Amerikaansch antwoord verzonden HAVENSTAKING UIT PROTEST Britten bezetters in NétUndië VRIJ ONVERVEERD Naar verkiezingen In Japan? Burgerlijk bestuur op Sumatra Maandag 13 Augustus 1345 ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN 5e jaargang nummer IF5 NOG GEEN CAPITULATIE Keizer mag blijven, onder voorwaarden dat bij zijn troepen bewerkt, de vijande lijkheden te staken LANDING OP KOREA I KOERS VAN DENl GULDEN J Van hedenmorgen 7 uur of tot Dinsdagmorgen 7 uur za! in de Amsterdamsche en in de* Rorterdamsche haven gestaakt worden Sociale maatregelen in eigen hand De Japansche komeei Redactie* en Adnucistr..: EENDRACHTSWEG 43 Tel. 25430 (3 lijnen) Abonnementsprijs p. weok 0,31, p. kwart**! 4.— losse nummers 040 HET PA RGD I Advertenties; EENDEACHTSWEG 42 Tel. 25430 (3 lijnen) «a K.I..M.-G EBOUW CQOLSINGEL Telefoon 24395 en Inlichtingendienst 2 7 8 3 5 Het Amcriitaansdie antwoord op het Japansche capitulatie- aanbod is verzonden. Hierin wordt gezegd, dat de bevoegd heid van den keizer en de Ja- pansdtc regeering onderworpen zullen zijn aan de supervisie van den geallh-rden opperbevelheb ber. Van den keizer zal worden verlangd, de onderteckening door de Japansche regecring cn het keizerlijke hoofdkwartier, die noodzakelijk zijn om de voorzie ningen van Potsdam ten uitvoer te brengen, goed fe keuren. Ver der wordt van hein verlangd, dat hij aüe Japansche strijdkrachten zal bevelen de wapens neer te leggen. Dc krijgsgevangenen en geïn terneerden zullen naar veilige plootsert-moeten worden overge bracht. Het Japansche volk moet in staat worden gesteld door vrije jnecniagsuiting over de uiteinde lijke rcgccringsvorm te beslissen. Dit antwoord is verzonden na overleg met de andere drie groe ft mogendheden. Zal Iliroltito aftreden De Japansche pers publiceerde Zaterdag levensbeschrijvingen en foto's van- kroonprins AkhUo. In door de federale commissie voor radio-uitzendingen opgevangen berichten, werden door Domei vele woorden gewijd aan den jeugdigen prins van 13 jaar. die ..flrootc gevoeligheid toont voor het lijden van de bewoners in de verwoeste gebieden". Dc bladen tc Washington vatten deze on gebruikelijke publiciteit omtrent een kind, waarvoor 24 uur gele den een burgerlijke en militaire dienst werd Ingesteld, op, als zou dc kcizpr aan aftreden de~- ken. Antwoord komt oia Bern Het Japansche persbureau Do- Onder bevel van de maarschal ken Wassilewski, Malinowski en Meretskow rukken de Russische troepen snel op in Mandsjoerije. Noord-Mandsjocrije is reeds voor de Japanners verloren gegaan cn Focgdin werd bezet. Na succes volle landingen hebben Sowjet- mariniers de Koreaanscbe havens Yoeki en Rachin veroverd. WEERBERICHT. Het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut meldt, dat de lucht bij aanhoudenden M.N.O.-wind in den loop van dc komende 24 uur bewolk zal blijven met een lichte opklaring overdag en 's nachts mist en motregen. uiiiiiitiiEiiimiinïmiiiiiFNHiimnimiiiitimiiiiiiiwiimjmEiui 1 De Ncderlandsche regce- ring heeft een overeenkomst gesloten met Federal Rc- serve Bank of New-York, waarbij daar tot achttien Aug. Nederlandsche bankbil- jetten van tweehonderd, drie- 1 honderd, vijfhonderd en dui- 1 zend gulden mogen worden ingeleverd. Dc koers is hon- I I derd gulden is gelijk aan I 1 37,38 dollar. ÊÏIIIIIEEIIIItiEIIIIEEEItllElllllllltFIltllElE'lllltlltllllilElllllEltllEIEEEEÈÏ pansche tijd, d,i. 7 uur 10 Ne derlandsche tijd) den minister van buitenlandscheZaken, Togo, bij zich heeft ontvangen. Het ministerie van oorlog der V. S. maakt bekend, dat de code-zender van Tokio vanmor gen vroeg in den aether verneem baar was en contact zocht met Zwitserland, De zender deelde de Zwitser- sche post mede, dat om 7 uur 20 Ned, tijd een telegram.was vcr- Toncen: -„President. TsumaiuatCfc wacht het Japansche antwoord bij monde van den Japanschcn gezant tc Bern, die het zal mede- deelen aan de Zwitsersche regec ring, opdat het aan de V. S. worde overgebracht". Eisenhower te Moskou wencrczl Eisenhower is Za- tv dag op uitnvodiging van de regeering der Sowjet-Unie per vliegtuig te Moskou aangekomen om het land een bezoek te bren gen. Oorlog duurt nog voort Tc Washington is medege deeld, dat geen bevel „staakt het vuren" op den Stillen Oceaan is gegeven. De oor log geat nog voort en het officieel einde kan de eerste twee, drie dagen, of zelfs nog langer, niet worden ver wacht. Operaties in China gestaald Radio Tsjocngklng geeft 'n, be richt weer van Radio-Tokio vol gens hetwelk alle militaire opc- Wei heeft bekend gemaakt, dal 1 raties in China zouden,,zijn ge- keizer Hirohlto om tien uur (Ja-staakt v Uit het hoofdkwartier van dc bJ3.A,C, in Kandy wordt ge meld, dat de herbezetting van Ned.-Indic hoofdzakelijk zal wor den ondernomen door Britschc troepen, doch iri overeenstem ming met de S.E.A.C, De Nica zal een burgerlijk bestuur op - Su- nmlra mogen instellen zoodra het - eiland bezet Is. Aan déze mede- decliug werd toegevoegd: De Nederlanders hadden gehoopt, dot Nc'derlundschc troepen de herbezetting ten uitvoer zouden j den zullen intrekken en.zich daar leggen, maar de schepen, lie nog jaren willen verschansen noodig zouden zijn geweest voor het transport van voldoende tal rijke troepen zijn dringender noo dig voor de bcvoorraificg van Europa. Dc Ncd.-Indlsche rcgcering heeft belangrijke besluiten geno men., Men ziet In. dat- het r.og geruimen t,ijd,: kan duren, alvo rens alle Japanners gevangen ge nomen er, ontwapend zijn. Daar om zullen de geallieerde autori teiten de leiding in Indil over nemen,totdat de wettige rcgce ring zal zijn gearriveerd.. Men acht hef niet onmogelijk, dat Ja pansche afdeellngen de; oerwou- In «ca openluchtvcrgaderlng op de Veemarkt te Jtotierdom beeït dc Eenheidsvakbeweging Zondag ten aanzien van bel conflict in de ha ven het besluit genomen, .over tc gaan tot etn proteststaking vsn 24 uur in de EóUerdamsche haven, Dc Amsterdam scha havenarbeiders heb ben medegedeeld uit solidariteit zich bij.dcxe~.slakinjf aan, te (J uiÏJU.JÜ*, op Maandagochtend 13 Augustus óm' -7 uur begint 1 Jet pro'est richt zich tegen het feit, dat goen antwoord ontvangen is op den Opea Brief aan do regecring, waaruit vojr dc E.V.B. b.ijkt, dat men niet mot haar wil onderltnnde'eri, ofschoon zij zicli daartoe herhaaldelijk' be reid verklaard hoéft. De E.V.B. acht hel oogenhiik gekomen, zelf harnielcnd op te treden cn haar cischen, voor zoo ver zij daartoe in slaat is, te ver wezen.ijken. Daarom werd beslo ten een 45-urigo werkweek in tc stellen (S uur per dag on Zater dags 5 uur). Het uit deze ver korting voortvloeiende financieel nadeel zullen de arbeiders self dragen. Handhaving der plojgen- sterktc, óp te 'maken in overleg lussclieu verlroinvensmaimen cn werkbazen, vo'gens den cisch van 29 Juni 1945, is een verder be sluit. Alleen werk voor 2 achlereen- volgcnde taken wordi aanvaard. Omdat dc cisch van oen 'door de arbeiders gekozen contactcom missie niet verwezenlijkt is, word besloten lot ewi instituut van ver trouwensmannen, waardoor op ieder schip of terrein er een. aanwezig zal zijn om do iia- leving der maatregelen - tc oon- troleeren on verdere mogelijk- 'iëileh te onderzoeken. Vervoer der arbeiders Indien ,,op stroom" wordt ge werkt (dat. is op schepen, die op de rivier aan dc boeien Hggaii) (Jan moet cr voorbehoorlijk ver voer naar en van de schépen, gezorgd worden, bijv. met sleep- booten en verder per autobus naar bepaalde punten in dc s'.ad, om te voorkomen, dat do arbei ders uren kwijt zyn- met van e:i naar het werk tc gaan, 31edege«Ieeld rverJ, dal de 17 arbeiders, wier werkboekje van de week was ingetrokken, om dat zij het werk voortijdig ver laten hadden, teneinde; hij ile vergadering van j.l. Woensdag aanwezig te kunnen zijn, deze boekjes hadden terug gekregen, en de secretaris der Rotterdam- sche E.V.B. drong er bij de arbeiders op aan, do diefstal len, die zij tot nu toe inop dracht van hun werkgevers moes ten verrichten, indien zij niet „de keien op" wilden gaan, achter wege tc .laten. - Ton aanzien van het conflict iii dc binnenscheepvaart vverdbe- slóten, niet to lossen in lich ters ~vfiYi "•'onderkruipers", -doch alleen op don wal. He stemming over do beslui ten geschiedde bij handopsteken waarbij geconstateerd werd, dat zich niemand tegeu verklaarde Alleen het alternatief van wèt slaken, werd aan de vergade ring, onder vvio zich ook vele niet-havenarbeiders bevonden, voorgelegd. Evenluecie ohthou ding van stemming kon dus niet worden vastgesteld. Regecring geeft niet toe De minister-president heeft heden namens de regeering een officiccie verklaring afgelegd in zake de protest-staking in Rot terdam en Amsterdam De inhoud hl., van luidt: Naar dc regelen, gesteld bij het buitengewoon besluit arbeidsver- houdi-gen, wordt in arbeidsge schillen op dit oogenblik tenslotte beslist door dc rijksbemiddelaars, Ais dc z.g. Eenheidsvakbewe- ging bereidheid had getoond ïich bij een dergelijk arbitrage neer te leggen, zou ook met haar rrict allien ^overlegd, maar onderhan deld zijn. Zij heeft dit echter ge weigerd en op een naderen brief van dc regecring hierover, niet meer geantwoord. Het spreekt vanzelf, dat ouder, deze omstan digheden de.' regeering op „open brieven" niet ingaat. De regeering zal zich ook niet neerleggen bij de anarchistische methode, die de E.V.B. wil gaan toepassen door zelf willekeurig van .de geldende regelingen af te. wijken. De regecring doet een dringend beroep op de arbeiders zich niet verder op dit pad te begeven. Rustig verloop De proteststaking te Rotter dam verloopt, naar wij uit be voegde bron vernemen, rustig. De arbeid is algemeen stilgelegd. U hel plotseling verschijnen cn verdwijnen van een kotucil i* de ku'lc, maar dramatische ^eöchiTileiüs van de opkomst en ondergang van het Japansebe imperium. Nu is Let er mee gedaan cn liet is nog gren honderd jaar geleden dat het begon. Toen in 18J3 de AmerikaanschQ Commodore Perry met zijn vloot de open in? der Japansche havens kwam „bepleiten"» reageerden de Japanners anders op de Wcitersche uittlajrin? Jau de Chincezen daarvóór hadden ?edfiajï. Zij verzetten ?.ich door too te geven» zij zetten de gedwongen aanraking mei liet Westen in een vrij willige navolging daarvan om. Dat deden zij in hun revolutie van ÏSÖS,. In den aanvang was Frankrijk, maar spoedig werd het Wilhelm i&cDe Duilechland hun ideaal en zij toonden zich voortrof te lij kc leerlingen. Ten gevolge van do opheffing van. de kinderbeperking eisch van het jotigè kapitalisme, dat goedkoope ar beidskrachten noodig had groeide de bevolking ondanks de hooge kin dersterfte, snel: de 33 millioen van 1873 waren in 1ÜÜ9 verdubbeld cn het werd een probleem boe de vderi te voeden op de paar vulcanischc eilan den, Waaruit tiet historische Japan bestond- De oude krïjgerskastc, van haar feodale macht jn het binnenland be roofd, innar welker oorlogszuchtige tradities nicl gestorven waren, meende zichzelf cn Japan geen beleren dienst (c kunnen bewijzen dan door een agressie naar builen. Viermaal heeft zij getracht tHMi OosLAzialiseh rijk tc slichten ouder Japanschr! licgemonie* zooals PujUcliUuul driemaal gejrachl herft zijn suprematie in Europa to vestigen. En zooals pnitschland ten slotte gefaald heelt, faalde au ook gijn Aziatisch spiegelbeeld. WATERSTANDEN. 14 Augustus: Eerste U4\V. 9.29, tweede H.AV. 21,26 Ecrkte E.W. 5,18, tweede L.W. 17,26 ycrslagên Japam Fke geschiedenis van Japan in de l-' laatste li jaar, is die van zjjn vierde, grootste cn gewelddadigste poging lot slichting van een Japansch rijk. Hel begon in 1H31 met het „in. cidenr in Mandfsjoekwo, maar het „ïnoiilcnl" was onderdeel van ccn weloverwogen plan- Toen het er ji> I0rt3 naar uitzag, dat het zich van MamJsjoekwo wil op dc Sovjet-Unie zofcu werpen, dekte dezo zich door, iict tevergeefs, naar erkenning door de Ver. Stalen te streven. Japan aar zelde, maar nauwelijks had 12 Juni 1037 in Moskou hel proces tegen maarschalk TocchaL-jewsky en elf andere oppcr-offirieren zijn beslag gekregen, of dc Japanners probeer-, Jen door eert overval op Ku&siech gtv hied (begin Juli) of het SovjeUtegor door die amputatie niet verzwakt was. Hei viel niet mee en van toen af wijdde Japan aandacht en kracht aan dc verovering van het eigenlijke China {het incident bij de Marco Polo.brug vie) op 8 Juli 1937). Toen - kwam in 1941 het oogenblik den tweeden wereldoorlog, waar op Ruslands handen opnieuw gebon den waren. Zoo ooit, dan leek'de. Ja*' pansche machtsdroom nii in vervul ling tc kunften gaan. Maar hét kvvnrn anders, zooalsdo lezer woel en do Russische oorlogsverklaring van 8 Aug- j-l., Is de zerk op hel graf waar die droom voor altijd wel ligt begraven. Was dit alles nu con zinloos, bloed, dorstig spel en anders niet? Wij ge- looven dut hel, wereld historisch ge. zienV meer was dan dal In de oiildckking, dat de blanke niet ert* ovorwtnnelljk was, ligt de. we reldhistorische beteekênis 'van: hel Japansche imperialisme. Hel „ontwa ken van Azió is daar zonder niet te denken/ Weer èens had de geest, die het Booze wilde, het Goede geschapen, jidel Westersche imperialisme had een klap gekregen, waarvan het zich niet meer herstellen zou. Als de Wester ling nu terugkomt in Oost-Azië, kan het niet meer zijn als honderd jaar geleden, toen hij v als winstbe?eerigo spopulant eti veroveraar kwam. Hij moet nu, nn Japanverslagen te heb ben, er terugkomen als vriend der A zirt tlschcvolken danfc zij hol J. ROMEIN.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1