Japansche capitulatie hangt nog in de lucht Ongeluk het vuurwerk Prins Bernhard opent de vlootweek „Onze idealen zijn niet veranderd" VRIJ ONVERVEERD mmÊÈËmsÊÊm Vrijdag 17 Augustus 1945 ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM ,EN OMSTREKEN 5« jaargang nummer 113 ÜP SfÉMBPPÏ|P HHMi Engelsche hulde aan onze marine Nieuwe spoorwegverbinding Batterijen vrijgegeven Hirohito zendt familie naar de fronten om het bevel te geven: „staakt het vuren 1 :.Röèufi«, sóuédïfit Vijf dooden en tientallen gewon den, slachtoffers van een ontijdige explosie Vuurpillen scnoten dors ettelijke tientallen slacht Prof. !r. Muysken overleden Waar twee kijven 25 Mlilioen verdiend.... maar gepakt Redactie en Adtninisfr.: EEKDRACHTSWEG 42 Tel* 25430 (3 lijnen) Abonnementsprijs p. week f 0,31, p, kwartaal 4-— losse nummert 0,11 HET PAROOL Advertentie*: EENDRACHTSWEG 42 Tel. 25430 (3 lijnen) tm K.L.M.-G E S O UÜV COOLSINGEL Telefoon 24390 en Inlichtingendienst 2 7 8 3 9 Do onverwachte nationale ifestÜag hoeft te Rotlcrdrun nog een bizonder feestelijk tintje gekregen door een be- - zóek yin Prins Bomhard aan <le Maasstad in verhand mot de opening van de Britsche Maritieme Tentoonstelling 19-15, die in hot kader van do Vlootweek gehouden wordt. De rrins arriveerde omstreeks half. elf mot zijn eigen sportvlieg- tuig', uit Apeldoorn, op het vlieg veld aan den Gordolwcg, van waar iiij zicli per auto naar het tentoonstellingsgebouw begaf. Langs de gelieele route stond publiek, op sommige plaatsen rijen dik, dat den Prins har telijk toejuichte. Bij den ingang van hot gebouw werd de Prins door den En- gelschen vice-admiraal sir Gerald Dickans verwelkomd. Talrijke mi litaire en burgerlijke antoriteilen werden vervolgens aan den Prins voorgesteld, waarop hel gezel schap, waaronder zich bevonden de Brilsche admiraal van de vloot sir John en Ladv Tovey, ad miraal R. E.-.Schuiermann Ü.S.N., vertegenwoordiger van hot Amc- rikaanscho vlootcommando in Europeesche wateren, minister De Bóoy en echlgenoote, burgemees ter en mevrouw Oud en gene raal T, R. W. Clark, zich naar het platform begaf. Vice-admiraal Dickons heette hier Prins Bernhard welkom en zette het doel der expositie uit een. Admiraal Schuiermann prees vervolgens het werk van de Ko- ninkljjko Nederlandsche Marine in achter ons liggende moeilijke oorlogsjaren, waarna mnister De Booy zijn toehoorders herinner de; aan het aandeel dat sir Jolw voy liad gehad in do vernieti ging van do „Bismarcli" en zijn dank ui ts prak aan d e Amen kaan - sche marine voor het enorme aandeel, dat zij s heeft gehad in do- bevrijding van Intlid. Sir John Tovey memoreerde Verschei-; dené hoogtepüntèn uit do ge- 8chielcleiiis van de Nederlandsche SSSSSSfg PRINS BERNHARD was gfvter- morgen ia Rotterdam, waar hU dc vlootweek opende. Bij die gelegen heid inspecteerde de Prins een de tachement van dc Engelsche marine. marine, zooals. den tocht naar Cha tam, den heldhaftigen strijd van- de'. „Van.; ;Kins bergen", deu..slag i:i dé Javazeo en het -work- van de Xcd r,ciiidscheoriderzcebooten. Prins Bernhard .dankte in zijn opanmgsredevoering voor de vriendelijke woorden aan \bet adres van do. Nédorlandseh© ma rine gerich t. De baad van de Royal Marino Gards, onder lei ding van captain Vivan Dunn, spoelde het Wilhelmus, bet Ame- rikaansch en het Engelsche volkslied, waarna ccn rondgang langs do tentoonstelling werd ge maakt. Engelsche commandotroe pen gaven ecu demonstratie. Een en ander werd door do BBC uitgezonden. Omstreeks cert uur verliet Prins Bernhard het ge bouw, na nog een korte toespraak voor do BBC-microfoon te heb ben .gehouden. Van Maandag af zullen er vier treinen per dag rijden in beide rich tingen van Utrecht naar Arnhem. Op dienzelfden datum vangen ook aan de diensten AmersfoortBambeek bij Deventer en Amersfoort—Hoven bij Zutpheo. Waarschijnlijk zal deze maund ook de verbinding Utrecht— Hattummerbroek hersteld worden. Hiermede is das het treinverkeer over de IJsselbruggen weer mogelijk. Hot rijksbureau voor do metalen* verwerkende industrieën heeft do fa bricatie en den verkoop van droge batterijen voor hand- en zaklantaarns, evenals voor h oortoe* stellen voor slechthoorenden en voor medische apparaten vrijgegeven. Men zal deze artikelen dus weer op be perkte schaal bij do normale leveran ciers kunnen betrekken- De Japansche capitulatie is nog liet in daden omgezet. De Japanners beweren, dat zij aan de ultnoodiging van MacArthui totv't zenden van ver tegen woordinersr voor dé onderteek^'- olngi. "jde .^flpïtuUtleöv^rcenkomsl -op lï Augustus, door tijdsgebrek geen gehoor konden geven. ZijVzouden, dit echter bespoedigen. Volgens Reiiter zou het Japansche Nieuwsbureau gisteren het keizerlijke bevel tot staking der vijandelijkheden bekend gemaakt hebben. In Birma hebhén dc geallieerden het bevel staakt het vuren" gege ten. doch zij blijven op hun hoede. Er is nog geen Japansch parlemen tair in de geallieerde linies aange komen* Later meldde Reuter, dat Hirohito zijn familieleden naar de gevechts- fronten heeft gezonden pm zijn be vel „staat het.;vuren" ten uitvoer tc leggen en dc naleving tc controle eren- Het zou nog wel twaalf dageii kun nen duren, voordat alle Japansche Icgeronderdeclen ingeticht zijn. fntusschen blijft veel in de Japan- Uitg.j, Stichting „Het Parool" Am btrdaer Ée genwyoor A'. R otter-- dam r; j B,d c V V r i c s*gy Chef - redacteu rt :Tb.^', Ré ma kér* D r A*# Mi!,' li _"ii„ .„L„4-nn behulp van de aanwezige parivïn- offers met min of meer hevige in nPT ml It brandwonden, aan boord van de „Onslow'" on do „Garth", waar een adspirant-dokter de eerste hulp verleend©. Spoedig verschenen. eeltige Roode Kmls-aulo's en'één wagen van den G.G.D., die do slacht offers naar de diverse zieken huizen en eerslo hulpposten brachten. Vólgens de gegevens werden ca. dertig, veertig personen bij dit ongeluk gewond, waarvan zeven ter verpleging móesten ivbrden opgenomen. De G.G.D. ruklo o. I. v. chef- verpleger Bóelstra met groot materiaal direct uit ter hnlpver- leöninp. De 'f kwetsuren waren voornamelijk brandwonden. Vijf slachtoffers r-iju aan iuni vcr- waadingpn overleden.. ;l;T„Vy';V j i' Do namen der dooden zijn: Mevr. Lieveris—U: Boer, Texel- schestraat, pl .m. 35 i jaarVV. v. d. Mcrwe, Robijnstraal, Schie- broek, 14 jaarVijssen, agent Bij het afsteken van hot vuurwerk aan boord van de Engo'sche o-crogssckopen, is gisteravond een ernstig, onge luk gebeurd. Tion minuten na het afschieten van do eerste vuurpijlen ontstond aan boord van den torpedojager „Onslow" dio aan ;do Parkkade voor den heuvel .gemeerd .lag, een explosie in hot gereed liggende vuurwerk.' Groene en roode vuurpijlen schotenraid den in het publiek, dat op S meter van den oorlogsbodem achter het hekwerk opeenge drongen stond. - Er ontwikkelde zich een hevige rook - en even ontstond er een paniek. Direct schoten de ma- frozen te hnlp en brachten, mot van politie, Porfngeeschcstrnahj sche houding argwaan wekken. Suo Cya, chei' van het departement van voorlichting beweert; .^geestelijk hebben wij den oorlog; niet verloren. Wij strijden nog stcedü voor de on afhankelijkheid van Oost-Azië. Onze idealen zijn niet veranderd". Strijd ut Mandsjoerijt De strijd in Mandsjocrije woedt nog .hevig voort. Troepen yen maarschalk .VassiUfüVi xukken, ia weerwil c van Japanschën..,'te- genstand, y haar hak Apoojwëgkhoop- puht Chaxbra Qp. De Moskou- 3che bladen melden, dat het roode leger, zal doorvechten, zoolang de Japanners weerstand bieden. In middels heeft maarschalk Vassiliet* ski aan den commandant van het Japansche Kwantoenglcger een ulti matum gezonden waarin hij dezen 3ommeert den strijd -te stakun ca de wapens neer te leggen vdór 20 Augustus 12 uur 's middags. De Chinecsche yazallenregeerlng te Nanking heeft besloten uiteen gaan., v>" Generaal Somervell verklaarde tc Washington, dat 'de Amerïkaansche troepen bij hun tanding op de Japan sche hoofdeilanden vermoedelijk op tegenstand zullen stnitcn, van fana tieke officieren en soldaten. President Truman deelde tijdens ren persconferentie mede, dat Japan met in bczcttingszönes zal: worden verdeeld en dat troepen van dc vier groote mogendheden,onder .bevel van MacArthur, de bezetting zullen volvoeren, ,.V, J.-dag zat eerst wor den geproclameerd", aldus een laat ste, bericht, „als de Japanners de voorwaarden der capitulatie hebben onderteekend en maatregelen voor de tenuitvoerlegging -hebben getrof fen". Nieuwe kabinetsformateurs Keizer Hirohito heeft zijn oom Marochiko Higassikocnt opdracht ge geven een nieuw kabinet te vormen. De laatste is hierin in recordtijd ge slaagd. Behalve voor dc posten van minister van Oorlog en Marine zijn de ministers afkomstig uit burgerlij ke kringen.-K: ■>- Prof. Muysken, lloor de Duitsche autoriteiten ïn verband met do her- rocpiiift van het senaatsbesluit inzake do onderteekenin^; der, loyaliteitsverkla ring tot gevangenisstraf veroordeeld/ Is na zijn Icrugkeet "iiiit Duilschiarid In het ziekenhuis BeUleTle Delft opgeno men en aldaar ihaWÜoverleden. 1-.'*4^ - 31 jaar; N. J. Hook; Bevers:ra 24jaarwed. G.; v. Kempen, Rosesiraat, pl.m". 56 jaar. Zwaar gcwond-i'sverdenM. J. Raam3,Sachth'nisl'ï'raaf, 19 jaar J. 'J. v. Gijzen,' uii' Tilbare, 12 jaarL. 'Lub, Rau'wonhof- slraat' 21; LA Vermeer, A©*e- cliüsslraat. 10 jaar, a'Ien opgeno men. ziekenhuis1 CoolsingelP. Sfreman,Oud-A!Was, 25 jaar; A. J. Licrering, Paul Kfugerslraat 20; W. Taapke-,' Aegediusslraat lp, .allen opgenomen in het St. iTrartciscusziekenhuiSj A. Bérken- boschj Malieslraal, 11 jaar, opgc- icmen in het Diacbnessenziekèn- hais. Wie het conflict in de Rotterdam- sche haven objectie! beschouwt moet erkennen dat aan weerszijden toutcn gemaakt zijn en worden, dat aan weerszijden gerechtvaardigde verlangens bestaan en dat aan weers zijden bij het verwezenlijken van die verlangens niet dié weg bewandeld wordt, die in. de huidige omstandig heden de beste is. De eischen der arbeiders zyn niet onredelijk. De manier waarop zij ze trachten door te voeren, is onjuist. Het verlangen der werkgevers, het heEt niet geheel uit handen te geven is juist. Üe „spelregel" die de re geering en de werkgevers ver klaarden zich solidair met het regeeringsbelcid aangehouden wenscht te zien, ïs te straf. Wat is die „spelregel", die beslist over al of niet erkennen der E.V.B., over al of niet onderhandden? Die spelregel is de cisch, dat de E.V.B. van te voren verklaart, zich neer te leggen bij de uitspraak van den rij ksbe middel aar. Dat wil de E.V.B. niet en de ob jectieve waarnemer moet erkennen dat de arbeiders in het verleden aan leiding hadden, het instituut van de rijksbemiddulaars te wantrouwen. Nu hebben we vijl jaar oorlog achter den rug. We hebben een re- geering die ccn ander geluid laat hooren dan eenige andere overheid uit ons verleden. Deze regeering vraagt het vertrouwen van ons vólk* Méar vertrouwen laat zich niet af dwingen, vertrouwen moet groeien. 4'1' *4*' D e.:loop ;van: het conflict heeft ertoe geleid, dat ccn prestige kwestie is oiitstaan voor beide par tijen. Dat is te betreuren, maar het feit is er. Bij prestigezaken gaat het in den regel hard tegen hard. Dat kan Nederland zich, zoo kort na zijn herrijzenis, zoo verarmd cn zoo boor devol problemen, die na de onver wacht snelle bevrijding van ons overzcesche Rijk nog overweldigend zijn toegenomen, niet permittcerenl Beide partijen moeteo concessies doen. De.E.V.B. heeft zich bereid verklaard den arbeiders te 'Advisee-' ren op de oude voorwaarden aan het werk te gaan, mits de werkgevers direct willen onderhandelen. Indien de regeering hqar ecnen, in den oor log ingevoerden ..spelregel" opheft of wijzigt, is de deur voor bespre kingen open. Wij zijn en dit niet op losse gronden ervan- overtuigd, dat de meerderheid der arbeiders niet wil staken öm te staken,, ook zij besef fen hoe het met de sympathie van het volk ten opzichte van hun actie (niet ten opzichte van de gerecht vaardigdheid hunner efschenl) staat, zij beseffen wat „hard tegen hard", wil zeggen. Elke discussie over achturigen werkdag, over ploegsterkte, over taakaanncmine, schoenen, vacantia, loon,schaftlokalen en andere eischen kan uit de sfeer der half- of geheel ondeskundigen worden overgebracht naar de conferentiekamer. En In die conferentiekamer kan "de regeering, kunnen de zich achter haar scharen de werkgevers, toonen of zij het ge vraagde vertrouwen verdient* en dan lijkt het ons waarschijnlijk, dat het stakingszwaard in de schede gestoken zal worden. Noch de havenarbeiders, noch indirect het Nederlandsche volk, kunnen of mogen Damocles zijn. Geen prestige geldt zóó sterk, dat het den draad mag doorsnijden, die dat zwaard bungelende boudtl Gestolen goed gedijt niet In BasEum 13 gearresteerd e«n ze kere Lnngeveld uit België, die daar groolo zuken heeft gedreven met do Duitscho weermacht, lid was van or ganisatie Todt, veel bezoek ontving van vooraanstaande N-S.B-ers en Duit sche officieren. Eenige ambtenaren van den Bos- sumschcn P.Ö.D. togen naar Brussel, waar een onderzoek: werd Ingesteld. Naar schatting heeft de man f 2f>.000.000 verdiend, waarvan hij X 10.000.000 heeft verbruikt en de rest belegd In effecten' Bij huiszoeking in Bussum vond men. een groot aantal effecten, staatsleeningeh on indnstrl- eele beleggingen. Bovendien had hij 'verschillende huiien in het Gooi gè- koehW v

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1