Pots- tïam overeengekomen zijn, maar zij zullen ze niet op prijs stellen". Ka oen breeds uiteenzetting aver do besprekingen 1 van Pots- dam ging Trurnan voort met ó.a. Ce "zeggen: „Be Duitschers mogen geer. hoogeren lereasstandaard ehoiil>&r„.;.<lan. hun voormalige. iiat'htoJfers. Herttclprêstalies zirl- V ten ditmaal voldaan worden uit feitelijke activa uit die hulp bronnen; van Duitsclr'and, die niet noodzakelijk zijn voor zijn bestaan in vredestijd". Ijsvrije haven voor Rusland Truman besprak de grenzen lusschen Polen cn ünitschlaml en zeicte dat overeengekomen is, dat oen deel van O.-Pruiscn wordt afgestaan aan Rusland. Deze regeüijg zal de Sowjets oen ijsvrije haven verschaffen, ton koste van Duitscliland. Roemenie, Bulgarije en Hon garije zullen, niet in da invloèds- sfeer van welke mogendheid dan ook, geregeerd worden door ge allieerde bestuurscommissies. Eon van de voortdurende oor zaken van oorlogen in Euwpa, zeiTruman, is' de zelfzuchtige controle over de EuropeeseTie waterwegen geweest. Ik bedoel don Domui, <le zeeëngten naar de kwarto Zee, den Rijn, bet Ka- naai van Kiel, en alle binnen- fnndscho waterwegen van Euro- pa, die over do grens van twee pf me;r staten loopen, ,hcb!3c[! de Ver. Staten voorpstcld, dat er .vrije en onbe- „petKtc scheepvïttrt zal zijn op deze .nintienlandsche waterwegen, met hu if j?™*'- 4" «n Bciijkc bchandefinB ff vcrzekercn vóór alio -naties, i "^maatschap Vflt1 deze bureaux ,*aL omvatten J -de Ver. Staten, Groot f nim t: Sowjct-Unie en ter rank rijk, benevens dc staten, die .dc betrokken waterwegen lig- ;;"v- 'i? vöórftê! werd do*»r de confe rentie- overwogen en verwezen naar den Raad van Ministers. pc Ver. Staten stellen zich voor» bij dien Raad aan tc dringen op dc aanvaarding ervan. De atoombom Ten aanzien van het gebruik van de atoombom, zeide Tru man de Japansche burgers aan te raden, terstond de iadus'rie- steden te verlaten. Pro Jug: ie on gebruik van de hom zijn niet lichtvaardig .'ondernomen. „Wij weten thans, hoe dicht onze vij anden genaderd waren, tot do ontdekking ervan", liet vrije volk hooft getoond, dat het jii staat is, den beroeps soldaat te verslaan, wiens ceni- ge moreeló wapens bestonden in gehoorzaamheid en aanbidding van kracht. Wij houden ons zelf voor, dat wij uit dezen oor log ie voorschijn zijn gjkomén als de machtigste naiie ter we reld, ,de machtigste natie wel licht in de gelieele geschiedenis. Laat ons -die kracht, gebrui- ..kcp.ju.'d,e groote, zaak,van.,eejn-, rechtvaardigen en duurzamen vrede. - - L „De drie groote mogendheden zijn vast besloten ómdie soort vrede tot stand fc brengen. Van Teheran, de Krist, San Francisco cn Berlijn zullen wij voortgaan tezamen op te trókken naar ons doel." Het principe van dc atoombom be rust op dc splitsing van atomen, of nog populairder uitgedrukt: op een omzetting van stof in kracht door vernietiging van die stof. Het is na melijk zoo, dat de materie ccn vei- cameling van energieën is, welke vrij- somen als men dc materie (door atoomsplitsing) ontbindt. Welke ^gevolgen een Juist toege paste atoomsplitsing kan hebben, moge blijken uit het feit», dat een hoeveelheid steenkool bij totale ver nietiging van de stof 18 milliard maal zooveel energie zou opleveren als bij de gebruikelijke verbranding. Wanneer men het proces bc- heersebt, zullen schepen de oceanen kunnen doorkruisen met een hoe veelheid Mhrandstof" ter grootte van ccn erwt nan boord, En de gchecle wereld zal dagelijks niet meer noo- dig hebben dan een paar handen vol van die „brandstof*,. Radio Tokio vermeldt, dat gisteren de industriewijk van de Japanscho hoofdstad weer door circa 100 supervestingen is aan gevallen. Als resultaat van een onder zoek door het Fransche instituut ter peiling van de openbare mee ning is gebleken, dat 71 pCt, van 'de Franschcn Dc Gaulle weusehen ais president van de voörloopïgo regeering, tijdens de opstelling eener nieuwe constitu tie. Daarna kwamen in aanmer king Herriot mat 8 pCt, Blum mot 2 pCt. en Thorez met 3 pCt. Op de vraag of de in het na jaar to kiezen Assemhléo consti tuante uit één of twee Kamers moet bestaan, sprak 50 pCt. zicli uit voor een Assemblee met één Kamer en 30 pCt. voor een met Kamer en Senaat. Mil rOj'lt ei mï s naa r hei stadion I Vorken,lepels, - messen,ha- Jners, nijptangen, on ander ge- roedschap dient een ieder rnee te brengen, die den voetbal wed- .®lrijd wil zien tgsschon, ccn IteÜeniair.4ch elflal en het elftal van l(. V. V., uitdeti Bosch, Woensdagavond 15 Augustus, in- het Sparta-sfadion. Straffen uitgesproken door Eer era ad D« Eereraad voor Letterkunde Weeftzich bezig gehouden mét de allerernstigste gevallen van collabo ratie met d"V vijand. Dc raad spreekt op grond van den vcrdcrfelijken invloed die van hen is uitgegaan of kunnen uitgaan als zjjrt oordcel uit*, dat de letterkundigen: Henri J. Brunintf, prof. dr. T. Goe- iewaagen, dr. J. van Ham, George Kettman, H. M. Klomp (Mien Proost), J, A. v. d. Made, Ernest Michel, mevr. J» H. Strolnk, M. B, Versluis (Mortlen Beversluis), prof. dr4 Jan de Vrfes, dr. Gerard E, A, M. WÖdeveld *n M. Wolters ten rerstu; dienen tc worden uitgesloten van iedere publicatie hetzij van oor spronkelijk dan wel vertaald werk, alsmede van het samenstellen van bloemlezingen cn het doen of laten opvoeren cn voordragen van eenig joor ben fieBchreven werk. benevens van het mededingen naar pr'uavragcn zij het ook in manuscript, ten fwee* de: dienen te worden uitgesloten van iet san de markt brengen of doen brengen van reeds verschenen werk Of herdrukken, ten derde: dienen te worden uitgesloten von ieder antier jptreden in het openbaar op het ge bied der kunst. Ken en andervoor een tijdperk van 10 jaar, aanvangen- dc op 1 Augustus 1945 met automa tische verlenging van dezen termijn tot dien genoemd in een vonnis van dc daartoe bevoegde rechterlijke in* ijtahtic ingeval die ycroordesHtig tot een vrijheidsstraf^ ol een ontzetting uit burgerrechten van meer dan -lu Jaar zoti Irtbotiden. -".Vi-" i STICHTING 1940- 45. In ons artikel van^WoensdagAVöndt Steun "aan illegale werkers stortd ahusieyeliik^ vermeld, dat het adres van de Stichiipï 1940—1945 zouziln. Perklaan 23.; .r^oet ec',iFï J Parkin au 26, J Stafins eerste coinhnuüqac laar nanlddmg van den oorlógs' tocstend met Japaii 'rijst op een grootschcepschc actie van Sowjct Russische zijde. Dc aanval ge schiedde op drie punten en het Roode Eeger is reeds een kleine 25 km- opgerukt. In den Wladi- wostok-scctor trokken Sowjcttroe- pen dc Amoer over en veroverden 'roejan, ongeveer 50 km. ten Zuidwesten von Cbarabofsk. Een tweevoudig offensief heeft plaats van de Mongoolsche repu bliek uit. Deze republiek staat ander bescherming van de Sowjet Unie. Hier kan een corridor wor den gevormd óm de Chincesche communistische, legers in Noord- West Cöina van het noodigc te •oorzicn. Via Radio Tokio zijn te New York berichten ontvangen omtrent de juiste plaatsen, waar het Roo de Leger de grenzen van het door Japan bezette gebied is ge passeerd n.l aan de Oostelijke grens bij Honsjoen (nabij het drielandenpunt van„ Rusland, Mandsjoerije cn Korea, 12 K.M. ten Z.O, van Wladiwostok) en aan de Westelijke grens bij MantsjocJie {gelegen san den Transsiberischen spoorweg, - waar Siberië, Buifco-M ongolic en Mandsjoerije aan elkaar grenzen). tn dè uitzending werd voorts medegedeeld, dat Sowjctvliegtui- gen de steden Rasjinen Geasas benevens andere punten in N. Korea hebben aangevallen. In Mandsjoerije.werden aanvallen gedaan op Oiarbin, Kirin, Hailar en Chimussur. Völgèrts óènAFP-bericbt uit IsjoSnkitig zijn :uxn- Jiet front van Mandajoekwo ccn millincn Rus sen opgesteld.' Rij "zouden reeds Do Japanschc m'iiister van tuiitenlandsclio zaken, Loco, heeft den Russisciicn ambassadeur Ma- Uk, tot oen bezoek uitgenocidigd. Daar do ooriogsverklaring reeds overhandigd was, beeft deze geste allerlei vermpedens doen rijzen. Domei heeft verklaard, dat. do Japansche regcer.'ng den llussischea ambassadeur zal toe staan „ruggespraak met zijn re- gocring" te houden, Dr. van Mooie optimistisch Mounlbaltcn niet. De luitenant gouverjieuT.gcnoraal van NoJcriandsch-Indië, Dr. van Mook, beaft naar aanleiding van do Russische oorlogsverklaring aan Japan gezegd, dat hot einde van den oorlog, thans zeer nabij kan zijn. Van Mook meende, dat do strijd zich nu snol kan ont wikke'cn, daar Japans eenige vei lige flank ihans ook wordt be dreigd, Mandsjoerije wordt nu ook oen front cn wel een front in den rug van de Japansche verdediging). Do Geallieerde opperbevelheb ber in Zuid-Oost Azië, admiraal Lord Louis Mouiitbatten, 'heeft verklaard, dat het de grootste dwaasheid zou zijn om aan te nomen, d;it dc aioombom dade'ijk iaën eind zois maken aan den oorlog in het. Verre Oosten. „De Japansche strijdkrachten,, waar mee wij nog geen contact hebben gekregen, zijn goed gevoed m goed uitgerust; en zulten eer, harde noot büjken om te kraken", waarschuwde hg. Lord Mount- bat'cn juichte de deelnemig vain Rusland aan dein oordog toe, om dat Rusland oen groot gedeelte van hei Japansche leger, dat tot nog toe het minste te lijden heeft gehad, kan gaan aanpakken, 1 In antivoord op hém gestelde vra gen zeide Mounthatten: „Ifot ss bui lor,gewoon moeilijk om te we ten wat dé.Japanners zulten gyan verscheidene kilometers zijn op* I doen." üw gissing is even goe<l fprilkt. als do mijne". Dc Lord Grootzegelbewaarder van het Brioche Kabinet, Ar thur Greenwood, een der kop stukken van de Labour-pnrUj, schreef onderstaand arliheï voor „liet Parool", Qc nieuwe arbeltlerare^eerltis ïn En- ^rc-rand heelt één onmiddellijke taak: zich volledig te geven aan tien eindstrijd in den oorlog tegen Japan- Toen ik in October van hel vorig (aar voor mijn partij in hel parlement trad, zeide ik, dat welke regcering cr ook na do algemcéne verkiezingen aan -het bewind zou komen, rfezc op don voüedigen steun zou kunnen re* kenen va» de Labour-partij om een snelle en afdoende overwinning in het Verre Oosten te behalen- Onze nieuwe eerste minister ea de minister van buitenlandsche zaken, liebben de besprekingen to Potstlnni voorlgezet In edn geest vah goeden wil cn bereidheid tot samenwerking, die reeds in zoo groote mate geleid Ijebben tot een «itslekende verstand houding tusscben Engeland, de Ver*- Staten on de SovjeL-Unie. Onze politiek is gebaseerd op vriend- *chajp met alle volkeren, maar speviial met onze groote bombrennoten. van wier nauwe samenwerking <1* toe komstige vrede in de wereld af hang!- Wij stellen er in liet bijzonder prijs op, de vriefidschappeïtjke banden {us- schen de Engelsch sprekende volken te bestendigen- Wij zouden hei: als een grool ongelijk bescbouweu, wanneer eenjg misverstand Uisschen dc Ver stalen en ons ccn schaduw zou wer- -pen op dc goedesamenwerking. Gedurende de periode v:in onzen ireineensclmppelijkcii Ptrijd hebben wij door direct •conlacf dc voorfrcffélijko elecn.kcliappen van liet Amerikaansrhe volk loeren waard wren on wjj Jjopeii op dc in den oorlog geboren kamcw vandschap vorder te kunnen bouwen voor een blijvende samenwerking bij onze pogingen om dc. wereld vrede en voorspoed te brengen. Wanneer de vrtcmlscbap insschen Engeland en Amerika zou verflauwen, zou het er voor de wereld somber uit caan zien. Wij van onzen kant zullen nlles tn het werk stellen, om ons verbond niet de Ver. Platen van Amerika zoo bocht tc maken, dat dc vervulling er uit kan voortvloeien van de groote geestelijke doeleinden, wn.irvoor dezo groofe wereldoorlog nog steeds gestre den wordt. De Brilsdic doeleinden in den nor- log cn voor tie tóekomst, hebben ceenerlei verandering ondergaan, om dat or een andere regecring gekomen ts. Er zijn geen leekenen te bespeuren van een verzwakking vaii dc doelen die wij nastreven met onze krachtsin- spanning vóór: den oorlog. Noqh in onze vastbeslotenheid om ons te scha. ren ach Ier dc vier vrijheden*' van president Roosevelt en het Atlantische andvesL De Labourparth wist. dnt fascisme en nat socialisme vreemd waren aatr jen democratische levennvijzc, Zij heeft zich tegen den geest van dc dictatuur verzet, waar deze den kop opstak. De totalitaire .staat, com. monistisch of nationaal socialistisch, is onaanvaardbaar voor de Labour- partij of haar regeering. De befeekenis van de onlangs ge houden algeméene verkiezingen K dat Engeland vastbesloten js, de demo cratie ih haar volle beteekems te handhaven, ïoodnt de wil van den kleinen man tol uiting komt en ieder «poor van feodaliBine én bevoorrech. vernietigd wordt. Wij zullen Bjoeds .lewèrk. gaan vol- geiis hel proces van politiekeV over. -dling. Ocstapo noch Gepoe zullen ooit wortel sclilelen in Engeland de bakermat van vrijheid cn éde. moeratje., -:■■■'t'J' AHTrrtTR GX1EEKWOÖD,:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1