Hoe gaat het nu met Indië ilü Nederland maakt films Sympathie voor het buitenland N.I.C.A. iijkt op het M.G. Jtondom de Vlo afweek I Welke groote mogendheid ligt U het best? Waardeert U Roosevelt meer of Staiin? Weer luchtpost Herstel onderwijs Indië in KITELBINKIE A Vï Wii Schermerhorns toespraak Werkgemeenschap gesticht Het plan van de drie R's, dat reeds twee jaar geleden tot stands kwam, moet Indonesië weer op gang brengen De Indonesische regeering, ze- tdead in camp Columbia te Brisbane, generaal MacArthurs hoofdkwartier heeft m de laatste jaren allerminst stilgtieten, al heeft men hier in Nederland dan ook weinig van haar activiteit bespeurd, aldus verzekerde ons dr. J. E* van Hoogstraten» direc teur van het departement van Economische Zaken, toen wij dezer dagen een gesprek met hem hadden* Er valt veel te doen en er wordt veel gedaan onder de bezielende leiding van den luitenant-gouverneur-gencraal dr. H* J* van Mooie. Twee je ar geleden reeds, zoo ver namen wij dan, is een p]an van „Relief, Rehabilitation cn Recon struction tot stand gekomen, met de ■uitvoering waarvan reeds na de de bevrijding van een gedeelte van het Indonesische grondgebied een begin is gemaakt. Relief as het bieden van onmiddellijke hulp m den vorm van het aanvoeren en ver strekken van de allereerst noodza kelijke hoeveelheden levens- en ge neesmiddelen en kleeren. Rehrbilita- tïonis het weer op gang brengen van bedrijven voor zoover noodig is om het reliëfwerk voort te zet ten zonder alles van buiten af in te voeren, Reconstruction Is het her stel van groots bedrijven, enz., waarvan het belang verder strekt dan de locale en onmiddellijke be hoeften. zooals het herstel van de olie-inatallatie op Tarakon. Dit werk is de taak Van de Niet, d.w.z, Netherlands IndifcsiJ«ÈivH'7Ad ministration. ren gemilitariseerd korps van In wezen burgerlijke be* stuursimbtenharen. gesticht door de Indonesische régeefing en ter be schikking staande van de Supreme Headquarters. Aequi valenten van dit lichaam zijn de. Angau, de Australian New Guinea Administra tion Unit, en de Phica, d.w.z» de Philippine# Civil Administration. De Nica zal optreden,- zoolang de ge welddadige bevrijding van het ge heel e Indonesische gebied vqorf* duurt. Theoretisch I» aarigenomenV dat dit aal zijn tot ic« maatiden ns* dat de Japansche hoofdmacht op de? v^grootc eilanden Is verslagen, maat, Het kan langer, of korter jrfjn, -ïir elk geval staan de zaken geenszins zoo, dat gedurende tenminste drie Jaren geen particulieren in Iodone-' sic zullen worden toegelaten om hun aaken te behartigen, gelijk wel la - beweerd.-y- - 'f Co- en Sonica'B Telkens als de geallieerde com mandanten dat zijn lord Louis Mountbatten voor het gebied, waar ronder Sumatra ressorteert* en gene raal MacArthur voor het gebied, waartoe alle overige eilanden ven den Indischen Archipel vallen opdracht gaven ergeüs een landing uit te voeren* werd *an die expre» dUiemacbt. bestaande uk land-, zee- en luchtstrijdkrachten, benevens 1 koopvaardij-eenheden, een Nica- detachenient toegevoegd. staande onder leiding van een conïca, d.w.z. een commanding officier Nica. Is de macht zoo omvangrijk, dat meer dan een detachement moet worden, toe gevoegd, dan staat het geheel onder leiding van een sotfica, een senior officer Nica. Menige sonlca of td- nicala een volbloed Indonesiër. On- der een conica staan afdeelingicoit- mandanten. belast mat tahvou en distributie van goederen, van fl» nancieele zaken, van gezondheid»- zorg, vai\- welfare, van repatfltering De zaken staan dus zoo, dat het bestuurd over Indonesië ook na de bcvrüaing van het geheeïe grondge bied nog een tijdlang in handen is van de Supreme Headquarters; deze hebben dit evenwel toevertrouwd aan de Nica en de practijk heeFt reeds geleerd, dat zij er. zich in feite hoegenaamd niet mee bemoeien. MacArthur met name is zeer ingeno men met de wijze, waarop de Nica te werk gaat. Zoodra de omstandig heden het toelaten wordt de Nica, welker taak mïn of meer: vergeleken kan worden met die van het G. hier te lande, ontbonden om plaats te maken voor het burgerlijk bè- stuur. dat dan zijn zetel ongetwij feld weer vim Btiabtne naar Java zal hebben overgebracht. De Nica- officieren zullen dan burgerlijke ambtenaren worden in dienst van de Indonesische regeering. Dr. Hekman neemt afscheid Pr- Hekman heeft Dinsdag een officieclo plechtigheid afscheid ge nomen als directeur-geneesheer van het gemeenteziekenhuis aan den Berg weg te Rülterdam- Tégeiljkertijd werd zijn opvolger, de bekende internist dr. P. H- Kramer, als directeur geïnstalleerd, Burgemeester Oud, die samen met enkele leden van de sectio „Volksge- zondheid" tegenwoordig was, roemde in zijn toespraak de uitstekende ver standhouding, die altijd tufschcn hctn en dr. Hekman bestaan heelt Deze dankte op zijn beurt den bur gemeester, dat dezq hem in staat gesteld heeft oan omaiddeïjijk na de bevrijding weer in dienst-te treden. Jmmetif, dr. Hekman heeft tijdens de bezetting ontslag moeten nemen- In een geestige speech teekende de Coppens de karaktereigenschappen van zijn directeur en bowl hem namens het geheele personeel een schilderstuk aan van Mevr. Centa. noemt overige personen als Eisen hower, Montgomery, Gcrbrandy en Van Kieffens. Onderstaand overzicht geeft een. waardeerincsoordeel van de groepen, die vóór den oorlog op verschillende politieke partijen stemden. Politieke gezindte van Röose- Chur- Sta- vóór den oorlog velt chili lln Vrijz. democraat 56 29 2 S. D. A. P. 56 19 7 Liberaal 51 32 1 Chr. Hist. 49 30 0 R. K. Staatspartij 48 27 I Geen 48 20 5 A.R., S.G„ H.G. 47 31 1 Communist 21 4 62 V oor welke groote mogendheid - hebt U de grootste svmpafhie?" Deze vraag werd a on yele duizenden gesteld door enquêteurs van de Ne- derlmdache Stichting voor Statistiek, die in samenwerking met de Verec- niging voor Opinie-onderzoek Lo., onderzoekingen instelt naar de open bare mccning. De antwoorden op deze vraag wezen uit, dat de bevol king yan Noord- cn Zuid-Holland :n Utrecht 48 pCt» Amerika het sympathiekst vindt, 22 pCt. Enge land, 9 pCt. Rusland cn 4 pCt. Ca nada. Eveneens 4 pCt. der bevolking noemt óverige landen, terwijl 13 pCt. geen voorkeur voor cénige groote mogendheid aan den dag legt. Opvallend is. dat peraonen mét leidende beTüepen in veel sterkere mate (hl. voor 36 pCt.)* de voorkeur geven aan Engeland dan de geheele bevolking. Daarentegen hebben boe ren fn 57 pCL de> gevallen de gtootate sympathie voor Amerika^ Interessant in ook de verdeeling vgn de voorkeur voor de groote mogendheden over de groepen' die vóór den oorlog op verschillende po litieke partijen stemden: 'Politieke.:- gezindte van A me r. Enge L Rust vóór den oorlog - V« A.R., 3.G., H. C, - 58 23/ 2 Liberaal 54 27 r 4 Chr. Hïst. 54 26 2 Ri K. Staatspartij 53 25 3 Vrijz. .Democraat 50 26 5 S D, A, P, 46 18 17 Geen v 44 19 9 Communist 1.6,!; 6 82 Een andere vraag luiddei ^Voor ■welken persoon, die de laatste 5 jaar op het wereldtooneel een rol speel de, hebt U de grootste waardee» ring?" Deze vraag werd midden Juli dua vóór net bekend wor den der EngeUche verkiezingsuitsla gen eveneens In dt drie genoemde provlncicB gesteld. Hierbij bleek, dat Roosevelt de meeste waardeering ontmoet (50 pCt.1. - Churchill volgt met 23 pCt, e».. Stalin komt on de derde, plaats met 5pCt. 12 pCt. Maandags, Woéhsdsg en Vrijdags is het mogelijk weer luchtpost. te verzenden naar Dehenijtrkeni Noor wegen, Zweden, Finland; V de Vtr, Sowjettep., Polen en Tajeeho-Slowa- tijè; bovendien naar Gr.-BfltMtnïë'en Ierland, den Vrijstaat Ierland enüz* land. Portugal, Spanje en vati Parijfl af naar Zwitserland. v;y i'-' Verzonden mogen wordenbrief kaarten en brieven t:nu 200 grami na# I Cr.-BritBonte en Ierland en.: naar fjsiand bovendien drukwerken ,en zakenpapier; t.m. 200 gram.'; Bij de postkantoren zijn nadert inlichtingen Verkrijgbaar. W Duizenden Icerhruchxan te hort Alleen reeds voor het onder wijs aan scholen met Neder- landsch ais voertaah zullen i\ 0000 onderwijskrachlen 'noodig zijn. De leerstof zal moeien wor den beperkt, teneinde tot een. redelijke urerlwugRing te kutmen komen. Er zal een ernstig tekort aan leerboeken en onderwijsma terialen: zjjn. Ziehier eenige dor yoomaam- ste punten uit de problemen, waarmede het Rederlandsch-Ttidi- schc i Gouvernement te kampen zal hebben. Daarbij komt nog do VTaag, hoe men"de onderwijsinrichtingen zal moeien huim'esten; - Ovérwo- gen. wordt reeds, om b.v. insti ll) ten als Mulo. HBS en db lycea tot aan een beoanlde klasse- grens samen te trekken. Voor technisch- en. hooger ondertviis zijn büz.ondere rogp- l'ngen in voorljereiding. lletjon- derwljs zal, in algemeenen zin en over de ueheele linie, door zooveel mogeliike oractische -r re- gelineen opgovanceiT worden, jen- cinde de ,donr de; .Tannnsche beze'tine on'stane, schnd-, chaos en achterstand, ten spoedigste te niet te doen. door Wim Mtuldljk M zou ACV V/w fJAQVCPgïM of OPVCRF Ais oooarwi t wé TC N MA O OAT W1 %0O H QÉÏWO o-oukauCfiNi KAO H'J evtascHiÉM vjtfc OgToAtMy* DüCHtNWAUO. 5«NSAHfe VÖOQ étri KvVAflftÉTJÉ CCMMHT CQICZCV Citerataar en beeldhouwknnat (Vervolg van pag. IJ in aanmerking komen, dan ligt de conclusie voor de ftand, dat men moet nagaan op welk tijdstip men dit wertseht te doen en wcjkc het ettect zal zijn op de toekomstige geestelijke gesteldheid van deze menseden, veroorzaakt door de om standigheden, w&arin zij thans la. hun kampen ver keer en. in vele gevallen tijn ook tegen zulke, men sen tn economische maat regelen getroiien. In bun bedrijven zijn beheerders gtplaatst, in ver schillende gevallen zijn huizen ge vorderd, zijn meubelep weggehaald verdeeld, vaak terecht, maar hier en daar misschien Ook wel wat ai te vlot. Het verdwijnen van deze goe-: deren levert weer een vraagstuk "op. by het te «eniger tijd ontslaan van rechtsvervolging ot ontslaan uit hechtenis na uitzitten .van de uitge sproken straf van al die lichte ge vallen. Men kan zeggen: ,»Nu zijn zij eens aan de beurt". Volkomen juist. Maar dit is een gevaarlijke redenee ring. Wie consequent zoo doorpraat verlaagt zich zeil tefliloite tot het Duitscne peil. Op die maniej eindigt men met goed te praten een uitzonderingsge val, waarin in een Nederlandsch kamp een geïnterneerde slecht wordt behandeld op een manier, die nog maar in de verte Jijkt op het geen de Duitschtrs ons aandeden. iVeen. luisteraars, zoo mogen wij niet denken, noch redenecten. Indien ïn het kamp „Erica" te Ommen nu typhus hcencht cn in een ander kamp diphterie *n dc zieken niet in een ziekenhuis kunnen worden op genomen, omdat daar de verpleeg sters hun heil elders zochten, cn bedden ongebruikt staan, dan zijn wij ci niet mee uit te zeggen, dit de Duitschcrs onze mcnschen bij duizenden hebben laten sterven. Immers, wij zijn Nederlanders cn geen Duitschcrs. Daar ligt nu juist het verschil. Daarom moeten wij ook de zaak van de kampen van 'een volstrekt anderen gezichtshock nit bekijken en dienen'wij ons de waar borgen te verschaffen, dat overal redelijke toestanden bpstaan. Indien wij daarin niet slagen, dan mogen wij ons niet op onmacht beroepen, en zijn andere misschien onprettige regelen volstrekt geboden. Dan. gaat het otn het kiezen van het kleinste kwaad, dan zou hetVqokkunnen aijn* dat' vrijlating zou ""'Jhocten worden overwogen, r ook indien deze uit an deren hoofde op bezWaren «ttiii. H"; Het uitoefenen van: macht van den eencn mehsch over den ander Is uitermate gevaarlijk, wanneer zedelijk tegenwicht ontbreekt. Ook dat is een! kant, waarover mij talrijke klach ten bereiken. Aan dèn eencn kimt slapheid van bewakers en aan deii anderen kant Mor en da ar excessen. College's van regenten Het zal noodig zijn, dat in het bij zonder zorg wordt besteed a«n hét geven van geestelijke leiding aan de internccrlngikampcn als geheel. De regeering hectt het voornemen naast en behalve Linddijke Advïescom-, missie, over eik interneeringskamp evenals; over gevangenissen. een soort college van regenten aan te stellendie plaatselijk worden geko^ zen en plaatselijk werkzaam zijn.- Zij kunnen .vrijelijk met alle gedetineer den spreken én hun belangen behar tigen, waar zij meen en dat zulks noodzakelijk ia. Zij hebben bovenal tot taak de ontspoorde landgenooten den rechten weg te wijzen en hen. die?, bestemd zijnomweerln de sa menleving te worden Opgenomen» daarop voor te- bereiden, Dit is niet voldoende om aan den noodtoestand, die op allerlei gebied heerscht, een einde te maken.-f, Er zal moeten worden getracht, hier en daaH nieuwe kampen te bou wen. Helaas is de materiaalposïtie zoodanig, dat dit wuarichijniijk tèn 3Vij, die lange jaren als het warc| in bet duister hebben geleefd. kon-J den torn niet vermoeden wcIfc een?' enorme ontwikkeling het modcrael wapentuig onderging. Op de ten toon- stelling in het gebouw van Gcrzoa.t li^t bijvoorbeeld een magneti schat- mijn. afkomstig van dc Duitscherii. Het ding is tijdens den oorlog aifl-ï; gespoeld in de monding: van déi Theems en werd daftr gevonden dootJ; een Engelsch Marine-commando. EeaJ Engelsen officier heeft toen met dei grootste voorzichtigheid het rae^ chanisme gedemonteerd en spoedigï was er een methode gevonden, o% het magnetische ^vcld van de mijn| te neutraliscercn. Of lïitict '.dri; doodstraf voor deze gedeserteerde^ mijn heeft bevolen, weten wij niet.i^; Ook de accoustische miin. dié re-J ageert op het- wervelen van - de- schccps-schrocven, werd odschidey i ijk gemaakt. De En gel schen Hete? schepen bouwen, die voor aan dt plecht, ver vooruit, een meleaü instrument bezaten. De mijnen kw»*- men op dit valsche alarm gretijt naar boven en werden laconiek(e*;, vccgd, En mogen we geen respect hebbeE' voor de vrouwelijke leden van dej W.R.N.S.? Ze hebben speciaal on*; dcrwjja gehad in. allerlei oorlojE verrichtingen Er zijn seinsters. telfr grafisten, radio-experts. installatn*; ces, boord-mccano's, en al de»; vrouwen zijn ook werkelijk ;U dienst, zo vliegen en varen mee, it helpen overal in de wereld, wi*r mannen van het Kngelschc leg vechten,,.. Haar opleiding, die gi woonlijk t^vcc jaar duurt, hebben in acht maanden ontvangen. Dit rp® vrouwen van Stavast! Honderden staan tc luisteren nait de Band van do Koninklijke celsche Marine, de „Kings-Squad Weet men, dat deze Band reeds 1803; werd gevormd cn het stzti^T orkest van den Engclschcn komag was? Captain Vivian Dunn, de lev der, heeft heel wat kennis van za ken noodig. want: het orkest bcstaAt uit cén. Militaire Kapel, een bym- phonisch orkest cn niet mf«der .dan drie dansbands, Woensdag 2-?Aug. zullen de „Kings-Sqtiif''.-.een ,pop£ laire uitvoering geven in net mena- theater. In Ramenwerking met oc ENZA heeft men zich ^c_tne king verzekerd van een EngelStnej, bariton-zanger. Sir Allan P*»-ïlü'M ko#te zal moeten gaanvan het ."-be stel van woonrulmtë^i'Aan den deren kant zullen op al diegenen moeten W'orden-Tuftjj schift, waarvoor termen tót .vrijl ting zij het voorwaardelijk,- in wochting van hun berechting Jn ove' weging kan worden genomen'/- Dc Groote Adviescommissie dd Illegaliteit maakte hierover op verf vzoekt, reeds een mcenlng kenboan. die in groote trekken de.mstemminit v#h de regccrinö heeft/ Deze causerie v*n vanavond heelt; niet meer willeniloeti-;dati blljfc er van geven, dut ook dc regeermg doordrongen is van de wenschcüjk^ hefd. om op "'korten termijn een aam tal maatregelen te nemen, die leidétf; tot ook in dezen winter houdbati toestanden in de kampen, die hef NederJandsche volk: waardig i zijn. en die in geen enkel opzicht doen dêii; ken aan hetgeen het - afschuwelijke Nazidom de wereld te zien gaf./ O E31U.A GD v VOO It f DZhfi CT en /"V gestoffeerde kamers met badkamer en keuken Rebrdij daarvan) door dame No,7t>If bur; V/ I1UI2K BlIItTHA vraagt;^/// leerling verpleegster Zij, die als xuddanig werkzaam lijd geweest, genieten de voorkeur. Aar1 melden Berglustlaan 14, Hlliegersberg (Van «nier Haagschcn correspondent} Evenals de pers,*; heeft ook de fllnf. ln Nederland decoinmer- cieele basis verlaten. Onze voor naamste cineasten hebben zich vereenigd tot: een coöperatief; ge organiseerde Nederl. Werkge meenschap voor Filmproductie, onder leiding van E. J. Ver- schueren, Paul Schultema. Lou Lichtveld en J. C. "Bowaan. Het doel van deze gemeenschap is te komentot. een aesthetisch en cul tureel verantwoorde nationale filmproductie. Of eU' dlt schoon e cn Cioote dóei ooit :iaf. bereiken, zal: voor een Croot, deel ;?»an de ;otnstandlghcdcn i afhan- (en; 'v(««ronder 'ilJ'ilch moet otit- >'ikkeien.®;H<t jr beuln: is punatig, waiit |*U i startj; meti: een belangrijke nndtfcht van bet deparlement van Upenb«re 'Wetkrn;: Voot den. Dienst van den Wederopbouw vervaardig ei) namcltik .een reeks documental res. gewijd aan den .v- de verwoeste gebieden en on, Tand., Bekwame erv ervaren lie den als Monnus b'^nken. üaas. Paul Schultema. H«msn der Horst. Ailan ernkt Jtf Hin hebben eraan "i«sewerkt tr wordt voorts gewerkt un verwoeste bruggen, boerderijen. ken en haven». D»n sl" „..rn™ -a programma nog een paerV,document8 re speelBirtts.,| De fiims worden awUgf"d,.op(:t nomen cn v nagesynchroniseerd Haarlem. Dcrer dagen rtln eenigc vertoond. kewb.';,. neer cheren, Arnhem. de Wreringermed en Venio. Alle vier gaven b!t)k van goed vakmanschap. w,B O.I., dat ri! uitsluitend M' lichtelijk Verstarde beeld Vaihi droeve reaultalen .der. verwoesu toonen. Van wederopbouw is^ng geen sprake: daar kon nog-mets V op het celluloid worden vastgeleg maar het verdient wel overwegi t dcre iiims niet als een efgesiot hoofdstuk te beschouwen. -iet v! aaak zt naderhand aan te' ;V»i met het werkeihkc beeld van wederopbouw/' Haar waarde.' rat aanmerkelijk door toenemen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 2