iü^üvi mmmiEÜÜ FUtKttKiltKS dtitci&UÜCHitUWS karnemelk parqotj' TELEFOONRUBRIEK SCHIEDAM KIESCOLLEGE Het beleid der Londensche regeering -f k Familieberichten Dr. R. Maathuis Barten Luyten j Delfshavens fiemsngd to Japan gecapituleerdIll Openbare Vergadering Advertenties.J- van Houte Oproep De Naamloozen van 1942 Uit voorraad leverbaar: VAN BUUL's BOEKHANDEL - Feesthoedjes Dansschool Evi Bleys GEVRAAGD FLINK J0NGMENSGH INL1CHT3NGEN GEVRAAGD QMTRENTï woniiMiniuunmtiüiTniiinnnimmmimniuiimnintttiuuP Het Bedrijfschap voor Zuivel, af;'. Botterdam, deelt in overleg met het C.D.K. mede, dat itt de distributie- kringen: Oud-Beijeriand, 's-Gravendecl en Numausdorp, op de bonnen A 576 en B 571, welke vóór de week van 192ó Augustus aangewezen zijn, voor het knopen van respectievelijk 2 L. on 6 L. gestandaardiseerde melk» boven dien nog 1/g L. karnemelk kan wor den gekocht- DRIE LITER PETROLEUM, OP BOK - 543, v Mét ingang van 20 Aug, zal in dc provincies Noord-Hólland, Zuid-Hola'nd en Utrecht op bon 543 van de Sé noodkaari, 3 liter petroleum verkrijg baar zijn. pe bonnen zijn geldig tot en met 15-September- In verband met ie. bevoorrading van deii handel is het mógelijk dat petroleum' niet direct overal verkrijgbaar zal zijn. Vóór-inle vering der hoaiiên mag evenwel niet plaats hébben. Zij dié blijvend versto ken zijn van gas en eiecTriciteit zullen binnenkort petroleum ontvangenop bonhen der kaarten vóór petroleum voor kookdoeleinden. GOK HAVERMOUT OP BOKKEN' 529 EN 53Ö. In de provincis Noord-HoHahd, Zuid- Holland 'en "Utrecht, zal op dé voor do periode van 19 Augustus tot èn met 1 Sept. voor gort aangewezen bonnen 529 en 530, voor zoover voorhanden, ook 125 grant havermout per bon ver krijgbaar zal zijn. PETROLEUM VOOR KOOK. DOELEINDEN. V ,-t De dïslributiediensten zullen binnen kort th de provincies Noord.Holland, Zuid-Holland en Utrecht, overgaan lol het uitreiken van petroleunskaartcn voor kookdoeleinden.: Deze kaarten zullen uitsluitend worden uitgereikt aan alle gezinnen, die niet over een bruikbare gas- of elcctriciteilsaansluï- ling voor kookdoeleinden -beschikken. Zij, die beschikken over een bruikbare aanslu-ting weike. zoodra gas en elee- triciteit beschikbaar worden gesteld, in gebruik kin, worden genomen,, mo-, gen'zee n sanvraag indienen. Gezlnshoofedn dienen hiertoe voor .85 Augustus a-s, formulieren MD.. 333-10 bij den plaatselijken distributie- dieast af te halen èn. aldaar uiterlijk 39 Augustus djk-v. ingevuld in te leveren. Aan de achterzijde van het formulier dient men bon 543 van "de noodkaart 5o serie van elk der gezinsledenin de vakjes genummerd itot en met 14 te plakken. PETROLE UMKO OKTOESTELLEN. Ingaande 13 Augustus zullen door het rijksbureau voor metaaiverwerken de indusikie-vergnnnlngen worden uil- gereikt aan hen, die voorheen voor kolenkaarlen voor kookdoeleinden in aanmerking kwamen, teneinde daarop een poiroloumkookfoesiel ie kunnen koopen. Deze categorieën zijn: L Huisgezinnen met een baby van I15 maanden; 2. huisgezinnen beslaande uit meer dan S gezinsteden (de aanvragen van de grooiste gezinnen, worden hét eerst in behandeling genomen); 3. érnstige zieken, die aan de hand van ee ndoktersatlest kunnen aahtee- nen, dat zij leidende zijn aan suiker; ziekte, opén t-b.c-, galsteenan; 4. huisgezinnen met meerdere kleine kinderen; t 5. zeer ouden van dagen (70 jaar en ouedr; 6. vérder alle andere aanvragers. Binnen deze 6 groepen hebben ge- repatrieerden, geëvacueerdeu«u batn- slaahtóffèrs dé Voorkeur. Dc. .djslri- buliediensten zullen "plaatselijk bekend maken, wanneer de, loketten zijn open- gestéld voor het indienen van aanvra gen. Voor fabrikanten en handelaren beslaat ,'eén afievèringsplicht voor pè- troleumkooktoèaiellen, wanneer hun gel dige kóóp-, resp. vërkoópvérgunntngen worden aangeboden, Daar bij gebrek aan materiaal leege biscuitblikken woredn gebruikt, is' nauwlettende conlróle géwenschb Men hoont eind -September een re delijk aantal toesteilen ter beschikking Ie hebben, tegen den winkelprijs vaj; f 9— per stuk. U KUNT WEER BELLEN: VAN AARSEN. Elcctr, Tecbn. Bur., fabr. Jichtöfnaraeatcn eri sier* smeedwerk, Pieter 'de Hoochwcg 121 .é-.va—' 31385 Ink over dezerubriek - verstrekt onze tdv.-kfd., TeL 2543^; Aan de plaatselijke kie=vereemgin- jen en aan den „Plaatselijken Raad uit de bodé-illegaliteit" is door den ivnd. Burgemeester een schrijven ver- •.ftltden, waarin o.a. gezegd wordt; In het Koninklijk Besluit van 12 kpril 1945, StbL no, P 45, (Besluit Tijdelijke. Voorziening Gemeenteraden), Ie bepaald, dat tol het tijdsiip. waarop le gemeenteraden weder op de hij de .vet voorgeschreven wijze zullen zijn =amengeste!d, tijdelijke gemeenteraden :ullen werkzaam zijn. De leden van bet kiescollege worden loor den Commissaris der Koningin aenofemd, oa kennisneming van een ioor den burgemeester opgemaakte aanbeveling, uit hen, die voldoen ran de vereischten voor *t lidmaat schap van dea raad, namelijk diege nen, die geacht «-orden hét vërlrou-: wen van de inwoners der gemeente tijdens dé vijandelijke bezetting te hebben behouden of verkregen- Bij he' opstellen van de aanbeveling voor de benoeming vanhét kiescollege loei de burgemeestèr zich voorlichten Ioor één door hém aan te wijzen usmtnissie. van tenminste drie ver trouwensmannen aangewezen, bestaan- Teroeente. Inverband m«t het. vorenstaande is door mij een Commissie van Ver. rouwensmannen aan-ewézèn, hestaan- le nit de heeren Mr. J. 0 B. Dóns- mering, A. de Groot, lt Sabel, Mr- A. F. A; van Velzen en H. M. Wil- lenise, terwijl ook de heer B. G. Hoogendant is aangezocht in déze com: missie zitting te nemen, .-. In overleg met de Commipsie zal behoudens nadere aanwijzing 'van hoger autoriteit de volgende pro cedure worden gevolgd. De besturen, van de 'plaatselijke kicsvereenigingen worden ïn de gele genheid gesteld een aanbeveling v in e. zedden voor de vervuiling van nlaatsên in het kiefeollegc len getale van 2, maai het aantal, zetels, dat in: den getnéenteraa.i van 31 Aug'ivtU" 19411" door.bun politieke geestverwanten werd bezet. Derhalve: S. D. A. P. 2x9 =i 18 R.K, Staatsp. 2 x 9 18 C.H. Unie 2x5 10 A.R. Partij 2x4= 8 Vrijheidsbond 2x3 4 Vrijz. Dein. Bond 2x1= 2 Comm. Partij Ned. 2x1 2 Tezantcn 82 i'2 plaatsen Hieraan zullen vier in woners, zoo mogelijk oud-raadsleden, ujt Kethol worden toegevoegd 4 plaatsen Vervolgens wordt do „Plaatselijke Raad uit de Oud-illegaliteit", in de ge legenheid gesteld een aanbeveling in te zen den voor, de vervulling van 31 plaatsen in helkiescollege, zoo. dat in tolaal 99 plaatsen kunnen worden vervuld, wat over eenstemt met hetdrievoud van het aantal leden van den te kiezen tijde- lijken gemeenteraad. "(Overeenkomstig het bepaalde in art. 2 van bovengenoemd Besluit Tijdelijke Voorziening Gemeenteraden en art. 5 van de Gemeende wet zal de- tijdelijke gemeenteraad van SeMc- lam n.l. 33 leden tellen). Hoewel zoowel de besturen der plaatselijke kicsvercenigingon als de „PlaatselijkeRaad uit de oud-iUega litsii" geheel, vrij zijn in hét naar .-oren brengén van hun calndidaten' wordt ip bovenomschreven opzet ervan uitgegaan.'dat de „Plaatselijke Raad uit de oud-illegaliteit" tn het bizonder zal rekening houden met de liieuwe geestelijke en -maafchappelijke stroo mjngen, welke tijdens en na. de be zetting zijn ontstaan, zooais bijv, de Ned, Volksbeweging. Ten «lótté verzoek ik U mij Uw aanbevelingslijst te willen inzenden vóór Zaterdag 25 dezer èn na vooraf, gaand* onderzoek daarbij tén aanzien van iederen eandidaat te willen .aan. téven, dat hij bewilligt in de aanbe- vcling, in dien zin, dat hij een be. noeming -door den Commissaris der Koningin tot lid van het kiescollege, tel aannemen. De wnd. Burgomeesiér van gchtèdam, V;w-/V^;y'': BO'CH. RECTIFICATIE. Een zinsnede in bét. artikel ,;We- rèldscheepvasrt" komt niet goed tot haar recht. Zij moet luiden: ..Het is vrijwel zéker, dathetaanbod van scbeepsruimte veel gröoter zal zijn dan het aanbod van lading, enz." De ministerraad beeft besloten, bet verzoek tot j-rof. M. P. Ger brandy te richten, om cm uit voerig memorandum sausen te stellen, omtrent het jjeleid van de opeenvolgende A'ederlandsche te- geeringen te Londen, tijdens de hezettingsjaren. Ook de pcriode- io Geer zou hierin dus bega- pen zijn. ..-Het is de bedoeling, de handeling van dit stuk in ien te stellen van de Nationale Vdvies Conimissie. Deze. zon voorts de bevoegdheid krijgen'i. ook zelfstand g onderzoek te' "doen en inlicbiingen te vragen aan allen, wier getuigenis ge- wonscht wordt, opdat zij zich oenv - zoo klaar mogelijk beeld ter zatf kan vormen. Prof. Gerbrandy heeft bereidsj verklaard, dat hij .volgaarne wilgriri medewerken tot het afleggen V3D 1 rekening en verantwoording doot de Londensche .regeering en sj;: heeft niet de samenstelling van hei memorandum reeds cm aan- vang gemaakt. SPORT. REVUE De Rondo van. Feijcnoord is we" in core 'berateld en zal, zooats in vroeger jaren op Konin-iunci|)ig zw- den gehouden. Ingeschreven z'jn Or.f;1- veer 60 dëelnemers, waaronder Sebuite, Bellenaars, Braspenoinx cn dc Rotter dammers de Ruiter, Verschure en de Kcrver. Het traejet,dat 215 SU lang ie «n 40 maal moet woeien afgelegd (100 K.M.), looptvan de.. Maashaven: (start en finish), Futrchc- laan, llilledrjk, Paul, Krugcrslzaaw en Bloem fonleinstraaL De «tart b k?,f drié.' - SPARTAAN JUBILEER" - Dé Al?, RKSV. „Spartaan" ifdeèling Vóëlia], bestónd eeQ dezcr..-,^- lagen 25 jaar. In verband ;.-inct'j4ftïïL\4 ■nrstapdigheden zijn de. algcmcene ivitelten naar later datum verocMe-:S)ó ren. Alleen wcrii_ Zondag in dè kr-rk tan den Langen: Hilfeweg een H. Mis misdragen.C';. Getrouwd; te Londen, 9 Aug. 1945 LL J. H. LDIJTvENAAR en AUCE 9. BOOY TÓek. adres: Utrecht, Konlngs laan t. Op Zondag 2 September a.s. bopen onze oudere 51. C. v. Warneten en B. v. IVamelen-v. Wagtendonk de dag te herdenken, waarop zij voor 25 jaar in het huwelijk traden. BAS DIEN JEANNE Schtedam. Horxmraat 123. S PRACTIJK HERVAT. Hiermede vervullen wij d- treurige plicht, dat COR SCHAPERS, tri leven lid voetbalver. ivMartinW, op 30 Sept. '44 door böminslig is. overleden té Blélèféld (D.5.. In dén ouderdom van 28 j. Namens Het Bestuur en de ieden S.V.V „MARTINIT". Scbledam..20.Aug. *45. HTarmédif". vervWéü '.wi. de treurige plicht; dat w-riA.DBS OUDEN, i n levetl Ud voetbalver.- „Alartlnlt", op 6 Mei j.i. door ziekte is Overleden te Zethal.COoBtenrUk),' In dén ouderdom yan 35Jaar. Namens Het Bestuur en de leden S.V.V. „MARTINIT". Schiedam, 20 Aug. '45. Tandarts Afwezig tót 3 September. Directeur 4. J. v, d. BOS heeft haar repetities weer. hervat op Dinsdagavond van 8 tot 10 uur in bet Gymnastiek lokaalBruinstraat 47. Oud leden en nieuwe leden zijn hartelijk welkom. Inlichtingen bij den Secretaris G. D. Knos- sentmrc, Portugeeachestr, 52b Wat.nu met Indonesië. Wat willen de Indonesiërs? Bèzoék' de van de „Perhluiaunan iiidu- nésla" (Indonesische verten,). op"Wo«n«dag 22 Augu»tui '45 des avonds 8 uur* in de Schippersbeurs Beursgebóuw ingang Jlèeat): Plaafskairten 10,25,. te verkrijgen*.Aelr brechtskaöè iOSd en 's avonds aan de zaal. Bij dezen betuigen wij onzen -harteitjken dank voor de vele blijken van belangstelling, in 't hijzonder Mnziekvcr- èenigicg „ö'osto" en buurt bewoners, bij onze, 4 5 -Jarige jjchtvereenlging ondervonden W.' DEBRUIN E. DE BRUIN-v.d. Vér.t Schiedam, I5;AuE. 1945;?,. 'p, ïppteA. Alb.' Thliinslraat. 2i a. ■■x-K^'Hotterdam g'gft :^£^AïWEZio;.(è^:>;.( tot i 0 September. Voor spoed gevallen nemen waar,de tandartsen: Bouman,".Kranen burg,-.5 ;déy|Llnd'.j,van. .Wijn gaarden, v. d. SI(jsrljiillllg; De.ondergeteekende door den Militairen Commissaris van Rotterdam benoemd tot be windvoerder óver Nathan Maren*, Middellandstraat 14a te R'dam, verzoekt allen die iets te- vorderen hebben van of: verschuldigd zijn aan ge noemde, dan wel goederen, Belden of andere waarden voor or van hem In.bezit of bewaring hebben of met hem ineenlgerlei rechtsbetrekking staan, hiervan uiterlijk .25 Aug. a.s. sehriftelij k opgave óf tnededeelfng te doen aari zijn ad resNolénsstraat 18 Ib. Niet voldoenaan dit Verzoek ls strafbaar kraebteng hetbesluit Herstel Rechtererkeer. Dc Bewindvoerder -JAC. VAN GJCH MIDDEN STANDS E X A M E N. Degelijke cri grondige opleiding voor het Middenstands* txiimen. Afzonderlijke leraren* voor dc verschillende óhderr delen. Laat p ïnschrïjven bij dé erkende cursits, verbonden aan dc Schiedabisc Handelsavondschool Op Maandag 3 September, öf Dinsdag 4 September^ telkens des avoods vin 7.30 tot S.30 in het schoolgebouw, Anth. Muysstraat 2. OPENING VAN DE, VOLKSUNfVERSlTEZT TE RrDAM "met vier voorstellingen van door de Toooeelgroep 5 Mei '45 op 20, 21, 22, .21 Aug. 8 uur n.m. Prijzen ven 5.— tot 1,50. j COLOSSEUM THEATER. PUetsbcsprckinp degelijks op het secr. Westzeedijk 145. Dr. J, W, aieyer Itanneft; De weg voor Indlë f,2.50. Jhr.dr.lr.WJ.J. de Murolt: Nederland beèft een doei 19.80, ür. N. v, Suehtélèn; Het eerst aödlgè f 0.60. J. H»yn: Holland bails you f 1.50. Dr. :A„ Kessen: Het vraagstuk der annexatie fö.75, 4, v; Grlnsvcn: Ik spreek .Maleis f 0,06. Ir. F. SL Beukers; Wat nu 11.—; Prof. v. RUnberk: Inl. tot studie der geneeskunde f i,90. 4ae. v. ilittum; De nagels in het vlees f 2.59. «armt Stulvèliug: Bij Nederlands bevrijding f 2.25. 1 A. Roland Holst: Hetenk's Inkèer f 3".r— GoudschC35nge 303, Tel. 206S6. uit voorraad leverbaar,-K*r«t» sa Peèit-artllteten. I'apler- machëfabriek CHR. WIJNTJES, Kantoor: Jatfadwarsstr.48 September aanvang der lessen, ■Kunstdans - - - Rylhmi: gym- na3llek Llehaamfttrainlng. .Dames- -;en klnderklassen; JJ«rg!ü*tlaait*40 - TeL- 47013 ter opleiding 'tót chc-f van machinale adressecrafdeeling v an groot bedrijf. Diploma's niet in dé eerste plaats ge- eischt, doch- wel verantwoordelijkheid skevoei, nauwkeurig heid, .practlsch inzicht, organisatie vermogen en goéd ge heugen, waarnaar eventueeleen psychotechnisch ander- zoek wordt, ingesteld! Ervaring 'niet bovengenoemd werk strekt tot aanbeveling. Eigen handig geschreven brieven m. uitvoerige lnliclitihgen cmtrent schoolopleiding, leeftijd, werkkringtot,op hedenenz. ond. .No, B.R.. bur; v. d, bi; N.V. GEMENGD BEDRIJH éi HAAGSCHE TRAMWEG-MAATSCHAPPIJ. Trekking van 14 Augustus 1945 van 18S stuks obligatiën Leening 1937. 23 31 41 74 '114 f 225 261 308 311 324 351355 405 415 431 441 450. 504 521 537 577 ÓR 713 .732 736 779 817 820 834 S54 862 870 924 932 988 1010 1066 1073 1093 1099 1105 1152 1229 1239 1329 1342 1368 1418 1424 1495 1509 1538 1543 1553 1596: 1615 1670 1715 1773 1779 3780 1791 1803 1863 1887 18991926 1929: 1942 1958 1968 1969 1995 2014 2022 2025 2082, 299» 2167 2190 2208 2213- 2218 2231 2248 22® 2329 -2347 2355 2472 245S 2521 254 1 2543 2550 2582 2642 '.2«4S f2671 "2Ó80 269S ;2814 - 2828 2831* ,2851' 2910 2919 '2931 2935 2957 2991 2993 3039 3097ƒ:3102 ;^3D 8 3130 3159 -3165 3183 3215 >3223 f3233 3272 3303 3311 3314 3352 3409 >m 3451 3507 3526 3573 3577 3633 3658 3662 3665 '3694 - 37253747 3799 - 3800 3814: 3821 3830 :3S5t .3867 3870 3880: 3927 3972 3988 3990 399» .4003 4005 - 4607 4022 4062 ."4084- 4091.4121.4133 4146 4147'4196 4219 4253 4272 4294 - 4302 A3l6i, 4330 (4343.4365 43984425 4459 449! 4504 4528 4601 4617 W 4667' 4666 teOnnrent.vbet (Sjdjtip waarop en de fvooïwiorcicn wior- onder: dcZr; «bltsaticn aüoihaarf zullen' zijn, 'zullen t.z;t. nadere -mededeenngvh"worden gcpublk'ceTd. d:::'-.)-', :- INTERLOCK-REPARATIE.; te '"-te - btnneh 3: wéken gerecdl J. BASTINCK, BERGWEG 145. TELEFOON 41398. Tjn..'p.. htiinnftinp *ji n oftxe froiiu7« dkppcct atedc. katers. D mbriek .JCoecter* tttes" is milt tn be stemd pebr tffaêg- ai jranlxxf advert Schiedam NÜtte dienstbode gevraagd, moet in. de huishoudelijke werkzaamh. behoorlijk op de hoogte zijn. Hoog loon. Hulp v,.werkster aanw. ,Aanb. Maand,-of Dinsdagavond tus- schcn uur. H. 1>, Jonker Roelants, Burg. Knappert- laan. 32,. Schiedam. 2 Monteurs gevr. voor itaardue én kachels, monteur (halfwas), slijper (polijster) bekend, met brons en nikkelen, een am- baieur en ambaieur (halfwas), één Snbrandér voor efttaJlle- oVeh (Ié kracht) en lèérjon- «ens, ;Rott.Lakinr., Noord- VCStf.i'IKt'I .89.. De C.y: „De Nijverheid», de kwallteltsbakkerij;1 Nwé. Haven 24 J, vraagt bekwame banketbakker, zelfst, kun nende werken.- Voorf directgevraagd een Schoenmakerskoceht,, Aan melden bij: A» van Haasteren, Broerévest 161,'Schiedam. Net meisje, N.H.; zoekt vrien din, 22-24 jaap.- Br. onder No. S 978, bur. v. d. bh, LangeHa vcn 141. Heeren- of Damesrljwlel ln behoóriijken staat voor die gene; die jongelui met trouw plannen. helpt aan gem. zlt- en slaapkafner, rn et 0f zonder gebr. y. kciiken tn Schiedam Br. Nu..-S 982, bur. v, d. bi., ftarlgi'.- Haven 1.11.r 1 ur ul 1 aan gebo den een - groo l bovenhuis Marconistraat; voor een klein benedénh;, goede stand 'f liefst Westen.'; Adres te. bevragen ottd. No. S -983, hnr. v. d; hl.. L. .Ilave» l 'tl. Afgewaal.il op Donderdag t A/s Oranjewimpel; laitgca.:2.4om. iVérzoekaJ» terugbezorging ?:blj v,; d.' Plicht, Rembrandt- ■laan - A 1 bi: -ïisSfeSSü:WtsJ.vy Verloren Zaterdagnamiddag portemonnale met geld en hunnen, o.a. voor 25 f ben- ilne"i 1. olie, zeer gedupeenLï Winkelman, KethcL West".' rinl(l«retraat, !7b. Hotter-iiatn modetne.' Gevraagd: model, knappe) verschijning, iKped n- ,- guur, voor poseeren, vo)r .010- «rafle en teckening) l,r- '™- foto (retour) cn opgave lcnpe, kleur haar en oogen, ,Ó"Q,- No. 1809 Adv. Bur. Bj-'KnoI,.. Jfathencsserlaan 310, R IJandelniaatsctiappU vraagt eenige meisjes v. iS--:1*:-!,3® ■uitgoed nvilleu voor het „aan- brengen van tekstg®?®,1!0,"^ ln adresnlaatjes. Geen ma's, wel accuratesse en1 ure vereischt. UStstekenh ^'fi, Br. lètt. A.B.- bur;- v- é£^£l' Jleteja gevr. v. naive of se»'- -,.„vr dagen. Aanmelden.. „n Oudenbroek,BotceBtr. Blijdorp^... Gevraagdnette Wefkjj^ï p. w, en ervaren Goed loon, goede hos!. Muit", PIaawilcklaan.0. S''.hlchj2!i- Groothandel ln 'fobakslabrl- kotenvraagtvoalJt ver- Rotterdam 2 ingevoerde t cgenwo ord Igers j jr.^ Adv, Bur. J°,rAf K-iiatn. NW;:-.-Binnenweg <60. 't et meisje. 0 L l'-D-, 11 gaarne gcpl. ultsi. a; d inelsjc. Br Ictt. AC. -ur. r^otoefterCMolenlci 160, kratmivereterkers, straatorgels. en feestverlichting, Aante aan Dueling te Arnmerstol, Tel. K 1825—'ri''' Verloren op nationalcn; T tjafarKaalaaTI 51 BCb lébrOek. lits M«rdueiltv AlizandBr—Drtylu* (gtb",- 28 Blerrê, in.. Zwitserland) eik Suxe Alexander (gcb. 29 Mei 1927.,-^, te zVrnslerdnin). Beide 3 Maart i944 uit Westcrbork gcdepor-.^-gv teerd en ln September '44 in Auswi'tz of BlrUcnau Icerd.'Buze verm, ;werkz. :b;( „Casade l Eliektenlefier ZViexaudér, Becthovcnstreat 73,-Amsterdam, Tel 90615.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 2