0 si S.D. aan den goeden kant der tralies „Vrij Volk" in Colosseum Zondenregister samengesteld Poëzie en proza in oorlogstijd In Rotterdam zitten ruim 800 van dit geboefte gevangen I%L Zuinig met licht! We gaan weer vliegen Manifestatie der u?§e hunst Vijf jaren lyriek Piet Hain, Piet Hein 't Nod. stoomschip „Oranjepol- der is met een lading zilver uit I.onden te Rotterdam nangoko- men. Rot schip lieeftiigplaals ge- ndnion in,deKntrepOtliavon en ia besiemd voor de firma Comélder, :::XZ Banketbakkers kamers Aank. bediende (vr.) Protest der studenten Do. studenten hebben zich in een l opcnlwief lot den minister van O., K. en \V. gericht en daarin profest aangejeekend tegen den huns inziens to i lagon ter mijn vni» uitsluiting der studen ten, dio do loyaliteitsverklaring dcBÜjdn liehl>en goleekond.. Telefoonjuffrouw S. VAN WESTERBORG en ZONEN Bedrijfsleider Soldaat of burger N.V* ATO DE LEEUW Winkeljuffrouw HOOG- en LAAG WATER, te Roltenlam, IS) Augustus 1945. Ie' HW.1.52 u. IeTAV. 9.31 u. Je HW 14.05 n. 2e TAV. 22.04 u. N.V. Rotterdamsche Kolencentrale DE ROTTERDAMSCHE ANALYSTENCURSUS Pieter de Hooofmegl2la, R'dam uitvoerders Expeditie-chef In het Rot ter datüsche Huis yan bewering zitten ruim B00 mannen en vrouwen, die op «enigerlei wijze mede schuldig xljö aan de misda den, die door de Dultsche SlcherhellsdlÊnst, berucht onder de ini tialen „S, D", in de algcloopen vijf jaren aan ons volk begaan heeft, HJer wordi hun zondenregister zoo volledig mogelijk opge steld, waarna zij oaa d« bijzondere gerechtshoven mllen worden over geleverd. Hon straf zal In de meerderheid der gevallen, naar ver wacht mag worden, zóó zijn, dat we niet behoeven te vreezen dat deze zelfde meuschen ooit jegens onze kinderen hun afzichtelijke wacdaden zullen herhalen...... Het groole geUt van 800 beteekent niel, dat de RoUerdamsche S.DJ zoo veel personeel telde, want met een staf van cir, a GO tra'', onder leiding van Wc5|k en een sttik of j,Vettniut;n3* milnner eti -Weiher, werd hier go- werkt, en al dezen heeft men, op 1 of 2 na, in handen. Maar ook ait Den Haag zijn or velen in dó RoElerclamschó gevangordv lenvïjt^ na do; bevrijding dep Oostelijko provin cies, ock velen naar het Westen uitweken cn hier gepakt werden* Een algemeen landelijk in*icH:n;?énbureau wordt gevormd ott» do gegevens tegen do nrrestanteji uit allo plaatsen uit to wisselen en do dossiers zoo vol ledig mogelijk te maken. ïïet fa de P.Ö.D, In het Hitte van Bewaring, die alle „groote" S.D -zaken behandelt. Het publiek doet dan ook goed, - zich tot deze nfdeeling van den P.O. D. ló wenden met inlich tingen over (Iprgelijko porsohoft. liet Is maar goed dat do POD- die hier onder vooraanstaande rechte gelecrden.cn Intellectueclen werkt, de strafregisters opstelt, want ah ze hot z«'U mochlcn doen .kwamen er«r won- dergoed af...,. OrtschultUgen. 7" "limners, niemand van hen hoeft ooit ep eigen initiatief eonïgo mhdoad gepleegd! I)e kerel* uit do vuurpelo tons, dio tientuilen onschuldige» op straat neerknalden, deden dat uit sluitend omdat hun beruchte aanvoer der Rest fïtWt u gerust: die. zit yok. in Scheveningenhun dat op droeg; en do aanvoerder is ook vol maakt oriKchuldi?, want die deöd pre cies wat zijn chef öcholz hem beval, maar die «chuiP de vera nl woordelijk* heid op Rauler af, die op zijn beurt weer de orders van Hitler uitvoerde. Dus als men ïlillor maar slrufto, zouden alle anderen gerust vrijgelaten kunnen worden Maar dat gebeurt niel. Sfcenlje voor steentje, werden do bouwwerken der gerechtigheid opgetrokken; niet op Mof fenmanier worden de bekentenissen uitgelokt, niet met revolver, vutst of gammlslok worden de verdachlen murw gemankt. Herhaaldelijk uiten zij ben verwondering over bót correcte optreden der Nederlanders. Men venvarre „correct" niet met „zachtzinnig" of „verbiddelb'k" want ■Ie dossiers komen er en de Btrem-e straffen rullen volgen! Wat rijn het nu eigenlijk' voor soort lieden, die vertromyenRinenschen der S. D.? Zijn er by, dia uit een soort ideanSüie Jiel „vuile werk" on ilea koop toenemen om oen huns inziens goede zaak Ie dienen? Coen sprake van. Wie zich ter beschikking van den S.D. stelde, wi» nl een misdadiger, van idealisme is geen spmke, ieder van het datht er „boter" van te warden. Do V (dat Is: Ver|rouwens)mamien en -vrouwen vormen een Judasgroep, die voornamelijk gebruikt werk om minder belangrijke, zaken op te knap- £7" '''olho opdmcliton lilt te voeren r,.71n ''Ct. die in trams, breinen, cnré s of of, straat, nanr Duits h - vijand,go uitingen luisterden en.de betrokkenen -Hetenoppakken; ztj zijn 30 anidirearers, de gluiperige verra- dera;.;dle„nietlemln;'d«izendei,onvoGr- zlchllze landzendpten den ddod Irüoe- mréteif aJrnBn Zi'n 'h intellrc* ,ce!on" dlC hun scherpe verstand, hun kennis In dienst sleWen van een dor vuigPle instituten der wereldgeschiede nis, maar allen deden zij het om gewin. Do bcjooning der V-mamen was overigen» - in geld uitgedrukt verro van royaal. Hun retributies bestonden meer in allerlei voordek ten, op hei gebied van levensmiddelen, voorrechten en gemakkelijk leven. "De „specialisten" werden uiteraard beter betaald. Ook onder misdadigers bestaat een vergrootende en overtref fende trap. Er zijn cr, vooral onder het Dultsche kader, die een bepaalde correctheid bezitten. Zij zijn het, die tot het laatst in functie bleven en zich na de capitulatie vrijwillig meld den (overigens: zo konden tóch niet wo?*-...) Dezen aanvaardden tot op zekere hoogto de consequenties van iun daden. Anderen, en hjervan vooral do KederTandschc boeven der Judas ?roej>, probeoren door het belasteren van mode-arrestanten hun ci?en straf lijst schoon to stuffen en zien daarbij over het hoofd, dat zij 1 meE on kreukbare Xcderlandecho cxainitialo.cn te maken hebben. Romans Bij de verhooren komen ware de tective-romans aan het licht en er zouden vele artikelen over te schrij ven zijn, als de onderzoekingen er niet door bemoeillijct werden en hog-yoortvluchtigcn cr Inlichtingen door 'zouden krijgen. Tot deze laat- sten behoort het hoofd der Ord- nungspolizei van Rotterdam, majoor Sehoiz. - - v Luguber Is het te vernemen, hoe opdrachten werden gegeven en uït- Rcvocrd om zic(l in illegale, patriot tische Ncderlandschc organ isatïes^ binnen te dringen. Dit betreft, na^ tuur lijkuitsluitend 'Nederlandsthc medewerkers, omdat Duifschers door hun onvermijdelijk accént tóchgeen kan» zouden hebben. Ook in,,f. de executiepeloton» waren ^Nedcrlan- dcrs'\ cn de mecstcn hunner zijn ge pakt. De ovcrgTOotc meerderheid der oamcnschelijke verraders en men- schenkwellers. der sadistische juda»: sen en afzichteliiko moordenaar!*, deze bloem van het GcrmaBn»che nazidom, zit nu eindelijk aan den g o e d e n kant der tralies* met aan de andere zijde der celmuren spe- If, S. afkomstig. Daar hebben zij ge legenheid te ondervinden wat zij zoovelen hebben aangedaan: hoe het is om in afwachting van den kogel in een cel te zitten. Daarbij hebben zij één troost: zij knijgen hun kogel niet onverdiendl Er wonJt aan herinnerd ,<lat hel electrieiteilsrantsooH voor woonhuizen e*d. van don datum der cerFtvolgcude metcropnernin? af op 18 KWH per t w eem a a rj d el ij k--ch o periode (60 dagen) wordt gebracht. Met bedoelde meter- opnemin™ is mei ingang van 15 Augus tus, een. aanvang gemaakt Met na druk wordt er do aandacht op geves tigd, dat overschrijding van hel "rant soen, zonder «chritfelijkc vergunning van het G.Ë.B. niet ia toegestaan. Maar.alleen als het naodig is In het kader van do noodvoorziening Nederland en ter bevordering van het contact lusachcn liet rcgcerings- cenlrum cn de zuidelijke, oostelijks en noordelijke provincies, U beslo!ón lol het instellen van een regeerings- vliegdiensk waaraan de K.L.M- haar vollè medewerking zal vcrleonen. Deze dienst zAt IcH tmltc komen van re- gcejingspersoncii, ambtenaren cn za kenlieden, op grond van urgcnticvcr- klaringeu, aï Ic geven donir de dc- partcmcnlen van algemeen bestuur of wel door of vanwege de commis- ïarissen der Koningin in do provin cies, Het betreft hier dc lijnon: Den Hang, Eindhoven, Muastrichl; Den Iltiair, Arnhem, Enschede; Den Haag, Leeuwa den, Gron'n^en, (met mogc ljko doorverbinding naar Amsterdam). Rolterdam Iioeft lang uitgozicu naar tooneel, dat ons een bevrij- dingsgevoel mc-e zou brengen 011 dat heeft n-u de Tooneelgroep 5 Mei '45 gedaan met „Vrij Volk". Deze terugblik in vijf bedrijven, beginnend bij „De Dageraad der Bataven" in het jaar na Christus en eindigend in „Het Heden", is door vijf aufours samengesteld in de verborgen heid en'hoe kon. het anders, dan dat deze compositie, a!s eenheid in voricheidtnhcid, ge brei: on zou verloonen .Maar we hebben van deze manifeslalie der vrije kunstenaars toch tenminste een zekere ge dachte meegenomen: dat ons Ne- lerlands tooneel, geschraagd door de ouderen (die in „Vrij Volk" ontegenzeglijk, de tegenwoordige generatie ver in den schaduw stelden') en gedragen door-het eu- Ihousiasnie van goedwill-n-'o jon geren, wel degelijk een lockomst heeft zoo ódif, dat er een ge jond senlïment,1 rijkelijke schep pingskracht en dadendrang i>e- slaan bij do schrijvers óu dat er waarachtige be'angstelling be staat voor het toonwl bij het Holfoplumsche publiek. Moge uit do nu volgende reeks van voorstellingen eerst „Vrij Volk", 'dart „Naandoozen", in Colosseum - blijken, dat eind gerecruteerde bewakers, uit do do Tooneelgroep, diö thans in -Binds het liihnantnlMV van de van der Behalit, publiceerde onder dm Kultuurkamerverplicht "was voor Ulet; :„De loop is bijna volbracht", icderen auteur, hebben de'- meeste eenlge zeer fraaie ntdichlen. liet Neder tandhelle literatoren hun werft krampachligr, dat haar poëzie altijd öf in portefeuille óf clandestien loten bleef kenmerken, >s ullaevtoeid in een uitgeven (ungrarae en geserreerde wijsheid, die De eerste reactie, die men hee/t, nergens voer vermoeienis of verhitte- wanneer men op een tenloonsMlinij ring plaats laat. Deze Gedichten zijn ii« een prooi aantal van dergelijke volgens het coiojbiou slecht» énkele vit publicaties uit den oorlogstijd bij een groater verbant!. Laten wij hopen, elkander ziel, is verbazing. Keurig dat de geheele cuclus spoedig ia! ver- uitaeaeven verzenbundels met mnaah- schijnen. A. Raland Holst publiceerde volle fta/ten^ cn sierlijken druk,fzijn nn ift het begin van den oorlog ah zijn iuM-nUt' Uatoone. wui men in wiWc aangrijpende- In Memortam Menno jaren zaoats achter ons liggen, canter Draalt en 121 du Perron Later illeaate tlmthhers en uitgevers vermeld verscheen van hem two het grocte én^ nis mm »an den inhoud hennis gedicht Helena's theeer". Voor neemt blijft die verwondering we! Hol. Hot»! is de oorlog een bevestiging beslaan van ftet grootse/ie, roman (tsrJie wereld- A/ae'ien van de directe verzet»pofzie,1 beeld, waarin de schoonheid zich uiI- waarin de dichter stelling neemt eindetdft zal gaatmrehm op demecha- feoen de Dultsche overheersc/iing en nlsalie en de ontreddering van Europa, de traaische «tiende, die deze meehracW, Deze wraaft ziet .hij in den oorlog blijft het een. merftwaardig feil, dat de zich voltrelihm eiide verzen, waarin Urrieh. die in deze Jaren gepubliceerd bij zijn vtsie meedeelt, zijn ó.c snee- werd betrekkelijk weinig door de sleependste en-schokkendste geworden catastrofe geschokt tijftt. ran.zijn geheele werft. De vollische stijl tooolt deze door de Er is zeer veel verschenen deze ionderen" gevormd wet» (f/oornlft, jaren: pofzie, .enfteie nonetten en Den BrabaMer, A af fes, Dender- roman®, .herdruftften in vete toten, monde Vcm Hattum, enz.) i» f» ..twrialinsjnc 0j>:. ..de tentoonstelling w«-en dezet/de gebleven:w dedichters „Hei Vrije boelein anvrijeri tijd te van wie men de nament mg niet: of Amsterdam, heeft men bdrtjfte vtirmes nauwetuft»kende (Koos Schuur, E, den-er mee vol zien llggezi. En het respect Tex enh schijnen zich bij deze traditie voor zich'-elf en de .eigen adtuur. dat pemaftftetijft aan sie stuflen. He', is daaruit spreekt, schijntjn^ het buden- altcrlei nu pas zat .verschijnen, dat en Engeland over Je brengen, oaenbarendcr is dan declandestiene 1 .-j 'j:--,- - ■Uttoawm; maar: hel blijfl opmerhens-- In Rotterdam ls reeds bet talllatlst waard dat innerlijk aan. de „kunst"'' gen omen een ilorgclüke ten oonstel- poteie, die in deze vijf Jorm uitftwam,' Itog to orgonlsocron en diofieltJk j»l welnió van den'oorlog te'merken? ie. het Ro tterdnmsche publiek zich spoedig; -'".Om enkele 'belangrijke uitgaven té vin do kwaliteitenvan het yr|Je boek wrmetdentï/fenrfftfeiftotond kunnea overtutireD, Amsterdam zetelt, doch woldra nitccn zal vallen in enkelo groo- pon, waarbij dan ook aan Rot terdam een eigen goede troep toebedeeld zal worden, dat onze stad Rotterdam ontvankelijk is voor da groolo, goeie tooneel- speetkunsl. De aigemoene leider van da Tooneelgroep, de hoer Hans van Heerlen, sprak een openings woord, waarin liij hot Rotter- ilamscho publiek dank zogde voor den steun, in do*oorlogsjaren on dervonden. Hij herdacht do se" vallenen uit de kunstwereld en ook alle anderen, dio aan het verzet deelnamen én dit met itun leven moesten bekoopen en na dat het publiek enkele oogenblik- ken mede, stil deze helden bad herdacht, werd - ons .aloude helmus" aangeheven. Aan het slot van de voorstel ling heeft burgemeester Oud te recht slechts 'opgemerkt, dat ieder woord van hulde to veel zou zijn en tekort zoti doen aan de indrukken, die "allen van deze voorstelling zouden mee- ïernen. Hij dankte slechts voor het geboden» Do voorstelling zelf: er zou den kolommen óy-gr Ie schrijven zijn. Tientallen acteurs; on actri ces werken er aan mede. Hef stemde lot grooto voldoening fl euren als Albert van Dalsum. Fien de la Mar, Paul Storm, Ko Arnoldi, etc., weer op de ol.aats te zien, ivaar wij hon nog niet missen kunnen en willen, cn lien te hoorótt ente zien In rojlem, die zij: uil hieven boven den overdaad van creatieve pres- aties, dio wij toebedeeld kregen. De slcrksfe dec'én vvaron on ge- 'wjifehl die van Mattrilv Dekker. „Leidcns Ontzei" en het laalsle. van'pcfresjie, „ffet He-Ion", ilnl etoenliik alweer het nahije rerle- den zen moeten heeten. De herinnering is het. eenige. dat ieder van ons toebehoort; een ieder zal dit oo eigen wijze moeten verwerken. De, herinuR- riiig;.0)iï den 'cirkelgang van' het 'even door alle eeuwen, weer- ^niec'ctt 'thans in „Vrij Volk". Werkt "een directe illusies om- Irpot yerlielering. maar. wol anno teert zü aan „dei «Iriid. d:e .goed teven kwaad a'tüd Ie leveren bad. Rn bij balans rang- "chikke men zichzelf. Th R. (In£«zaadcn medcdcclingcn) •COMTOOt?- MacuiNt SySTCMCN AHpóh Yiikmómchon kunnen Uw ka^toormaclilne reparouren* Vraagt nrijrf. U0-Jurïtr« *»rvurln^. OCfïTElïIKLTSTif* 21, li'HAM Telefoon 32123 crcvrnagrl. 1e Bediende, 2e Bedieede ën leerlingeu* Banketbakkerij Weedcr, Zwart Janstraat 25. Echtpaar met vohv. dochter zoekt tedlf?, ffestoff, of gemcub. Met keuken nf cebr. v. keuken. Mei of zonder pension. Br, No. "H?* hur. v; d, bl. Bezocht voor eenvoudig administra tief werft. Sollicitaties uitsluitend schriftelijk aan de I'ersotieelafd. v. d. N.V. EI.KCTltOSTItOM Klcetroweft', Rotterdam-Noord, Bezocht voor tiet hedleneu van een centraal post. Sollicitaties uitsluitend schriftelijk aan de Pcrsoiteelafd. v. d. N.V. KWH'TROSTOOM Elcclroweg, Rotierdam-N'oord. .MATLlENUSSHItLAAN' 430 It'II.WI, inoclcit per i September a.s. een Bedeclte van hun pakhuisruimte ont ruimen. 4\'Ü zoeken te huur pakhuizen met of zonder kantoor met een oppervlakte van pl.in» 400 m gevraagd: In Limotiadefabriek en Ukeurstokerij. Br. No, C9S. bur. v.d.ld dezelfde schriftelijke cursussen: - KNtJKLS, KïtANS, UUlïfe. Vlot spr. en schr. in 4 of B innd. f 2'.5<J p. mnil, MImo, boeklvjudcn. middenstandsdiploma, Ned.taal cn corr. Opl. practljk ex. Engels cn Boekhouden. NED. TALEN INSTITUUT, It'DAM Eemt illegaal, nu nationaal. Con Gratis proefles van no. 39 naamadres te van Gend Loos. vraagt een 2e monteur, twee tcerllng- nioirtcurs. Sollicitaties uitsluitend schriftelijk aan het Hoofdkantoor: Roodez.and 20. do koning dor kruide niers, Adr. Mlldcrs- «traat Ui. Rotterdam vraagt: niet practische ervaring. Diploma s strekken tot aanbeveling. Voorbaveii 00 Rotterdam Tel.'35555 (4 lijnen) INLEVEREN KÖLENUONNEN BV 43 en 44 Uitsluitend aan bovenstaand adres vó.it 1 September aj, - 0.1.v. Dr. W. SCHUT en Ur. C. RIS Leidt op voor CHEMISCH KN' KLI NISCH (Medisch) ANALYST. Aanvang van den nieuwen'cursus Maandag 3 September u.s. A a n m e I d o n jl"03111, Pieter de Hoochweg 121 a Teler. 38343, Dinsdag 1 l.0Ü-t'J;30 Schiedam, Stadhouderslaan 82, Teler. 68215, Maandagavond 7-8. N.V. VAN WANING A CO- vraagt met goede erv. in liet nitv. van compl. bouww,, be louw. en waterbouwk. werken. 1311st. schrift, solt. m. opg, v. ref„ Nijverheldslr. 53, R'dam-Z. HU engros-magazljii kan geplaatst worden Beslist volkomen bekend met alle binnenlandBChc verzend-mogelijk be llenen leiding kunnende geven in stadsexpedltic. Br, No. 376®, Adv. Bureau Bril, Clae* dc V'rleselaan.23

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 3