Japansché delegatie te Manilla De staking ten einde G.6. van Indië „Spelregels" in acht genomen VRIJ ONVERVEERD Maandag 20 Augusïus 1945 ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN 5e jaargang nummer I2D V Gecapituleerd maar nieis geleerd? Uitlatingen van Tokio klinken niet als die van een overwonnen volk „Staakt het vuren" in Indië - Annexatïecommïssie benoemd DE HAVEN WERKT! E.V.B. zal uitspraak van Rijksbemiddelaar aanvaarden. Voorloopig hervatting op oude voorwaarden Acteurs verdwijnen van het tooneel Goed voorbeeld Uitspraken Bossche Tribunaal Lucifers op komst Redactie en Admlalatr.: EENDRACHTSWEG42 TeL 25430 (3 lijnen) Ahonnementsprij* p. week 0,31, p, kwartaal 4. losse nummers 0.18 HIT PARGDL Advertenties: EENDRACHTSWEG 42 Tel. 25430 (3 lijnen) m K.L.M.-G EBOUW COOLS1NGEL Telefoon 24399 en Inlichtingendienst 2 7 8 3 9 Dc Japansché delegatie be- staande uit zestien personen, is tenslotte tc Manilla aangekomen. De leden der delegatie verzoch ten tijdens de besprekingen in het bezit te mogen blijven van hun revolvers, hetgeen echter abrupt werd geweigerd. Et. generaal Sutherland nam hun geloofsbrie ven in ontvangst, waarna de zes leidende gedelegeerden bevel kre gen, den generaal te volgen naar de confcrentiekamer. De Australische minister van defensie heeft medegedeeld, dat volgens door de Australische re geering ontvangen inlichtingen dc Japansché capitulatie-afgevaar digden a.s. Dinsdag van Manilla tsaar Tokio zouden tcrugkccrcn, dat- Tokio binnen enkele dagen bezet zou zijn en dat aldaar de fonncelc overgave zou geschie den. Mac Arthur's troepen wachten ::6p dé inlichtingen, welke de. Japansché afvaardiging zal ver- strekken,,- alvorens zij tol do groote landingen zullen overgaan. Over dé besprekingen zé.f wordt tot op heden nog niéts bekend gemaakt. 'Jé:'.ri V. Do Russische en Chinoesche delegaties nrmen aan dc bespre kingen deel. „Schuld en heetc" De Britschc. en Amcrikaansche pérs maken zich ongerust over. de werkelijk© bedoelingen der Japansché regeer ing. Tokio loont op gecneriei wijze berouw of schuldgevoel. De uitlatingen .van den keizer on andere - leidende persoonlijkheden wijten de schuld van. - den verloren oorlog aan dé atoombom. „Japan heeft pech gehad, zonder do atoombom-was de- nederlaag lang niet zéker geweest. Japan'3 nederlaag is 'sechls-tijdelijk," aldus 'een aanlal Sta uitlatingen. 'kri :y; - De „Daily MaiP" schrijft, dat iet niet verwonderlijk is> dat onder' de gegeven; omstandighe- den Amerika zoowel als Enge land, de Japansché bedoelingen -ten. zeerste wantrouwen. Het is een zeer slecht leeken, dat inèn ons nu reeds om den tuin tracht te leiden. Bevrijding door parachute troepen j - Do gouverneur generaal van Indië, Jhr. Tjerda van Stnrken- borch Slachouwer, is door een medische eenheid, die por pa- raehute is neergelaten in een - - krijgsgevangenkamp, 1(30 mijl ten nooniorj van. Moekden, be vrijd. Op speciaal verzoek van Ko ningin Wïlhelminn, zat de gouver- neur-genernal: uit. Mandsjoerije geëvacueerd worden.; l>e medici ondervonden 'geen tegenstand van. de .'Japanners en Een zendstation te Batavia be richtte, dat het bevel om den strijd te staken uit Tokio is ont vangen. De Japansché troepen zullen, zoolang dit noodig blijkt, de leiding in handen houden ca de orde handhaven. j Op de andere Indische eilan den hebben de Japanners nog geen instructies ontvangen, of zijn zij niet bereid deze op te volgen. de omstandigheden in het kamp waren aanmerkelijk beLcr, dan zij verwachthadden. Nader meldt Reuter, dat het Japansché hoofdkwartier zich in ©en boodschap aan generaal Mac Arthur beklaagd hoeft over hot por parachute neerlaten van hulpverlcenïngs-tcajns in door dc Japanners ingerichte krijgsgevan genkampen, £)e in de kampen bij Moekden, Kcyo en Hong kong neergelaten teams zij n door dó Japanners „naar hun bases" teruggestuurd.. De Japanners zég gen, dat zij niet op d.- 'hoogte zijii gesteld van de plannen tot .dergelijke parachute-acties, „welk© tie uitvoering van ons verlangen, om op oen geleidelijke en bevredigende; wijze tot staking van do vijandelijkheden cn tot overgave van .do wapenen te ko men", zouden kunnen „belem meren". - '- Nederlanders tc Shanghai vrij Volgens een nfbdedeelïng van den Zwitserschen zaakgelastigde té Sajnghai zijn op 15 Augustus j.l, Britsche, Amerikaansche en N e d e r 1 a n d s c h e geïn' erneer- den in het gebied van Sjanghai door de Japanners vrij gelaten. Hierbij zijn ongeveer 6000 Engel- schen en 1000 Amerikanen en Nederlanders .betrokken. Zij zul len tijdelijk! in kampen verblij ven, totdat; de geallieerde troe pen gearriveerd zijn. In bet gebied van Wewake, op Kieuw Guinea," hebben ca. 8000 Japanners den -strijd ge staakt. Op Bougainville hebben 22.ÖOO Ka het accoord van. Potsdam is het vraagstuk der annexatie door Nederland van Duilsch gé- bied hangende gebleven. De re geering meent, dat deze aange legenheid op dit oogenblik- nog niet rijp is voor het doen van een voorste!, doch wei voor het doen instellen van een zakelijk onderzoek naar de verschillende aspecten daarvan. Bij dit onder zoek zal in de eerste pkfats de- vraag worden gesteld, of annexa tie moreel geoorloofd, juridisch rechtmatig en politiek (sociaal- economisch-culturcel) verant woord, zou zijn, Voorts of an nexatie doelmatig en uitvoerbaar is. En tenslotte, hoe groot een eventueel te aiinexccrengebied -zon -moe' en- zijn: J - Thans is de regcuring overge gaan tot het instellen van een iaatscómmissie. die op korten termijn een dïdelrjk omlijnd, za kelijk en zedelijk gefundcerd-voor- stel zou moeten doen. Deze commissie is samengesteld uit personen, niet aangewezen op grond vari bun meening te dezer zake, doch op gronden van be kwaamheid en integriteit. Japanners i zich bereid Verklaard te capitulécren. Het Russische communiqué meldt, dat do Japanners on bijna alle fronten dén tegenstand hebben opgegeven. Parachutisten bezetten Charbin, Moekden en andere steden. Ook in Birma kan ieder oogen blik het bevel „staakt het vu ren", worden verwacht. Bij een 'vlucht boven Tokio werden Anierikaanscbe vliegtui gen wederom doo-r Japansch© jagers aangevallen. Twee Ame rikaansche toestellen stortten neer. 'A'A;'" - >--:h vri:;;.Ui't.Jri' Hét was gisteren tijdens de zeilwedstrijden op dc Nieuwe Maas een ongekende drukte van zeilbootjes en jachten van wel- haast alle klassen. WEERBERICHT. - Half tot zwaar- bewolkt. Tets w«r- rtri.. Aanvonkclijk .iri' :iict* Noorden hier en 1 daar, eenigc regen. Overigens - overwegenddroog. Zwakke' wind, - Dc eercrond voor het tooneel is van meening,. .dat acteurs en actri ces. diu' zich ertoe hebben geleend op te treden Voor den in dienst van het nationaul-socinlisine gestelde» omroep, zich hebben schuldig .ge maakt aan verraad van do hoogste cultuurwaarden. - Dc verontschuldiging, dat dc voordracht gocd.VNedcrJandschc lite ratuur bood, „neutraal" of. „onschul dig" was, 'aanvaardt de raad niet. Dc raad oordeelt, dat den betrokke ne voor een tijdsduur, afhangend van denaard.Jen dc frequentie van hun optreden, eeb verbod om hun functie op ecniger wijze in het. :ot>eob*ar uit tc oefenen dient te wor den' opgelegd. Voor goed wórden 'iuitgesloten: Louis, van Dommelen {..Kcuvelaar" na Ricnks). l'ict RienksV(„Keuve- taar" voor Van -Dommeten), Cecsjè Spccnhoff („Klesscbes"), Willy Tim- rott. Voor tien jaar moeten worden uitgestetemUJi KI Baars, .2. J. Boeier, 3. Adotf Bouwmeester, 4. Philippe la Chanellc, 5. Wiily .Dunselman, Ellen lJurieujt, 7. M. Duyinacr van Twist. 8. Miony Erfmann, 9. Jacques de Haas,30. J. Hagcboud, 11, A. van Hoes, 12. Han Koenig, 13. i. Fol- kert Kramer, 14.' Jan Lamcrs.15, Jan Lémaire Sr., 14. Jan Mulder, 17, Tine Opscholtens, 18, y Tonny van Ottcrloo, 19, Eduard Palmers, 20, Corry Roozendaal. 21. Jean Stapel veld. 22. Willem van der Veer, 23, C. Veerhoff, 24. Jules Verstracte, 25. Jan C. dc Vos Jr. Voor 5 jaar moeten worden uitge sloten: 1. Ton van Aalst, 2.-Gerard Arbous, 3. Cecilia Bach. 4, 'Tonny Bokj 5,'Joke Buseh, 6. Guala Cris- nijn-Muldcr, 7. H. Emmelot. 8. Jaap Engclberts, 9. Jo van Erp. 10. Annie Frnucnfelder. 11. Jan 'Jaspers, 12. Sheila Klarijs. V'-i' Voor 2 jaar moeten worden .uitge sloten :1. G. Alexander, 2. Eily; van Stckeienburg. V:-!:*"'-."',;' Meer uitspraken zullen volgen. /.atdfÜngavoudheeft de _.Ecm iieldst akbéw ejjing'" een -vernailc-, ring gehouden nabij ..dén' '«Vtest- i'oetlijk, waarin de vo rr; iH r, A. van deri Berg, molcJeeld", dat er, op aandraag van een dor jroüte werkgevers, een Liesprc- kinz was gehouden luspchen Jen minister president, do „Eenlieids- vafcbèweging" cn genoemden werkgever. Namens de E.V.B, wérd door de bostunrsleden C. Kooy eit B. Blokzijl medegedeeld, dat drte E.V.B. bereid is tot onderhande len. Het conflictwerd door de 'repeering terug verwezen naar de heide partijen,;dus „E.V.B." en Scheepvaartver. „Zuid". Bijnie-t tot ovgreenstemming kmnen zal de uitspraak van dén Kijksbemiddolaar aanvaard wor- den. Het college van Vertrou wensmannen der E.V.B. zal den arbeiders adviseeren Maandag aari het werk te gaan, op de OUDE v.voorwaarden, zoolang de onderhandelingen gatuide zijn- Be overweging, dat het Ne- derlandsche volk geen sympa thie voor de -staking gevoelt en dat troepen waren aangekomen, waardoor het conflict de aller- scherpste vormen zou kunnen aannemen, leidde tot liét advies. Devergadering nam hot ad vies met groote meerderheid van stemmen aan. Dit beteekent dus. dat de E.V.B. al:* partij erkend wordt, ómdat- zij verklaart zich te onderwerpen aan den „spel regel", 'door Jen minister-presi dent genoemd. Vanochtend is het werk overal hervat. De toestand in de haven was volkomen rustig en inciden ten-dezen zich niet voor. Het personeel van. Wilton Ecijnoord hoéft besloten geduren- le gertiimen tijd na beëindiging vdn het werk, vrijwillig over te wgrken/ om voor 's-Horlogen- bpsclite vervaardigendledikan ten, stoclljes, .gereedschappen cn een groot aantal fluitketels cn drinkkroézeh.' Deze goederen zuilen ter be schikking1 "wórden gesteld van Xe- dcrland's Volksherstel, Mathencs- serlaan 414 (tel. 302-1D-3027-2), óm naar Don Bosch verzonden teworden." fT- Een 2G-jarige gehuwde vrouw uit Os-s, «He een paar maanden lid van dén Jeugdstorm was ge weest, waar zij oen leidende hmclie bekleedde, lid van het KA,F. was' geweest, zich vrijwil lig had gemeld-voor arbeid in Duitsehlund, waar zij drie inaan- deu gewerkt heeft en die zich voorts had te verantwoorden we gens verlrouwelijken omgang met Duitschers, hoorde als uiaatre-gel tegeh zich; uitspreken: internee^, ring voor den tijd van 2i/„ jaar, terwijl zij tevens ontzet werd uit de bevoegdheid om gedurende iiéu jaren het actief cn passief kiesrecht uit te oefenen. Deze verdachte was reeds acht maan den geïnterneerd geweest, doch was uit de intemoering ontsla gen zij. word nu ter zitting ge vangen genomen. Eén 21-jarige en een 26-jarige fabrieksarbeider hoorden resp. .1 Vgen 1 jaar in'orueering tegen 7,ich eiscJien, terwijl hun voor den tijd van 10 jaar het actief cu passief kiesrecht werd out- zegd. In., den loop van September zuilen. ïri dc provincies Koord- Holland,' Ztiid-HoHahd en Utrecht lucifers in distributie worden gebracht voorloopig zal per 4 weken één doosje ami volwas senen beschikbaar worden cc- steid.'^ - hoog-e» laag''Water lloileniuni, 21 Anyustua VJI5. Ie liw. 3.44 uur. lo Lw. 12.00 nitr. -e Uw,: 15.5'J uur. 2e Lw.' .-— uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1