Terug naar rechtszekerheid Mac Arthur wordt ongeduldig VRIJ ONVERVEERD =- Lichte gevallen: reclasseering of niet? AFGEZANTEN OPGEROEPEN RozijnenI Zaterdag IS Augustus 1945 ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN 5e jaargang nummer 119 Schermerhorn „op de brug" Min.-president bespreekt in openhartige rede de gemaakte fouten, de vooruitzichten van de berechting in de naaste toekomst en de te nemen maatregelen, om te komen tot houdbare toe standen in de kampen iSEIsSWSIWSBSilöflsSIB Roode Kruis gaat registreer en Japanners treuzelen met overgave, om sporen van Hun oorlogsmisdaden te vernietigen Timor terug aan Portugal Redactie en Admjzüstr^ EENDRACHTSWEG 42 TeE 25430 <3 lijnen) Abonnementsprijs p. week 0.31, p. twartail f 4.-^ losse ntiïnmers f 0-30 HET PAROOL Advertenties: EENDRACHTSWEG 42 Til. 25430 (3 lijnen) tm. K.L.M.-G E B O U W CQOLSINCEL Telefoon 21399 en Inlichtingendienst 2 7 S 3 9 Ministerpresident Schermerhorn heeft gisteravond een pmitje „op de brug" gehouden, waarn hij de problemen die aliengs zijn gere zen rondom de gevangen ge zette N.S JB.-ërs en collabora teurs, in het licht stelde. Nadat Schermerhorn zeide o.a. hij er in zijn inleiding op had gewezen, dat het gevan- g«liswezen nooit in het centrum van do belangstelling heeft ge staan, maar dat dit nu ten aan zien van de politieke gevange nen wel sterk veranderd is, om dat; het. in de eerste plaats gaat 'a eon groep van jiienscheo, :vrr-"J3l5èatltg'ingen" ons veel die per getroffen hebben, dan in hef geval van een gewone mis- dnd'ger, die efgens heeft inge broken. 1 Do politieke gevangenen wor den als groep mede verantwoor delijk gesteld voor alle misda den, die de bezetter heeft bedre ven. Hun rnisdaad heeft een vol strekt ander karakter cu daar om ook hum berechting en de instelling van het volk daartegen over. Vele Nederlanders geven rch nog te weinig rekenschap waar heen dit alles Jeidt. Het „wanr- oni" deze lieden zitten is dub deirjk en nu moeten zij berecht yvorden en dan komt de zaak, in hun geest, verder wel in orde. Mem discussieert hoogstens over •de vraag, welke categorieën de doodstraf verdienen en meent daarmede lietzwaartepunt van "eh probciein te hebben aan- geraakt. -v'.iv.v mij, aldus Schermer- Tanavond beperken tot de stelling, dat dit niet juist is, en dat naarden mensch gezien, de dooden'n !"!janS1''jker ziJn» ^aIL wij met de levenden? wil ditmaal nog niet veel anders doai dan een aan ml ver- sctignsolen aanwijzen, die ons be- natrwem en één aantal vragen ter .overdenking meegeven. IJ0 methode en do werkwijze, «'O in do achter ons liggende 011 mocst worden toegepast '9®1 mon bekijken tegen don ?c'1>f^rond vaii het ernstig gc- chokto rechtsgevoel vair hot No- .deriandsclie volk, geschokt in liet '»t'Z0<!i ,!v-de door hén, die door ii? thans_ geïnterneerden bewust ot onbewust in bescherming wcr- en genomén en tot .wiens hand- janger> Zij: zich hebben gemaakt. ■nondffl* twijfel zijn er ongeluk- y K^hcurd. Wij betrdüren dat. Aecer zjjh er belangrijke fouten wü J e.n z!jl1 ®r ook dingen geoeard, .die do verantwoordelijke "WEERBERICHT. - tot Zondagavond 19 Aug.: i»«»;»arro*r, plaatselijk. ochtend- ?^ï'l^ S nd f «boog.fzwakke wind. t *.vw.dA«rt,iY jj A. uilf-J..A. S~*iA&FtSwflKéW 1 instanties van harte moeten be treuren. Het is echter goed, dat wij weten, deze te moeten vergelijken met hetgeen had kannen ge beuren, indien de bijzondere maatregelen, die thans zijn geno men, achterwege waren gebleven. Ik twijfel er daarom niet aan, hier uit te spreken, dat toch on danks alles een juiste keuze is gedaan.' Betéekent dit echter dat wij meenen, dat deze methode van arrestatie, van onderzoek enz- ook in do toekomst dient te worden gehandhaafd, of de wijze zooals in deze drie maanden is gebeurd en in een nog langere periode in hot Zuiden Luiste raars, ik aaj-gpJ .geen» moment, to zeggen, dftt wij in een nood toestand hébben geleefd cn nog leven enlocJi..vertrouwen;-, naar normaler toestanden toe 'te zui len grinden. Daar lioort bij dat dé rèclils- zekerhoid, die iri ons land op een hoog peil slmnt, moet wor den hcrsield, dat de' waarborgen, die in Nederland ook aan deti groolstcn bandiet niet werden onthouden, ook- nu weer gelei delijk zullen moeten worden ge geven'aan icderen verdachte, liet is slechts een zaak van uitvoc- ringsmogelijkheiil «enerzijds, en vooral van besef voor de - waar den van de' begrippen, waarop onze rechtspraak was gebouwd bij hen, die op het; óbgenbh'k den geheelen rechtsgang leiden en be- heerschen aanden anderen kant, welke het oo'genblik bepalen, waarop wij in Nederland tot nor male verhoudingen zullen kun nen terugkeeren. Met deze rechtszekerheid hangt ook de rechtsspraak zelve- in sterke mate samen. 1 Het gevoel van rechtszekerheid in ons land wordt ernstig ondermijnd, indien menschen maanden geïnter neerd, dus voor hun gevoel eigen lijk in voorarrest-zitléri, zónder dat van een berechting sprake is. Hier raak ik een uitermate toer punt, omdat ieder, ook de regeering, hot gevoel heeft, dat dit alles hopeloos langzaam gaat. Ik wil mij er geenszins' op be roepen, datdeze nieuwe regee ring nog 'slechts 6 weken ia functie is, al is diet- dartf ook waar.' Voel erger is, dat bij den thans geldenden gang van zaken do perspectieven voor do toc- iomst vrij somber zjjn. Gelukkig beginnen de Bijzon dere Gerechtshoven te wérken. Het Bijzondere Gerechtshof - te Den Haag houdt op 21 Augustus een eerste zitting,, waarin wel geen» geruchtmakende namen op de rol zullen voorkómen,1maar waarbij een aantal gevallen v,zul len worden berecht, die een'richt lijn voor groofe aantallen verdere gevallen zullen opleveren.. Verder kan ik mededeelen, dat nog in 'September voor hetzelfde Bij zondere Gerechtehof. de proces sen tegen een aantal leidende N.S.B.-figurcn zullen worden ge voerd, naar alle waarschijnlijk' Nederlanders in Indie Door dö aanvaarding van capita- latie: door Japan moet thans het plan van het ^NfcderJamische Roode Kraïa, tot zoo volledig mogelijke registratie van alle iiv Japanse) 10 handen vertoe vende Nederlanders te komen welk plan roods in gcvonlorden slaat vun voorbereiding was met den meeaten ^poed worden uitgevoerd. De/c registratie is nowl/ake^IjTc ge worden, doordat de bij liet iiifonnalio- burfcim van het Ncd. Hoole Krats berustende gegeveiLs door bomban.ic- tnent werden vernietigd. Ter verwezenlijking van het voren staande worden dezer dagen bij de gemeente-secretarieën en dcafdcelings- besturen van net Ncd. Roode Kruis door belanghebbenden iu te vullen kaarten btócJdkbaar gesteld- Op de/e kaarten, waarop de jgege vens van*dD(n) gezochte on van de{n) aanvrager moeten worden gemeld, is ruimte opengelaten om een bericht op te geven» waarin kan worden medege deeld, lioc het met dc familie Ne derland gesteld; is. - Gelijktijdig, mot de uitgifte der kaarleUj werden aanwijzingen voor do, |nvailing daarvan verstrekt. Het is noodzükctijk, dat men ahnv róns met -dql invulling te* 'beginnen dez o^aanwljiitigen terdeg^^raadpleegl.' Aa ng (Kien -(en*- pdpier nog do gröotgt mogelijke zuiuigheid dient,,. 1 e wordqn betraoli^,,,;zjwlpk- - "ëbih"^"fiep^rkt aantal kaarien hescliikbaar kanworden gcstebl, doet het Ncd. Ftoode Kruis een dringend bcronp op het' publiek om dubbele uttnrmgeit naar één cn dezelfden por- i^ooft zoo Vee I niogelïj fctcyuorkoimrn. Het vcrdioiikV derlialyo.f; aanbeveling» dal fainilLoleden liicr. te liuidc tevoren overleg cïkïiar pjogen ew dal tüïcclila één van hen bij voorkeur het nuasto famificlid dc kaart(cn) -invult,"'.v;: Nog steeds treuzelen de Ja- XKimiors met het neerleggen van de wapens en met het zonden van afgezanten naar Mac Arthur's hoofdkwartier. Generaal Mac Arthur is onge duldig geworden en do hoffe lijke toon in zijn berichten aan de Japanners heeft plaats ge maakt voor scherpe bevelen. Men acht het waarschijnlijk, dat hel Japansche opperbevel niet opzet de overgave vertraagt, om door niet opvolgen van de pre- ciese gealliieerdc instructies, het prestige tegenover de eigen be volking hoog to houden, om be wijzen. van ooriogsscbuld cn oor- Iogsanisdadwi lo vernietigen en omdat jieeleir van hetijajlaiischo léger' weigeren to capituloeren.. Zij trachten do. .lijijjigo^„toesl;and He •stabiliséeéèn cii "o'rifwationing uit te stellen, totdat zij de com plete détails van de vredesvoor waarden onder oogen hebben ge had.' - i;-.vj Het Japansche nieuwsbureau heeft heden bericht, dat Japan regelingen heeft getroffen om Timor terug te geven aan Por tugal, in overeenstemming met het verzoek van de Portugeesche regeering. A.F.P. meldt, dat de Japansche radio heeft medegedeeld, dat er vertegenwoordigers gekozen, zijn, die op 19 Augustus naar Ma nilla zullen vliegen. Volgens Ass. Press, zijrt vier Ameri kaansehc bommenwerpers, die gisteren boven de bbai van Tokio vlogen voor het maken; van fotografische opnamen, door tien Japansche jagers aangeval len en door afweergeschut be- scttolèn. Een der bommenwerpers werd zwaarbeschadigdj Twee Japanse)wr jagers werden TKula'ag gescholen. Opruiing in Indo'China De minister-president van Indo- I Chiiia hóeft in een oproep, aan Mae Arthur Jióert t.iann l>e- 1 (j0 bevolking bevolen to vecli- volen, dat do ÓJapaJische afg«- ten vooc ,fc onafhankeHjkbei<| °'rW dCl,!JLSl^' 'te verdrijving van den Fran- Zijn liooftiKwartier, op jnaetcTiTbcgeycn. TOEN HET BEVEL „Staakt het vuren" nog verte toekomstmuiiefc leek: landing van sterke Australtsetie troepeg in de baai van Balilcpttpan. Een alles-vcmictigend bombardement van de- kuststrook heeft den weg voor de landingstroepen vrijgemaakt; Op den achtergrond:brandendc olieraffinaderijen. beid o..i. tegen Max Blokzijl en van Gcnccbtcn. Om dit te kunnen bereiken, is echter nog heel wat noodig, meer dan men zich van buitenaf kan voorstel len. Ook de gewone matcricelo din gen spelen bij deze organisaties een rol. Ook - cc» Bijzonder- Gerechtshof moet helaas Vechten oro een-bureau met een 'stoet en een schrijfmachine en duet daar pok een paar weken over. M.aür gelukkig.nu is het zoo ver. dat het Hof in Den Haag begint en ObkV'deV andere hoven staalt op hef punt; oni ttè -worden samengesteld of te heginnen.''' "j: Veel slechter? Is het gestéld met de tribunalen. Er bestaat namelijk bui- tehgewopn weinig animo om taken in deze 'collines;te-aanvaarden. Tal-, rijke persó'ncn.-die' v-oor rulke tune. ties bij uitstek geschikt zouden zijn, tracHten zich hieraan té onttrekken, lk-wil htcrbjj nog eens een nadruk kelijk bcroep doen op leder.ï die een veraoek -bleztoe ontvangt, dit wel in zeer ernstige overweging te nemen, want het is onmogelijk dit geheelc probleem ingoede b/men te Krijgen, zonder do medewerking 'van velen. Mochten er onder dc luisteraars zijn, voor ;wic deze opwekking nóg eens aanleiding zou kunnen zijn om op hun eenmaal ingenomen afwijzende houding terug tc komen, dan zal de minister van Justitie daarvan zeer gaarne kennis nemen. f Lichte gevallen De bcoordeelinfl is :huïtcogcwoon moeilijk. Maar één ding geidt voor at deze gevallen: namelijk dat het Nederlnndschc volk zich moet al- vragen wat wij op den duur met dat soort gevallen willen. Wnrden zij eenmaal in het Ncdcrlandsche volk weer opgenomen zoo als in het ver leden-ieder die een misdrijf had ge pleegd. na reclasseering weer zijn plaats vond, of wil men dat niet. Wanneer men dan tot de:conclusie kom KW- dat zekere;'» categorieën van deze gevallen wetvoor reclasseeting £te vervolg pag. 3 Ou (Je verdrijving ifechen invloed. Iedere man meqirfé Ziclt opofferen voor hef mol et- land. Het Roodo leger zet zijn offen sief iu Mandsjoerije voort. Een Japansche fortenlinie werd door broken. Aan sommige sectoren beginnen do Japanscbo troepen zidt over to geven. Zoo werden cr gisteren 20.0CO gevangenen ge» maakt. 1 Naar het Japanscha nieuws bureau, meldt,heeft de opperbe velhebber in China, generaal Oleamura, zijn 'roepen beyolen het vuren te staken. AuslraLischo Liberators zijn heden begonnen' met ptunfïetlen uit te strooien boven Java, Japan moet voorraden aan Nederland overdragen Do New York Herald Tribune schrijft op grond van inodedceüngen gedaan door functionarissen van het .\merikaansche ministerie van handel, dnt do Japanners hun voorraden nan rubber, specerijen enz., aan de Ne- cï erta riders moeten overhandigen, op dat deze zo kunnen gebruiken ter verlioojing van hun credirt in do V. S. liet s.s. „Johan v. Oldcnbarne- veldt, zal weldra naar Indonesië ver trekken, met uitsluitend militairen en burgerlijke amblenarea in zoo groot mogelijke getale. I Het Centraal Distributiekantoor heeft een blijde verrassing be- f kend gemaakt, dat in het Westen I des lands 100 gram rozijnen per r persoon beschikbaar zal worden l gesteld. - Iedereen, dto' er prijs opstelt een bord gort'met rozjj- i neii te nuttigen, dient zijn bon f 545 van de noodkaart op Maan- I dag 20. Dinsdag 2t, of Woens- j dag 22 Augustus a.s. by een de- 1 taillist in te. leveren, 1 I De aflevering der rozUnen zal I Plaats bebben met ingang van bepteniber a.s. I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1