Einde van den oorlog JAPAN CAPITULEERT Wanneer Japan de capitulatie-voorwaarden formeel zal hebben geteekend, viert de geheele wereld V.J.-dag5 den dag van de Victorie over Japan. VRIJ ONVERVEERD =- BR1TSCHE KONING SPREEKT Bestraffing nadert (meer trams, In één dag een pakhuis vol! Dinsdag 14 Augustus 1945 ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN 5e jaargang nummer EIS V Na een periode van wachten, die langer heeft geduurd dan iedereen sedert Japans aanbod tot overgave had verwacht, is de capitulatie van het Land van de Rijzende Zon hedenochtend eindelijk een feit geworden. Engelsche geste Agentschappen Langer trammen Inzicht in regeerings- beieid van 1940-45 Op een wrak geioopen Binnenschippers doen concessie - SCHIET} AM In September een borrel? Distributie-ambtenaar .gearresteerd Redactie en Adimnistr,: EENDRACUTSWEG 42 Tel. 25430 (3 lijnen) Abonnementsprijs p. week f 0+3lj p. kwartaal 4-— losse" nummers 0.10 ÏIET PARGDI Advertenties; EENDRACUTSWEG 42 Tel, 25430 (3 lijnen) ea< K.L.M.-G E B O U W COOLSINGEL Telefoon 21399 en Inlichtingendienst 2 7 8 3 9 Volgens een bericht van Agencc France Pressc van 8.35 uur. deelde het, Amerikaansche ministerie van Oorlog mede, dat Japan had gecapituleerd. In den loop van Maandag had idiniraal Nimitz den Japanners set voorste] gedaan, in contact te treden met de Verecnigde Staten door middel van de Amerikaan- ;che Radio op Goeam, wanneer zij behoefte hadden aan een an- der dan het totdusver benutte- tommunicaticniiddel. Geruchten en mysteries Maandag in den loop van den dag hecrsciite onzekerheid over het feit of het Japansche ant woord op dc geallieerde nota dien dag nog j zou worden ont vangen. Geruchten begonnen dc ronde te doen. De New-York Times publiceerde een telegram Ji: Washington, volgens hetwelk de geallieerden een groot offen sief zouden ontketenen, wanneer ./Japan niet vóór 16.00 uur Green- wichtijd zou hebben gecapitu leerd. Op dc telcxmachines van het nieuwsbureau United Press verscheen op hoogst mysterieuze wijze het bericht, dat Japan in derdaad had gecapituleerd; on middellijk daarna bleek het hier ren zeer geraffineerde mystifica tie te betreffen. „G-men" en autoriteiten stelden direct een uitgebreid onderzoek in; het pers- loofde een belooning van •>LÜ0 dollar uit voor aanwijzingen omtrent den dader. ..Het effect", aldus het New- i orkschc blad „P. M-". „Had niet slechter kunnen zijn. wan neer dit een opzettelijke poging van Japansche zijde zou zijn om v'a de „psychologische oorlog voering de vastberaden houding van de V, S, te ondermijnen". Mac Arthur vertegenwoor digt Big Four. Te Washington vernam Reu- 'er, uit betrouwbare bron, dat generaal Douglas MacArthur. de opperbevelhebber van dc geal lieerde landmacht in den Pacific, aangewezen is om op het Japan sche hoofdeiland te landen en 1 ONBESTENDIG WEER. I ;sg ''/J/i-V.--;/'" - 2 Naar wij uit-' de; Bilt ver- f nemen, zal de dag'van mor- !f gen, bij aanhoudenden wind-1 ?f. uit Noordelijke richting en f bewolkte lucht af en. toe regen I brengen met tijdelijke - opWa- 1 I nu gen. J 1.1,1- Naar te Londen bekend ge naakt wordt, zal Koning George VI van Engeland op VJ-dag een radiorede houden. Japans onderteekening van de capitulatievoorwaarden voor de gèalucerSïn' in' ontvangst'fè ne men. Nadat Japan deze ondcrtcc- kening formeel heeft verricht, zal in de hoofdsteden van de „Big Four", dc V. S„ Engeland, - de Sowjct-Unie en China officieel V, J.-dag. de dag van de victorie over Japan; worden afgekondigd^ Consequenties der capitulatie Amerikaansche verbruikers en consumenten hebben een o.ujuè'.c ingesteld om een indruk te krij gen van de conscfjiient'es der Japansche capitulaiic. Hier vol- nea c enigs gegevens uit da ver kregen inlichtingen: De productie van auto's zal lot begin 1U4G viertot vijfhonderd duizend wagens bedragen. Toch zijn de consfructcars ontmoedigd door de mueitijkliedsn der iaats.e weken, waarin het aaji bepaalde soorten staal en textiel ontbro ken! heeft, Radiotoestellen zullen in groeten gelaie reeds over twee maanden te koop zgn, televisie- «pparaluu ongetwijfeld ju hst ko mende voorjaar. De fabricatie van banden zal zeer spoedig her vat worden. Krantenpapier zal in grootere boevce heden verkrijg baar zijn. Het bouwbedrijf zal •zich. niet snel kunnen on twik- keien, want het tekort aan hout zal zich nog veie maanden doen gevoel'-n. Men verwacht, dat eerst twee of drie maanden na het 'einde van den oorlog de b'enzirievoór- scliriflen zullen worden opgehe ven, maar een aanlal beperkende roorschriflen zullen ongetwijfeld terstond worden ingetrokken. Re voedseldistributie! zal gehand-, haafil blijven. Zeer langen tijd zal goed schoeisel, naar men .meent, een dringende/ behoefte blijven: Wat de Amerikaansche/vrouwen het meeste zal inleresseeren, is, dat kousen waarschijnlijk nog vóór Kerstmis in gróote hoe veelheden te koop zuilen Zijn HOOG- en LAAG WATER le Rotterdam,'45 Augustus 1945. lel HW. 10.04 uur.le LW 5.50 u. 2ó:HVy.:22.oe-u. 2e LW. 17.59 u.: Re „Evening S.andard" meldt, dat de twee en vijftig grootste Ruitsche oorlogsmisdadigers zijn overgeplaatst, nu het tijdstip van hunberechting door het inter- geallieerde gerechtshof te Neu renberg nadert. Zeven eh dertig zijn gezonden naar Wiesbaden, de rest naar Neurenberg. Onder de taatslen bevinden zich Von Rjbbentrop, Goering, Ksitel, Ro bert Ley, Von Papen en Seyss trujuart. Als een vriendelijke geste aan het adres der Nedcrlandsche bondgcuoóten dip als hulde aan onzen g molen held van de Java- zee. wiens woorden: „lk va! aan, volg mij", onsterfelijk indege- schiedcnis zullen bijyen voort.e ven, hebhéii de Enge'sche ma- rmeaulorjleileii, ter gelegenheid der vlootweek, de Rotlerdumschc bevolking willen verrassen met een standbeeld van don schout bij nacht Doorman, Doorman ging met zijn bemanning ten onder bj de verdediging van Nederlandseh- Gost-Imlië, in den wanhopige» strijd "tegen de Japanners. Men is bezig het standbeeld op te richten op het pleintje tusscben het oude Museurn Booymans en liet Erasmushuis. namelijk opliet voetstuk, waar vóór den oorlog van Hogondorp zetelde. Het ont werp "is van den beeldhouwer Van der Plas en vervaardigd bij de Hotierdamsche Steenhou- werij. MIDDELHARN1S en. SGJIMELS. DIJK; Drukkerij Pas en Co., Do RUylerslrant S25, lot. fit, Jtfttilolharnisl VIEI.IS3.VNT: C. Cocücgebuur, Voor, straat 2/-:. STELLENDAM: J. v. d. Nieuwen- Jijk, Nicuwèwce A 323. NIÉUWE TONGE: L. Oudzcgel, Kcrtewesje A S OUDE' TONGE: J. Bezem er, Oost- Jij k "X. DltïKSLAND: P. Visser, Zomer, straat tC7a. OUD-BEU ËRLAND: Pa. Hoogwerf, Molendijk 10.: N1EUW-BËIJERLAND, N. Oorbeek. Kerkstraat 57. BRIELLE: K. Ntenwland, Markt a. OOSTVOORNË: H. Lajigendoïn, Hoftnan 489. ZWAItTËWAAL: B. van Dinlcl, Dorpsstraat 34. SFHJKEN1SSE: I J. -/ H. - Vfilerius, .Voorslraal 2261-I:".V./ VLA ARDÜNGEND- Sottaepmaker, Hlèh'srd Holstraat 102. I R01TERDAM.MEYPLAAT,- Bloro's Boekhandel; Alcoralraat 18. PERNIS: Drukkerij Pernis, ta. B ftora—E/ RoïSr Y-j',ij: 'J RHOON «a POORTUGAAL; AV v. J.Keffip, Sloteocldt 61. v /:;U Naar wij van niet-offideek rijde vernemen, suilen ook de tramlijnen 1, 9, 14 en 15 1 weer gaan rijden. Met ingang van Donderslag 16 Augustus 1 sal dc dienst op alle dan her- f stelde lijnen van 7 tot 18 uur i vorden gereden. l kiilliiillil!l:llil!llimn:ilIM!lliiH!:.iii:iil!:iiiiii:r:[ni!iri|[i[:i7i De Rationale Advies Commissie heeft zich met het volgende tot de regeerlug gewend: De N. A. C. meent de re- geer'.ng te moeien adviseeren hjt noodige te doen, opdat van het verloop van de regeringszaken van 10 -Mei 1940 af tot het oogenblik, dat de ze'el der re geering weder hier tJ lande werd gevesteen zooveel mogelijk dooe de bescheiden gedocumen teerde uiteenzetting wordt op gesteld, en Ier openbare kennis gebracht, welke uiteenzetting in staat stelt zich over het gevoerde beleid een óorJeel te vormen. De N, A. C. moge opmerken, dat gewaakt moet vvorJen, dat niet aan een streven naar vol ledigheid de zoo weuschelijke spoedige voldoening aan de ge voelde behoe'të worJc opgeofferd liet Ncderiandsclie s.s. „Frans van Mieris", dat gisteravond uit Rotterdam naar Amerika was vertrokken, is op de Noordzee op een wrak geioopen. Het schip keerde terug en is vanmiddag in de Waalhaven gemeerd, waar de omvang, der averij zal! wor den nagegaan. Kolen uit Hdosbracht De eerste schepen uit Maas- bracht zijn te Rotterdam aange komen. Het betreft hier vaar tuigen van 7 800 ton, geladen met Lïmburgsche kolen, bestemd voor de gasfabriek aan de Kèile- haven. De kolen zijn afkomstig uit schepen, die de Duitschers destijds te Maasbraebt hebben laten zinken. De eerste groote schepen van 12—1400 ton uit Born en Stein met Lhnburgsche kolen worden morgen bier verwacht. In een onderhoud, dat. een de putatie van Rotte rdamschc schip- persbonden te Den Haag bad met den Chefvande afd. Ver keer vanhet Departement van -Verkeer en Energie, heeft men zich bereid verklaard, ten aan zien van het nummeren voor „vletwerk" in de haven een con cessie! te doen. Mén wil n.l. direct met het nummeren beginnen, mits dit voortaan uitsluitend via een beyrachdngscoituuissaris zal /"wor den afgeroepen en wel tegen het tarief; dat j.l. Zaterdag heeft ge golden. #JBi"ncn afzienbaren tijd vraar- Ecbijnlijb reeds in den loep van Sep tember zullen de hotel-» café- en restaura nth cdrij ven, alsmede de slijterijen, weer bevoorraad worden met gedistilleerde dranken op ba=is vun 40 pCt- van het gehruik in normale tijden. Dil percentage zal vermoedelijk In een «iel al te verre toekomst geleidelijk verhoogd kun. nen worden, liet üjdslip, waarop de ranlsoeneerius defintlief hervat zal worden, wordl nader hekeml ge maakt". Aldus luidt een officieel bericht, waarmede dan zekerliefJ is verkregen, Dmlrent de reegis eenijen tijd loopende geruchten over deze' materie. IVaar wij nader ycrpecinn js nog geen definitieve datum bepaald, aangezien nog eenim moeiiijk!iedcn opgelosl moe ien worden. Zoo \s de stand der voorraden bij de distillateurs eert vraagstuk, aan^c i-« enkelen [ets, maar velen nicls of niet veel hebben. Bo vendien is er nog de prijsbepaling, welke onder oogen gezien moet warden A cv ij nsvcrh opging is niet te ver wachten. De toewijzingen moeten worden aan gevraagd, Hieromtrent' kunnen de hc- [angliebbenden binnenkort een offici eel© publicatie verwachten. Het oude systeem van automatische aflevering kan nu niet meer toegepast worden, aangezien het RunLóoenpcrtng^burcau voor GodisliUeerde Dranken niet op de hoogte Is van den stand van zaken in hetbedrijf. Vele café's, reslau- rants, enz;; sullen verwoest of zoo nvaur beschadigd zijn, dat zij niet upengesleld kunnen wnrdrn, andere zullen 1 tuilen, bedrijf gesteld zijn, c»z- De wijze van rantsoen erring is de zelfde gebleven, namelijk op basis van 1939. Een ander systeem H over wogen, maar de uitvoering ervan zal nog wel. cenigen tijd vorderen. Schiedam helpt Oostburg De eer?te dag ran de in zameling voor de Oostburg aclie is geheel geslaagd. Met zes wa gens is de HARK er op uit getrokken en er waren zelfs ver huiswagens bij! De opbrengst, heeft alle verwachtingen over troffen. Zoo werd bijv. in den driehoek Bnrgemëc*t?r Knapperl- laan Nieuwe Haven St. -iduinastraat, vijf wagens volop- gehaald, liet pakhuis, dat voor dit doe! gehuurd was, is. reeds volDaar wordt het opgehaal de goed onoudihflliik gesorleerd, verpakt en voor de verzending gereed gemaakt, Ooslburg kan immers niet wachter. De leider van den pi aalsel Ij ken djetributicdicnsl te Schiedam,L. O, AV., is door den P.O.D. gearresteerd en opgesloten in hel jiifprupermgskümp aan, den Buitenhaven weg. Eert lezer schrijft ons: l (IET BROOD VRIJ? Verscheidene groote bakkerijen te Schiedam, zij 11 op het oogenblik bezig broodj zonder bon te verkoopeh.-Dlt is weer een niéuw middel om klanten afhandig .'Ae'L maken aan de kleine zaken. Kan daaraan geen eind ge maakt worden'7vTVb 00 - politie is naar :wij bij informatie vernamen in dit opzicht diligent.. Verleden week is rèéds een depothouder van ceri grooto bakkerij vprballseerd. e contro]ö 'op ;de brood- f" ik:/-evenwél huiïengewóon moeilijkt pe beginfoul is vorioo^c'ijk gelegenIjn ,de .wel -/-zeer ruibe-: voorrï! din g:,.;,:.yanu-de bak kèrlj voorden tijd. Van vier weken:ïtod.).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1