dere gezondheid KCERIERS'iERS J KOPEN dtitü&uttifrieuws wwwr -mil ppm Wie zijn niet terug Sdvi^iteude (czeii SCHIEDAM Ontwerp - uitbreidingsplan „Het Hoofd" Familieberichten SIEBEL r „CORRECT JZaagmolenstx, 106 I TEL. 48238 Moerman's Kolenhandel Kring Zuid AdvertentiRS J. H. Nieuwenhuijsen Th. A. v. d. Werf Dankdienst Leert Engelsch thuis Vrijz. Godsd. Prediking Vrij-Evadgelische Gemeente - Schiedam PIJNLIJKE VOETEN Z Polls schroef Z De vakgroep detailhandel in kruidenierswaren AMSTERDAMSCUE PAKSCUU ITDtEA'ST dd Dankbetuiging BINNENKORT Fabrieksruimte hur' INLICHTINGEN GEVRAAGD OMTRENT mm V V*V***"* ÜWÏ'li irioA'if V. W£S><£AM* XOOfcVS "\6£TÊR VERZOBGDE WAAR N.ll.21-9-143 n. Schevcritogen vand.'3-IO-'43 n. Wcstcrbork, vand. 14-i0-'43- n. Auswltz, J. Querldo, Zoomstr. 7, R'daw; «nuuiiuumiuiiiiiniiituiiiiiiiuutiiiinumiuiituiiUiiiiuuiu» OP BON 557 ZEEP VOOR ZES WEKEN. Het Cenrranl Distributiekantoor deelt mede, dal in de provincies Noord-Holland- Zuiit-HoHand en Utrecht bon 537 der vijtde noodkaart revht geelt op het koopen van onge- 'ecr .r2^ Eng. huishoudzeep, ter bon hech men dtts tiaar keü*e recht op een halve staat zeep van I lb»<* 16; oz.). een heele staat zeep van S oz.. een staat Sunügh!- soap van 8 ot, ül 0 deel van een staaf zeep van lOVs .02., alle verscb fabriekssnij ge wicht. Het kan voorko men, dat boven staande deelen van staven of geheele staven niet pre cies 225 gram -wegeru Aar gezien de Hewichteo ïijn berekend naar versfh fit hricVssnijge wicht/ kan tengevolge van indrogen, waardoor het. vocht-- gehalte minder wordt, het gewicht lager worden, terwijl tfe kwaliteit he ter wordt. De2e hoeveelheid leep moet die nen voor het gebruik gedurende de eerstvolgende zes weken, derhalve tot en met 29 September De bon is evenwel slechts geldig voor het koo pen van zeep tot en met 1 .September. BELANGRIJK VOOR EX-POLITIE KE GEVANGENEN. Daar verschillende eX'polilitke ge vangenen hun distributie-si am kaarien zijn kwijtgeraakt en nu op nood- kaurtet» hun distributiebescheiden ha len, was hel, door het «ntbreken van hun lste distiibutie-stamkaart mel liet woord Hoofd" er op, a du tin Ut ra Li ei niet mogelijk, aan deze categorie een brand stoffen kaart T. 609 uit te reikt». Volgens een .0 ffirieele publicatie elders jr» dit blud kumien Ueze per sonen zich nn rechUlreeks vervoegen tan Baan lttf.wuur zij, dan na over legging van hun Rpka-aunmeldingsfor mulier, direct in het bezit van een jmndstoffenkaart komen- Zeöpvenangende waschrmdiielen voor zoover zy voorradig zijn kun nen in het vervolg zonder bon wor den verkocht. De dienst der repatrïeering deelt het volgende mede: Alle gezinnen in Nederland, waar van vader, man, zoon of broer ge durende de oorlogsjaren door de Duïtschers in krijgsgevangenschap werden gevoerd of teruggevoerd ot tijdens vijandelijkheden to krijgs- gevangenschap zijn geraakt, worden verzocht de namen van lien. die niet teruggekeerd zijn o£ nog ver mist worden, schriïtelijk te willen opgeven aan het bureau van den kolonel J, A. G, van Andel, verbin dingsofficier s-óor de krijgsgevange nen bij het Militair Gezag, in net B.P.M.-gebouwj kamer 227. te *s-Cra- Venhttge. Bij die opgave in duidelijk schrift te vermelden! volledige naam en voornamen, krijgsgevangennummer en het kamp. wear hjj het laatste ge weest is.: STUDENTEN* HUIZEN. Voor de vele. studenten dje,"komend. uit alle deden des lands, in. Septem ber weer in Rotterdam, aan de Ned. Ecoil Boogeschoal willen gaan stu- deeren,doet zich een haast onover- kennelijke moeilijkheid J voor;- het ge brek aan kamers dreigt hun komst naar Rotterdam, en daarmede, hun mede aan het herstel van onze Maasstad als N eJtrlaiuVs eco nomisch studiecentra nu Neemt een student in uw huis op, natuurlijk te gen behoorlijke vergoeding; pension ol meubi leering zijn geenszins vwëi-'clrt. Opgave» en .verzoeken om nadere inlichtingen wordengaarne ingewacht bij de lulichlinegn- en Huis votings Commissie der gezamenlijke Rotter- datnsche Studenten Organisaties, Een- drachtsweg 35. De Burgemeester van Schiedam maakt ingevolge artikel 37 der Wo ningwet bekend dat heden ter ge en eente-sccretJfrie (afd Algemeene Zaken. Stadhuis) voor een ieder ter inzage ta neergelegd het ontwerp van een uitbreidingsplan in hoofd zaak voor het gedeelte der ge meente. begrensd door den Haven- duk. het Oude SpuikanaM. de Nieuwe Maas en de Hoofdstraat („Het Hoofd") Kort nieuws Tijdens afwezigheid van de fa milie D. aan de Stadhoudcrslaan al hier is een damesrijwiel uit een achter het xyoonhuls staand schuurtje jni vreemd. Verloofd RKNIK VAN DELFT en CAKE DE VV I LI,, Arts 19 Augustus 945. Krommenie frf.H,).-Partisan i' Rotterdam, Sctstüfefraat 33a Verloofd BEUTIE DE WINTER en NV. JONKER Överscble, Ouwe Janstr. 10J, hoek Schanswerr. Rotterdam, Beuketsdijk 5a. 26 Au?. *45. Doen ontvanirdaiz. Ondertrouwd: DAN*. ilOOGENBOOM ett' FOKJE GLASTRA Huweiijksvoltr. NVoensd. I0J uur v.rn: 29 Aug. 1945, Bergscheiaan 233a. de Sav. Lohmantaan S4a. 1 Geen ontvangdag. Getrouwd: Dr. E. MEXDLIK en >1. It. UTEUMSHI.KN* Rotterdam, 16 Aug. 1945. Rochussenstraat 257b. Orerleden te Ravensbrüek 24 April 1945 N'EEI.TJE BLOK, oud 29 jaar. U.a.n,: J. Blok. Overleden op 22 E'cbr. 1945 In het kamp Bercen- Belsen (Did.) ,E. M. DE J.EEl'tVE In leven assurantie-make laar te Rotterdam, if. de Leemve—Martiulles. An- neke.v.T.tlt.-.adres: Graaf IloriiBtr. 110. Tijd .adres: .Paradijslaan 100, p'a Fatn. v. Duura. Op li April 1945 overleed tri het concentratiekamp Siegbnrg JACOBUS IïERNARDUS VAN DEK It EE, oud 43 jaar. U.a.n.: J. J. van dér Ree, R'datn. 17 Aug. "1945. Berglustlaan 61b. Overleden: -Mevrouw ELISABETH JA CO BA V VAN DER .MADE, weduwe van Josepli Cilian Nolten: in deri ouderdom vi 71 jaren. U.a.n.: J. C. Nolten. K'dain, 16 Aug. '45. v: Vullenboveri'str.SSP. Overleden door een nood lottig ongeval in Builseb- land ARIE VAN VLIET, ond 39 jaar. U.a.n.Wed. A. van Vliet—Hofriand. Fred. .Hendrikstraat 20, CapeJIe a. d. IJssel. U JL-li nog even geduld moe- ter» hebben. maar_ roodre er weet HZ.M.-meubelen zijn. de kweliteit ais vroe gerprima t DE HOUTZAAGMOLEN ROTTERDAM DEN HAAG Jusvelier - llortoger Onze zaak te Rotterdam NVcgens vacantle GES LOT E N* 20 tlm 25 Aug, N.BtnDenweg 227, Rotterdam Kalverstraat 123, Amsterdam lï'^iOodol» «tv Mzotvdetlijk menbiUir, atofzulger*, radio's, haaimachinei, vrmichtnachinas, kortom alle huisraad. E**a «m b^rkfcflk «*t ków Tel. 33790, Havenstraat- 205-. In!.; Kolenbounen B.V. 43, en '41 voor t Sept. a-s. In oprichting is een actie- dub fn R'darn-Zuiii. Ilierr voor zijn Jon^e umj. en vr. leden nood IK. Doel is: ie; houden van. debatavonden, lezingen, beoefenen van kunst en sport en amusement; Jfe/ actie voeren, om Zuid éen beetje cultuur bij te-brengen in samen werking mer be staande clubs; 3e. Uitroeien van na-oorlogscbe verwilde ring en vooroorlogsche be krompenheid om lot een gezonde moderne inoreele basis te komen. J. v. <1. Does, Ple'.nwez ig'ia, R'dam-Zutd. Oor-> Neus-cn Keelarts, AFWEZfO» zenuwarts, AFWEZIG. Vrijzinnig Hervormden „VICTORIA". Zondag-v.ro. hall e!1 Ds. C. II. LI.VD1JER. CHRISTIAN SCIENCkT REBKWF.NSTEN la Beursgebouw. Ingang Meent 110. Des Zondags 10 uur v.m. Nederlafulsehe dlcuet. 11.15 Engelsclie dienst. Internatlonale'Sctiooi voor F.suterlsche Wijsbegèertc- „HET ItOZEKRULSKItS GENOOTSCHAP" Beursgebouw, Ingang Meent 134. Ajs. Zondag 10.30 uur: OPEXB. TEMPELDIENST Spreker; de J:eer C. L. J. Pamme. Ondèrw.i ..De Signa tuur een er nieuwe AVereid". spreken en schrijven in 20 lessen. Geheel nieuwe sehr. methode,, vlot en practised. Zendt voor kostclooze toe zending prospectus deze ad vert, als drukwerk aan: Fa- briUus' Moderne Talen, Lange Houtstr. 12, Den Haag. Ver meldt op env. uw naam en adres. PR S(-Ji t f Uit m Kerk Ned. Prot. Boad, Schie dam, Westvest 90, Zondag 10 uur v.m. Dr. J. V. der Winden, Iïerv. God linze. -Voorganger J. SKGAAR. Vereeni^ingsiokaal Nvv. Haven 155. a.s.Zond. v.m. 10 u.,Öndervverp: „Kon geloof, (lat wachtenka«" ii.fi.Zond. ïUn. 7 u.,Onderwerp: „Omler vier o<\i;en Töeffant? vrij. Alle» welkonii Ingaande Maandag rit) Au?, wordt de praclijk weer door mij hervat Moj. M. 1% do Moor- Mee. Ged. Chiropodistc (algehcele voetverzorging), Boerhavelaan *34a. illken dag spréekuur (beh. Zat.) van 1 5 uur." Alsm; Maand, en Honderd-av- van 7 tot 9 aur en volgens afspraak. GEVESTIGD? F. "WILLE31SE,. Metselaar-Aannemer. Elzensteeg 3, Schiedam. Zweedschestraat 45c, R'dam-W. Telefoon 37617 OnUerhnndswerken Verhouwfnsen Dat is gemakkelijk te verhelpen! Gebruik slechts Wonitcr- plug, ea kust het oude gat weer opvullen. Wonderptug zit „muurvast" en houdt,direct het zwaarste gewicht. Eenvoudig in het gebruik etc. etc, N.V. DROGISTERIJ „I)E PAPAVER" Korte Dam 3 St. Lidulnastraat 56 Gerrit Verboonstraat 8 awainmerdamstngel 7 „DK PAPAVER ME AI.LE AAN DE SPITS". noodjgt .ile knldeniers (leden der vakgroep) van Schiedam en Kethel uit lot het bijwonen van een vergadering op Woens dag 22 Augustus a.s. in gebouw IRENE, Nieuwe Ilavcu 155. Aanvang 2.30 uur. Spreker dhr. C,. JROTTE VEEL, In specteur van Zuid-Holland, Gelegenheid tot vragen stellen. Voor de Vakgroep: A. STOUT HAND KL. Hoogstraat 7 Motorsctuppers J. C. do Mos en F, W. Bon, Oude Sluis 4, .y"S«htcdnm, 1VL 68156.^- --vr/-;.t Iedere Maandag cnDonderdag 7 uur v.m. verf rek naar Amsterdam. !c doorverbinding met plaatsen in N4-Holland, Friesland. Groningen en Qverijssel. Goederen anubrengen Zarcrdag!J cn WocnsdAfis_> Gcle{?ciihctd voor passagiers (naar Amsterakm^/ i3 p. p.). Tevens icdcrcn Maandag nassagiers- diensf naar "Zaandam; Alkmaar en N.-Scharwouac. Hiermede betuigt dc Buurt- vemmbring „Voltjistraat", Schiedam baar. harteDJken dunk voor rle door do rnuzJek- vereeniging „O.B.K.'V gê- houden serenade op 16 Afh?. '45 voor één der leden, die,nu 51 jaar als zeevarende thuis is gekomen. B/V. ..VOLTASTRAAT". jjiiiiiiNdiiuiiiiiiitiHiiiHiiiHiiiiiuiiiiiiniiiisiiitrr WIELING: I J. Sle^DBtraot 77 (2. X 7) Schiedam. Inr. en bljhou- ding van a l c admlnistr. I cn «He belastingzaken. 1 Lid v. h. Nat. Gen. van 5 AcctsLid v. d. Bond 2 5 Bei. Cons. U kunl weer op het oude nummer,s :g bellen No. .67566. iTmmiiiMMiimiiiiNKniiiimitttniimumioiiHiiS zullen eemge duizenden Reserve Officieren worden opgeroepen Sn werkelijkcn dienst. Hiervoor komen In de eerste plaats in aanmerking zij, die genegen zijn om opgeroepen te worden. Derhalve moeten Reserve Officieren, niet ouder dan 45 jaar, die genegen zijn om te worden opgeroepen voor den dienst LIJ a. de CompagnlCn Gczagstrocpen in Nederland (bestemd v. handhaving v. orde en nist, alsmede bewakingsdiensten); b. nieuw te vormen onderdeden In Ncderl. cn Dtiitschland: e. Eipcdlttonnalre Macht uitzending 2c helft September, respectievelijk begin October a.s. naar Engeland; d. Expcditlonnalre Macht, uitzending naar Engeland begin November a.s.; zich onverwijld rcchtstrceicsschrlffelUk melden bij het Denarte- ment van Oorlog. Afd. lILV. Bur. 6, Plein 4, 's-Gravenbage Ben en ander onder vermelding yan 1. naam en voorletters,- 2. rang en wapen of dienstvak,' 3. waarvoor opgeleid, 4. geboortedatum, a. - - L 5. huisadres.:" Na aanmelding volgt een oproep van de zijde van het Departe ment van Oorlog, zoodat geeu bezoeken vooraf kunnen worden toegestaan.- s, of als zoodanig te gebruiken PAKHUIS te Schiedam te huur (or te Xoop) ^vruagd. Beuoodigde oppervlakte pl.in. 650 <m 7Vr herinnering aan onze trouwe en dappere mede- ivr rftjfecs. Oe rubriek „Koerier* tiers" is alleen be stemd pcor praag- tn lAnbod advert. Schiedam Voor Mevr. Zoetmulder, ls.lv,- iaan 3G, waar ik 9 jaar in betrekking ben geweest, vraag ik per .15 September wegens mijn huwelijk een beschaafde dienstbode, U IsLÜieerderij te Scuicdatu vraagt voor directe In dienst- treding, ecnige flinke Jonge krachten Leeftijd 1620 jaar. Aanmel den n.m, 3—5 uur. P. Hoppe N.V;, Nw. Haven fOi, Schie dam. - Fabriesskantooi' vciagt As-, boekhouder in het bezit Dipt. Boekhouden, Leeftijd 18—20 jaar. Sollici taties No. S 977bur. v. d. bl., t.ange Haven 1417 Heer zoekt zit-slaapkamer met pension. Br. No. S 973, bnr, v, d. bi., L. Haven 141 Te huur aangeb, gem. zlt- slaapfcainer, omg. Pomp station. Br. No. S 975, bur. v. d: M„ L. Haven 141. Netto geoch. mo» (eist-lier) 32 j., eigen Home, z.k.m, met nette ticsch. vrouw of J.d., ong. 29 Jaar. Br.' event.m. fplo. welke, retour-gezonden wordt ond. iett. E. kiosk 'tRunbatte.' Schiedam. 11.11. Kappers. Gevraagd een bediende of halfwas en een jongen. Hoog loon, Meuidijk, Dam- 48. Naar nitnleidiug van ve.e vragen aart diverse instanties gericht door adspirunt Oor logsvrijwilligers of geïnteres seerde bloedverwanten om trent de bezoldiging en ver goeding, welke Oorlogsvrij willigers genieten en omtrent de wijze van uitbetaling, wordt door het Hoofd C.V.B. hierbij bekend gemaakt, dat alle Inlichtingen terzake zijn te verkrijgen bij elk Aan meldingsbureau voor Oorlogs vrijwilligers. Weggevlogen 2 jonge duiven, rlngnummer 25846 en 15846, tegen lioogo belooning terug bezorgen bij J. Doejaarcn, Hoogstraat 15. Witten. Kieijheeg'e Witlers- bedrijf, 'Hoofdstr. 239, Schie dam. Laat nu uw woning witten. Zendt Briefkaart of boodschap. De Voclbulvereeu. „Sehlcdum" speelt een wedstrijd tegen „Empire Emerald" Zater dag 18 Augustus, 7 uur tun. op „Boschlioek".- Rofier d am vU kunt weer fietsenIH Massieve rijwielbanden gratis omgelegd. Garagebedrijf W. KAMI'. Adrlanastr. 52a, •Rottcrdatg, Telef.' 36316. Voor spoedige indiensttreding vragen wij voor ons atelier ecnige bontwerksters, volko men met' bet vak bekend. Uitsluitend sehr. soil, met ui tv. inl. Ie richten aan het iVrsonectbureau der N.V. Ma if. de „nilenkorf", R'dnm, i'anie aneeu u.u.u.u. vraagt ougem. kamer, bij voorkeur omgeving Blijdorp. Br. No. 7 41bur. v. d. bl. vcrUrcu: tousaagav., gaanee v. van Hoogendorpspieln naar huis, polshorloge met zwart lederen riempje. T.b.t.b.: 1. Braekmann, Bloklandstr. !R8. Mevr. S. v. u. Ven ve Wasse naar vraagt voor spoedig een beschaafd R.K. meisje, dat genegen is de verzorging van de kinderen op.zich te nemen. Docd ioon en prettige om geving. Br. aan Gr. Haese- broeksoheweg 35. AVasserfakr. W ie heeft lts leen o: ie huur lampen, littib.zs en snoer voor feestverlichting op 31-8-'45. Br, Bol-Raap, Rubcnslaan ha, Srliirdam. u eggoloopeu giauiiange fox, bruine ooren en bruine ronde vlek op den rug, genaamd Fiossy. T.b.t.b. J. Bazen,:. Fr. Bekkerstr. 93, R'dam-Z. Aiiiutmaor Voedsclvoorz. vr. personenauto, bestelwagen of motor te huur of te koop. Hierdoor vrij van vordering. Br. No. 731.' bur. v. d. ht. Verloren t4-8-'4o goimen arm band m. 3 gouden munten v. Bemiustiaan, lijn lOen 16 n.: D.l'.-station. T.h.b.t.b. l'-o-tinior. iBerslusttaan 92. itadlotoextel te koop gevr. Beslist inerk-tocstet. Desge- wensciit in goud te betalen. Br. Mevr, Bosman, Clacs ,<ie Vriecala-m 26a. Net meisje gevraagd, per 1 Sept. voor dag of d. en n„ l'.G. .Mevr.Bosboom, Lef. de Montignylaan 12. HUlegers- lierg. Te ber. met llfn 10. Aangch. ged bovenhuis Biijdorp,- - lage* prijs; voor - dame, mits heer tn. 1, goede! verzorging ontvangt. Br. nu. 599 bureau van dit 'blad. .Geubelfahr. BergsehenhoeE te Bergschenhoek vr. heels- houwera-hnllw. en leerl. Prima toekomst. Aansn, aan fabriek, d a g..beh.- Zat erdaits. Nette jonge man zoekt, ne' kosthui» of kamer m. kost. Otng. Schiedam (West), VI.- Oost of Vl.-Ambaeht. li no. 606 hur. v. d, blad. - Winkler d'rins Encyelopaedle, 4de druk, met loeren rug,ter overn. aangëb. of rullen voor heerencostunm maat terjas m.' JS.v'ï^-a^K-:' voor coêtuuin :n. f®- ner, L. v. Meerdervoort 62- Den Haar* spoed',BHt-bantfiuTju'togevr. B. 'TftloV Brandkast.f abc.. JLW mans Zonen te kwP A. de ia Mar Azn., Amster dam C. Wlo Weet iets van onzen l'arooi-medcwcrker Dirk Wassenaar uit Nunspcet? HIJ zat in het lager b. Kammgarnspinnernn Eitorf a. d. Sleg bij Bonn gevangen. Sedert December 1944 hebben we niets meer van hem gehoord.. - Felix Spits, Gen. v.-d. lfeijdenstr. 12, R'dam, 28 j-, InTior. '44, naar DultscbJand vertrokken cn' sindsdien nog niets vernomen. F. Spits, Gen. v. d. Helldenslr. 12. Rotterdam Louts Querldo, get,. 22-3-1884 en Sehoontje QuerldoMug, 31-10-1886, weggevoerd orig. i5-5-'43 van R'dam naar Vught via Westerbork naar l'olen. J, Querldo; Zoomstr.* 7, R'dlnn; Slmou Quorldo, geb. 15-10-1905; Davld Querldo, geb. 29-3-1909; Abraham- Querldo, geb. 20-10-1919; .'Salomon Querldo, geb. 31-5-1921IsruiS! Querldo, geb. 1-3-1923; Gerrit Querldo, geb. 15-8-1925; Borthu Querldo—Jacobs, geb.; 22-M90S; wegge voerd 30-7-'42 van R'daro vla Weiterbort naar Polen. '~v.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 4